Czech Study Bible Translation (CZ)Jeremiah - 1. chapter - Jeremiah - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Slova Jeremjáše, syna Chilkijášova, z kněží, kteří byli v Anatótu v zemi Benjamín, 2ke kterému se stalo Hospodinovo slovo ve dnech judského krále Jóšijáše, syna Amónova, ve třináctém roce jeho kralování 3a stávalo se ve dnech judského krále Jójakíma, syna Jóšijášova, až do konce jedenáctého roku vlády judského krále Sidkijáše, syna Jóšijášova, až do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci toho roku. 4Stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 5Dříve, nežli jsem tě utvořil v nitru, znal jsem tě a dříve, nežli jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům. 6Řekl jsem: Ach, Panovníku Hospodine, podívej, neumím mluvit, vždyť jsem jen mládenec. 7Hospodin mi řekl: Neříkej, jsem jen mládenec, ale ke všem, ke kterým tě pošlu, jdi a vše, co ti přikáži, mluv. 8Neboj se jich, protože já jsem s tebou, abych tě vysvobodil, je Hospodinův výrok. 9Pak Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Hospodin mi řekl: Hle, dal jsem svoje slova do tvých úst. 10Pohleď, dnes tě ustanovuji nad národy a nad královstvími, abys vyvracel a ničil, hubil a bořil, abys budoval a sázel. 11Stalo se ke mně Hospodinovo slovo: Co vidíš, Jeremjáši? Řekl jsem: Vidím prut mandlovníku. 12Hospodin mi řekl: Dobře jsi viděl, protože bdím nad svým slovem, abych ho uskutečnil. 13Stalo se ke mně Hospodinovo slovo podruhé: Co vidíš? Řekl jsem: Vidím kouřící hrnec, obrácený sem od severu. 14Hospodin mi řekl: Od severu se bude valit zlo na všechny obyvatele země, 15neboť hle, já volám všechny čeledě severních království, je Hospodinův výrok. Přijdou a každé si postaví trůn u vstupu do bran Jeruzaléma, proti všem jeho hradbám okolo i proti všem judským městům. 16A já nad nimi vyslovím svůj rozsudek za všechno jejich zlo, že mě opustili a pálili oběti jiným bohům a klaněli se dílu svých rukou. 17Ty však přepásej svá bedra, vstaň a mluv proti nim všechno, co ti já přikáži. Netřes se před nimi, jinak tě roztřesu strachem z nich. 18A já, hle, dal jsem tě dnes za opevněné město, za železný sloup a za bronzové hradby proti celé té zemi, proti judským králům a proti jejím knížatům, proti jejím kněžím i proti lidu země. 19Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, protože já jsem s tebou, je Hospodinův výrok, abych tě vysvobodil.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Jer 1:1 The time,
Jer 1:4 and the calling of Jeremiah.
Jer 1:11 His prophetical visions of an almond rod and a seething pot.
Jer 1:15 His heavy message against Judah.
Jer 1:17 God encourages him with his promise of assistance.
words.
2Chr 36:21 Isa 1:1 Isa 2:1 Amos 1:1 Amos 7:10
of the priests.
Ezek 1:3
in Anathoth.
Jer 11:21 Jer 32:7 - Jer 32:9 Josh 21:17 Josh 21:18 1Chr 6:60

 2   the word.
Jer 1:4 Jer 1:11 1Kgs 13:20 Hos 1:1 Jonah 1:1 Mic 1:1
in the days.
2Kgs 21:25 2Kgs 21:26 2Kgs 22:1 - 2Kgs 23:37 2Chr 34:1 - 2Chr 35:27

 3   It came also.
Jer 25:1 - Jer 25:3 Jer 26:1 - Jer 26:24 Jer 35:1 - Jer 36:32 2Kgs 24:1 - 2Kgs 24:9 2Chr 36:5 - 2Chr 36:8
unto the end.
Jer 21:1 - Jer 22:30 Jer 28:1 - Jer 29:32 Jer 34:1 - Jer 34:22 Jer 37:1 - Jer 39:18 Jer 52:1 - Jer 52:34 2Kgs 24:17 - 2Kgs 24:20 2Kgs 25:1 - 2Kgs 25:30 2Chr 36:11 - 2Chr 36:21
in the fifth.
Jer 52:12 Jer 52:15 2Kgs 25:8 Zech 7:5 Zech 8:19

 4   the word.
Jer 1:2 Ezek 1:3 Ezek 3:16

 5   Before I.
Ps 71:5 Ps 71:6 Isa 49:1 Isa 49:5 Luke 1:76 Gal 1:15 Gal 1:16
I knew.
Exod 33:12 Exod 33:17 Rom 8:29 2Tim 2:19 - 2Tim 2:21
and before.
Luke 1:15 Luke 1:41 Rom 1:1
and I ordained. Heb. and I gave.
Eph 1:22 Eph 4:11 Eph 4:12

 6   Ah, Lord.
Jer 4:10 Jer 14:13 Jer 32:17
I cannot.
Exod 4:1 Exod 4:10 - Exod 4:16 Exod 6:12 Exod 6:30 Isa 6:5
for I am.
1Kgs 3:7 - 1Kgs 3:9

 7   for thou shalt.
Jer 1:17 Jer 1:18 Exod 7:1 Exod 7:2 Num 22:20 Num 22:38 1Kgs 22:14 2Chr 18:13 Ezek 2:3 - Ezek 2:5 Ezek 3:17 - Ezek 3:21 Ezek 3:27 Matt 28:20 Mark 16:15 Mark 16:16 Acts 20:27

