Duch svatý v knize Zjevení

Kniha Zjevení nepřiznává Duchu svatému chválu, slávu, čest, království ani trůn!  

Zjevení, které bylo dáno apoštolu Janovi, přináší mnohem podrobnější vhled do nebeského dění než jakákoli jiná kniha Bible. Kromě jiného nám také ukazuje, za co přinášejí nebeské bytosti chválu, slávu, čest i moc Všemohoucímu Bohu Otci a jeho milovanému Synovi. Jim OBĚMA přiznávají slávu za to kým jsou a co udělali pro záchranu lidstva. Je velmi pozoruhodné, že andělé, nebeští starci, čtyři nebeské bytosti i zachránění lidé oslavují vždy Otce i Syna, ale nikdy neoslavují Ducha svatého. Z knihy Zjevení je vidět, kdo je svatyní a světlem Božího království, komu patří trůn, moc, čest, sláva, komu je vzdávána vděčnost a díky za záchranu. Zjevení vůbec nikde nepřiznává slávu, chválu a čest Duchu svatému a nemluví o Duchu svatém dokonce ani v souvislosti s mocí, trůnem a vládou nad národy. Níže uvádím konkrétní verše knihy Zjevení:


Dobrořečení, čest, sláva a moc jsou v nebi vzdávány Tomu, jenž sedí na trůnu a Beránkovi, ale nikde nejsou vzdávány Duchu svatému!
Zjevení Janovo 5,13Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc
Zjevení Janovo 7,10: ... Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi


Ani v jedné zmínce o království není zmiňován Duch svatý!
Zjevení Janovo 11,15: „Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista
Zjevení Janovo 12,10: ... Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista,

 

Na trůnu v nebi sedí spolu s Otcem Boží Syn, náš Pán a Král, a vůbec nikde nenajdeme ani zmínku o tom, že by tam s nimi byl také Duch svatý. Také trůn, který se nachází v Novém Jeruzalémě, který sestupuje od Boha z nebe, je nazýván trůnem Božím a Beránkovým, nikoli však trůnem Ducha svatého.
Zjevení Janovo 3,21: ... já (Jehošua) jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho (Otcův) trůn.
Zjevení Janovo 22,1: ... z trůnu Božího a Beránkova ...
Zjevení Janovo 22,3: … Bude tam trůn Boží a Beránkův ...

 

Co se týká vlády nad národy Boží Syn říká, že vládu přijal od svého Otce. A ani v souvislosti s přijetím vlády nad národy není Duch svatý zmiňován!
Zjevení Janovo 2,26-28... tomu dám (Jehošua) pravomoc nad národy.....jak jsem to i já přijal od svého Otce.

 

A pro koho že byli vykoupeni první z lidstva, aby byli Jeho národem králů a kněží? Apoštolu Janovi dané nebeské Zjevení říká, že byli vykoupeni pro Boha Otce a pro Beránka, ne pro Ducha svatého.
Zjevení Janovo 1,6: ... učinil nás (Jehošua) královstvím, kněžími, tomu jenž je jeho Bůh a Otec
Zjevení Janovo 14,4b... jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi

 

Chrámem a světlem Nového Jeruzaléma jsou opět DVA - Všemohoucí Bůh a Beránek. Všemohoucí Bůh je září Nového Jeruzaléma a Beránek je jeho lampou. Opět ani zmínka o Duchu svatém!
Zjevení Janovo 21,22: ... chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek ...
Zjevení Janovo 21,23: ... Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je

 

Ti, kteří následují Beránka, mají na svých čelech napsáno jméno Beránka a jméno Jeho Otce. A opět ani zmínka o tom, že by na svých čelech měli napsáno i jméno Ducha svatého.
Zjevení Janovo 14,1: ... mají na čele napsáno jméno jeho (Beránka) i jméno jeho Otce
Zjevení Janovo 3,12: Kdo vítězí, toho učiním (říká Pán Jehošua) sloupem ve svatyni svého Boha ...Napíši na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha.

 

K těm kdo zvítězí se Boží Syn přiznává před svým Otcem a před Otcovými anděly. Někdo by se mohl oprávněně ptát: "Proč se Boží Syn ke svým věrným nepřiznává také před Duchem Svatým?"
Zjevení Janovo 3,5: … Kdo vítězí.... jeho jméno nevymažu (říká Jehošua) z knihy života, nýbrž vyznám je před svým Otcem a před jeho anděly.

 

I v šesti následujících verších jsou jmenováni DVA, Ten, který sedí na trůnu, Všemohoucí Bůh a Jehošua Mesiáš, Syn Boží. Duch svatý s nimi není zmiňován opět ani jednou!
Zjevení Janovo 6,16: ... před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem beránkovým
Zjevení Janovo 7,15-17... ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan..... Beránek... je bude pást a povede je k pramenům vod života.
Zjevení Janovo 19,15: … On (Pán Pánů a Král Králů) bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha
Zjevení Janovo 22,18-19: … Já (Jehošua) dosvědčuji každému... kdo by k nim něco přidal, tomu Bůh přidá ran.. a kdo by.. něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města
Zjevení Janovo 1,1: Zjevení Jehošuy Krista, jež mu Bůh dal, by ukázal svým otrokům věci, jež se musí vbrzku stát ...
Zjevení Janovo 1,4-5Milost vám a pokoj od Toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů, kteří jsou před jeho trůnem, a od Ježíše

 

Shrnutí:

Z výše uvedeného můžeme vidět, že tak zásadní věci jako je ČEST, ÚCTA, SLÁVA, MOC, KRÁLOVSTVÍ, TRŮN, DÍKY patří VÝHRADNĚ DVĚMA BYTOSTEM! Našemu nebeskému Otci a Jeho milovanému Synovi! A právě oni DVA jsou také SVĚTLEM a SVATYNÍ Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe. Nebeští andělé i zachránění lidé oslavují Boha Otce i jeho Syna za to, co společně udělali pro záchranu světa (Zjevení 5,12-14; 7,10-12; 11:17). Nikde v knize Zjevení však neoslavují, neděkují ani nechválí Ducha svatého! Mnozí křesťané, kteří byli vyučováni nauce o Trojjediném Bohu, si pravděpodobně položí otázky typu: "Proč je vzdávána sláva a chvála výhradně Otci a Synovi? Proč není vzdávána také Duchu svatému? Proč ani jednou v celém Zjevení není napsáno, že království patří našemu Pánu, jeho Kristu a také Duchu svatému? Proč není trůn nazván trůnem Božím, Beránkovým a také trůnem Ducha svatého? "

A nejde jen o to, že kniha Zjevení tzv. "opomíjí" Ducha svatého! Když se podíváme i do ostatních míst Písma vidíme např. že Pán Jehošua učil své učedníky modlit se k Otci, a nikdy ne k Duchu svatému. V jedné ze svých posledních zaznamenaných modliteb svému nebeskému Otci řekl: "A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Jehošuu Krista." (Jan 17:3). Neučil, že věčný život je i v poznávání Ducha svatého!

Apoštolové Pavel a Jan naprosto systematicky přejí v začátcích svých 14 dopisů milost a pokoj od DVOU bytostí, ani jednou jedinkrát od třech. Kniha Zjevení dokonce uvádí ještě milost a pokoj od sedmi duchů, kteří jsou před Božím trůnem (Zj 1:4-5). Proč není nikde v Bibli uvedeno přání pokoje a milosti také od Ducha svatého? Proč je Duch svatý ve všech těchto závažných situacích systematicky opomíjen? Odpověď na tuto otázku je v tom, kdo vlastně je Duch svatý? Co o vše něm říká Bible? Je skutečně třetí osobou Trojjediného Boha, nebo je biblická pravda úplně jiná? To jsem se pokusila ukázat v kraťoučkém článku Duch svatý.

 

Ještě dokládám znění těch výše zmiňovaných začátků 14 apoštolských dopisů:

Ř 1,7: ... Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Jehošuy Krista.
1K 1,3: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Jehošuy Krista.
2K 1,2: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Jehošuy Krista.
Ga 1,3: Milost vám a pokoj od Boha Otce a našeho Pána Jehošuu Krista,
Ef 1,2: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Jehošuy Krista.
Fp 1,2: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Jehošuy Krista.
Ko 1,2: ...Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce [, a Pána Jehošuy Krista].
1Te 1,1: ...v Bohu Otci a Pánu Jehošuovi Kristu: Milost vám a pokoj.
2Te 1,2: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Jehošuy Krista.
1Tm 1,2: ... Milost, smilování, pokoj od Boha, našeho Otce, a Krista Jehošuu, našeho Pána.
2Tm 1,2: Milost, smilování, pokoj od Boha Otce a Krista Jehošuy, našeho Pána.
Tit 1,4:...Milost a pokoj od Boha Otce a Krista Jehošuy, našeho Zachránce.
Fm 1,3: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Jehošuy Krista.
2J 1,3: Bude s vámi milost, smilování, pokoj od Boha Otce a od Pána Jehošuy Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.
Zj 1,4-5: ... Milost vám a pokoj od toho, jenž je a jenž byl a jenž má přijít, a od sedmi Duchů, kteří jsou před jeho trůnem, a od Jehošuy Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený mrtvých a vládce králů země....


Napsala Eliška

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

%MCEPASTEBIN%
1 1 1 1 1 Hodnocení 4.83 (6 hlasů)