Catholic liturgical translationEzekiel - 18. chapter - Ezekiel - chapter 18

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin mě oslovil:2„Co je vám, že stále opakujete o izraelské zemí toto přísloví?“ Otcové jedli nezralé hrozny a synům z toho tmou zuby.3Jako že jsem živ – praví Pán, Hospodin – nebude už nikdo v Izraeli, kdo by toto přísloví opakoval.4Hle, mně náleží všichni: Život otce, jako život syna. Zemře ten, kdo zhřeší!5Jestliže je někdo spravedlivý, jedná podle spravedlnosti a práva,6nejí maso s krví, neobrací své oči k modlám Izraelova domu, neposkvrní manželku svého bližního, nepřistoupí k ženě v době jejího krvácení,7nikoho neutlačuje, vrátí dlužníkovi zástavu, nic nebere násilně, svůj chléb dává lačnému, obléká nahého,8nebude lichvářsky půjčovat, nebude brát úrok, nebude podporovat nic zlého, bude-li každého soudit podle pravdy,9následovat mé příkazy, bude-li zachovávat mé zákony, a plnit je – ten je spravedlivý a jistě bude živ – praví Pán, Hospodin.10Zplodí-li pak syna násilníka a vražedníka, který se dopouští některých z těchto věcí,11nedělá nic z toho, co činil jeho otec, ale jí maso s krví, poskvrňuje manželku svého bližního,12utlačuje chudáka a ubožáka, bere násilím, nevrací zástavu, obrací své oči k modlám, páchá nepravost,13lichvářsky půjčuje a bere úrok – jistě nebude živ. Protože páchal všechny tyto ohavnosti, jistě zemře! Sám bude příčinou své smrti.14Jestliže však zplodí syna, který se bojí, když vidí všechny spáchané hříchy svého otce, a nebude nic podobného dělat,15nebude jíst maso s krví, neobrátí své oči k modlám Izraelova domu, neposkvrní manželku svého bližního,16nikoho nebude utlačovat, neponechá si zástavu, nic nebude Brát násilně, svůj chléb dá lačnému, obleče nahého,17nebude podporovat nic zlého, nebude brát lichvářský úrok, bude zachovávat mé zákony, následovat mé příkazy – ten nezemře pro vinu svého otce, jistě bude živ.18Jeho otec protože utlačoval, dopouštěl se násilí a nejednal dobře mezi svým lidem, ten zemře za svou nepravost.19Říkáte: Proč nepyká syn za vinu svého otce? Proto, že syn jednal podle práva a spravedlností, zachovával všechny mé příkazy a plnil je, proto bude žít!20Ten, kdo zhřešil, zemře! Syn nebude pykat za otcovu vínu a otec nebude pykat za synovu vinu. Na spravedlivém ulpí jeho spravedlnost, na zlo Činném jeho zločinnost.21Jestliže se zločinec odvrátí od svých hříchů, které páchal, bude-li zachovávat mé příkazy, bude jednat •podle práva a spravedlnosti, jistě bude živ a nezemře.22Nebude se vzpomínat na žádné jeho nepravosti, které spáchal. Bude žít pro svou spravedlnost, kterou činí.23Mám snad zalíbení v zločincově smrti – praví Pán, Hospodin – anebo spíše chci, aby změnil své chování a byl živ?24Opustí-li však spravedlivý svou spravedlnost a bude-li jednat ohavně jako zločinec, bude živ? Na žádný jeho spravedlivý skutek, který učinil, se nevzpomene, zemře pro svou nevěrnost, které se dopustil, pro hřích, který spáchal.25Říkáte: Pán nejedná správně! Slyšte tedy, izraelský dome! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše?26Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil.27Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlností, sám sebe zachrání.28Neboť proto, že se bál a odvrátil od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře.29Izraelův dům praví: „Pán nejedná správně!“ Je to mé jednání, které není správné, izraelský dome, nebo spíš vaše?30Proto každého z vás budu soudit podle jeho chování, Izraelský dome – praví Pán, Hospodin. Přestaňte a odvraťte se od všech svých nepravostí, abyste se neobtížili vinou!31Oprosťte se tedy od všech svých nevěrností, jichž jste se dopustili vůči mně, a utvořte si nové srdce a nového ducha. Proč byste chtěli zemřít, izraelský dome?32Vždyť nemám zálibu ve smrti toho, který má umřít – praví Pán, Hospodin. Obraťte se a budete žít!


