Czech Study Bible Translation (CZ)Numbers - 1. chapter - Numbers - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi v Sínajské pustině ve stanu setkávání prvního dne druhého měsíce ve druhém roce po jejich vyjití z egyptské země: 2Učiňte soupis celé pospolitosti synů Izraele podle jejich čeledí, podle domu jejich otců, podle počtu jmen všech mužského pohlaví, hlavu za hlavou, 3od věku dvaceti let výše, všech schopných v Izraeli táhnout s armádou. Spočítejte je podle jejich oddílů, ty a Áron. 4S vámi bude vždy jeden muž za pokolení, ten, který je předákem v domě svých otců. 5Toto jsou jména mužů, kteří povstanou s vámi: za Rúbena Elísúr, syn Šedeúrův; 6za Šimeóna Šelumíel, syn Suríšadajův; 7za Judu Nachšón, syn Amínadabův; 8za Isachara Netanel, syn Súarův; 9za Zabulóna Elíab, syn Chelónův; 10za syny Josefovy, za Efrajima Elíšama, syn Amíhudův, za Manasesa Gamlíel, syn Pedásurův; 11za Benjamína Abídan, syn Gideoního; 12za Dana Achíezer, syn Amíšadajův; 13za Ašera Pagíel, syn Okranův; 14za Gáda Eljásaf, syn Deúelův; 15za Neftalího Achíra, syn Énanův. 16Toto byli povolaní z pospolitosti, předáci otcovských pokolení, vůdci izraelských rodů. 17Mojžíš a Áron vzali tyto muže, kteří byli jmenovitě určeni, 18a prvního dne druhého měsíce svolali celou pospolitost a lidé se dávali zapsat podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, hlava za hlavou, 19jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Spočítal je v Sínajské pustině. 20Výsledek byl tento: synové Rúbena, Izraelova prvorozeného, byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen, hlava za hlavou, všichni mužského pohlaví od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 21spočítaných z pokolení Rúbenova bylo čtyřicet šest tisíc pět set. 22Synové Šimeónovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, spočítaní podle počtu jmen, hlava za hlavou, všichni mužského pohlaví od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 23spočítaných z pokolení Šimeónova bylo padesát devět tisíc tři sta. 24Synové Gádovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 25spočítaných z pokolení Gádova bylo čtyřicet pět tisíc šest set padesát. 26Synové Judovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 27spočítaných z pokolení Judova bylo sedmdesát čtyři tisíc šest set. 28Synové Isacharovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 29spočítaných z pokolení Isacharova bylo padesát čtyři tisíc čtyři sta. 30Synové Zabulónovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 31spočítaných z pokolení Zabulónova bylo padesát sedm tisíc čtyři sta. 32Synové Josefovi: Synové Efrajimovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 33spočítaných z pokolení Efrajimova bylo čtyřicet tisíc pět set. 34Synové Manasesovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 35spočítaných z pokolení Manasesova bylo třicet dva tisíc dvě stě. 36Synové Benjamínovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 37spočítaných z pokolení Benjamínova bylo třicet pět tisíc čtyři sta. 38Synové Danovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou;  39spočítaných z pokolení Danova bylo šedesát dva tisíc sedm set.  40Synové Ašerovi byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 41spočítaných z pokolení Ašerova bylo čtyřicet jeden tisíc pět set. 42Synové Neftalího byli uvedeni ve svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni schopní táhnout s armádou; 43spočítaných z pokolení Neftalího bylo padesát tři tisíc čtyři sta. 44Toto jsou ti, kdo byli spočítáni, které spočítali Mojžíš a Áron a izraelští předáci, dvanáct mužů; jeden muž byl vždy za dům svého otce. 45To byli všichni spočítaní synové Izraele podle domu svých otců od věku dvaceti let výše, všichni schopní v Izraeli táhnout s armádou. 46Všech spočítaných bylo šest set tři tisíc pět set padesát. 47Avšak Lévijci podle pokolení svých otců nebyli mezi ně počítáni. 48Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 49Pouze pokolení Léviho nepočítej a nečiň jejich soupis mezi syny Izraele. 50Nýbrž ustanov Lévijce nad příbytkem svědectví, nad všemi jeho předměty a nade vším, co k němu patří. Oni budou nosit příbytek a všechny jeho předměty, budou v něm konat bohoslužbu a budou tábořit kolem příbytku. 51Když bude mít příbytek vyrazit na cestu, Lévijci ho složí, a když bude mít příbytek tábořit, Lévijci ho postaví. Když by se přiblížil někdo jiný, bude usmrcen. 52Synové Izraele budou tábořit každý ve svém táboře, každý pod svou zástavou podle svých oddílů. 53Avšak Lévijci ať táboří kolem příbytku svědectví, aby na pospolitost synů Izraele nedopadlo rozhořčení. Lévijci budou konat službu příbytku svědectví. 54Synové Izraele učinili všechno tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Tak to učinili.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Num 1:1 God commands Moses to number the people.
Num 1:5 The princes of the tribes.
Num 1:17 The number of every tribe.
Num 1:47 The Levites are exempted for the service of the Lord.
wilderness.
Num 10:11 Num 10:12 Exod 19:1 Lev 27:34
tabernacle.
Exod 25:22 Lev 1:1
on the first day. As the tabernacle was erected on the first day of the first month, in the second year of their departure from Egypt, (Exod 40:17,) and this happened on the first day of the second month, in the same year, it is evident that the transactions related in the preceding book must all have taken place in the space of one month, and during the time the Israelites were encamped at mount Sinai.
Num 9:1 Num 10:11 Exod 40:17 1Kgs 6:1

