Bible of Kralice (CZ - 1613) - Mark - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1A opět všel do Kafarnaum po kolikas dnech. I uslyšáno jest, že by doma byl.2A hned sešlo se jich množství, tak že již nemohli se směstknati ani přede dveřmi. I mluvil jim slovo.3Tedy přišli k němu, nesouce šlakem poraženého, kterýž ode čtyř nesen byl.4A když k němu nemohli přistoupiti pro zástupy, loupali střechu, kdež byl, a probořivše ji, spustili po provazích dolů ložce, na němž ležel šlakem poražený.5A vida Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: Synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.6A byli tu někteří z zákonníků, sedíce a myslíce v srdcích svých:7Co tento tak mluví rouhavě? Kdo můž odpustiti hříchy, jediné sám Bůh?8I poznav Ježíš hned duchem svým, že by tak přemyšlovali sami v sobě, řekl jim: Proč o tom přemyšlujete v srdcích svých?9Co jest snáze, říci šlakem poraženému: Odpouštějí se tobě hříchové, čili říci: Vstaň, vezmi lože své a choď? 10Ale abyste věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštěti hříchy, dí šlakem poraženému: 11Toběť pravím: Vstaň, a vezmi lože své, a jdi do domu svého.12I vstal hned, a vzav lože své přede všemi, odšel, tak že se děsili všickni, a chválili Boha, řkouce: Nikdy jsme toho neviděli.13I vyšel opět k moři, a všecken zástup přicházel k němu, i učil je.14A pomíjeje, uzřel Léví Alfeova, sedícího na cle. I dí jemu: Poď za mnou. A on vstav, šel za ním.15I stalo se, když seděl Ježíš za stolem v domě jeho, že i publikáni mnozí a hříšníci seděli spolu s Ježíšem a s učedlníky jeho; nebo mnoho jich bylo, a šlo za ním.16Zákonníci pak a farizeové viděvše, že jedl s publikány a s hříšníky, řekli učedlníkům jeho: Což to, že s publikány a hříšníky jí a pije?17To uslyšav Ježíš, dí jim: Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišelť jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.18Učedlníci pak Janovi a farizejští postívali se. I přišli a řekli jemu: Proč učedlníci Janovi a farizejští postí se, a tvoji učedlníci se nepostí?19I řekl jim Ježíš: Kterakž mohou synové ženichovi postiti se, když jest s nimi ženich? Dokudž mají s sebou ženicha, nemohouť se postiti.20Ale přijdouť dnové, když od nich odjat bude ženich, a tehdáž se budou postiti v těch dnech.21Ano žádný záplaty sukna nového nepřišívá k rouchu starému; jinak odtrhne ta záplata nová od starého, i bývá větší díra.22A žádný nevlévá vína nového do nádob starých; jinak rozpučí nové víno nádoby, a víno se vyleje, a nádoby se pokazí. Ale víno nové má lito býti do nádob nových.23I stalo se, že šel Ježíš v sobotu skrze obilí, i počali učedlníci jeho, cestou jdouce, vymínati klasy.24Tedy farizeové řekli jemu: Pohleď, coť dělají v sobotu, čehož nenáleží.25I řekl jim: Nikdy-liž jste nečtli, co učinil David, když nouze byla, a lačněl, on i ti, kteříž s ním byli?26Kterak všel do domu Božího za Abiatara nejvyššího kněze {biskupa}, a jedl chleby posvátné, (jichž neslušelo jísti než samým kněžím), a dal i těm, kteříž s ním byli?27I pravil jim: Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu.28Protož Syn člověka jest pánem také i soboty.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Mark 2:1 Christ followed by multitudes,
Mark 2:3 heals one sick of the palsy;
Mark 2:13 calls Matthew from the receipt of custom;
Mark 2:15 eats with Publicans and sinners;
Mark 2:18 excuses his disciples for not fasting;
Mark 2:23 and for plucking the ears of corn on the sabbath day.
again.
Mark 1:45 Matt 9:1 Luke 5:18
and it.
Mark 7:24 Luke 18:35 - Luke 18:38 John 4:47 Acts 2:6