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Ezek 18:1 God defends his justice;
Ezek 18:31 and exhorts to repentance.
Ezek 18:1

 2   mean.
Ezek 17:12 Isa 3:15 Rom 9:20
the land.
Ezek 6:2 Ezek 6:3 Ezek 7:2 Ezek 25:3 Ezek 36:1 - Ezek 36:6 Ezek 37:11 Ezek 37:19 Ezek 37:25
The fathers.
Jer 15:4 Jer 31:29 Jer 31:30 Lam 5:7 Matt 23:36

 3   Ezek 18:19 Ezek 18:20 Ezek 18:30 Ezek 33:11 - Ezek 33:20 Ezek 36:31 Ezek 36:32 Rom 3:19

 4   all souls.
Num 16:22 Num 27:16 Zech 12:1 Heb 12:9
the soul that.
Ezek 18:20 Rom 6:23 Gal 3:10 - Gal 3:13 Gal 3:22

 5   if.
Ps 15:2 - Ps 15:5 Ps 24:4 - Ps 24:6 Matt 7:21 - Matt 7:27 Rom 2:7 - Rom 2:10 Jas 1:22 - Jas 1:25 Jas 2:14 - Jas 2:26 1John 2:3 1John 2:29 1John 3:7 1John 5:2 - 1John 5:5 Rev 22:14
that, etc. Heb. judgment and justice.
Ezek 33:14 Gen 18:19 Pro 21:3 Jer 22:15

 6   not.
Ezek 18:11 Ezek 18:15 Ezek 6:13 Ezek 20:28 Ezek 22:9 Exod 34:15 Num 25:2 1Cor 10:20
neither hath lifted.
Ezek 18:12 Ezek 18:15 Ezek 20:7 Ezek 20:24 Ezek 33:25 Ezek 33:26 Deut 4:19 Ps 121:1 Ps 123:1 Ps 123:2
neither hath defiled.
Ezek 22:10 Ezek 22:11 Lev 18:19 Lev 18:20 Lev 20:10 Lev 20:18 Deut 22:22 - Deut 22:30 Jer 5:8 Jer 5:9 Matt 5:28 1Cor 6:9 - 1Cor 6:11 Gal 5:19 - Gal 5:21 Heb 13:4

 7   hath not.
Ezek 18:12 Ezek 18:16 Ezek 18:18 Ezek 22:12 Ezek 22:13 Ezek 22:27 - Ezek 22:29 Exod 22:21 - Exod 22:24 Exod 23:9 Lev 19:15 Lev 25:14 1Sam 12:3 1Sam 12:4 Job 31:13 - Job 31:22 Pro 3:31 Pro 14:31 Pro 22:22 Pro 22:23 Isa 1:17 Isa 5:7 Isa 33:15 Isa 58:6 Jer 7:6 Jer 7:7 Amos 2:6 Amos 8:4 - Amos 8:6 Mic 2:1 Mic 3:2 Zech 7:9 - Zech 7:11 Mal 3:5 Jas 5:1 - Jas 5:6
hath restored.
Ezek 33:15 Exod 22:26 Deut 24:12 Deut 24:13 Deut 24:17 Job 22:6 Job 24:3 Job 24:9 Amos 2:8
hath spoiled.
Ezek 7:23 Gen 6:11 Gen 6:12 Isa 59:6 Isa 59:7 Jer 22:3 Jer 22:16 Jer 22:17 Amos 3:10 Amos 5:11 Amos 5:12 Amos 6:3 Zeph 1:9
hath given.
Ezek 18:16 Deut 15:7 - Deut 15:11 Job 31:16 - Job 31:20 Ps 41:1 Ps 112:4 Ps 112:9 Pro 11:24 Pro 11:25 Pro 28:8 Pro 28:27 Isa 58:7 - Isa 58:11 Matt 25:34 - Matt 25:46 Luke 3:11 2Cor 8:7 - 2Cor 8:9 2Cor 9:6 - 2Cor 9:14 Jas 2:13 - Jas 2:17 1John 3:16 - 1John 3:19

