Czech Study Bible Translation (CZ)Leviticus - 26. chapter - Leviticus - chapter 26

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Nedělejte si nicotnosti ani tesané modly, nestavte si posvátné sloupy ani si nepokládejte ve své zemi kamenné obrazy, abyste se jim klaněli. Neboť já Hospodin jsem váš Bůh. 2Zachovávejte mé soboty a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem Hospodin. 3Jestliže budete žít podle mých ustanovení, zachovávat mé příkazy a plnit je, 4dám vám deště v jejich čas, země vydá svou úrodu a polní stromy vydají své ovoce, 5výmlat u vás dosáhne až k vinobraní a vinobraní dosáhne až k setbě. Budete jíst chléb svůj do sytosti a budete bydlet ve své zemi v bezpečí. 6Dám v zemi pokoj, ulehnete a nikdo vás nevyděsí. Způsobím, že ze země zmizí divá zvěř a meč nebude procházet vaší zemí. 7Budete pronásledovat své nepřátele a padnou před vámi mečem. 8Pět z vás bude pronásledovat sto a sto z vás bude pronásledovat deset tisíc. Vaši nepřátelé padnou před vámi mečem. 9Obrátím se k vám, rozplodím vás a rozmnožím a ustanovím s vámi svou smlouvu. 10Budete jíst staré, dlouho uložené zrno a staré budete vyklízet před novým. 11Učiním si mezi vámi příbytek a má duše si vás nezoškliví. 12Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. 13Já Hospodin jsem váš Bůh, který jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste již nebyli jejich otroky. Zlomil jsem kolíky vašeho jha a dal jsem vám chodit zpříma. 14Jestliže mě však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto příkazy, 15jestliže zavrhnete má ustanovení a vaše duše si zoškliví má nařízení, takže nebudete plnit všechny mé příkazy a porušíte mou smlouvu, 16tak já naložím s vámi takto: Ustanovím nad vámi děs, úbytě a horečku, která hubí oči a stravuje život. Zasejete své semeno zbytečně — pohltí to vaši nepřátelé. 17Obrátím svou tvář proti vám, budete poraženi od svých nepřátel; ti, kdo vás nenávidí, budou nad vámi panovat a budete utíkat, i když vás nikdo nebude honit. 18Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat, budu vás dále káznit sedminásobně za vaše hříchy. 19Zlomím vaši silnou pýchu a učiním vaše nebe jako ze železa a vaši zemi jako z bronzu, 20takže vaše síla vyjde naprázdno. Vaše země nevydá svou úrodu a stromy země nevydají své ovoce. 21Jestliže se budete vůči mně stavět nepřátelsky a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedminásobně ran podle vašich hříchů. 22Pošlu na vás polní zvěř a ta vás učiní bezdětnými, vyhladí váš dobytek a bude vás umenšovat, takže vaše cesty budou zpustošeny. 23Jestliže se ani tím nedáte ode mě pokárat a budete se vůči mně stavět nepřátelsky, 24také já se budu vůči vám stavět nepřátelsky, ano, zasáhnu vás sedminásobně za vaše hříchy. 25Přivedu na vás meč pomsty, který pomstí smlouvu. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu do vašeho středu mor a budete vydáni do ruky nepřítele. 26Když vám zlomím hůl chleba, deset žen vám bude péct chléb v jedné peci a přinesou vám zpět chléb na váhu, takže budete jíst, ale nenasytíte se. 27Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat a budete se vůči mně stavět nepřátelsky, 28budu se i já vůči vám stavět nepřátelsky a s hněvem, ano, budu vás kárat sedminásobně za vaše hříchy. 