 2   Take ye the sum. This numbering was probably intended to illustrate the Divine faithfulness in thus increasing the seed of Abraham; to prepare them to preserve due order in their march; and to distinguish the tribes and families.
Num 26:2 - Num 26:4 Num 26:63 Num 26:64 Exod 30:12 Exod 38:26 2Sam 24:1 - 2Sam 24:3 1Chr 21:1 1Chr 21:2 1Chr 27:23 1Chr 27:24
the children.
Gen 49:1 - Gen 49:3 Exod 1:1 - Exod 1:5
after.
Num 1:18 Num 1:22 Num 1:26 - Num 1:54 Exod 6:14 - Exod 6:19

 3   twenty.
Num 14:29 Num 32:11 Exod 30:14
able.
Num 26:2 Deut 3:18 Deut 24:5 2Sam 24:9 2Chr 17:13 - 2Chr 17:18 2Chr 26:11 - 2Chr 26:13
by their.
Num 33:1 Exod 12:17

 4   Num 1:16 Num 2:3 - Num 2:31 Num 7:10 - Num 7:83 Num 10:14 - Num 10:27 Num 13:2 - Num 13:15 Num 17:3 Num 25:4 Num 25:14 Num 34:18 - Num 34:28 Exod 18:25 Josh 22:14 1Chr 27:1 - 1Chr 27:22

 5   Elizur.
Num 2:10 Num 7:30 Num 10:18 Gen 29:32 - Gen 29:35 Gen 30:5 - Gen 30:20 Gen 35:17 - Gen 35:26 Gen 46:8 - Gen 46:24 Gen 49:1 - Gen 49:33 Exod 1:2 - Exod 1:5 Deut 33:1 - Deut 33:29 Rev 7:4 - Rev 7:8

 6   Shelumiel.
Num 2:12 Num 7:36

 7   Nahshon.
Num 2:3 Num 7:12 Num 10:14 Ruth 4:18 1Chr 2:10 1Chr 2:11 Matt 1:2 - Matt 1:5 Luke 3:32
Naasson.


 8   Nethaneel.
Num 2:5 Num 7:18 Num 10:15

 9   Eliab.
Num 2:7 Num 7:24 Num 10:16

 10   Elishama.
Num 2:18 Num 7:48 Num 10:22 1Chr 7:26 1Chr 7:27
Gamaliel.
Num 2:20 Num 7:54 Num 10:23

 11   Abidan.
Num 2:22 Num 7:60 Num 10:24

 12   Ahiezer.
Num 2:25 Num 7:66 Num 10:25

 13   Pagiel.
Num 2:27 Num 7:72 Num 10:26

 14   Eliasaph.
Num 7:42 Num 10:20
Son of Reuel.
Num 2:14
Deuel. As the [d,] daleth is very like the [r,] resh, they might be easily mistaken for each other; and hence this person being called both Deuel and Reuel, may be easily accounted for. The Septuagint and Syriac have Reuel, in this chapter; and in ch. 2:14, Num 2:14 the Samaritan, Vulgate, and Arabic have Deuel, instead of Reuel, with which reading a vast number of MSS. concur, and which is also supported by ch. 7:42, 10:20. Num 7:42, Num 10:20. We may therefore safely conclude, the Deuel, and not Reuel, was the original reading.


