Sola scriptura (pouze Písmo)?

   V tomto námětu k zamyšlení bych se rád nejprve zběžně podíval na jeden z hlavních postojů "protestantismu", totiž (zjednodušeně řečeno) že měřítkem pravdivosti je to, co stojí v Božím slově - bibli. Tímto přístupem mají být prověřovány myšlenky, jednání, učení i tradice. Od tohoto přístupu se poněkud vzdaluje postoj katolické církve, která tvrdí, že zdrojem poznání je kromě bible i církevní tradice, a která této tradici přisuzuje velkou váhu.


   Nechci zde rozpoutat válku mezi katolíky a protestanty. Chtěl bych zde nastínit problém týkající se nejen přístupu k přijímání nějakého učení, ale jakéhokoli učení (rozuměj "výkladu bible") obecně.


   Bible sama nám dává odpovědi na otázku, jak máme zacházet s jakýmkoli učením či zjevením. Jsme upozorněni na to, že celé Písmo má "Boží pečeť" (2Tm 3,16-17), že lidé psali a prorokovali pod inspirací Ducha svatého (2P 1,20-21) a že nemáme z Písma nic ubírat a tak vyučovat (Mt 5,17-21). V knize Zjevení Pán Ježíš varuje před vážnými důsledky, pokud k této knize něco přidáme, nebo z ní naopak něco odebereme (Zj 22,18-19). Jsme důrazně varováni, abychom vše rozsuzovali, abychom kontrolovali, zda je dané slovo, zjevení či učení v souladu s tím, co stojí v bibli (Ga 1,8-9; 1J 4,1-3). Z uvedených veršů je myslím zcela zřejmé, že máme odmítnout vše, co je ve zřejmém rozporu s tím, co stojí v bibli.


   Problém samozřejmě nastává ve chvíli, kdy je výklad daného místa bible sporný. V tom případě se však obvykle nejedná o ta nejzávažnější témata, týkající se záchrany (spasení) člověka.


   Každá církev (myšleno církevní denominace) má "své učení". Je to soubor (ať již oficiální nebo neoficiální) postojů a výkladů jednotlivých témat bible. Toto učení přitom může být "biblické" (v souladu s biblí) nebo i (v některých bodech) "nebiblické". Ať už bude toto učení jakékoli, když začneme navštěvovat nějaký sbor, budeme tímto výkladem bible "syceni". Toto učení na nás bude mít opravdu velký vliv, protože pro nás bude fungovat jako filtr, určující, v jakých mantinelech se máme pohybovat, jednoduše řečeno "co máme v bibli očekávat". Pokud toto učení bude správné, bude pro nás samozřejmě přínosem. V případě, že toto učení bude nesprávné, bude pro nás velkou překážkou, která nás bude doslova svazovat a bránit nám v možnosti nezaujatého pochopení bible.


   Abych příliš dlouho neteoretizoval, uvedu příklad na sobě. Uvěřil jsem na vojně, tuším asi půl roku před jejím koncem. Když jsem se vrátil domů, začal jsem číst množství křesťanských knih, především autorů tzv. "hnutí víry". Také jsem si objednal víc než 100 kazet plných nahrávek kázání různých kazatelů, přičemž většina z nich taktéž patřila do "hnutí víry". Než jsem uvěřil, "velmi úspěšně" jsem se věnoval různým formám okultismu (léčitel, proutkař, jasnovidec, telepat, hypnotizér, homeopat apod.). Tím se nechci nijak "chlubit", pouze chci vysvětlit, z jakého prostředí a očekávání jsem vyšel. Byl jsem zvyklý na okamžitá uzdravení, a nebyl pro mne žádný problém je očekávat i od Boha. Učení "hnutí víry" toto očekávání ještě značně posilovalo. Když jsem uvěřil, dozvěděl jsem se, že za těmi mimořádnými schopnostmi stáli démoni (a také mi ještě dlouho poté ubližovali). Uvažoval jsem asi tak, že "když tohle mohli dělat nějací padlí andělé, co teprve může udělat Bůh!" Takže když se např. někdo modlil, ať přestane bolet pahýl nohy, nebo ať zmizí zánět, já jsem se modlil, ať ta noha doroste, a skutečně jsem to také okamžitě očekával :-) Chci tím říci, jak velmi mne ovlivnilo učení (výklad bible), které se mi dostalo do ruky.


