The Jerusalem Bible (CZ)Isaiah - 63. chapter - Isaiah - chapter 63

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Kdo to přichází z Edomu, z Bosry, v zářivém šatě, nádherně zahalený ve svém plášti, a jde kupředu v plnosti své síly? „Jsem to já, jenž mluvím spravedlivě a mám moc, abych zachraňoval.“2- Proč ta červeň na tvém plášti, proč jsi oblečený jako ten, kdo šlape v lisu?3- Sám jsem šlapal v kádi a z mužů mého lidu se mnou nebyl ani jeden. A tak jsem je pošlapal ve svém hněvu, dupal jsem po nich ve svém rozlícení, jejich krev vystřikovala na můj šat a potřísnil jsem si celý oděv.4Neboť mám v srdci den hněvu, přichází rok mé odplaty.5Dívám se: není nikdo, kdo by mi pomohl! Ukazuji svou úzkost: není nikdo, kdo by mě podpořil! Tu mi přišla na pomoc má paže, podpořila mě má rozlícenost.6Rozdrtil jsem ve svém hněvu národy, roztříštil jsem je ve své rozlícenosti a způsobil jsem, že na zem crčela jejich krev.7Jahvovy milosti budu oslavovat, Jahvovy chvály, za všechno, co pro nás Jahve vykonal, za jeho velkou dobrotu vůči Izraelovu domu, za všechno, co vykonal ve svém milosrdenství, za hojnost jeho milostí.8Vždyť on řekl: „Zajisté, je to můj lid, synové, kteří mě nezklamou“; a byl pro ně zachráncem.9Ve všech jejich úzkostech, ne snad posel nebo anděl, nýbrž jeho tvář je zachránila. Ve své lásce a svém slitování je vykoupil on, ujal se jich a nesl je po všechny minulé dny.10Ale oni se bouřili a hněvali jeho svatého Ducha. Proto si je zošklivil a dokonce proti nim sám bojoval.11Rozpomenul se však na minulé dny, na svého služebníka Mojžíše. Kde je ten, jenž je zachránil z moře, pastýř svého stáda? Kde je ten, jenž vkládal do jejich středu svého svatého Ducha?12Ten, jenž provázel Mojžíšovu pravici svou proslavenou paží, jenž před nimi rozpoltil vody, aby si získal věčnou proslulost;13jenž je provedl propastmi, jako když probíhá kůň pouští; oni neklopýtali o nic víc14než zvíře, jež schází do údolí; Jahvův Duch je vedl k odpočinku. Tak jsi vodil svůj lid, aby sis získal slavné jméno.15Shlédni z nebe a viz, ze svého svatého a slavného příbytku. Kde je tvá žárlivost a tvá moc? Chvění tvých útrob a tvé slitování nade mnou jsou potlačeny?16Přece jsi náš otec. I když nás nepoznal Abrahám, i když si na nás už nevzpomíná Izrael, ty, Jahve, jsi náš otec, náš vykupitel, to je tvé jméno odevždy.17Proč jen nás, Jahve, necháváš bloudit daleko od svých cest a zatvrzuješ naše srdce, že odmítáme bázeň před tebou? Vrať se kvůli svým služebníkům a kmenům svého dědictví.18Velmi krátce se tvůj svatý lid těšil ze svého dědictví, naši nepřátelé podupali tvou svatyni.19Jsme již dlouho lidé, nad nimiž už nevládneš a kteří už nenosí tvé jméno. Ach! Kdybys tak roztrhl nebesa a sestoupil - před tvou tváří by se otřásly hory;


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   MESSIAH COMING AS THE AVENGER, IN ANSWER TO HIS PEOPLE'S PRAYERS. (Isa. 63:1-19)
Who--the question of the prophet in prophetic vision.
dyed--scarlet with blood (Isa 63:2-Isa 63:3; Rev 19:13).
Bozrah--(See on Isa 34:6).
travelling--rather, stately; literally, "throwing back the head" [GESENIUS].
speak in righteousness--answer of Messiah. I, who have in faithfulness given a promise of deliverance, am now about to fulfil it. Rather, speak of righteousness (Isa 45:19; Isa 46:13); salvation being meant as the result of His "righteousness" [MAURER].
save--The same Messiah that destroys the unbeliever saves the believer.

 2   The prophet asks why His garments are "dyed" and "red."
winefat--rather, the "wine-press," wherein the grapes were trodden with the feet; the juice would stain the garment of him who trod them (Rev 14:19-Rev 14:20; Rev 19:15). The image was appropriate, as the country round Bozrah abounded in grapes. This final blow inflicted by Messiah and His armies (Rev 19:13-Rev 19:15) shall decide His claim to the kingdoms u surped by Satan, and by the "beast," to whom Satan delegates his power. It will be a day of judgment to the hostile Gentiles, as His first coming was a day of judgment to the unbelieving Jews.

 3   Reply of Messiah. For the image, see Lam 1:15. He "treads the wine-press" here not as a sufferer, but as an inflicter of vengeance.
will tread . . . shall be . . . will stain--rather preterites, "I trod . . . trampled . . . was sprinkled . . . I stained."
blood--literally, "spirited juice" of the grape, pressed out by treading [GESENIUS].

 4   is--rather, "was." This assigns the reason why He has thus destroyed the foe (Zeph 3:8).
my redeemed--My people to be redeemed.
day . . . year--here, as in Isa 34:8; Isa 61:2, the time of "vengeance" is described as a "day"; that of grace and of "recompense" to the "redeemed," as a "year."

 5   The same words as in Isa 59:16, except that there it is His "righteousness," here it is His "fury," which is said to have upheld Him.

 6   Rather, preterites, "I trod down . . . made them drunk." The same image occurs Isa 51:17, Isa 51:21-Isa 51:23; Ps 75:8; Jer 25:26-Jer 25:27.
will bring down . . . strength to . . . earth--rather, "I spilled their life-blood (the same Hebrew words as in Isa 63:3) on the earth" [LOWTH and Septuagint].

 7   Israel's penitential confession and prayer for restoration (Ps 102:17, Ps 102:20), extending from Isa. 63:7-64:12.
loving-kindnesses . . . praises . . . mercies . . . loving-kindnesses--The plurals and the repetitions imply that language is inadequate to express the full extent of God's goodness.
us--the dispersed Jews at the time just preceding their final restoration.
house of Israel--of all ages; God was good not merely to the Jews now dispersed, but to Israel in every age of its history.

 8   he--Jehovah "said," that is, thought, in choosing them as His covenant-people; so "said" (Ps 95:10). Not that God was ignorant that the Jews would not keep faith with Him; but God is here said, according to human modes of thought to say within Himself what He might naturally have expected, as the result of His goodness to the Jews; thus the enormity of their unnatural perversity is the more vividly set forth.
lie--prove false to Me (compare Ps 44:17).
so--in virtue of His having chosen them, He became their Saviour. So the "therefore" (Jer 31:33). His eternal choice is the ground of His actually saving men (Eph 1:3-Eph 1:4).

 9   he was afflicted--English Version reads the Hebrew as the Keri (Margin), does, "There was affliction to Him." But the Chetib (text) reads, "There was no affliction" (the change in Hebrew being only of one letter); that is, "In all their affliction there was no (utterly overwhelming) affliction" [GESENIUS]; or, for "Hardly had an affliction befallen them, when the angel of His presence saved them" [MAURER]; or, as best suits the parallelism, "In all their straits there was no straitness in His goodness to them" [HOUBIGANT], (Judg 10:16; Mic 2:7; 2Cor 6:12).
angel of his presence--literally, "of His face," that is, who stands before Him continually; Messiah (Exod 14:19; Exod 23:20-Exod 23:21; Pro 8:30), language applicable to no creature (Exod 32:34; Exod 33:2, Exod 33:14; Num 20:16; Mal 3:1).
bare them-- (Isa 46:3-Isa 46:4; Isa 40:11; Exod 19:4; Deut 32:11-Deut 32:12).

