Bible of Kralice (CZ - 1613)Isaiah - 59. chapter - Isaiah - chapter 59

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Aj, neníť ukrácena ruka Hospodinova, aby nemohla zachovati, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby nemohlo slyšeti.2Ale nepravosti vaše rozloučily vás s Bohem vaším, a hříchové vaši to způsobili, že skryl tvář před vámi, aby neslyšel.3Nebo ruce vaše jsou poškvrněné krví, a prstové vaši nepravostí; rtové vaši mluví lež, jazyk váš vynáší převrácenost.4Není žádného, ješto by se zasadil o spravedlnost, aniž jest kdo, ješto by zastával pravdy. Doufají v marnost, a mluví daremné věci; počínají nátisk, a rodí nepravost.5Vejce bazališková vyseděli, a plátna pavoukového natkali. Kdož by jedl vejce jejich, umře; pakli je roztlačí, vynikne ještěrka.6Plátna jejich nehodí se na roucho, aniž se odějí dílem svým; skutkové jejich skutkové nepravosti, a dílo ukrutnosti jest v rukou jejich.7Nohy jejich k zlému běží, a pospíchají k vylévání krve nevinné. Myšlení jejich jsou myšlení nepravá, zpuštění a setření jest na cestách jejich.8Cesty pokoje neznají, a není žádné spravedlnosti v šlepějích jejich. Stezky své převracejí tajně; kdožkoli po nich chodí, nemívá pokoje.9Protož vzdálil se od nás soud, a nedochází nás spravedlnost. Čekáme-li na světlo, aj, tma, pakli na blesk, v mrákotách chodíme. 10Makáme jako slepí stěnu, a jako bychom žádných očí neměli, šámáme. Urážíme se o poledni jako v soumrak, u veliké hojnosti podobni jsme mrtvým. 11Mumleme všickni my jako nedvědi, a jako holubice ustavičně lkáme. Očekáváme na soud, ale není ho, na vysvobození, ale daleké jest od nás.12Nebo rozmnožena jsou přestoupení naše před tebou, a hříchové naši svědčí proti nám, poněvadž přestoupení naše jsou při nás, i nepravosti naše. Známeť to,13Že jsme se zpronevěřili, a lhali Hospodinu, a odvrátili se od následování Boha svého, že jsme mluvili o nátisku a odvrácení, že jsme ukládali a vynášeli z srdce slova lživá,14Tak že odvrácen jest nazpět soud, a spravedlnost zdaleka stojí; nebo klesla na ulici pravda, a pravost nemá průchodu.15Nýbrž zhynula pravda, a ten, kdož se uchyluje od zlého, loupeži bývá vydán; což vidí Hospodin, a nelíbí se to jemu, že není žádného soudu.16Když tedy viděl, že není žádného muže, až se užasl, že není žádného prostředníka. A protož vysvobození jemu způsobilo rámě jeho, a spravedlnost jeho sama jej zpodepřela.17Nebo oblékl spravedlnost jako pancíř, a lebka spasení na hlavě jeho. Oblékl se v roucho pomsty jako v sukni, a oděl se horlivostí jako pláštěm,18Aby podlé skutků, aby podlé nich odplacel prchlivostí protivníkům svým, odměnu nepřátelům svým, i ostrovům odplatu aby dával.19I budou se báti na západ jména Hospodinova, a na východu slunce slávy jeho, když se přivalí jako řeka nepřítel, jejž duch Hospodinův preč zažene.20Neboť přijde k Sionu vykupitel, a k těm, kteříž se odvracují od přestoupení v Jákobovi, praví Hospodin.21Tatoť pak bude smlouva má s nimi, praví Hospodin: Duch můj, kterýž jest v tobě, a slova má, kteráž jsem vložil v ústa tvá, neodejdouť od úst tvých, ani od úst semene tvého, ani od úst potomků semene tvého, praví Hospodin, od tohoto času až na věky.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Isa 59:1 The calamities of the Jews not owing to want of saving power in God, but to their own enormous sins.
Isa 59:16 Salvation is only of God.
Isa 59:20 The covenant of the Redeemer.
the Lord's.
Isa 50:2 Gen 18:14 Num 11:23 Jer 32:17
that it cannot save.
Isa 63:1 Heb 7:25
his ear.
Isa 6:10 Matt 13:15

 2   your iniquities.
Isa 50:1 Deut 32:19 Josh 7:11 Pro 15:29 Jer 5:25
hid. or, made him hide.
Isa 57:17 Deut 31:17 Deut 31:18 Deut 32:20 Ezek 39:23 Ezek 39:24 Ezek 39:29 Mic 3:4