   Nemám o sobě žádné iluze. Je mi jasné, že kdybych se dostal do jiné církve, přečetl si jiné výklady bible, můj pohled na věci by to ovlivnilo stejně zásadním způsobem. Kdybych se dostal k metodistům, měl bych v hlavě hlavně to, jak důležitá je znalost bible. Kdybych se dostal ke katolíkům, modlil bych se k Marii, Boží Trojici a celému zástupu svatých, a poslouchal bych všechno, co mi nějaký představený řekne. Kdybych se dostal ke Svědkům Jehovovým, věděl bych, jak důležité je Boží jméno, že Ježíš je jen archanděl a že nemám přijímat krev ani ve formě transfuze. Kdybych se dostal k adventistům, věděl bych, jak moc důležité je dodržování soboty. V tradičních církvích bych věděl, že duchovní dary skončily s prvními učedníky. V protestantských církvích bych naopak dary Ducha svatého vyhlížel, a očekával bych, že Bůh bude vyslýchat modlitby a jednat podobně jako v době první církve.


   Toto nemá být kritika jednotlivých denominací, pouze pokus o vysvětlení závažného principu. Ať už nám bude předloženo jakékoli učení, toto učení velice zásadním způsobem ovlivní to, co budeme v bibli vidět. Pokud se nám učení nějaké církve dostane do rukou dříve než bible, nebudeme již schopni bibli číst bez předsudků, bez mantinelů vytýčených právě tím učením. A to je skutečně problém.


   Např. ve starém katechismu Řimsko-katolické církve jsem si přečetl, že nově uvěřivší lidé mají nejprve číst katechismus, a teprve po dlouhé době mohou číst i bibli. Problém je právě v tom, že pokud je nějaká část učení nebiblická, bude takový člověk později číst bibli s "filtrem" odpovídajícím učení, kterým prošel, a prakticky již nebude schopen případné rozpory vidět. To samozřejmě platí pro jakékoli učení a jakoukoli denominaci, nejen pro ŘKC.


   A tak když mi asi po 15 letech od obrácení naplno došla závažnost tohoto principu, vrátil jsem se k tomu základu - bibli. Poprosil jsem Boha, aby mi pomohl, aby mne zbavil každého toho "filtru", každého učení, které jsem si kdy přečetl nebo slyšel, abych mohl číst bibli úplně nově, nezaujatě a bez předsudků a očekávání. Prosil jsem Boha o pomoc, aby mi pomohl všem těm obtížným místům porozumět, protože toužím znát pravdu. A to trvá až do dnešního dne....


   Potřebujeme dobře znát Boží slovo, abychom - jak říká apoštol Pavel - již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti... (Ef 4,14).


   Pokud nebudete rozumět nějakému místu Písma, můžete se podívat do jiných překladů, nebo přímo i do originálních textů bible. Pro jednoduchost jsem naprogramoval on-line biblický software SOB (Studijní on-line bible) – www.obohu.cz/bible. Zde máte na výběr cca 220 překladů bible a zdrojových textů (21 českých překladů), možnost pokročilého vyhledávání (7 typů), porovnávání libovolných překladů (i libovolného počtu), poslech namluvených biblí, všechny hlavní řecké zdroje NZ i Septuagintu včetně řecko-českého slovníku a české morfologie, slovníky, konkordance apod.


   Přál bych si, aby tento článek byl pro čtenáře impulzem k zamyšlení a k návratu k Božímu slovu (bibli), nikoli k hněvu způsobeného tím, že jsem snad zmínil křesťanskou denominaci, která je jejich duchovním domovem.

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (16 hlasů)