 8   not afraid.
Jer 1:17 Isa 51:7 Isa 51:12 Ezek 2:6 Ezek 2:7 Ezek 3:8 Ezek 3:9 Matt 10:26 Luke 12:4 Luke 12:5 Acts 4:13 Acts 4:29 Eph 6:20
for I am.
Jer 15:20 Jer 15:21 Jer 20:11 Exod 3:12 Deut 31:6 Deut 31:8 Josh 1:5 Josh 1:9 Isa 43:2 Matt 28:20 Acts 7:9 Acts 7:10 Acts 18:10 Acts 26:17 2Cor 1:8 - 2Cor 1:10 2Tim 4:17 2Tim 4:18 Heb 13:5 Heb 13:6

 9   and touched.
Exod 4:11 Exod 4:12 Isa 6:6 Isa 6:7 Isa 49:2 Isa 50:4 Luke 21:15
Behold.
Jer 5:14 Exod 4:15 Exod 4:16 Isa 51:16 Ezek 3:10 Matt 10:19 Luke 12:12

 10   I have.
Jer 25:15 - Jer 25:27 Jer 27:2 - Jer 27:7 Jer 46:1 - Jer 51:64 1Kgs 17:1 Rev 11:3 - Rev 11:6
to root out.
Jer 18:7 - Jer 18:9 1Kgs 19:17 Ezek 32:18 Ezek 43:3 Amos 3:7 Zech 1:6 2Cor 10:4 2Cor 10:5 Rev 19:19 - Rev 19:21
to build.
Jer 18:9 Jer 24:6 Jer 31:4 Jer 31:5 Jer 31:28 Isa 44:26 - Isa 44:28 Ezek 36:36 Amos 9:11

 11   what seest thou.
Amos 7:8 Amos 8:2 Zech 4:2 Zech 5:2
I see a rod.
Num 17:8 Ezek 7:10

 12   Thou hast.
Deut 5:28 Deut 18:17 Luke 10:28 Luke 20:39
I will.
Jer 39:1 - Jer 39:18 Jer 52:1 - Jer 52:34 Deut 32:35 Ezek 12:22 Ezek 12:23 Ezek 12:25 Ezek 12:28 Amos 8:2

 13   the second time.
Gen 41:32 2Cor 13:1 2Cor 13:2
I see.
Ezek 11:3 Ezek 11:7 Ezek 24:3 - Ezek 24:14
toward the north. Heb. from the face of the north.


 14   Out of.
Jer 4:6 Jer 6:1 Jer 6:22 Jer 10:22 Jer 31:8 Jer 46:20 Jer 50:9 Jer 50:41 Isa 41:25 Ezek 1:4
break forth. Heb. be opened.


 15   I will call.
Jer 5:15 Jer 6:22 Jer 10:22 Jer 10:25 Jer 25:9 Jer 25:28 Jer 25:31 Jer 25:32
and they.
Jer 39:3 Jer 43:10 Isa 22:7
and against.
Jer 4:16 Jer 9:11 Jer 33:10 Jer 34:22 Jer 44:6 Deut 28:49 - Deut 28:53 Lam 5:11

 16   And I.
Jer 4:12 Jer 4:28 Jer 5:9 Jer 5:29 Ezek 24:14 Joel 2:11 Matt 23:35 Matt 23:36
who have.
Jer 2:13 Jer 2:17 Jer 15:6 Jer 16:11 Jer 17:13 Jer 19:4 Deut 28:20 Deut 31:16 Josh 24:20 2Kgs 22:17 2Chr 7:19 2Chr 15:2 2Chr 34:25
and have.
Jer 7:9 Jer 11:12 Jer 11:17 Jer 44:17 Isa 65:3 Ezek 8:9 - Ezek 8:11 Hos 11:2
worshipped.
Jer 10:8 Jer 10:9 Jer 10:15 Jer 51:17 Isa 2:8 Isa 37:19 Isa 44:15 Hos 8:6 Acts 7:41

 17   gird up.
1Kgs 18:46 2Kgs 4:29 2Kgs 9:1 Job 38:3 Luke 12:35 1Pet 1:13
and speak.
Jer 1:7 Jer 23:28 Exod 7:2 Ezek 3:10 Ezek 3:11 Jonah 3:2 Acts 20:20 Acts 20:27
be not.
Jer 1:8 Jer 17:18 Exod 3:12 Ezek 2:6 Ezek 2:7 1Thess 2:2
confound thee. or, break thee to pieces.
Ezek 3:14 - Ezek 3:18 Ezek 33:6 - Ezek 33:8 1Cor 9:16

 18   I have.
Jer 6:27 Jer 15:20 Isa 50:7 Ezek 3:8 Ezek 3:9 Mic 3:8 Mic 3:9 John 1:42
against.
Jer 21:4 - Jer 21:14 Jer 22:1 - Jer 22:30 Jer 26:12 - Jer 26:15 Jer 34:3 Jer 34:20 - Jer 34:22 Jer 36:27 - Jer 36:32 Jer 37:7 Jer 38:2 Jer 38:18 Jer 42:22

 19   And they.
Jer 11:19 Jer 15:10 - Jer 15:21 Jer 20:1 - Jer 20:6 Jer 26:11 - Jer 26:24 Jer 29:25 - Jer 29:32 Jer 37:11 - Jer 37:21 Jer 38:6 - Jer 38:13 Ps 129:2
for I am.
Jer 1:8 Jer 15:20 Jer 15:21 Josh 1:9


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova