Catholic liturgical translationEzekiel - 18. chapter - Ezekiel - chapter 18

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin mě oslovil:2„Co je vám, že stále opakujete o izraelské zemí toto přísloví?“ Otcové jedli nezralé hrozny a synům z toho tmou zuby.3Jako že jsem živ – praví Pán, Hospodin – nebude už nikdo v Izraeli, kdo by toto přísloví opakoval.4Hle, mně náleží všichni: Život otce, jako život syna. Zemře ten, kdo zhřeší!5Jestliže je někdo spravedlivý, jedná podle spravedlnosti a práva,6nejí maso s krví, neobrací své oči k modlám Izraelova domu, neposkvrní manželku svého bližního, nepřistoupí k ženě v době jejího krvácení,7nikoho neutlačuje, vrátí dlužníkovi zástavu, nic nebere násilně, svůj chléb dává lačnému, obléká nahého,8nebude lichvářsky půjčovat, nebude brát úrok, nebude podporovat nic zlého, bude-li každého soudit podle pravdy,9následovat mé příkazy, bude-li zachovávat mé zákony, a plnit je – ten je spravedlivý a jistě bude živ – praví Pán, Hospodin.10Zplodí-li pak syna násilníka a vražedníka, který se dopouští některých z těchto věcí,11nedělá nic z toho, co činil jeho otec, ale jí maso s krví, poskvrňuje manželku svého bližního,12utlačuje chudáka a ubožáka, bere násilím, nevrací zástavu, obrací své oči k modlám, páchá nepravost,13lichvářsky půjčuje a bere úrok – jistě nebude živ. Protože páchal všechny tyto ohavnosti, jistě zemře! Sám bude příčinou své smrti.14Jestliže však zplodí syna, který se bojí, když vidí všechny spáchané hříchy svého otce, a nebude nic podobného dělat,15nebude jíst maso s krví, neobrátí své oči k modlám Izraelova domu, neposkvrní manželku svého bližního,16nikoho nebude utlačovat, neponechá si zástavu, nic nebude Brát násilně, svůj chléb dá lačnému, obleče nahého,17nebude podporovat nic zlého, nebude brát lichvářský úrok, bude zachovávat mé zákony, následovat mé příkazy – ten nezemře pro vinu svého otce, jistě bude živ.18Jeho otec protože utlačoval, dopouštěl se násilí a nejednal dobře mezi svým lidem, ten zemře za svou nepravost.19Říkáte: Proč nepyká syn za vinu svého otce? Proto, že syn jednal podle práva a spravedlností, zachovával všechny mé příkazy a plnil je, proto bude žít!20Ten, kdo zhřešil, zemře! Syn nebude pykat za otcovu vínu a otec nebude pykat za synovu vinu. Na spravedlivém ulpí jeho spravedlnost, na zlo Činném jeho zločinnost.21Jestliže se zločinec odvrátí od svých hříchů, které páchal, bude-li zachovávat mé příkazy, bude jednat •podle práva a spravedlnosti, jistě bude živ a nezemře.22Nebude se vzpomínat na žádné jeho nepravosti, které spáchal. Bude žít pro svou spravedlnost, kterou činí.23Mám snad zalíbení v zločincově smrti – praví Pán, Hospodin – anebo spíše chci, aby změnil své chování a byl živ?24Opustí-li však spravedlivý svou spravedlnost a bude-li jednat ohavně jako zločinec, bude živ? Na žádný jeho spravedlivý skutek, který učinil, se nevzpomene, zemře pro svou nevěrnost, které se dopustil, pro hřích, který spáchal.25Říkáte: Pán nejedná správně! Slyšte tedy, izraelský dome! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíš vaše?26Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil.27Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlností, sám sebe zachrání.28Neboť proto, že se bál a odvrátil od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře.29Izraelův dům praví: „Pán nejedná správně!“ Je to mé jednání, které není správné, izraelský dome, nebo spíš vaše?30Proto každého z vás budu soudit podle jeho chování, Izraelský dome – praví Pán, Hospodin. Přestaňte a odvraťte se od všech svých nepravostí, abyste se neobtížili vinou!31Oprosťte se tedy od všech svých nevěrností, jichž jste se dopustili vůči mně, a utvořte si nové srdce a nového ducha. Proč byste chtěli zemřít, izraelský dome?32Vždyť nemám zálibu ve smrti toho, který má umřít – praví Pán, Hospodin. Obraťte se a budete žít!


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   The soul that sinneth it shall die. As to eternity, every man was, is, and will be dealt with, as his conduct shows him to have been under the old covenant of works, or the new covenant of grace. Whatever outward sufferings come upon men through the sins of others, they deserve for their own sins all they suffer; and the Lord overrules every event for the eternal good of believers. All souls are in the hand of the great Creator: he will deal with them in justice or mercy; nor will any perish for the sins of another, who is not in some sense worthy of death for his own. We all have sinned, and our souls must be lost, if God deal with us according to his holy law; but we are invited to come to Christ. If a man who had shown his faith by his works, had a wicked son, whose character and conduct were the reverse of his parent's, could it be expected he should escape the Divine vengeance on account of his father's piety? Surely not. And should a wicked man have a son who walked before God as righteous, this man would not perish for his father's sins. If the son was not free from evils in this life, still he should be partaker of salvation. The question here is not about the meritorious ground of justification, but about the Lord's dealings with the righteous and the wicked.

 21   The wicked man would be saved, if he turned from his evil ways. The true penitent is a true believer. None of his former transgressions shall be mentioned unto him, but in the righteousness which he has done, as the fruit of faith and the effect of conversion, he shall surely live. The question is not whether the truly righteous ever become apostates. It is certain that many who for a time were thought to be righteous, do so, while Ezek 18:26, Ezek 18:27 speaks the fulness of pardoning mercy: when sin is forgiven, it is blotted out, it is remembered no more. In their righteousness they shall live; not for their righteousness, as if that were an atonement for their sins, but in their righteousness, which is one of the blessings purchased by the Mediator. What encouragement a repenting, returning sinner has to hope for pardon and life according to this promise! In Ezek 18:28 is the beginning and progress of repentance. True believers watch and pray, and continue to the end, and they are saved. In all our disputes with God, he is in the right, and we are in the wrong.

 30   The Lord will judge each of the Israelites according to his ways. On this is grounded an exhortation to repent, and to make them a new heart and a new spirit. God does not command what cannot be done, but admonishes us to do what is in our power, and to pray for what is not. Ordinances and means are appointed, directions and promises are given, that those who desire this change may seek it from God.


Display settings Display settings יהוהיהוה