 8   hath not.
Ezek 18:13 Ezek 18:17 Ezek 22:12 Exod 22:25 Lev 25:35 - Lev 25:37 Deut 23:19 Deut 23:20 Neh 5:1 - Neh 5:11 Ps 15:5 Pro 28:8 Jer 15:10
hath withdrawn.
2Sam 22:24 Neh 5:15 Isa 33:15
hath executed.
Lev 19:15 Lev 19:35 Deut 1:16 Deut 1:17 Deut 16:18 - Deut 16:20 Job 29:7 - Job 29:17 Pro 31:8 Pro 31:9 Isa 1:17 Jer 22:15 Jer 22:16 Zech 7:9 Zech 7:10 Zech 8:16

 9   walked.
Ezek 18:17 Ezek 20:13 Ezek 33:15 Ezek 36:27 Ezek 37:24 Deut 4:1 Deut 5:1 Deut 6:1 Deut 6:2 Deut 10:12 Deut 10:13 Deut 11:1 Neh 9:13 Neh 9:14 Ps 19:7 - Ps 19:11 Ps 105:44 Ps 105:45 Ps 119:1 - Ps 119:6 Luke 1:6 John 14:21 Acts 24:16 Jas 1:22 - Jas 1:25
is just.
Ps 24:4 - Ps 24:6 Hab 2:4 Rom 1:17 Jas 2:18 - Jas 2:26 1John 2:29 1John 3:7
he shall.
Ezek 20:11 Amos 5:4 Amos 5:14 Amos 5:24 Luke 10:27 - Luke 10:29

 10   that is.
Lev 19:13 Mal 3:8 Mal 3:9 John 18:40
a robber. or, a breaker up of an house.
Exod 22:2
a shedder.
Gen 9:5 Gen 9:6 Exod 21:12 Num 35:31 1John 3:12
the like to any one of these things. or, to his brother besides any of these.


 11   that.
Ezek 18:7 Matt 7:21 - Matt 7:27 Luke 11:28 John 13:17 John 15:14 Phil 4:9 Jas 2:17 1John 3:22 Rev 22:14
eaten.
Ezek 18:6 Ezek 18:15 1Kgs 13:8 1Kgs 13:22

 12   oppressed.
Ezek 18:7 Ezek 18:16 Hos 12:7 Amos 4:1 Zech 7:10 Jas 2:6
hath committed.
Ezek 18:6 Ezek 8:6 Ezek 8:17 Lev 18:22 Lev 18:26 - Lev 18:30 2Kgs 21:11 2Kgs 23:13

 13   given.
Ezek 18:8 Ezek 18:17
shall he.
Ezek 18:24 Ezek 18:28 Ezek 18:32
blood. Heb. bloods.
Ezek 3:18 Ezek 33:4 Lev 20:9 Lev 20:11 - Lev 20:13 Lev 20:27 Acts 18:6

 14   if he.
Ezek 18:10 Pro 17:21 Pro 23:24
that seeth.
Ezek 20:18 2Chr 29:3 - 2Chr 29:11 2Chr 34:21 Jer 9:14 Jer 44:17 Matt 23:32 1Pet 1:18
considereth.
Ezek 18:28 Ps 119:59 Ps 119:60 Isa 44:19 Jer 8:6 Hos 7:2 Hag 1:5 Hag 1:7 Hag 2:18 Luke 15:17 - Luke 15:19

 15   Ezek 18:6 Ezek 18:7 Ezek 18:11 - Ezek 18:13

 16   withholden the pledge. Heb. pledged the pledge, or taken topledge.
Ezek 18:7
but hath.
Job 22:7 Job 31:19 Pro 22:9 Pro 25:21 Pro 31:20 Eccl 11:1 Eccl 11:2 Isa 58:7 - Isa 58:10 Luke 11:41 Luke 14:13

 17   hath taken.
Ezek 18:8 Job 29:16 Pro 14:31 Pro 29:7 Pro 29:14 Jer 22:16 Dan 4:27 Matt 18:27 - Matt 18:35 Luke 19:8
that hath not.
Ezek 18:8 Ezek 18:9 Ezek 18:13 Lev 18:4 Lev 18:26 Lev 18:30
he shall not.
Ezek 18:19 Ezek 18:20 Ezek 20:18 Ezek 20:30 Jer 16:11 - Jer 16:13 Jer 16:19 Mal 3:7 Matt 23:29 - Matt 23:33
he shall surely.
Ezek 18:9 Ezek 18:19 Ezek 18:21 Ezek 18:28 Ezek 3:21 Ezek 33:13 Ezek 33:15 Ezek 33:16

 18   even.
Ezek 18:4 Ezek 18:20 Ezek 18:24 Ezek 18:26 Ezek 3:18 Isa 3:11 John 8:21 John 8:24

 19   Why.
Exod 20:5 Deut 5:9 2Kgs 23:26 2Kgs 24:3 2Kgs 24:4 Jer 15:4 Lam 5:7
When.
Ezek 20:18 - Ezek 20:20 Ezek 20:24 Ezek 20:30 Zech 1:3 - Zech 1:6

 20   soul that.
Ezek 18:4 Ezek 18:13 Deut 24:16 1Kgs 14:13 2Kgs 14:6 2Kgs 22:18 - 2Kgs 22:20 2Chr 25:4 Jer 31:29 Jer 31:30
bear.
Ezek 4:4 Lev 5:1 Lev 5:17 Lev 10:17 Lev 16:22 Lev 19:8 Num 18:1 Isa 53:11 Heb 9:28 1Pet 2:24
righteousness.
Ezek 18:30 Ezek 33:10 1Kgs 8:32 2Chr 6:23 2Chr 6:30 Isa 3:10 Isa 3:11 Matt 16:27 Rom 2:6 - Rom 2:9 Rev 2:23 Rev 20:12 Rev 22:12 - Rev 22:15

 21   if the.
Ezek 18:27 Ezek 18:28 Ezek 18:30 Ezek 33:11 - Ezek 33:16 Ezek 33:19 2Chr 33:12 2Chr 33:13 Pro 28:13 Isa 1:16 - Isa 1:20 Isa 55:6 Isa 55:7 Luke 24:47 Acts 3:19 Acts 26:18 - Acts 26:20 1Tim 1:13 - 1Tim 1:16 Jas 4:8 - Jas 4:10
and keep.
Ezek 18:9 Ezek 36:27 Gen 26:5 Ps 119:80 Ps 119:112 Luke 1:6 Jas 2:14 Jas 2:26
and do.
Ezek 18:5 Ezek 18:19 Ezek 18:27 Ps 119:1 Gal 5:22 - Gal 5:24 Titus 2:11 - Titus 2:14
he shall surely.
Ezek 18:17 Ezek 18:28 Ezek 3:21 Rom 8:13

 22   his transgressions.
Ezek 18:24 Ezek 33:16 1Kgs 17:18 Ps 25:7 Ps 32:1 Ps 32:2 Ps 51:1 Ps 103:12 Isa 43:25 Jer 31:34 Jer 50:20 Mic 7:19 Rom 8:1 Heb 8:12 Heb 10:3 Heb 10:4
in his.
2Chr 6:23 Ps 18:20 - Ps 18:24 Ps 19:11 Rom 2:6 Rom 2:7 Gal 6:7 Gal 6:8 Jas 2:21 - Jas 2:26 2Pet 1:5 - 2Pet 1:11 1John 3:7

 23   I any.
Ezek 18:32 Ezek 33:11 Lam 3:33 Hos 11:8 1Tim 2:4 2Pet 3:9
not that.
Exod 34:6 Exod 34:7 Job 33:27 Job 33:28 Ps 147:11 Jer 31:20 Mic 7:18 Luke 15:4 - Luke 15:7 Luke 15:10 Luke 15:22 - Luke 15:24 Luke 15:32 Jas 2:13

