Czech Study Bible Translation (CZ)Jeremiah - 1. chapter - Jeremiah - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Slova Jeremjáše, syna Chilkijášova, z kněží, kteří byli v Anatótu v zemi Benjamín, 2ke kterému se stalo Hospodinovo slovo ve dnech judského krále Jóšijáše, syna Amónova, ve třináctém roce jeho kralování 3a stávalo se ve dnech judského krále Jójakíma, syna Jóšijášova, až do konce jedenáctého roku vlády judského krále Sidkijáše, syna Jóšijášova, až do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci toho roku. 4Stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 5Dříve, nežli jsem tě utvořil v nitru, znal jsem tě a dříve, nežli jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům. 6Řekl jsem: Ach, Panovníku Hospodine, podívej, neumím mluvit, vždyť jsem jen mládenec. 7Hospodin mi řekl: Neříkej, jsem jen mládenec, ale ke všem, ke kterým tě pošlu, jdi a vše, co ti přikáži, mluv. 8Neboj se jich, protože já jsem s tebou, abych tě vysvobodil, je Hospodinův výrok. 9Pak Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Hospodin mi řekl: Hle, dal jsem svoje slova do tvých úst. 10Pohleď, dnes tě ustanovuji nad národy a nad královstvími, abys vyvracel a ničil, hubil a bořil, abys budoval a sázel. 11Stalo se ke mně Hospodinovo slovo: Co vidíš, Jeremjáši? Řekl jsem: Vidím prut mandlovníku. 12Hospodin mi řekl: Dobře jsi viděl, protože bdím nad svým slovem, abych ho uskutečnil. 13Stalo se ke mně Hospodinovo slovo podruhé: Co vidíš? Řekl jsem: Vidím kouřící hrnec, obrácený sem od severu. 14Hospodin mi řekl: Od severu se bude valit zlo na všechny obyvatele země, 15neboť hle, já volám všechny čeledě severních království, je Hospodinův výrok. Přijdou a každé si postaví trůn u vstupu do bran Jeruzaléma, proti všem jeho hradbám okolo i proti všem judským městům. 16A já nad nimi vyslovím svůj rozsudek za všechno jejich zlo, že mě opustili a pálili oběti jiným bohům a klaněli se dílu svých rukou. 17Ty však přepásej svá bedra, vstaň a mluv proti nim všechno, co ti já přikáži. Netřes se před nimi, jinak tě roztřesu strachem z nich. 18A já, hle, dal jsem tě dnes za opevněné město, za železný sloup a za bronzové hradby proti celé té zemi, proti judským králům a proti jejím knížatům, proti jejím kněžím i proti lidu země. 19Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, protože já jsem s tebou, je Hospodinův výrok, abych tě vysvobodil.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   (Jer 1:1-Jer 1:3, probably prefixed by Jeremiah, when he collected his prophecies and gave them to his countrymen to take with them to Babylon [MICHAELIS])
Anathoth--a town in Benjamin, twenty stadia, that is, two or three miles north of Jerusalem; now Anata (compare Isa 10:30, and the context, Isa 10:28-Isa 10:32). One of the four cities allotted to the Kohathites in Benjamin (Josh 21:18). Compare 1Kgs 2:26-27; a stigma was cast thenceforth on the whole sacerdotal family resident there; this may be alluded to in the words here, "the priests . . . in Anathoth." God chooses "the weak, base, and despised things . . . to confound the mighty."

 2   Jehoiakim . . . Josiah . . . Zedekiah--Jehoahaz and Jehoiachin are omitted for they reigned only three months each. The first and last of the kings under whom each prophet prophesied are often thus specified in the general title. See on these kings, and Jeremiah's life, my Introduction.
thirteenth . . . of his reign-- (Jer 25:3).
fifth month-- (2Kgs 25:8).

 4   Jeremiah's call to the prophetical office.
unto me--other manuscripts read "to him"; but English Version probably represents the true Hebrew text; this inscription was doubtless made by Jeremiah himself.

 5   knew--approved of thee as My chosen instrument (Exod 33:12, Exod 33:17; compare Isa 49:1, Isa 49:5; Rom 8:29).
sanctified--rather, "separated." The primary meaning is, "to set apart" from a common to a special use; hence arose the secondary sense, "to sanctify," ceremonially and morally. It is not here meant that Jehovah cleansed Jeremiah from original sin or regenerated him by His Spirit; but separated him to his peculiar prophetical office, including in its range, not merely the Hebrews, but also the nations hostile to them (Jer. 25:12-38; 27:1-21; 46:1-51:64), [HENDERSON]. Not the effect, but the predestination in Jehovah's secret counsel, is meant by the sanctification here (compare Luke 1:15, Luke 1:41; Acts 15:18; Gal 1:15; Eph 1:11).

 6   From the long duration of his office (Jer 1:2-Jer 1:3; Jer 40:1, &c.; Jer 43:8, &c.), it is supposed that he was at the time of his call under twenty-five years of age.
child--the same word is translated, "young man" (2Sam 18:5). The reluctance often shown by inspired ministers of God (Exod 4:10; Exod 6:12, Exod 6:30; Jonah 1:3) to accept the call, shows that they did not assume the office under the impulse of self-deceiving fanaticism, as false prophets often did.

 7   to all that--to all "to whom" [ROSENMULLER]. Rather, "to all against whom"; in a hostile sense (compare Jer 1:8, Jer 1:17-Jer 1:19) [MAURER]. Such was the perversity of the rulers and people of Judea at that time, that whoever would desire to be a faithful prophet needed to arm himself with an intrepid mind; Jeremiah was naturally timid and sensitive; yet the Spirit moulded him to the necessary degree of courage without taking away his peculiar individuality.

 8   (Ezek 2:6; Ezek 3:9).
I am with thee-- (Exod 3:12; Josh 1:5).

 9   touched my mouth--a symbolical act in supernatural vision, implying that God would give him utterance, notwithstanding his inability to speak (Jer 1:6). So Isaiah's lips were touched with a living coal (Isa 6:7; compare Ezek 2:8-Ezek 2:10; Dan 10:16).

 10   set thee over--literally, "appointed thee to the oversight." He was to have his eye upon the nations, and to predict their destruction, or restoration, according as their conduct was bad or good. Prophets are said to do that which they foretell shall be done; for their word is God's word; and His word is His instrument whereby He doeth all things (Gen 1:3; Ps 33:6, Ps 33:9). Word and deed are one thing with Him. What His prophet saith is as certain as if it were done. The prophet's own consciousness was absorbed into that of God; so closely united to God did he feel himself, that Jehovah's words and deeds are described as his. In Jer 31:28, God is said to do what Jeremiah here is represented as doing (compare Jer 18:7; 1Kgs 19:17; Ezek 43:3).
root out-- (Matt 15:13).
pull down--change of metaphor to architecture (2Cor 10:4). There is a play on the similar sounds, lintbosh, linthotz, in the Hebrew for "root out . . . pull down."
build . . . plant--restore upon their repenting. His predictions were to be chiefly, and in the first instance, denunciatory; therefore the destruction of the nations is put first, and with a greater variety of terms than their restoration.

 11   rod--shoot, or branch.
almond tree--literally, "the wakeful tree," because it awakes from the sleep of winter earlier than the other trees, flowering in January, and bearing fruit in March; symbol of God's early execution of His purpose; Jer 1:12, "hasten My word" (compare Amos 8:3).

 12   hasten--rather, "I will be wakeful as to My word," &c.; alluding to Jer 1:11, "the wakeful tree" [MAURER].

 13   Another vision, signifying what is the "word" about to be "performed," and by what instrumentality.
seething--literally, "blown under"; so boiling by reason of the flame under it kept brisk by blowing. An Oriental symbol of a raging war.
toward--rather, "from the north." Literally, "from the face of the region situated towards the north" (compare Jer 1:14-Jer 1:15) [MAURER]. The pot in the north rested on one side, its mouth being about to pour forth its contents southwards, namely, on Judea. Babylon, though east of Judea, was regarded by the Hebrews as north, because they appropriated the term "east" to Arabia-Deserta, stretching from Palestine to the Euphrates; or rather [BOCHART], the reference here is not to the site, but to the route of the Babylonians; not being able to cross the desert, they must enter the Holy Land by the northern frontier, through Riblah in Hamath (Jer 39:5; Jer 52:9).

 14   break forth--"shall disclose itself."
Out of the north-- (Jer 4:6; Jer 6:1, Jer 6:22; Jer 10:22; Jer 25:9; Ezek 26:7). The Chaldeans did not cast off the yoke of Assyria till several years after, under Nabopolassar, 625 B.C.; but long previously they had so increased as to threaten Assyria, which was now grown weak, and other neighboring peoples.

 15   families--the tribes or clans composing the various kingdoms of Babylon; the specification of these aggravates the picture of calamity (Jer 25:9).
throne at . . . gates--the usual place of administering justice. The conquering princes will set up their tribunal there (Jer 39:3, Jer 39:5; Jer 52:9). Or the reference is to the military pavilion (Jer 43:10) [MAURER].

 16   utter--pronounce. The judicial sentences, pronounced against the Jews by the invading princes, would be virtually the "judgments of God" (Isa 10:5).
works--idols.

 17   gird . . . loins--resolutely prepare for thy appointed task. Metaphor from the flowing robes worn in the East, which have to be girt up with a girdle, so as not to incommode one, when undertaking any active work (Job 38:3; Luke 12:35; 1Pet 1:13).
dismayed . . . confound--the same Hebrew word; literally, "to break." Be not dismayed at their faces (before them), lest I make thee dismayed before their faces (before them), that is, "lest I should permit thee to be overcome by them" (compare Jer 49:37).

 18   defenced city, &c.--that is, I will give thee strength which no power of thine enemies shall overcome (Jer 6:27; Jer 15:20; Isa 50:7; Isa 54:17; Luke 21:15; Acts 6:10).
walls--plural, to express the abundant strength to be given him. DE ROSSI'S'S manuscripts read singular, "wall."
people of the land--the general masses, as distinguished from the princes and priests.
Probably in the thirteenth year of the reign of Josiah (Jer 1:2; compare Jer 3:6, "also . . . in . . . days of Josiah"). The warning not to rely as they did on Egypt (Jer 2:18), was in accordance with Josiah's policy, who took part with Assyria and Babylon against Egypt (2Kgs 23:29). Jeremiah, doubtless, supported the reformation begun by Josiah, in the previous year (the twelfth of his reign), and fully carried out in the eighteenth.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.09 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version