 2   straightway.
Mark 2:13 Mark 1:33 Mark 1:37 Mark 1:45 Mark 4:1 Mark 4:2 Luke 5:17 Luke 12:1
and he.
Mark 1:14 Mark 6:34 Ps 40:9 Matt 5:2 Luke 8:1 Luke 8:11 Acts 8:25 Acts 11:19 Acts 14:25 Acts 16:6 Rom 10:8 2Tim 4:2

 3   bringing.
Matt 9:1 Matt 9:2 - Matt 9:8 Luke 5:18 - Luke 5:26

 4   they uncovered.
Deut 22:8 Luke 5:19

 5   saw.
Gen 22:12 John 2:25 Acts 11:23 Acts 14:9 Eph 2:8 1Thess 1:3 1Thess 1:4 Jas 2:18 - Jas 2:22
he said.
Mark 2:9 Mark 2:10 Isa 53:11 Matt 9:2 Luke 5:20 Luke 7:47 - Luke 7:50 Acts 5:31 2Cor 2:10 Col 3:13
Son. The Jews believed that not only death but all disease was the consequence of sin. "There is no death without sin, nor any chastisement without iniquity;" and that "no diseased person could be healed of his disease till his sins were blotted out." Our Lord, therefore, as usual, appeals to their received opinions, and asserts his high dignity, by first forgiving the sins, and then healing the body of the paralytic.
Mark 5:34 Matt 9:22 Luke 8:48
sins.
Job 33:17 - Job 33:26 Ps 32:1 - Ps 32:5 Ps 90:7 - Ps 90:9 Ps 103:3 Isa 38:17 John 5:14 1Cor 11:30 Jas 5:15

 6   and reasoning.
Mark 8:17 Matt 16:7 Matt 16:8 Luke 5:21 Luke 5:22 2Cor 10:5
*marg:
Mark 2:6

 7   speak.
Mark 14:64 Matt 9:3 Matt 26:65 John 10:33 John 10:36
who.
Job 14:4 Ps 130:4 Isa 43:25 Dan 9:9 Mic 7:18 Luke 5:21 Luke 7:49 John 20:20 - John 20:23

 8   when.
1Chr 29:17 Matt 9:4 Luke 5:22 Luke 6:8 Luke 7:39 Luke 7:40 John 2:24 John 2:25 John 6:64 John 21:17 Heb 4:13 Rev 2:23
Why.
Mark 7:21 Ps 139:2 Pro 15:26 Pro 24:9 Isa 55:7 Ezek 38:10 Luke 24:38 Acts 5:3 Acts 8:22

 9   is it.
Matt 9:5 Luke 5:22 - Luke 5:25
Thy sins.
Mark 2:5

 10   Dan 7:13 Dan 7:14 Matt 9:6 - Matt 9:8 Matt 16:13 John 5:20 - John 5:27 Acts 5:31 1Tim 1:13 - 1Tim 1:16

 11   Mark 1:41 John 5:8 - John 5:10 John 6:63

 12   insomuch.
Mark 1:27 Matt 9:8 Matt 12:23 Luke 7:16
glorified.
Matt 15:31 Luke 5:26 Luke 13:13 Luke 17:15 Acts 4:21
We never.
Matt 9:33 John 7:31 John 9:32

 13   by.
Matt 9:9 Matt 13:1
and all.
Mark 2:2 Mark 3:7 Mark 3:8 Mark 3:20 Mark 3:21 Mark 4:1 Pro 1:20 - Pro 1:22 Luke 19:48 Luke 21:38

 14   he saw.
Mark 3:18 Matt 9:9 Luke 5:27
Alphaeus.
Mark 3:18 Luke 6:15 Acts 1:13
receipt of custom. or, place where the custom was received.
Follow me.
Mark 1:17 - Mark 1:20 Matt 4:19 - Matt 4:22

 15   Matt 9:10 Matt 9:11 Matt 21:31 Matt 21:32 Luke 5:29 Luke 5:30 Luke 6:17 Luke 15:1

 16   How.
Mark 2:7 Isa 65:5 Luke 15:2 - Luke 15:7 Luke 18:11 Luke 19:7 Luke 19:10 1Cor 2:15 Heb 12:3
publicans.
Matt 18:17

 17   They that are whole.
Matt 9:12 Matt 9:13 Luke 5:31 Luke 5:32 Luke 15:7 Luke 15:29 Luke 16:15 John 9:34 John 9:40
I came.
Isa 1:18 Isa 55:7 Matt 18:11 Luke 15:10 Luke 19:10 Acts 20:21 Acts 26:20 Rom 5:6 - Rom 5:8 Rom 5:20 Rom 5:21 1Cor 6:9 - 1Cor 6:11 1Tim 1:15 1Tim 1:16 Titus 2:14 Titus 3:3 - Titus 3:7

 18   the disciples.
Matt 9:14 - Matt 9:17 Luke 5:33 - Luke 5:39
Why.
Matt 6:16 Matt 6:18 Matt 23:5 Luke 18:12 Rom 10:3

 19   Can.
Gen 29:22 Judg 14:10 Judg 14:11 Ps 45:14 Song 6:8 Matt 25:1 - Matt 25:10

 20   the bridegroom.
Ps 45:11 Song 3:11 Isa 54:5 Isa 62:5 John 3:29 2Cor 11:2 Rev 19:7 Rev 21:9
be taken.
Zech 13:7 Matt 26:31 John 7:33 John 7:34 John 12:8 John 13:33 John 16:7 John 16:28 John 17:11 John 17:13 Acts 1:9 Acts 3:21
and.
Acts 13:2 Acts 13:3 Acts 14:23 1Cor 7:5 2Cor 6:5 2Cor 11:27

 21   seweth.
Ps 103:13 - Ps 103:15 Isa 57:16 1Cor 10:13
new. or, raw, or, unwrought.
Matt 9:16

 22   bottles.
Josh 9:4 Josh 9:13 Job 32:19 Ps 119:80 Ps 119:83 Matt 9:17 Luke 5:37 Luke 5:38

 23   that.
Matt 12:1 - Matt 12:8 Luke 6:1 - Luke 6:5
to pluck.
Deut 23:24 Deut 23:25

 24   why.
Mark 2:7 Mark 2:16 Matt 7:3 - Matt 7:5 Matt 15:2 Matt 15:3 Matt 23:23 Matt 23:24 Heb 12:3
that.
Exod 20:10 Exod 31:15 Exod 35:2 Exod 35:3 Num 15:32 - Num 15:36 Neh 13:15 - Neh 13:22 Isa 56:2 Isa 56:4 Isa 56:6 Isa 58:13 Jer 17:20 - Jer 17:27

 25   Have.
Mark 12:20 Mark 12:26 Matt 19:4 Matt 21:16 Matt 21:42 Matt 22:31 Luke 10:26
what.
1Sam 21:3 - 1Sam 21:6

 26   Abiathar. It appears from the passage referred to here, that Ahimelech was then high priest at Nob; and from other passages, that Abiathar was his son. Various conjectures have been formed in order to solve this difficulty; and some, instead of untying, have cut the knot, by pronouncing it an interpolation. The most probable opinion seems to be, that both father and son had two names, the father being also called Abiathar; and this appears almost certain from 2Sam 8:17; 1Chr 18:16, where Ahimelech seems evidently termed Abiathar, while Abiathar is called Ahimelech or Abimelech. (Compare 1Kgs 2:26, 1Kgs 2:27.)
1Sam 22:20 - 1Sam 22:22 1Sam 23:6 1Sam 23:9 2Sam 8:17 2Sam 15:24 2Sam 15:29 2Sam 15:35 2Sam 20:25 1Kgs 1:7 1Kgs 2:22 1Kgs 2:26 1Kgs 2:27 1Kgs 4:4
which is not lawful.
Exod 29:32 Exod 29:33 Lev 24:5 - Lev 24:9

 27   Exod 23:12 Deut 5:14 Neh 9:13 Neh 9:14 Isa 58:13 Ezek 20:12 Ezek 20:20 Luke 6:9 John 7:23 1Cor 3:21 1Cor 3:22 2Cor 4:15 Col 2:16

 28   Mark 3:4 Matt 12:8 Luke 6:5 Luke 13:15 Luke 13:16 John 5:9 - John 5:11 John 5:17 John 9:5 - John 9:11 John 9:14 John 9:16 Eph 1:22 Rev 1:10


Display settings Display settings JehošuaJehošua