 24   when.
Ezek 18:26 Ezek 3:20 Ezek 3:21 Ezek 33:12 Ezek 33:13 Ezek 33:18 1Sam 15:11 2Chr 24:2 2Chr 24:17 - 2Chr 24:22 Ps 36:3 Ps 36:4 Ps 125:5 Zeph 1:6 Matt 13:20 Matt 13:21 John 6:66 - John 6:70 Gal 5:7 Heb 10:38 Heb 10:39 2Pet 2:18 - 2Pet 2:22 1John 2:19 1John 5:16 - 1John 5:18 Jude 1:12
and doeth.
Ezek 18:10 - Ezek 18:13 Matt 12:43 - Matt 12:45 Rom 1:28 - Rom 1:31 2Cor 12:20 2Cor 12:21 2Tim 3:1 - 2Tim 3:5
All his.
Ezek 18:22 Mark 13:13 Gal 3:4 Heb 6:4 - Heb 6:6 Heb 10:26 - Heb 10:31 2John 1:8 Rev 2:10 Rev 3:11
in his.
Ezek 18:18 Pro 14:32 Pro 21:16 Matt 7:22 Matt 7:23 John 8:21 John 8:24

 25   way.
Ezek 18:29 Ezek 33:17 Ezek 33:20 Job 32:2 Job 34:5 - Job 34:10 Job 35:2 Job 40:8 Job 42:4 - Job 42:6 Mal 2:17 Mal 3:13 - Mal 3:15 Matt 20:11 - Matt 20:15 Rom 3:5 Rom 3:20 Rom 9:20 Rom 10:3
my.
Gen 18:25 Deut 32:4 Ps 50:6 Ps 145:17 Jer 12:1 Zeph 3:5 Rom 2:5 Rom 2:6
are.
Ps 50:21 Jer 2:17 - Jer 2:23 Jer 2:29 - Jer 2:37 Jer 16:10 - Jer 16:13

 26   Ezek 18:26

 27   when.
Ezek 18:21 Isa 1:18 Isa 55:7 Matt 9:13 Matt 21:28 - Matt 21:32 Acts 3:19 Acts 20:21 Acts 26:20
he shall.
Ezek 33:5 Acts 2:40 1Tim 4:16

 28   he considereth.
Ezek 18:14 Ezek 12:3 Deut 32:29 Ps 119:1 Ps 119:6 Ps 119:59 Jer 31:18 - Jer 31:20 Luke 15:17 Luke 15:18
turneth.
Ezek 18:21 Ezek 18:31 Ezek 33:12 1Sam 7:3 1Sam 7:4 Col 3:5 - Col 3:9 Titus 2:14 Jas 2:10 - Jas 2:12

 29   Ezek 18:2 Ezek 18:25 Pro 19:3

 30   I will.
Ezek 7:3 Ezek 7:8 Ezek 7:9 Ezek 7:27 Ezek 33:20 Ezek 34:20 Eccl 3:17 Eccl 12:14 1Pet 1:17 Rev 20:12
every.
Mal 3:18 Matt 16:27 Matt 25:32 2Cor 5:10 2Cor 5:11 Gal 6:4 Gal 6:5 Rev 22:12
Repent.
Ezek 18:21 Ezek 14:6 Ezek 33:9 Ezek 33:11 Dan 9:13 Hos 12:6 Joel 2:12 Joel 2:13 Matt 3:2 Matt 3:8 Acts 26:20 Rev 2:5 Rev 2:16
yourselves. or, others.
Ezek 18:32
so.
Ezek 18:21 Luke 13:3 Luke 13:5 Rom 2:5 Jas 1:15 Rev 2:21 - Rev 2:23

 31   Cast.
Ezek 20:7 Ps 34:14 Isa 1:16 Isa 1:17 Isa 30:22 Isa 55:7 Rom 8:13 Eph 4:22 - Eph 4:32 Col 3:5 - Col 3:9 Jas 1:21 1Pet 1:14 1Pet 2:1 1Pet 4:2 - 1Pet 4:4
make.
Ezek 11:19 Ezek 36:26 Ps 51:10 Jer 32:39 Matt 12:33 Matt 23:26 Acts 3:19 Rom 8:13 Rom 12:2 Jas 4:8 1Pet 1:22
for why.
Ezek 33:11 Deut 30:15 Deut 30:19 Pro 8:36 Jer 21:8 Jer 27:15 Acts 13:46

 32   I have.
Ezek 18:23 Lam 3:33 2Pet 3:9
yourselves. or, others.
Ezek 18:30


Display settings Display settings יהוהיהוה