 3   your hands.
Isa 1:15 Isa 1:21 Jer 2:30 Jer 2:34 Jer 22:17 Ezek 7:23 Ezek 9:9 Ezek 22:2 Ezek 35:6 Hos 4:2 Mic 3:10 - Mic 3:12 Mic 7:2 Matt 27:4
your lips.
Jer 7:8 Jer 9:3 - Jer 9:6 Ezek 13:8 Hos 7:3 Hos 7:13 Mic 6:12 1Tim 4:2

 4   calleth.
Isa 59:16 Jer 5:1 Jer 5:4 Jer 5:5 Ezek 22:29 - Ezek 22:31 Mic 7:2 - Mic 7:5
trust.
Isa 30:12 Job 15:31 Ps 62:10 Jer 7:4 Jer 7:8
and speak.
Isa 59:3 Ps 62:4
they conceive.
Isa 59:13 Job 15:35 Ps 7:13 Pro 4:16 Mic 2:1 Jas 1:15

 5   cockatrice. or, adder's.
Isa 14:29 Pro 23:32
*marg:
Isa 59:5
crushed breaketh out into a viper. or, sprinkled is as ifthere brake out a viper.
Matt 3:7 Matt 12:34

 6   webs.
Isa 28:18 - Isa 28:20 Isa 30:12 - Isa 30:14 Job 8:14 Job 8:15
neither.
Isa 30:1 Isa 57:12 Isa 64:6 Rom 3:20 - Rom 3:22 Rom 4:6 - Rom 4:8 Rev 3:17 Rev 3:18
their works.
Isa 5:7 Gen 6:11 Ps 58:2 Jer 6:7 Ezek 7:11 Ezek 7:23 Amos 3:10 Amos 6:3 Mic 2:1 - Mic 2:3 Mic 2:8 Mic 3:1 - Mic 3:11 Mic 6:12 Hab 1:2 - Hab 1:4 Zeph 1:9 Zeph 3:3 Zeph 3:4

 7   feet.
Pro 1:16 Pro 6:17 Rom 3:15
and they.
Isa 59:3 Jer 22:17 Lam 4:13 Ezek 9:9 Ezek 22:6 Matt 23:31 - Matt 23:37 Rev 17:6
their thoughts.
Pro 15:26 Pro 24:9 Mark 7:21 Mark 7:22 Acts 8:20 - Acts 8:22
wasting.
Isa 60:18 Rom 3:16
destruction. Heb. breaking.


 8   way.
Pro 3:17 Luke 1:79 Rom 3:17
no.
Isa 59:14 Isa 59:15 Isa 5:7 Jer 5:1 Hos 4:1 Hos 4:2 Amos 6:1 - Amos 6:6 Matt 23:23
judgment. or, right.
Ps 58:1 Ps 58:2
crooked.
Ps 125:5 Pro 2:15 Pro 28:18
whosoever.
Isa 48:22 Isa 57:20 Isa 57:21

 9   is judgment.
Lam 5:16 Lam 5:17 Hab 1:13
we wait.
Isa 5:30 Job 30:26 Jer 8:15 Jer 14:19 Amos 5:18 - Amos 5:20 Mic 1:12 1Thess 5:3

 10   grope.
Deut 28:29 Job 5:14 Pro 4:19 Jer 13:16 Lam 4:14 Amos 8:9 John 11:9 John 11:10 John 12:35 John 12:40 1John 2:11
in desolate.
Lam 3:6

 11   roar.
Isa 51:20 Ps 32:3 Ps 32:4 Ps 38:8 Hos 7:14
mourn.
Isa 38:14 Job 30:28 Job 30:29 Jer 8:15 Jer 9:1 Ezek 7:16
for salvation.
Ps 85:9 Ps 119:155

 12   our transgressions.
Isa 1:4 Ezra 9:6 Jer 3:2 Jer 5:3 - Jer 5:9 Jer 5:25 - Jer 5:29 Jer 7:8 - Jer 7:10 Ezek 5:6 Ezek 7:23 Ezek 8:8 - Ezek 8:16 Ezek 16:51 Ezek 16:52 Ezek 22:2 - Ezek 22:12 Ezek 22:24 - Ezek 22:30 Ezek 23:2 - Ezek 23:49 Ezek 24:6 - Ezek 24:14 Hos 4:2 Matt 23:32 Matt 23:33 1Thess 2:15 1Thess 2:16
our sins.
Jer 14:7 Hos 5:5 Hos 7:10 Rom 3:19 Rom 3:20
we know.
Ezra 9:13 Neh 9:33 Dan 9:5 - Dan 9:8

 13   lying.
Isa 32:6 Isa 48:8 Isa 57:11 Ps 78:36 Jer 3:10 Jer 42:20 Ezek 18:25 Hos 6:7 Hos 7:13 Hos 11:12 Acts 5:3 Acts 5:4
departing.
Isa 31:6 Ps 18:21 Jer 2:13 Jer 2:19 - Jer 2:21 Jer 3:20 Jer 17:13 Jer 32:40 Ezek 6:9 Hos 1:2 Heb 3:12
speaking.
Jer 5:23 Jer 9:2 - Jer 9:5 Matt 12:34 - Matt 12:36 Mark 7:21 Mark 7:22 Rom 3:10 - Rom 3:18 Jas 1:15 Jas 3:6

 14   Isa 59:4 Isa 5:23 Isa 10:1 Isa 10:2 Ps 82:2 - Ps 82:5 Eccl 3:16 Jer 5:27 Jer 5:28 Jer 5:31 Amos 5:7 Amos 5:11 Mic 3:9 - Mic 3:11 Mic 7:3 - Mic 7:5 Hab 1:4 Zeph 3:1 - Zeph 3:3

 15   truth.
Isa 48:1 Ps 5:9 Ps 12:1 Ps 12:2 Jer 5:1 Jer 5:2 Jer 7:28 Hos 4:1 Hos 4:2 Mic 7:2
he that.
Hab 1:13 Hab 1:14 Acts 9:1 Acts 9:23 Rom 8:36 Heb 11:36 - Heb 11:38 1John 3:11 1John 3:12
maketh himself a prey. or, is accounted mad.
2Kgs 9:11 Jer 29:26 Hos 9:7 Mark 3:21 John 8:52 John 10:20 Acts 26:24 2Cor 5:13
displeased him. Heb. was evil in his eyes.
Gen 38:10 2Sam 11:27 2Chr 21:7
*marg:
Isa 59:15

 16   he saw.
Isa 50:2 Isa 64:7 Gen 18:23 - Gen 18:32 Ps 106:23 Jer 5:1 Ezek 22:30 Mark 6:6
therefore.
Isa 52:10 Isa 63:3 - Isa 63:5 Ps 98:1

 17   he put on righteousness.
Isa 11:5 Isa 51:9 Job 29:14 Rom 13:12 - Rom 13:14 2Cor 6:7 Eph 6:14 Eph 6:17 1Thess 5:8 Rev 19:11
the garments.
Deut 32:35 - Deut 32:43 Ps 94:1 2Thess 1:8 Heb 10:30
with zeal.
Isa 9:7 Isa 63:15 Ps 69:9 Zech 1:14 John 2:17

 18   According.
Isa 63:6 Job 34:11 Ps 18:24 - Ps 18:26 Ps 62:12 Jer 17:10 Jer 50:29 Matt 16:27 Rom 2:6 Rev 20:12 Rev 20:13
deeds. Heb. recompences. fury.
Isa 1:24 Isa 49:25 Isa 49:26 Isa 63:3 Isa 63:6 Isa 66:15 Ps 21:8 Ps 21:9 Lam 4:11 Ezek 5:13 Ezek 6:12 Ezek 38:18 Nah 1:2 Luke 19:27 Luke 21:22 Rev 16:19 Rev 19:15

 19   shall they.
Isa 11:9 - Isa 11:16 Isa 24:14 - Isa 24:16 Isa 49:12 Isa 66:18 - Isa 66:20 Ps 22:27 Ps 102:15 Ps 102:16 Ps 113:3 Dan 7:27 Zeph 3:8 Zeph 3:9 Mal 1:11 Rev 11:15
When. This all the Rabbins refer to the coming of the Messiah. If, say they, ye see a generation which endured much tribulation, then expect Him, according to what is written, "When the enemy shall come in like a flood," etc.
the enemy.
Rev 12:10 Rev 12:15 - Rev 12:17 Rev 17:14 Rev 17:15
the Spirit.
Isa 11:10 Zech 4:6 2Thess 2:8 Rev 20:1 - Rev 20:3
lift up a standard against him. or, put him to flight.


 20   the Redeemer.
Obad 1:17 - Obad 1:21 Rom 11:26 Rom 11:27
unto.
Deut 30:1 - Deut 30:10 Ezek 18:30 Ezek 18:31 Dan 9:13 Acts 2:36 - Acts 2:39 Acts 3:19 Acts 3:26 Acts 26:20 Titus 2:11 - Titus 2:14 Heb 12:14

 21   this.
Isa 49:8 Isa 55:3 Jer 31:31 - Jer 31:34 Jer 32:38 - Jer 32:41 Ezek 36:25 - Ezek 36:27 Ezek 37:25 - Ezek 37:27 Ezek 39:25 - Ezek 39:29 Heb 8:6 - Heb 8:13 Heb 10:16
My spirit.
Isa 11:1 - Isa 11:3 Isa 61:1 - Isa 61:3 John 1:33 John 3:34 John 4:14 John 7:39 Rom 8:9 2Cor 3:8 2Cor 3:17 2Cor 3:18
my words.
Isa 51:16 John 7:16 John 7:17 John 8:38 John 17:8 1Cor 15:3 - 1Cor 15:58


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova