Bible of Kralice (CZ - 1613) - Mark - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1A opět všel do Kafarnaum po kolikas dnech. I uslyšáno jest, že by doma byl.2A hned sešlo se jich množství, tak že již nemohli se směstknati ani přede dveřmi. I mluvil jim slovo.3Tedy přišli k němu, nesouce šlakem poraženého, kterýž ode čtyř nesen byl.4A když k němu nemohli přistoupiti pro zástupy, loupali střechu, kdež byl, a probořivše ji, spustili po provazích dolů ložce, na němž ležel šlakem poražený.5A vida Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: Synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.6A byli tu někteří z zákonníků, sedíce a myslíce v srdcích svých:7Co tento tak mluví rouhavě? Kdo můž odpustiti hříchy, jediné sám Bůh?8I poznav Ježíš hned duchem svým, že by tak přemyšlovali sami v sobě, řekl jim: Proč o tom přemyšlujete v srdcích svých?9Co jest snáze, říci šlakem poraženému: Odpouštějí se tobě hříchové, čili říci: Vstaň, vezmi lože své a choď? 10Ale abyste věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštěti hříchy, dí šlakem poraženému: 11Toběť pravím: Vstaň, a vezmi lože své, a jdi do domu svého.12I vstal hned, a vzav lože své přede všemi, odšel, tak že se děsili všickni, a chválili Boha, řkouce: Nikdy jsme toho neviděli.13I vyšel opět k moři, a všecken zástup přicházel k němu, i učil je.14A pomíjeje, uzřel Léví Alfeova, sedícího na cle. I dí jemu: Poď za mnou. A on vstav, šel za ním.15I stalo se, když seděl Ježíš za stolem v domě jeho, že i publikáni mnozí a hříšníci seděli spolu s Ježíšem a s učedlníky jeho; nebo mnoho jich bylo, a šlo za ním.16Zákonníci pak a farizeové viděvše, že jedl s publikány a s hříšníky, řekli učedlníkům jeho: Což to, že s publikány a hříšníky jí a pije?17To uslyšav Ježíš, dí jim: Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišelť jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání.18Učedlníci pak Janovi a farizejští postívali se. I přišli a řekli jemu: Proč učedlníci Janovi a farizejští postí se, a tvoji učedlníci se nepostí?19I řekl jim Ježíš: Kterakž mohou synové ženichovi postiti se, když jest s nimi ženich? Dokudž mají s sebou ženicha, nemohouť se postiti.20Ale přijdouť dnové, když od nich odjat bude ženich, a tehdáž se budou postiti v těch dnech.21Ano žádný záplaty sukna nového nepřišívá k rouchu starému; jinak odtrhne ta záplata nová od starého, i bývá větší díra.22A žádný nevlévá vína nového do nádob starých; jinak rozpučí nové víno nádoby, a víno se vyleje, a nádoby se pokazí. Ale víno nové má lito býti do nádob nových.23I stalo se, že šel Ježíš v sobotu skrze obilí, i počali učedlníci jeho, cestou jdouce, vymínati klasy.24Tedy farizeové řekli jemu: Pohleď, coť dělají v sobotu, čehož nenáleží.25I řekl jim: Nikdy-liž jste nečtli, co učinil David, když nouze byla, a lačněl, on i ti, kteříž s ním byli?26Kterak všel do domu Božího za Abiatara nejvyššího kněze {biskupa}, a jedl chleby posvátné, (jichž neslušelo jísti než samým kněžím), a dal i těm, kteříž s ním byli?27I pravil jim: Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu.28Protož Syn člověka jest pánem také i soboty.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   HEALING OF A PARALYTIC. ( = Matt 9:1-Matt 9:8; Luke 5:17-Luke 5:26). (Mark 2:1-Mark 2:12)
And again he entered into Capernaum--"His own city" (Matt 9:1).
and it was noised that he was in the house--no doubt of Simon Peter (Mark 1:29).

 2   And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door--This is one of Mark's graphic touches. No doubt in this case, as the scene occurred at his informant's own door, these details are the vivid recollections of that honored disciple.
and he preached the word unto them--that is, indoors; but in the hearing, doubtless, of the multitude that pressed around. Had He gone forth, as He naturally would, the paralytic's faith would have had no such opportunity to display itself. Luke (Luke 5:17) furnishes an additional and very important incident in the scene--as follows: "And it came to pass on a certain day, as He was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town," or village, "of Galilee, and Judea, and Jerusalem." This was the highest testimony yet borne to our Lord's growing influence, and the necessity increasingly felt by the ecclesiastics throughout the country of coming to some definite judgment regarding Him. "And the power of the Lord was [present] to heal them"--or, "was [efficacious] to heal them," that is, the sick that were brought before Him. So that the miracle that is now to be described was among the most glorious and worthy to be recorded of many then performed; and what made it so was doubtless the faith which was manifested in connection with it, and the proclamation of the forgiveness of the patient's sins that immediately preceded it.

 3   And they come unto him--that is, towards the house where He was.
bringing one sick of the palsy--"lying on a bed" (Matt 9:2).
which was borne of four--a graphic particular of Mark only.

 4   And when they could not come nigh unto him for the press--or, as in Luke (Luke 5:19), "when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude," they "went upon the housetop"--the flat or terrace-roof, universal in Eastern houses.
they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed--or portable couch
wherein the sick of the palsy lay--Luke (Luke 5:19) says, they "let him down through the tilling with his couch into the midst before Jesus." Their whole object was to bring the patient into the presence of Jesus; and this not being possible in the ordinary way, because of the multitude that surrounded Him, they took the very unusual method here described of accomplishing their object, and succeeded. Several explanations have been given of the way in which this was done; but unless we knew the precise plan of the house, and the part of it from which Jesus taught--which may have been a quadrangle or open court, within the buildings of which Peter's house was one, or a gallery covered by a veranda--it is impossible to determine precisely how the thing was done. One thing, however, is clear, that we have both the accounts from an eye-witness.

 5   When Jesus saw their faith--It is remarkable that all the three narratives call it "their faith" which Jesus saw. That the patient himself had faith, we know from the proclamation of his forgiveness, which Jesus made before all; and we should have been apt to conclude that his four friends bore him to Jesus merely out of benevolent compliance with the urgent entreaties of the poor sufferer. But here we learn, not only that his bearers had the same faith with himself, but that Jesus marked it as a faith which was not to be defeated--a faith victorious over all difficulties. This was the faith for which He was ever on the watch, and which He never saw without marking, and, in those who needed anything from Him, richly rewarding.
he said unto the sick of the palsy, Son--"be of good cheer" (Matt 9:2).
thy sins be forgiven thee--By the word "be," our translators perhaps meant "are," as in Luke (Luke 5:20). For it is not a command to his sins to depart, but an authoritative proclamation of the man's pardoned state as a believer. And yet, as the Pharisees understood our Lord to be dispensing pardon by this saying, and Jesus not only acknowledges that they were right, but founds His whole argument upon the correctness of it, we must regard the saying as a royal proclamation of the man's forgiveness by Him to whom it belonged to dispense it; nor could such a style of address be justified on any lower supposition. (See on Luke 7:41, &c.).

 6   But there were certain of the scribes--"and the Pharisees" (Luke 5:21)
sitting there--those Jewish ecclesiastics who, as Luke told us (Luke 5:17), "were come out of every village of Galilee, and Judea, and Jerusalem," to make their observations upon this wonderful Person, in anything but a teachable spirit, though as yet their venomous and murderous feeling had not showed itself.
and reasoning in their hearts.

 7   Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only?--In this second question they expressed a great truth. (See Isa 43:25; Mic 7:18; Exod 34:6-Exod 34:7, &c.). Nor was their first question altogether unnatural, though in our Lord's sole case it was unfounded. That a man, to all appearances like one of themselves, should claim authority and power to forgive sins, they could not, on the first blush of it, but regard as in the last degree startling; nor were they entitled even to weigh such a claim, as worthy of a hearing, save on supposition of resistless evidence afforded by Him in support of the claim. Accordingly, our Lord deals with them as men entitled to such evidence, and supplies it; at the same time chiding them for rashness, in drawing harsh conclusions regarding Himself.

 8   Why reason ye these things in your hearts--or, as in Matthew, (Matt 9:4) "Wherefore think ye evil in your hearts?"

 9   Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee--or "are forgiven thee";
or to say, Arise, and take up thy bed and walk?--"Is it easier to command away disease than to bid away sin? If, then, I do the one which you can see, know thus that I have done the other, which you cannot see."

 10   But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins--that forgiving power dwells in the Person of this Man, and is exercised by Him while on this earth and going out and in with you.
(he saith to the sick of the palsy),

 11   I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house--This taking up the portable couch, and walking home with it, was designed to prove the completeness of the cure.

 12   And immediately he arose, took up the bed--"Sweet saying!" says BENGEL: "The bed had borne the man: now the man bore the bed."
and went forth before them all--proclaiming by that act to the multitude, whose wondering eyes would follow him as he pressed through them, that He who could work such a glorious miracle of healing, must indeed "have power on earth to forgive sins."
We never saw it on this fashion--"never saw it thus," or, as we say, "never saw the like." In Luke (Luke 5:26) it is, "We have seen strange [unexpected] things to-day"--referring both to the miracles wrought and the forgiveness of sins pronounced by Human Lips. In Matthew (Matt 9:8) it is, "They marvelled, and glorified God, which had given such power unto men." At forgiving power they wondered not, but that a man, to all appearance like one of themselves, should possess it!


Display settings Display settings JehošuaJehošua