29Budete jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer. 30Zničím vaše návrší, vyhladím vaše kadidlové oltáře, na mrtvoly vašich bůžků položím vaše mrtvoly a má duše si vás zoškliví. 31Vaše města proměním v trosky, zpustoším vaše svatyně a nebudu moci cítit vaši příjemnou vůni. 32Zpustoším zemi, takže se jí budou hrozit vaši nepřátelé, kteří v ní budou bydlet. 33Rozptýlím vás mezi národy, vytasím za vámi meč, vaše země se stane pustinou a vaše města se stanou troskami. 34Tehdy si země vynahradí svůj odpočinek po celou dobu svého zpustošení, kdy vy budete v zemi svých nepřátel. Tehdy země odpočine a vynahradí si svůj odpočinek 35po celou dobu svého zpustošení bude odpočívat tak, jak neodpočívala o vašich sobotách, když jste v ní sídlili. 36Co se týče těch, kdo z vás zůstanou, přivedu v zemích jejich nepřátel malomyslnost do jejich srdcí, takže je zažene zvuk odvátého listí; budou utíkat jako se utíká před mečem, padnou, i když je nikdo nebude honit. 37Budou klopýtat jeden přes druhého, jako se klopýtá před mečem, i když je nikdo nebude honit. Nebudete mít sílu obstát před svými nepřáteli. 38Zahynete mezi národy, země vašich nepřátel vás pohltí. 39A ti, kdo z vás zůstanou, budou chřadnout pro své provinění v zemích svých nepřátel a také pro provinění svých otců budou chřadnout spolu s nimi. 40Jestliže však vyznají vinu svou a vinu svých otců, svou věrolomnost, kterou se zpronevěřili vůči mně, takže se vůči mně stavěli nepřátelsky, 41(také já jsem se stavěl vůči nim nepřátelsky a přivedl jsem je do země jejich nepřátel), tehdy se jejich neobřezané srdce pokoří a tehdy vynahradí své provinění, 42a já budu pamatovat na svou smlouvu s Jákobem. I na svou smlouvu s Izákem i na svou smlouvu s Abrahamem budu pamatovat a na zemi budu pamatovat.  43Země bude jimi opuštěna, vynahradí si svůj odpočinek, když bude zpustošena, bez nich, a oni si vynahradí své provinění právě proto, že zavrhli má nařízení a jejich duše si zošklivila má ustanovení.  44Ale i přesto, že budou v zemi svých nepřátel, nezavrhnu je a nezošklivím si je zcela, takže bych porušil svou smlouvu s nimi, neboť já Hospodin jsem jejich Bůh. 45Budu kvůli nim pamatovat na smlouvu s jejich předky, které jsem vyvedl z egyptské země před zraky národů, abych byl jejich Bohem. Já jsem Hospodin. 46Toto jsou ustanovení, nařízení a zákony, které ustanovil Hospodin mezi sebou a syny Izraele na hoře Sínaj prostřednictvím Mojžíše.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Lev 26:1 Of idolatry.
Lev 26:2 Religiousness.
Lev 26:3 A blessing to them that keep the commandments.
Lev 26:14 A curse to those that break them.
Lev 26:40 God promises to remember them that repent.
Ye shall.
Lev 19:4 Exod 20:4 Exod 20:5 Exod 20:23 Exod 23:24 Exod 34:17 Deut 4:16 - Deut 4:19 Deut 5:8 Deut 5:9 Deut 16:21 Deut 16:22 Deut 27:15 Ps 97:7 Ps 115:4 - Ps 115:8 Isa 2:20 Isa 44:9 - Isa 44:20 Isa 48:5 - Isa 48:8 Jer 10:3 - Jer 10:8 Acts 17:29 Rom 2:22 Rom 2:23 1Cor 10:19 1Cor 10:20 Rev 13:14 Rev 13:15 Rev 22:15
standing image. or, pillar. image of stone. or, figuredstone. Heb. a stone of picture.


 2   Lev 19:30

 3   Lev 18:4 Lev 18:5 Deut 11:13 - Deut 11:15 Deut 28:1 - Deut 28:14 Josh 23:14 Josh 23:15 Judg 2:1 Judg 2:2 Ps 81:12 - Ps 81:16 Isa 1:19 Isa 48:18 Isa 48:19 Matt 7:24 Matt 7:25 Rom 2:7 - Rom 2:10 Rev 22:14

 4   Then I.
Deut 28:12 1Kgs 17:1 Job 5:10 Job 37:11 - Job 37:13 Job 38:25 - Job 38:28 Ps 65:9 - Ps 65:13 Ps 68:9 Ps 104:13 Isa 5:6 Isa 30:23 Jer 14:22 Ezek 34:26 Ezek 34:27 Joel 2:23 Joel 2:24 Amos 4:7 Amos 4:8 Matt 5:45 Acts 14:17 Jas 5:7 Jas 5:17 Jas 5:18 Rev 11:6
the land.
Lev 25:21 Ps 67:6 Ps 85:12 Ezek 34:27 Ezek 36:30 Hag 2:18 Hag 2:19 Zech 8:12

 5   threshing.
Amos 9:13 Matt 9:37 Matt 9:38 John 4:35 John 4:36
eat your.
Lev 25:19 Exod 16:8 Deut 11:15 Joel 2:19 Joel 2:26 Acts 14:17 1Tim 6:17
dwell.
Lev 25:18 Job 11:18 Job 11:19 Ps 46:1 - Ps 46:7 Ps 90:1 Ps 91:1 - Ps 91:14 Pro 1:33 Pro 18:10 Jer 23:6 Ezek 34:25 - Ezek 34:28 Matt 23:37 1Pet 1:5

 6   I will.
1Chr 22:9 Ps 29:11 Ps 147:14 Isa 9:7 Isa 45:7 Jer 30:10 Hos 2:18 Mic 4:4 Hag 2:9 Zech 9:10 John 14:27 Rom 5:1 Phil 4:7 - Phil 4:9
ye shall.
Job 11:19 Ps 3:5 Ps 4:8 Ps 127:1 Ps 127:2 Pro 3:24 Pro 6:22 Isa 35:9 Jer 30:10 Jer 31:26 Ezek 34:25 Zeph 3:13 Acts 12:6
rid. Heb. cause to cease.
Exod 23:29 2Kgs 2:24 2Kgs 17:25 2Kgs 17:26 Job 5:23 Isa 35:9 Ezek 5:17 Ezek 14:15 Ezek 14:21
shall the sword.
Ezek 14:17

 7   Lev 26:7

 8   Num 14:9 Deut 28:7 Deut 32:30 Josh 23:10 Judg 7:19 - Judg 7:21 1Sam 14:6 - 1Sam 14:16 1Sam 17:45 - 1Sam 17:52 1Chr 11:11 1Chr 11:20 Ps 81:14 Ps 81:15

 9   for I.
Exod 2:25 2Kgs 13:23 Neh 2:20 Ps 89:3 Ps 138:6 Ps 138:7 Jer 33:3 Heb 8:9
make you.
Gen 17:6 Gen 17:7 Gen 17:20 Gen 26:4 Gen 28:3 Gen 28:14 Exod 1:7 Deut 28:4 Deut 28:11 Neh 9:23 Ps 107:38
establish.
Gen 6:18 Gen 17:7 Exod 6:4 Isa 55:3 Ezek 16:62 Luke 1:72

 10   Lev 25:22 Josh 5:11 2Kgs 19:29 Luke 12:17

 11   I will.
Exod 25:8 Exod 29:45 Josh 22:19 1Kgs 8:13 1Kgs 8:27 Ps 76:2 Ps 78:68 Ps 78:69 Ps 132:13 Ps 132:14 Ezek 37:26 - Ezek 37:28 Eph 2:22 Rev 21:3
abhor.
Lev 20:23 Deut 32:19 Ps 78:59 Ps 106:40 Jer 14:21 Lam 2:7 Zech 11:8

 12   I will.
Gen 3:8 Gen 5:22 Gen 5:24 Gen 6:9 Deut 23:14 2Cor 6:16 Rev 2:1
will be.
Gen 17:7 Exod 3:6 Exod 6:7 Exod 19:5 Exod 19:6 Ps 50:7 Ps 68:18 - Ps 68:20 Isa 12:2 Isa 41:10 Jer 7:23 Jer 11:4 Jer 30:22 Jer 31:33 Jer 32:38 Ezek 11:20 Ezek 36:38 Joel 2:27 Zech 13:9 Matt 22:32 Heb 11:16 Rev 21:7

 13   I am.
Lev 25:38 Lev 25:42 Lev 25:55
See on
Exod 20:2 Ps 81:6 - Ps 81:10 1Cor 6:19 1Cor 6:20
and I have.
Ps 116:16 Isa 51:23 Jer 2:20 Ezek 34:27

 14   Lev 26:18 Deut 28:15 - Deut 28:68 Jer 17:27 Lam 1:18 Lam 2:17 Mal 2:2 Acts 3:23 Heb 12:25

 15   despise.
Lev 26:43 Num 15:31 2Sam 12:9 2Sam 12:10 2Kgs 17:15 2Chr 36:16 Pro 1:7 Pro 1:30 Jer 6:19 Zech 7:11 - Zech 7:13 Acts 13:41 1Thess 4:8
soul.
Ps 50:17 Pro 5:12 Rom 8:7
break.
Gen 17:14 Exod 19:5 Exod 24:7 Deut 31:16 Isa 24:5 Jer 11:10 Jer 31:32 Ezek 16:59 Heb 8:9

 16   appoint.
Ps 109:6
over you. Heb. upon you. terror.
Deut 28:65 - Deut 28:67 Deut 32:25 Job 15:20 Job 15:21 Job 18:11 Job 20:25 Ps 73:19 Isa 7:2 Jer 15:8 Jer 20:4 Heb 10:31
consumption.
Exod 15:26 Deut 28:21 Deut 28:22 Deut 28:35
consume.
Deut 28:32 Deut 28:34 Deut 28:67 1Sam 2:33 Ps 78:33 Ezek 33:10 Zech 14:12
and ye shall.
Deut 28:33 Deut 28:51 Judg 6:3 - Judg 6:6 Judg 6:11 Job 31:8 Isa 65:22 - Isa 65:24 Jer 5:17 Jer 12:13 Mic 6:15 Hag 1:6
for your.
Isa 10:4

 17   set.
Lev 17:10 Lev 20:5 Lev 20:6 Ps 68:1 Ps 68:2
ye shall be.
Deut 28:25 Judg 2:14 1Sam 4:10 1Sam 31:1 Neh 9:27 - Neh 9:30 Ps 106:41 Ps 106:42 Jer 19:7 Lam 1:5
shall flee.
Lev 26:36 Ps 53:5 Pro 28:1

 18   seven times.
Lev 26:21 Lev 26:24 Lev 26:28 1Sam 2:5 Ps 119:164 Pro 24:16 Dan 3:19

 19   will break.
1Sam 4:3 1Sam 4:11 Isa 2:12 Isa 25:11 Isa 26:5 Jer 13:9 Ezek 7:24 Ezek 30:6 Dan 4:37 Zeph 3:11
make.
Deut 28:23 1Kgs 17:1 Jer 14:1 - Jer 14:6 Luke 4:25

 20   your strength.
Ps 127:1 Isa 49:4 Hab 2:13 Gal 4:11
for your land.
Lev 26:4 Deut 11:17 Deut 28:18 Deut 28:38 - Deut 28:40 Deut 28:42 Job 31:40 Ps 107:34 Hag 1:9 - Hag 1:11 Hag 2:16 1Cor 3:6

 21   contrary unto me. or, at all adventures with me: and sover.
Lev 26:24

 22   wild.
Lev 26:6 Deut 32:24 2Kgs 17:25 Jer 15:3 Ezek 5:17 Ezek 14:15 Ezek 14:21
rob you.
2Kgs 2:24
your high.
Judg 5:6 2Chr 15:5 Isa 24:6 Isa 33:8 Lam 1:4 Ezek 14:15 Ezek 33:28 Mic 3:12 Zech 7:14

 23   Isa 1:16 - Isa 1:20 Jer 2:30 Jer 5:3 Ezek 24:13 Ezek 24:14 Amos 4:6 - Amos 4:12

 24   2Sam 22:27 Job 9:4 Ps 18:26 Isa 63:10

 25   will bring.
Deut 32:25 Deut 32:41 Judg 2:14 - Judg 2:16 Ps 78:62 - Ps 78:64 Isa 34:5 Isa 34:6 Jer 9:16 Jer 14:12 Jer 14:13 Jer 15:2 - Jer 15:4 Lam 2:21 Ezek 5:17 Ezek 6:3 Ezek 14:17 Ezek 21:4 - Ezek 21:17 Ezek 29:8 Ezek 33:2
avenge.
Deut 32:35 Ps 94:1 Ezek 20:37 Heb 10:28 - Heb 10:30
I will send.
Num 14:12 Num 16:49 Deut 28:21 2Sam 24:15 Jer 14:12 Jer 24:10 Jer 29:17 Jer 29:18 Amos 4:10 Luke 21:11

 26   Ps 105:16 Isa 3:1 Isa 9:20 Jer 14:12 Lam 4:3 - Lam 4:9 Ezek 4:10 Ezek 4:16 Ezek 5:16 Ezek 14:13 Hos 4:10 Mic 6:14 Hag 1:6

 27   Lev 26:21 Lev 26:24

 28   in fury.
Isa 27:4 Isa 59:18 Isa 63:3 Isa 66:15 Jer 21:5 Ezek 5:13 Ezek 5:15 Ezek 8:18 Nah 1:2 Nah 1:6

 29   This was literally fulfilled at the siege of Jerusalem. Josephus gives a dreadful detail respecting a woman named Mary, who, in the extremity of the famine, during the seige, killed her sucking child, roasted, and had eaten part of it, when discovered by the soldiers!
Deut 28:53 - Deut 28:57 2Kgs 6:28 2Kgs 6:29 Jer 19:9 Lam 2:20 Lam 4:10 Ezek 5:10 Matt 24:19 Luke 23:29

 30   I will destroy.
1Kgs 13:2 2Kgs 23:8 2Kgs 23:16 2Kgs 23:20 2Chr 14:3 - 2Chr 14:5 2Chr 23:17 2Chr 31:1 2Chr 34:3 - 2Chr 34:7 Isa 27:9 Jer 8:1 - Jer 8:3 Ezek 6:3 - Ezek 6:6 Ezek 6:13
my soul.
Lev 26:11 Lev 26:15 Lev 20:23 Ps 78:58 Ps 78:59 Ps 89:38 Jer 14:19

 31   And I will make.
2Kgs 25:4 - 2Kgs 25:10 2Chr 36:19 Neh 2:3 Neh 2:17 Isa 1:7 Isa 24:10 - Isa 24:12 Jer 4:7 Jer 9:11 Lam 1:1 Lam 2:7 Ezek 6:6 Ezek 21:15 Mic 3:12
and bring.
Ps 74:3 - Ps 74:8 Jer 22:5 Jer 26:6 Jer 26:9 Jer 52:13 Lam 1:10 Ezek 9:6 Ezek 21:7 Ezek 24:21 Matt 24:1 Matt 24:2 Luke 21:5 Luke 21:6 Luke 21:24 Acts 6:14
I will not smell. See on
Gen 8:21 Isa 1:11 - Isa 1:14 Isa 66:3 Amos 5:21 - Amos 5:23 Heb 10:26

 32   And I.
Deut 29:23 Isa 1:7 Isa 1:8 Isa 5:6 Isa 5:9 Isa 6:11 Isa 24:1 Isa 32:13 Isa 32:14 Isa 64:10 Jer 9:11 Jer 25:11 Jer 25:18 Jer 25:38 Jer 44:2 Jer 44:22 Lam 5:18 Ezek 33:28 Ezek 33:29 Dan 9:2 Dan 9:18 Hab 3:17 Luke 21:20
and your.
Deut 28:37 Deut 29:24 - Deut 29:28 1Kgs 9:8 Jer 18:16 Jer 19:8 Lam 4:12 Ezek 5:15

 33   Deut 4:27 Deut 28:64 - Deut 28:66 Ps 44:11 Jer 9:16 Lam 1:3 Lam 4:15 Ezek 12:14 - Ezek 12:16 Ezek 20:23 Ezek 22:15 Zech 7:14 Luke 21:24 Jas 1:1

 34   This was fulfilled during the Babylonish captivity: for, from Saul to the captivity are about 490 years, during which period there were 70 sabbaths of years neglected by the Hebrews. Now the Babylonish captivity lasted 70 years, and during that time the land of Israel rested.
Lev 25:2 - Lev 25:4 Lev 25:10 2Chr 36:21

 35   Isa 24:5 Isa 24:6 Rom 8:22

 36   I will send.
Gen 35:5 Deut 28:65 - Deut 28:67 Josh 2:9 - Josh 2:11 Josh 5:1 1Sam 17:24 2Kgs 7:6 2Kgs 7:7 2Chr 14:14 Job 15:21 Job 15:22 Isa 7:2 Isa 7:4 Ezek 21:7 Ezek 21:12 Ezek 21:15
and the.
Lev 26:7 Lev 26:8 Lev 26:17 Deut 1:44 Job 15:21 Pro 28:1 Isa 30:17
shaken. Heb. driven.


 37   they shall.
Judg 7:22 1Sam 14:15 1Sam 14:16 Isa 10:4 Jer 37:10
and ye shall.
Num 14:42 Josh 7:12 Josh 7:13 Judg 2:14

 38   Deut 4:27 Deut 28:48 Deut 28:68 Isa 27:13 Jer 42:17 Jer 42:18 Jer 42:22 Jer 44:12 - Jer 44:14 Jer 44:27 Jer 44:28

 39   shall pine.
Deut 28:65 Deut 30:1 Neh 1:9 Ps 32:3 Ps 32:4 Jer 3:25 Jer 29:12 Lam 4:9 Ezek 4:17 Ezek 6:9 Ezek 20:43 Ezek 24:23 Ezek 33:10 Ezek 36:31 Hos 5:15 Zech 10:9
and also.
Exod 20:5 Exod 34:7 Num 14:18 Deut 5:9 Jer 31:29 Ezek 18:2 Ezek 18:3 Ezek 18:19 Matt 23:35 Matt 23:36 Rom 11:8 - Rom 11:10

