The Jerusalem Bible (CZ)Isaiah - 63. chapter - Isaiah - chapter 63

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Kdo to přichází z Edomu, z Bosry, v zářivém šatě, nádherně zahalený ve svém plášti, a jde kupředu v plnosti své síly? „Jsem to já, jenž mluvím spravedlivě a mám moc, abych zachraňoval.“2- Proč ta červeň na tvém plášti, proč jsi oblečený jako ten, kdo šlape v lisu?3- Sám jsem šlapal v kádi a z mužů mého lidu se mnou nebyl ani jeden. A tak jsem je pošlapal ve svém hněvu, dupal jsem po nich ve svém rozlícení, jejich krev vystřikovala na můj šat a potřísnil jsem si celý oděv.4Neboť mám v srdci den hněvu, přichází rok mé odplaty.5Dívám se: není nikdo, kdo by mi pomohl! Ukazuji svou úzkost: není nikdo, kdo by mě podpořil! Tu mi přišla na pomoc má paže, podpořila mě má rozlícenost.6Rozdrtil jsem ve svém hněvu národy, roztříštil jsem je ve své rozlícenosti a způsobil jsem, že na zem crčela jejich krev.7Jahvovy milosti budu oslavovat, Jahvovy chvály, za všechno, co pro nás Jahve vykonal, za jeho velkou dobrotu vůči Izraelovu domu, za všechno, co vykonal ve svém milosrdenství, za hojnost jeho milostí.8Vždyť on řekl: „Zajisté, je to můj lid, synové, kteří mě nezklamou“; a byl pro ně zachráncem.9Ve všech jejich úzkostech, ne snad posel nebo anděl, nýbrž jeho tvář je zachránila. Ve své lásce a svém slitování je vykoupil on, ujal se jich a nesl je po všechny minulé dny.10Ale oni se bouřili a hněvali jeho svatého Ducha. Proto si je zošklivil a dokonce proti nim sám bojoval.11Rozpomenul se však na minulé dny, na svého služebníka Mojžíše. Kde je ten, jenž je zachránil z moře, pastýř svého stáda? Kde je ten, jenž vkládal do jejich středu svého svatého Ducha?12Ten, jenž provázel Mojžíšovu pravici svou proslavenou paží, jenž před nimi rozpoltil vody, aby si získal věčnou proslulost;13jenž je provedl propastmi, jako když probíhá kůň pouští; oni neklopýtali o nic víc14než zvíře, jež schází do údolí; Jahvův Duch je vedl k odpočinku. Tak jsi vodil svůj lid, aby sis získal slavné jméno.15Shlédni z nebe a viz, ze svého svatého a slavného příbytku. Kde je tvá žárlivost a tvá moc? Chvění tvých útrob a tvé slitování nade mnou jsou potlačeny?16Přece jsi náš otec. I když nás nepoznal Abrahám, i když si na nás už nevzpomíná Izrael, ty, Jahve, jsi náš otec, náš vykupitel, to je tvé jméno odevždy.17Proč jen nás, Jahve, necháváš bloudit daleko od svých cest a zatvrzuješ naše srdce, že odmítáme bázeň před tebou? Vrať se kvůli svým služebníkům a kmenům svého dědictví.18Velmi krátce se tvůj svatý lid těšil ze svého dědictví, naši nepřátelé podupali tvou svatyni.19Jsme již dlouho lidé, nad nimiž už nevládneš a kteří už nenosí tvé jméno. Ach! Kdybys tak roztrhl nebesa a sestoupil - před tvou tváří by se otřásly hory;


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   The prophet, in vision, beholds the Messiah returning in triumph from the conquest of his enemies, of whom Edom was a type. Travelling, not as wearied by the combat, but, in the greatness of his strength, prepared to overcome every opposing power. Messiah declares that he had been treading the wine-press of the wrath of God, Revel 14:19; Revel 19:13, and by his own power, without any human help, he had crushed his obstinate opposers, for the day of vengeance was determined on, being the appointed season for rescuing his church. Once, he appeared on earth in apparent weakness, to pour out his precious blood as an atonement for our sins; but he will in due time appear in the greatness of his strength. The vintage ripens apace; the day of vengeance, fixed and determined on, approaches apace; let sinners seek to be reconciled to their righteous Judge, ere he brings down their strength to the earth. Does Christ say, I come quickly? let our hearts reply, Even so, come; let the year of the redeemed come.

 7   The latter part of this chapter, and the whole of the next, seem to express the prayers of the Jews on their conversation. They acknowledge God's great mercies and favours to their nation. They confess their wickedness and hardness of heart; they entreat his forgiveness, and deplore the miserable condition under which they have so long suffered. The only-begotten Son of the Father became the Angel or Messenger of his love; thus he redeemed and bare them with tenderness. Yet they murmured, and resisted his Holy Spirit, despising and persecuting his prophets, rejecting and crucifying the promised Messiah. All our comforts and hopes spring from the loving-kindness of the Lord, and all our miseries and fears from our sins. But he is the Saviour, and when sinners seek after him, who in other ages glorified himself by saving and feeding his purchased flock, and leading them safely through dangers, and has given his Holy Spirit to prosper the labours of his ministers, there is good ground to hope they are discovering the way of peace.

 15   They beseech him to look down on the abject condition of their once-favoured nation. Would it not be glorious to his name to remove the veil from their hearts, to return to the tribes of his inheritance? The Babylonish captivity, and the after-deliverance of the Jews, were shadows of the events here foretold. The Lord looks down upon us in tenderness and mercy. Spiritual judgments are more to be dreaded than any other calamities; and we should most carefully avoid those sins which justly provoke the Lord to leave men to themselves and to their deceiver. Our Redeemer from everlasting is thy name; thy people have always looked upon thee as the God to whom they might appeal. The Lord will hear the prayers of those who belong to him, and deliver them from those not called by his name.


Display settings Display settings