Bible of Kralice (CZ - 1613)Isaiah - 59. chapter - Isaiah - chapter 59

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Aj, neníť ukrácena ruka Hospodinova, aby nemohla zachovati, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby nemohlo slyšeti.2Ale nepravosti vaše rozloučily vás s Bohem vaším, a hříchové vaši to způsobili, že skryl tvář před vámi, aby neslyšel.3Nebo ruce vaše jsou poškvrněné krví, a prstové vaši nepravostí; rtové vaši mluví lež, jazyk váš vynáší převrácenost.4Není žádného, ješto by se zasadil o spravedlnost, aniž jest kdo, ješto by zastával pravdy. Doufají v marnost, a mluví daremné věci; počínají nátisk, a rodí nepravost.5Vejce bazališková vyseděli, a plátna pavoukového natkali. Kdož by jedl vejce jejich, umře; pakli je roztlačí, vynikne ještěrka.6Plátna jejich nehodí se na roucho, aniž se odějí dílem svým; skutkové jejich skutkové nepravosti, a dílo ukrutnosti jest v rukou jejich.7Nohy jejich k zlému běží, a pospíchají k vylévání krve nevinné. Myšlení jejich jsou myšlení nepravá, zpuštění a setření jest na cestách jejich.8Cesty pokoje neznají, a není žádné spravedlnosti v šlepějích jejich. Stezky své převracejí tajně; kdožkoli po nich chodí, nemívá pokoje.9Protož vzdálil se od nás soud, a nedochází nás spravedlnost. Čekáme-li na světlo, aj, tma, pakli na blesk, v mrákotách chodíme. 10Makáme jako slepí stěnu, a jako bychom žádných očí neměli, šámáme. Urážíme se o poledni jako v soumrak, u veliké hojnosti podobni jsme mrtvým. 11Mumleme všickni my jako nedvědi, a jako holubice ustavičně lkáme. Očekáváme na soud, ale není ho, na vysvobození, ale daleké jest od nás.12Nebo rozmnožena jsou přestoupení naše před tebou, a hříchové naši svědčí proti nám, poněvadž přestoupení naše jsou při nás, i nepravosti naše. Známeť to,13Že jsme se zpronevěřili, a lhali Hospodinu, a odvrátili se od následování Boha svého, že jsme mluvili o nátisku a odvrácení, že jsme ukládali a vynášeli z srdce slova lživá,14Tak že odvrácen jest nazpět soud, a spravedlnost zdaleka stojí; nebo klesla na ulici pravda, a pravost nemá průchodu.15Nýbrž zhynula pravda, a ten, kdož se uchyluje od zlého, loupeži bývá vydán; což vidí Hospodin, a nelíbí se to jemu, že není žádného soudu.16Když tedy viděl, že není žádného muže, až se užasl, že není žádného prostředníka. A protož vysvobození jemu způsobilo rámě jeho, a spravedlnost jeho sama jej zpodepřela.17Nebo oblékl spravedlnost jako pancíř, a lebka spasení na hlavě jeho. Oblékl se v roucho pomsty jako v sukni, a oděl se horlivostí jako pláštěm,18Aby podlé skutků, aby podlé nich odplacel prchlivostí protivníkům svým, odměnu nepřátelům svým, i ostrovům odplatu aby dával.19I budou se báti na západ jména Hospodinova, a na východu slunce slávy jeho, když se přivalí jako řeka nepřítel, jejž duch Hospodinův preč zažene.20Neboť přijde k Sionu vykupitel, a k těm, kteříž se odvracují od přestoupení v Jákobovi, praví Hospodin.21Tatoť pak bude smlouva má s nimi, praví Hospodin: Duch můj, kterýž jest v tobě, a slova má, kteráž jsem vložil v ústa tvá, neodejdouť od úst tvých, ani od úst semene tvého, ani od úst potomků semene tvého, praví Hospodin, od tohoto času až na věky.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   THE PEOPLE'S SIN THE CAUSE OF JUDGMENTS: THEY AT LAST OWN IT THEMSELVES: THE REDEEMER'S FUTURE INTERPOSITION IN THEIR EXTREMITY. (Isa. 59:1-21)
hand . . . shortened--(See on Isa 50:2).
ear heavy-- (Isa 6:10).

 2   hid--Hebrew, "caused Him to hide" (Lam 3:44).

 3   (Isa 1:15; Rom 3:13-Rom 3:15).
hands . . . fingers--Not merely the "hands" perpetrate deeds of grosser enormity ("blood"), but the "fingers" commit more minute acts of "iniquity."
lips . . . tongue--The lips "speak" openly "lies," the tongue "mutters" malicious insinuations ("perverseness"; perverse misrepresentations of others) (Jer 6:28; Jer 9:4).

 4   Rather, "No one calleth an adversary into court with justice," that is, None bringeth a just suit: "No one pleadeth with truth."
they trust . . . iniquity--(So Job 15:35; Ps 7:14).

 5   cockatrice--probably the basilisk serpent, cerastes. Instead of crushing evil in the egg, they foster it.
spider's web--This refers not to the spider's web being made to entrap, but to its thinness, as contrasted with substantial "garments," as Isa 59:6 shows. Their works are vain and transitory (Job 8:14; Pro 11:18).
eateth . . . their eggs--he who partakes in their plans, or has anything to do with them, finds them pestiferous.
that which is crushed--The egg, when it is broken, breaketh out as a viper; their plans, however specious in their undeveloped form like the egg, when developed, are found pernicious. Though the viper is viviparous (from which "vi-per" is derived), yet during gestation, the young are included in eggs, which break at the birth [BOCHART]; however, metaphors often combine things without representing everything to the life.

 6   not . . . garments--like the "fig leaves" wherewith Adam and Eve vainly tried to cover their shame, as contrasted with "the coats of skins" which the Lord God made to clothe them with (Isa 64:6; Rom 13:14; Gal 3:27; Phil 3:9). The artificial self-deceiving sophisms of human philosophy (1Tim 6:5; 2Tim 2:16, 2Tim 2:23).

 7   feet--All their members are active in evil; in Isa 59:3, the "hands, fingers, lips, and tongue," are specified.
run . . . haste-- (Rom 3:15). Contrast David's "running and hasting" in the ways of God (Ps 119:32, Ps 119:60).
thoughts--not merely their acts, but their whole thoughts.

 8   peace--whether in relation to God, to their own conscience, or to their fellow men (Isa 57:20-Isa 57:21).
judgment--justice.
crooked--the opposite of "straightforward" (Pro 2:15; Pro 28:18).

 9   judgment far--retribution in kind because they had shown "no judgment in their goings" (Isa 59:8). "The vindication of our just rights by God is withheld by Him from us."
us--In Isa 59:8 and previous verses, it was "they," the third person; here, "us . . . we," the first person. The nation here speaks: God thus making them out of their own mouth condemn themselves; just as He by His prophet had condemned them before. Isaiah includes himself with his people and speaks in their name.
justice--God's justice bringing salvation (Isa 46:13).
light--the dawn of returning prosperity.
obscurity--adversity (Jer 8:15).

 10   grope--fulfilling Moses' threat (Deut 28:29).
stumble at noon . . . as . . . night--There is no relaxation of our evils; at the time when we might look for the noon of relief, there is still the night of our calamity.
in desolate places--rather, to suit the parallel words "at noonday," in fertile (literally, "fat"; Gen 27:28) fields [GESENIUS] (where all is promising) we are like the dead (who have no hope left them); or, where others are prosperous, we wander about as dead men; true of all unbelievers (Isa 26:10; Luke 15:17).

 11   roar--moan plaintively, like a hungry bear which growls for food.
doves-- (Isa 38:14; Ezek 7:16).
salvation--retribution in kind: because not salvation, but "destruction" was "in their paths" (Isa 59:7).

 12   (Dan 9:5, &c.).
thee . . . us--antithesis.
with us--that is, we are conscious of them (Job 12:3, Margin; Job 15:9).
know--acknowledge they are our iniquities.

 13   The particulars of the sins generally confessed in Isa 59:12 (Isa 48:8; Jer 2:19-Jer 2:20). The act, the word, and the thought of apostasy, are all here marked: transgression and departing, &c.; lying (compare Isa 59:4), and speaking, &c.; conceiving and uttering from the heart.

 14   Justice and righteousness are put away from our legal courts.
in the street--in the forum, the place of judicature, usually at the gate of the city (Zech 8:16).
cannot enter--is shut out from the forum, or courts of justice.

 15   faileth--is not to be found.
he that departeth . . . prey--He that will not fall in with the prevailing iniquity exposes himself as a prey to the wicked (Ps 10:8-Ps 10:9).
Lord saw it--The iniquity of Israel, so desperate as to require nothing short of Jehovah's interposition to mend it, typifies the same necessity for a Divine Mediator existing in the deep corruption of man; Israel, the model nation, was chosen to illustrate his awful fact.

 16   no man--namely, to atone by his righteousness for the unrighteousness of the people. "Man" is emphatic, as in 1Kgs 2:2; no representative man able to retrieve the cause of fallen men (Isa 41:28; Isa 63:5-Isa 63:6; Jer 5:1; Ezek 22:30).
no intercessor--no one to interpose, "to help . . . uphold" (Isa 63:5).
his arm-- (Isa 40:10; Isa 51:5). Not man's arm, but His alone (Ps 98:1; Ps 44:3).
his righteousness--the "arm" of Messiah. He won the victory for us, not by mere might as God, but by His invincible righteousness, as man having "the Spirit without measure" (Isa 11:5; Isa 42:6, Isa 42:21; Isa 51:8; Isa 53:11; 1John 2:1).

 17   Messiah is represented as a warrior armed at all points, going forth to vindicate His people. Owing to the unity of Christ and His people, their armor is like His, except that they have no "garments of vengeance" (which is God's prerogative, Rom 12:19), or "cloak of zeal" (in the sense of judicial fury punishing the wicked; this zeal belongs properly to God, 2Kgs 10:16; Rom 10:2; Phil 3:6; "zeal," in the sense of anxiety for the Lord's honor, they have, Num 25:11, Num 25:13; Ps 69:9; 2Cor 7:11; 2Cor 9:2); and for "salvation," which is of God alone (Ps 3:8), they have as their helmet, "the hope of salvation" (1Thess 5:8). The "helmet of salvation" is attributed to them (Eph 6:14, Eph 6:17) in a secondary sense; namely, derived from Him, and as yet only in hope, not fruition (Rom 8:24). The second coming here, as often, is included in this representation of Messiah. His "zeal" (John 2:15-John 2:17) at His first coming was but a type of His zeal and vengeance against the foes of God at His second coming (2Thess 1:8-10; Rev 19:11-Rev 19:21).

 18   deeds--Hebrew, "recompenses"; "according as their deeds demand" [MAURER]. This verse predicts the judgments at the Lord's second coming, which shall precede the final redemption of His people (Isa 66:18, Isa 66:15-Isa 66:16).
islands--(See on Isa 41:1). Distant countries.

 19   (Isa 45:6; Mal 1:11). The result of God's judgments (Isa 26:9; Isa 66:18-Isa 66:20).
like a flood-- (Jer 46:7-Jer 46:8; Rev 12:15).
lift up a standard--rather, from a different Hebrew root, "shall put him to flight," "drive him away" [MAURER]. LOWTH, giving a different sense to the Hebrew for "enemy" from that in Isa 59:18, and a forced meaning to the Hebrew for "Spirit of the Lord," translates, "When He shall come as a river straitened in its course, which a mighty wind drives along."

 20   to Zion-- Rom 11:26 quotes it, "out of Zion." Thus Paul, by inspiration, supplements the sense from Ps 14:7 : He was, and is come to Zion, first with redemption, being sprung as man out of Zion. The Septuagint translates "for the sake of Zion." Paul applies this verse to the coming restoration of Israel spiritually.
them that turn from-- (Rom 11:26). "shall turn away ungodliness from Jacob"; so the Septuagint, Paul herein gives the full sense under inspiration. They turn from transgression, because He first turns them from it, and it from them (Ps 130:4; Lam 5:21).

 21   covenant with them . . . thee--The covenant is with Christ, and with them only as united to Him (Heb 2:13). Jehovah addresses Messiah the representative and ideal Israel. The literal and spiritual Israel are His seed, to whom the promise is to be fulfilled (Ps 22:30).
spirit . . . not depart . . . for ever-- (Jer 31:31-Jer 31:37; Matt 28:20).
An ode of congratulation to Zion on her restoration at the Lord's second advent to her true position as the mother church from which the Gospel is to be diffused to the whole Gentile world; the first promulgation of the Gospel among the Gentiles, beginning at Jerusalem [Luke 24:47], is an earnest of this. The language is too glorious to apply to anything that as yet has happened.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova