Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 1. kapitola

1 Tu zavolal יהוה na Mojžíše a promluvil k němu ze stanu setkávání takto:
2 Promluv k synům Izraele a řekni jim: Když chce někdo z vás přinést obětní dar יהוה, přinesete svůj obětní dar z dobytka, ze skotu nebo z bravu.
3 Bude-li jeho obětním darem zápalná oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby nalezl zalíbení před יהוה.
4 Položí ruku na hlavu zápalné oběti; ta bude za něj laskavě přijata a získá pro něj smíření.
5 Pak zabije tele před יהוה a synové Áronovi, kněží, přinesou krev a krví ze všech stran pokropí oltář, který je u vchodu do stanu setkávání.
6 Stáhne zápalnou oběť a rozseká ji na díly.
7 Synové kněze Árona dají oheň na oltář a narovnají dříví na oheň.
8 Synové Áronovi, kněží, narovnají díly, hlavu a lůj na dříví, které je na ohni na oltáři.
9 Vnitřnosti a hnáty však umyje vodou a kněz to všechno bude obětovat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť, příjemná vůně יהוה.
10 Bude-li jeho obětní dar z bravu, z ovcí či koz, přivede jako zápalnou oběť samce bez vady.
11 Zabije ho před יהוה na severní straně oltáře a synové Áronovi, kněží, pokropí jeho krví oltář ze všech stran.
12 Rozseká ho na díly. S jeho hlavou a lojem je kněz narovná na dříví, které je na ohni na oltáři.
13 Vnitřnosti a hnáty umyje vodou a kněz to všechno přinese a bude obětovat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť, příjemná vůně יהוה.
14 Bude-li jeho obětním darem יהוה zápalná oběť z ptactva, přinese svůj obětní dar z hrdliček či z holoubat.
15 Kněz ho přinese k oltáři, nehtem mu natrhne hlavu a bude obětovat na oltáři. Jeho krev nechá vykapat na stěnu oltáře.
16 Odstraní vole s vývržkem a odhodí to východně vedle oltáře, tam, kde je popel.
17 Roztrhne ho za křídla, ale nerozdělí ho. Kněz ho bude obětovat na oltáři na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť, příjemná vůně יהוה.

Zobrazit poznámky překladatelů

Exodus (2. Mojžíšova)     2. kapitola Numeri (4. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100