 10   vexed--grieved (Ps 78:40; Ps 95:10; Acts 7:51; Eph 4:30; Heb 3:10, Heb 3:17).
he fought--rather, "He it was that fought," namely, the angel of His presence [HORSLEY], (Lam 2:5).

 11   remembered--Notwithstanding their perversity, He forgot not His covenant of old; therefore He did not wholly forsake them (Lev 26:40-Lev 26:42, Lev 26:44-Lev 26:45; Ps 106:45-Ps 106:46); the Jews make this their plea with God, that He should not now forsake them.
saying--God is represented, in human language, mentally speaking of Himself and His former acts of love to Israel, as His ground for pitying them notwithstanding their rebellion.
sea--Red Sea.
shepherd--Moses; or if the Hebrew be read plural, "shepherds," Moses, Aaron, and the other leaders (so Ps 77:20).
put . . . Spirit . . . within him--Hebrew, "in the inward parts of him," that is, Moses; or it refers to the flock, "in the midst of his people" (Num 11:17, Num 11:25; Neh 9:20; Hag 2:5).

 12   The right hand of Moses was but the instrument; the arm of God was the real mover (Exod 15:6; Exod 14:21).
dividing the water-- (Neh 9:11; Ps 78:13).

 13   deep--literally, "the tossing and roaring sea."
wilderness--rather, the "open plain" [HORSLEY], wherein there is no obstacle to cause a horse in its course the danger of stumbling.

 14   As a beast . . . rest--image from a herd led "down" from the hills to a fertile and well-watered "valley" (Ps 23:2); so God's Spirit "caused Israel to rest" in the promised land after their weary wanderings.
to make . . . name--(So Isa 63:12; 2Sam 7:23).

 15   Here begins a fervent appeal to God to pity Israel now on the ground of His former benefits.
habitation of . . . holiness-- (Isa 57:15; Deut 26:15; 2Chr 30:27; Ps 33:14; Ps 80:14).
zeal . . . strength--evinced formerly for Thy people.
sounding of . . . bowels--Thine emotions of compassion (Isa 16:11; Jer 31:20; Jer 48:36; Hos 11:8).

 16   thou . . . father--of Israel, by right not merely of creation, but also of electing adoption (Isa 64:8; Deut 32:6; 1Chr 29:10).
though Abraham . . . Israel--It had been the besetting temptation of the Jews to rest on the mere privilege of their descent from faithful Abraham and Jacob (Matt 3:9; John 8:39; John 4:12); now at last they renounce this, to trust in God alone as their Father, notwithstanding all appearances to the contrary. Even though Abraham, our earthly father, on whom we have prided ourselves, disown us, Thou wilt not (Isa 49:15; Ps 27:10). Isaac is not mentioned, because not all his posterity was admitted to the covenant, whereas all Jacob's was; Abraham is specified because he was the first father of the Jewish race.
everlasting--an argument why He should help them, namely, because of His everlasting immutability.

 17   made us to err--that is, "suffer" us to err and to be hardened in our heart. They do not mean to deny their own blameworthiness, but confess that through their own fault God gave them over to a reprobate mind (Isa 6:9-Isa 6:10; Ps 119:10; Rom 1:28).
Return-- (Num 10:36; Ps 90:13).

 18   people of . . . holiness--Israel dedicated as holy unto God (Isa 62:12; Deut 7:6).
possessed--namely, the Holy Land, or Thy "sanctuary," taken from the following clause, which is parallel to this (compare Isa 64:10-Isa 64:11; Ps 74:6-Ps 74:8).
thy--an argument why God should help them; their cause is His cause.

 19   thine . . . never--rather, "We are Thine from of old; Thou barest not rule over them" [BARNES]. LOWTH translates, "We for long have been as those over whom Thou hast not ruled, who are not called by Thy name"; "for long" thus stands in contrast to "but a little while" (Isa 63:18). But the analogy of Isa 63:18 makes it likely that the first clause in this verse refers to the Jews, and the second to their foes, as English Version and BARNES translate it. The Jews' foes are aliens who have unjustly intruded into the Lord's heritage.


Display settings Display settings