Zdědili jsme klam

…...k tobě budou přicházet národy od posledních končin země a budou říkat:
"Naši otcové zdědili jen klam...." (Jr 16,19)

Také jste byli učeni, že vyslovením slov "Já JSEM" se Boží Syn ztotožnil s Nejvyšším Bohem, protože "JSEM" je jméno Všemohoucího Boha zjevené Mojžíšovi v Ex 3:14?

V tomto článku přináším důkazy, že hebrejské slovo "ehje" (אֶֽהְיֶה), které je v Ex 3:14 většinou překládáno jako "JSEM" (popř. "budu"), není Božím jménem, i když to tak z doslovného českého překladu Ex 3:14b na první pohled vypadá. Projitím všech ostatních veršů v Bibli, které hebrejské slovo "ehje" obsahují, ukáži, že "ehje" není vůbec nikde použito jako Boží osobní jméno, ale vždy má ve větě postavení slovesa (např. budu, stanu se, jsem). Ukáži také, že i jeho použití v Ex 3:14 má zcela pochopitelný důvod, a že jím Bůh vzkazuje Izraelitům své ujištění, že "bude (ehje) s nimi" zcela obdobně jako Jákobovi, Jozuovi a Gedeonovi.

Z těchto faktů pak přirozeně vyplývá, že není-li "ehje" Božím jménem, nemůže jím být ani jeho jakýkoli překlad do češtiny! Tedy ani Jehošuovo vyslovení slov "Já jsem" není důkazem Jehošuova ztotožnění se se Všemohoucím Bohem. Nyní tedy pojďme k používání hebrejského slova "ehje" v Bibli.

 

Jak je "ehje" používáno v Bibli ...

Nejprve se podívejme na několik různých možností překladu Ex 3:14b, z nichž to vypadá, jakoby Bůh Izraelitům vzkazoval své jméno "Jsem" nebo "budu".

Ex 3:14b (SPMP): ... Takto musíš říci Isráélovým dětem: "Poslal mě k vám Jsem (ehje)."

Ex 3:14b (ČSP): Toto řekneš synům Izraele: "JSEM (ehje) mě poslal k vám."

Ex 3:14b (PKM:) ... Pověz synům Jisraele a řekni: "Já budu (ehje) mne k vám poslal.“

Poznámka: V originálním hebrejském textu Písma neexistuje rozlišování velkých a malých písmen. Překlad "ehje" zapsaný velkými písmeny jako "Jsem" popř. "JSEM" je úpravou překladatele a navozuje čtenáři dojem, že jde o Boží jméno.


Když se však podíváme na všechna další místa Bible, kde je "ehje" použito, vidíme, že má ve větách vždy postavení slovesa - nikdy ne Božího osobního jména. 

Příklady, jak "ehje" o sobě použil Bůh

budu (ehje) s tebou - Gn 26:3; Gn 31:3; Ex 3:12; Dt 31:23; Joz 1:5; Joz 3:7; Sd 6:16

budu (ehje) s tvými ústy - Ex 4:12; Ex 4:15

budu (stanu se) (ehje) vám Bohem - Jr 11:4; Jr 24:7; Jr 30:22; Jr 31:1; Jr 32:38; Ez 11:20; Ez 34:24; Ez 36:28; Ez 37:23; Za 8:8

budu (stanu se) (ehje) mu otcem - 2S 7:14; 1Pa 17:13, 1Pa 28:6

budu (stanu se) (ehje) mu ohnivou zdí - Za 2:5

byl jsem (ehje) jim jakoby nadnášejícím jho - Oz 11:4

byl jsem (ehje) s tebou všude, kam jsi šel - 2S 7:9; 1Pa 17:8 

Ukázka, jak "ehje" o sobě použili lidé

budu (stanu se) (ehje) tvým nevolníkem - 2S 15:34

nemohu být (ehje) tvojí služkou - Rt 2:13

budu (stanu se) (ehje) druhým po tobě - 1S 23:17

budu (stanu se) (ehje) vám hlavou - Sd 11:9

jsem (stal jsem se) (ehje) sám pro sebe břemenem - Jb 7:20

stávám se (jsem) (ehje) někým, komu se plije v tvář - Jb 17:6

navždy budu (ehje) paní - Iz 47:7

mám být (ehje) králi zetěm - 1S 18:18

 

Za článkem přikládám PDF přílohu s výpisem všech biblických veršů, které "ehje" obsahují. Každý, kdo má zájem, se tak může velmi rychle přesvědčit, jak jej Bible používá, protože jsou uvedeny spolu s českým překladem. Pečlivým projitím těchto veršů zjišťujeme, že "ehje" je na všech místech svého výskytu (kromě zkoumaného Ex 3:14b)

   1) překládáno a psáno vždy s malým písmenem

   2) ve větách stojí vždy jako sloveso "budu, stanu se, jsem", a ani jednou jako Boží vlastní jméno!!

   3) "ehje" (budu, stanu se, jsem) o sobě říká Bůh, ale také jej o sobě používají obyčejní lidé.

   4) na všech ostatních místech Mojžíšových knih se "ehje" vyskytuje výhradně jako součást Božího slibu a ujištění: "budu (ehje) s tebou".

Od Ex 3:15 až po konec knihy Malachiášovy není ani jeden jediný záznam, že by kdokoli použil "ehje" jako Boží jméno. Na základě projití všech jeho výskytů můžeme tedy zodpovědně prohlásit, že "ehje" 100% není Božím osobním jménem!


 

Další možnost překladu Ex 3:14b

Tak jako na všech ostatních místech Mojžíšových knih i v Ex 3:14b Bůh velmi pravděpodobně vzkazuje Izraelitům po Mojžíšovi své ujištění "budu (ehje) s vámi".

Ex 3:14b: "Takto musíš říci Isráélovým dětem: Poslal mě k vám ten, který vám vzkazuje budu (jsem) s vámi."

Tato varianta překladu přirozeně zapadá do kontextu celé situace. Mojžíš projevuje své veliké obavy o to, co řekne Izraelitům a zda mu oni uvěří. Dále se ptá na to jaké Jméno má Izraelitům vyřídit. Bůh v Ex 3:14 nejprve reaguje na Mojžíšovy obavy a posílá Izraelitům ujištění, že "bude (ehje) s nimi", protože izraelský národ čekají opravdu náročné zkoušky víry. Boží ujištění, že Bůh jejich otců "bude s nimi", je pro ně velmi potřebné (zprávu o tom, že Mojžíš toto Boží ujištění opravdu vyřídil, najdeme např. v Ex 4:31). A hned v následujícím verši Ex 3:15 Mojžíšovi odpovídá na jeho otázku po Jméně a dává mu ohledně něj jasný a jednoznačný příkaz, který má mít platnost navěky.

Poznámka: Kurzívou psaná slova byla doplněna kvůli srozumitelnosti. Důvody pro výslovnost "Jehova" najdete v článku Výslovnost Božího jména a vysvětlení jeho významu v pojednání s názvem Význam jména Jehova.


 

Skutečné Boží jméno a Boží příkaz jeho připomínání

Hned po ujištění, že bude s nimi, vzkazuje Bůh Izraelitům své skutečné jméno a dává jim ohledně něj jasné pokyny, že je to jeho jméno navěky, a že si jím přeje být připomínán po všechna pokolení.

Ex 3:15: A ještě Bůh k Mojžíšovi řekl: Takto musíš říci k Isráélovým dětem: Poslal mě k vám Jehova, Bůh vašich otců, Bůh Abráhámův, Bůh Isákův a Bůh Jákóbův; toto je navždy mé jméno a toto je připomínka mne všem pokolením.


 

Shrnutí:

Podle Božích pokynů zapsaných v Ex 3:14,15 neměl Mojžíš Izraelitům vyřídit dvě Jména (Jsem a Jehova), ale měl jim nejprve předat Boží ujištění, že Bůh bude s nimi, a hned poté jim měl oznámit a potvrdit jedno jediné Jméno, kterým si Bůh přeje být připomínán z pokolení na pokolení, a to navždy. Tak Bůh skrze Mojžíše potvrdil Izraelitům jedinečné Jméno, které již znali a vzývali jejich otcové Abrahám, Izák i Jákob.

Izraelité tento Boží příkaz po staletí respektovali a poslouchali.

Jak je to dnes?

Sama Bible svědčí, že Izraelité Boha opravdu poslechli a po mnoho staletí si svého Boha Jménem, které jim potvrdil skrze Mojžíše v Ex 3:15, opravdu připomínali. Od tohoto okamžiku (Ex 3:15) až po knihu Malachiáš je totiž v Bibli zapsáno ve více než 5 000 verších, a v mnohých z nich dokonce několikrát!

A jak je to dnes? Většina židů i křesťanů přijala zvyk Boží jméno "Jehova" vůbec nevyslovovat, a křesťané jej navíc ještě na všech místech Bible nahrazují nějakým titulem. Ve slovanských zemích je to většinou titul Hospodin, v ostatních zemích jsou to např. výrazy Herr, Lord, Éternal a podobně.

Tak se bohužel již po mnoho pokolení děje opak toho, co Bůh v Ex 3:15 přikázal. Není svým jménem připomínán vůbec!! A co horšího, toto svaté jméno bylo úplně ostraněno z většiny Biblí světa! Navíc jsou o něm šířeny pomluvy, že to žádné jméno není a nikdy ani nebylo, že je to patvar a zkomolenina, a že již jeho správnou výslovnost dnes s jistotou nikdo nemůže znát.

Místo, aby bylo skutečné Boží svaté jméno s úctou a respektem připomínáno, ctěno, milováno a chváleno, tak jak to Bůh v Ex 3:15 přikázal, je dnes opomíjeno, haněno, komoleno a zpochybňováno!!! Místo, aby se věřící lidé ptali Boha, jak se jeho jediné jméno správně vyslovuje, uvěřili, že jeho správná výslovnost se již nedá zjistit. Jakoby Bůh nebyl živý, jakoby jasně nezjevil, že chce svým jménem být připomínán po všechna pokolení, jakoby nám nebyl schopen ukázat tak důležitou věc. Místo proseb k Bohu se obrátili k tradici nahrazování, a tím mimo jiné i k odstraňování Božího jména z Bible. Škodlivé dopady této tradice více rozebírám v článku Nahrazování Božího jména titulem. V úvaze s názvem Napravit škody se zamýšlím nad tím, co může udělat každý věřící, kterému slutečně záleží na posvěcení a očištění Božího svatého jména.

 

Napsala Eliška

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (5 hlasů)
Přílohy:
SouborPopisVelikost
Stáhnout tento soubor (ehje - vsechny vyskyty.pdf)ehjevšechny výskyty "ehje" v bibli170 kB