Strach

Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Motivuje člověka k vyhnutí se nebezpečí nebo k útěku před ním. Kde to není možné, tam se často strach mění na agresi. Někdy je strach oprávněný, někdy iracionální a někdy může přerůst až do formy svazujícího, nezvladatelného strachu – fóbie. Cílem tohoto biblického rozboru bude zjistit, co o strachu můžeme zjistit přímo z bible, to, jaký postoj k němu máme zaujmout a zda a jakým způsobem s ním případně máme jednat.

Řecky psaná část bible, tzv. „Nová smlouva“ (nesprávně „Nový zákon“), používá pro vyjádření strachu několik výrazů, nicméně použití naprosté většiny z nich je v Písmu pouze ojedinělé. Standardně používané slovo pro strach je φοβος (čti „fobos“) [G5401]. Tento výraz se v Nové smlouvě vyskytuje 47× (v Septuagintě 119×). Odpovídající sloveso „bát se“ je v řečtině φοβεω (čti „fobeó“) [G5399]. Toto sloveso najdeme v Nové smlouvě asi 110× (v Septuagintě asi 325×).

Hlavním hebrejským výrazem týkajícím se strachu je sloveso ירא (čti „jare“) [H3372], znamenající „bát se“. S tím souvisí podstatné jméno יראה (čti „jirá“) [H3374] a přídavné jméno ירא (čti „jare“) [H3373]. Dalším hebrejským výrazem pro strach je פּחד (čti „pachad“) [H3643], k tomu odpovídající sloveso je rovněž פּחד (čti „pachad“) [H3642]. Pro silný strach, zděšení, hrůzu se v hebrejštině používá např. výraz אמה אימה (čti ejmá, resp. emá) [H367].

 

 

 

 

Strach a nebo bázeň?

Bible nemá žádné zvláštní slovo pro bázeň, a tak potřebujeme moudrost ke správnému rozlišování mezi strachem a bázní. Jde o to, že nesprávné pochopení bude často znamenat i nesprávnou motivaci, nesprávné pochopení charakteru a podobně. Nemáme mít strach z Boha, ale bázeň před Bohem. Máme si jednoduše uvědomovat, kdo je Bůh, máme ho mít v úctě, ale nemáme žít své životy ve strachu před nevyzpytatelným Bohem, třást se strachem z Božího soudu atd. Máme Boha znát jako svého milujícího nebeského Otce, ale zároveň si být vědomi i toho, že je stvořitelem celého vesmíru, že od něho pochází vše, že je nesmírně mocný, vševědoucí a všudypřítomný. 

 

 

To, že na některých místech v Písmu čtete o bázni před Bohem, a na jiných místech o strachu (při překladu stejného slova) je pouze otázkou rozhodnutí překladatele. Běžně to pak vypadá, že v polovině případů bychom měli mít bázeň před Bohem, a v druhé polovině případů bychom z Boha měli mít strach. Ale znovu opakuji - „Je to pouze na rozhodnutí překladatele.

 

 

 

Víte kolikrát Bůh, Ježíš, andělé či Boží služebníci říkají: „Neboj se!“? Alespoň 80×. (Klikněte na odkaz pro podrobnosti!)

 


SHRNUTÍ:

Jak jsme mohli jasně vidět, nemáme se bát. Strach je projevem nedůvěry vůči Bohu. Bible nerozebírá způsob, jak se strachem jednat. Bůh jednoduše říká: „Nebojte se!“ Jak to dělat prakticky, na to se můžeme podívat jindy, v nějakém námětu k zamyšlení. Nicméně princip je stejný jako v případě zacházení s myšlenkami a pocity. Co se týče fóbií, tam je situace vážnější :-(

Pokud má pravdu apoštol Jan (1J 4,18), že strach je mimo jiné ukazatelem nedokonalosti v lásce, pak verše typu „Boha se bojte!“ nemohou být přeloženy správně. Měly by místo „strachu z Boha“ být překládány (na všech místech) „bázní před Bohem.“ Jinak bychom totiž nikdy nemohli dojít dokonalosti v lásce, a ani bychom se nemohli charakterem přiblížit Bohu, který je podle bible láska (1J 4,8; 1J 4,16). A aby toho nebylo málo, nemohli bychom ani pomýšlet na naplnění přikázání, které je podle Pána Ježíše to největší:

Mt 22,37„‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘


Je to prosté. Nemůžete milovat někoho, koho se bojíte.


 

Libor Diviš 

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi komentář přímo na e-mail!

  

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (17 hlasů)