 40   confess.
Num 5:7 Deut 4:29 - Deut 4:31 Deut 30:1 - Deut 30:3 Josh 7:19 1Kgs 8:33 - 1Kgs 8:36 1Kgs 8:47 Neh 9:2 - Neh 9:5 Job 33:27 Job 33:28 Ps 32:5 Pro 28:13 Jer 31:18 - Jer 31:20 Ezek 36:31 Dan 9:3 - Dan 9:20 Hos 5:15 Hos 6:1 Hos 6:2 Luke 15:18 Luke 15:19 1John 1:8 - 1John 1:10
and that.
Lev 26:21 Lev 26:24 Lev 26:27 Lev 26:28

 41   their uncircumcised.
Deut 30:6 Jer 4:4 Jer 6:10 Jer 9:25 Jer 9:26 Ezek 44:7 Acts 7:51 Rom 2:28 Rom 2:29 Gal 5:6 Phil 3:3 Col 2:11
humbled.
Exod 10:3 1Kgs 21:29 2Chr 12:6 2Chr 12:7 2Chr 12:12 2Chr 32:26 2Chr 33:12 2Chr 33:13 2Chr 33:19 2Chr 33:23 Ezek 6:9 Ezek 20:43 Matt 23:12 Luke 14:11 Luke 18:14 Jas 4:6 - Jas 4:9 1Pet 5:5 1Pet 5:6
and they.
Ezra 9:13 Ezra 9:15 Neh 9:33 Ps 39:9 Ps 51:3 Ps 51:4 Dan 9:7 - Dan 9:14 Dan 9:18 Dan 9:19

 42   will I.
Gen 9:16 Exod 2:24 Exod 6:5 Deut 4:31 Ps 106:45 Ezek 16:60 Luke 1:72
and I will.
Ps 85:1 Ps 85:2 Ps 136:23 Ezek 36:1 - Ezek 36:15 Ezek 36:33 Ezek 36:34 Joel 2:18

 43   shall enjoy.
Lev 26:34 Lev 26:35
and they.
Lev 26:41 1Kgs 8:46 - 1Kgs 8:48 2Chr 33:12 Job 5:17 Job 34:31 Job 34:32 Ps 50:15 Ps 119:67 Ps 119:71 Ps 119:75 Isa 26:16 Jer 31:19 Dan 9:7 - Dan 9:9 Dan 9:14 Heb 12:5 - Heb 12:11
they despised.
Lev 26:15 2Kgs 17:7 - 2Kgs 17:17 2Chr 36:14 - 2Chr 36:16
their soul.
Lev 26:15 Lev 26:30 Ps 50:17 Amos 5:10 Zech 11:8 John 7:7 John 15:23 John 15:24 Rom 8:7

 44   I will.
Deut 4:29 - Deut 4:31 2Kgs 13:23 Neh 9:31 Ps 94:14 Ezek 14:22 Ezek 14:23 Rom 11:2 Rom 11:26
abhor.
Lev 26:11
break.
Ps 89:33 Jer 14:21 Jer 33:20 Jer 33:21 Ezek 16:60

 45   for their.
Gen 12:2 Gen 15:18 Gen 17:7 Gen 17:8 Exod 2:24 Exod 19:5 Exod 19:6 Luke 1:72 Luke 1:73 Rom 11:12 Rom 11:23 - Rom 11:26 Rom 11:28 Rom 11:29 2Cor 3:15 2Cor 3:16
whom I.
Lev 22:33 Lev 25:38
See on
Exod 20:2
in the sight.
Ps 98:2 Ps 98:3 Ezek 20:9 Ezek 20:14 Ezek 20:22

 46   As this verse appears to be the proper concluding verse of the whole book, Dr. A. Clarke thinks that the 27th chapter Lev 27:1 originally followed the 25th Lev 25:1. Others suppose that the 27th chapter was added after the book was finished; and, therefore, there is apparently a double conclusion, one at the end of this, and another at the end of the 27th chapter. All the ancient versions agree in concluding both chapters in nearly the same way.
the statues.
Lev 27:34 Deut 6:1 Deut 12:1 Deut 13:4 John 1:17
in mount Sinai.
Lev 25:1
by the hand.
Lev 8:36 Num 4:37 Ps 77:20


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.057 s.