 15   Ahira.
Num 2:29 Num 7:78 Num 10:27

 16   the renowned. Keruey haâidah, literally "the called of the congregation," those who were summoned by name to attend.
Num 2:3 - Num 2:31 Num 7:2 Num 7:10 - Num 7:83 Num 10:14 - Num 10:27 Num 11:17 Num 16:2 Num 26:9 Judg 6:15 1Chr 27:16 - 1Chr 27:22
heads.
Num 1:4 Exod 18:21 Exod 18:25 Deut 1:15 1Sam 22:7 1Sam 23:23 Mic 5:2

 17   Num 1:5 - Num 1:15 John 10:3 Rev 7:4 - Rev 7:17

 18   their pedigrees.
Ezra 2:59 Neh 7:61 Heb 7:3 Heb 7:6
; *margins
by the.
Num 1:2
according.
Num 1:20 - Num 1:54
from twenty. In this census no women were reckoned, nor children, nor minors, nor strangers, nor Levites, nor old men; which, collectively, must have formed an immense multitude; the Levites alone amounted to 22,300 men.


 19   Num 1:2 Num 26:1 Num 26:2 2Sam 24:1 - 2Sam 24:10

 20   Num 2:10 Num 2:11 Num 26:5 - Num 26:7 Gen 29:32 Gen 46:9 Gen 49:3 Gen 49:4 1Chr 5:1

 21   That a comparative view may be easily taken of the state of the tribes, we will here produce them, compared with that of the second census, (ch. 26, Num 26:1) in their decreasing proportion, beginning with the greatest and proceeding to the least.
Thus we find Judah the most populous tribe, and Manasseh the least so; the difference between them being as great as 42,000. Jacob had given Judah the pre-eminence in his prophetic blessing; and that tribe was to have the precedency in the encampments of Israel: accordingly God had increased them more than any of their brethren. Ephraim and Manasseh, according to the same prophecy, were numbered as distinct tribes, Ephraim having the superiority, as it was foretold; and Joseph indeed appears "a fruitful bough."
Num 2:10 Num 2:11 Num 26:7

 22   Num 2:12 Num 2:13 Num 26:12 - Num 26:14 Gen 29:33 Gen 34:25 - Gen 34:30 Gen 42:24 Gen 46:10 Gen 49:5 Gen 49:6

 23   Num 2:13 Num 25:8 Num 25:9 Num 25:14 Num 26:14

 24   The tribe of Gad marched, along with that of Simeon, under the standard of Reuben; and it seems, on that account, to have been introduced in this order. The other tribes also, are here classed together according to their encampments, and the order of their subsequent march.
Num 2:14 Num 2:15 Num 26:15 - Num 26:18 Gen 30:10 Gen 30:11 Gen 46:16 Gen 49:19

 25   Num 2:15 Num 26:18

 26   Num 2:3 Num 2:4 Num 26:19 - Num 26:22 Gen 29:35 Gen 46:12 Gen 49:8 - Gen 49:12 2Sam 24:9 1Chr 5:2 2Chr 17:14 - 2Chr 17:16

 27   Num 2:3 Num 2:4 Num 26:22 2Sam 24:9 2Chr 17:14 - 2Chr 17:16

 28   Num 2:5 Num 2:6 Num 23:23 - Num 23:25 Gen 30:18 Gen 46:13 Gen 49:14 Gen 49:15

 29   Num 2:6 Num 26:25

 30   Num 2:7 Num 2:8 Num 26:26 Num 26:27 Gen 30:20 Gen 46:14 Gen 49:13

 31   Num 2:8 Num 26:27

 32   Num 2:18 Num 2:19 Num 26:35 - Num 26:37 Gen 30:24 Gen 37:1 - Gen 37:36 Gen 39:1 - Gen 39:23 Gen 46:20 Gen 48:1 - Gen 48:22 Gen 49:22 - Gen 49:26 Deut 33:17

 33   the tribe.
Gen 48:5 Deut 33:17
were forty.
Num 2:19 Num 26:37

 34   Manasseh:
Num 26:34; Gen 41:51, Gen 46:20, Gen 48:1, Gen 50:23; Deut 33:17; Josh 4:12, Josh 17:1; 1Chr 7:14; Rev 7:6

 35   Num 2:21 Num 26:34 Gen 48:19 Gen 48:20

 36   Gen 35:16 - Gen 35:18 Gen 44:20 Gen 46:21 Gen 49:27

 37   Num 2:23 Num 26:41 Judg 20:44 - Judg 20:46 2Chr 17:17

 38   Gen 30:5 Gen 30:6 Gen 46:23 Gen 49:16 Gen 49:17

 39   Num 2:26 Num 26:43

 40   Gen 30:12 Gen 30:13 Gen 46:27 Gen 49:20

 41   Num 2:28 Num 26:47

 42   Naphtali.
Gen 30:7 Gen 30:8 Gen 46:24 Gen 49:21
Respecting the manner in which this vast multitude sprang from 75 person, Scheuchzer has some valuable calculations, with the results of which we present the reader:--


 43   Num 2:30 Num 26:50

 44   Num 1:2 - Num 1:16 Num 26:64

 45   Num 1:45

 46   What an astonishing increase from seventy persons who went down into Egypt about 215 years before, where they had latterly endured the greatest hardships! Such was the effect of God's promise, which cannot fail.
Num 2:32 Num 23:10 Num 26:51 Gen 12:2 Gen 13:16 Gen 15:5 Gen 17:6 Gen 22:17 Gen 26:3 Gen 28:14 Gen 46:3 Gen 46:4 Exod 12:37 Exod 38:26 Deut 10:22 1Kgs 4:20 2Sam 24:9 1Chr 21:5 2Chr 13:3 2Chr 17:14 - 2Chr 17:19 Heb 11:11 Heb 11:12 Rev 7:4 - Rev 7:9

 47   Num 1:3 Num 1:50 Num 2:33 Num 3:1 - Num 3:51 Num 4:1 - Num 4:49 Num 8:1 - Num 8:26 Num 26:57 - Num 26:62 1Chr 6:1 - 1Chr 6:81 1Chr 21:6

 48   Num 1:48

 49   Num 2:33 Num 26:62

 50   thou shalt.
Num 3:1 - Num 3:10 Num 4:15 Num 4:25 - Num 4:33 Exod 31:18 Exod 32:26 - Exod 32:29 Exod 38:21 1Chr 23:1 - 1Chr 23:32 1Chr 25:1 - 1Chr 26:32 Ezra 8:25 - Ezra 8:30 Ezra 8:33 Ezra 8:34 Neh 12:8 Neh 12:22 Neh 12:47 Neh 13:5 Neh 13:10 - Neh 13:13 Neh 13:22
the tabernacle.
Num 1:53 Num 20:11 Exod 31:18 Exod 38:21 Ps 122:4
shall encamp.
Num 2:17 Num 3:23 - Num 3:38 Num 10:21

 51   the Levites.
Num 4:5 - Num 4:33 Num 10:11 Num 10:17 - Num 10:21
the stranger.
Num 3:10 Num 3:38 Num 16:40 Num 18:22 Lev 22:10 - Lev 22:13 1Sam 6:19 2Sam 6:7

 52   Num 2:2 Num 2:34 Num 10:1 - Num 10:36 Num 24:2

 53   shall pitch.
Num 1:50 Num 3:7 Num 18:3 1Tim 4:13 - 1Tim 4:16 2Tim 4:2
there be
Num 8:19 Num 16:46 Num 18:5 Lev 10:6 1Sam 6:19 Jer 5:31 Jer 23:15 Acts 20:28 - Acts 20:31
and the.
Num 3:7 Num 3:8 Num 8:24 - Num 8:26 Num 18:3 - Num 18:5 Num 31:30 Num 31:47 1Chr 23:32 2Chr 13:10

 54   Num 2:34 Exod 23:21 Exod 23:22 Exod 39:32 Exod 39:43 Exod 40:16 Exod 40:32 Deut 12:32 1Sam 15:22 Matt 28:20


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova