Czech Study Bible Translation (CZ)Malachi - 1. chapter - Malachi - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Výnos. Hospodinovo slovo k Izraeli prostřednictvím Malachiáše. 2Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. Ptáte se: Jak jsi nám prokázal lásku? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je Hospodinův výrok, a přece jsem si Jákoba zamiloval, 3ale Ezaua jsem nenáviděl. Proměnil jsem jeho hory v pustinu a jeho dědictví jsem dal stepním šakalům. 4Když Edóm prohlašuje: Jsme pobořeni, ale znovu postavíme to, co bylo v troskách, Hospodin zástupů praví toto: Ať si stavějí, já budu bořit. Nazvou je územím ničemnosti, lidem, na němž je Hospodinovo rozhořčení navěky. 5Vaše oči to uvidí a řeknete: Hospodin je veliký i za územím Izraele. 6Syn ctí otce a otrok svého pána. Jestliže jsem otec, kde je úcta ke mně? Jestliže jsem Pán, kde je bázeň přede mnou? — praví Hospodin zástupů vám kněžím, kteří opovrhujete mým jménem. Ptáte se: Jak opovrhujeme tvým jménem? 7Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb. Ptáte se: Čím tě poskvrňujeme? Tím, že říkáte: Hospodinovým stolem je možno pohrdat. 8Když přinášíte k oběti slepé zvíře, což to není zlé? Když přinášíte chromé a nemocné, což to není zlé? Jen to přines svému místodržiteli! Zdalipak si tě oblíbí, zdalipak tě milostivě přijme? — praví Hospodin zástupů. 9Nuže, jen si hledejte přízeň Boha, aby se nad vámi smiloval! Toho se mu od vás dostalo — cožpak vás milostivě přijme? — praví Hospodin zástupů. 10Kéž by tak někdo z vás zavřel dveře, abyste nadarmo nezapalovali oheň na mém oltáři! Nemám ve vás zalíbení, praví Hospodin zástupů, ani přídavnou oběť od vás si neoblíbím. 11Neboť od východu slunce až na západ velké bude mé jméno mezi národy a na každém místě bude přinášeno kadidlo mému jménu a čistá přídavná oběť, neboť mé jméno je velké mezi národy, praví Hospodin zástupů. 12Ale vy ho znesvěcujete, když říkáte: Panovníkův stůl je poskvrněný, jeho ovocem, jeho potravou je možno pohrdat. 13Říkáte také: Hle, jak otravné! — a ošklíbáte se nad tím, praví Hospodin zástupů. Přinášíte ukradené, chromé a nemocné; to přinášíte jako přídavnou oběť. Takovou oběť mám od vás se zalíbením přijmout? — praví Hospodin. 14Proklet buď ten, kdo jedná lstivě — má ve svém stádu samce, učiní slib, ale obětuje Panovníkovi poškozené — neboť jsem velký král, praví Hospodin zástupů, mé jméno vzbuzuje bázeň mezi národy.


Betrachtungen über die Bücher der Bibel (Synopsis) - J. N. Darby (DE)

Die Weissagung Maleachis ist deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil sie die Gesinnung und das Verhalten des Volkes nach seiner Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft schildert. Mit den letzten Versen des Buches wird augenscheinlich das Zeugnis Jehovas an das Volk abgeschlossen, bis der käme, welcher den Weg Jehovas bereiten sollte, mit einem Wort: bis auf Johannes den Täufer. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes, und Maleachi ist offenbar, und auch der Natur seines Zeugnisses nach, der letzte derselben.

Der Hauptpunkt, um den es sich in diesem Buche handelt, ist die Gefühllosigkeit des Volkes demgegenüber, was Jehova für sie war, sowie im Blick auf ihre eigene Ungerechtigkeit, die sie Jehova gegenüber bewiesen - ihr Mangel an Ehrfurcht vor Gott, ihre Geringschätzung Jehovas. Ach, diese Gefühllosigkeit hatte eine solche Höhe erreicht, daß selbst dann, wenn die Handlungen, in welchen sich gerade jene Verachtung bewies, ihren Gewissen vorgehalten wurden, sie nichts Bedenkliches darin erblickten. Trotzdem änderte das nichts an den Absichten und Ratschlüssen Gottes, wiewohl es auf die Schuldigen Gericht bringen mußte (siehe Mal 1, 2. 6; 2, 14; 3, 7. 13 ).

Maleachi unterscheidet auch den Überrest und das, was diesen kennzeichnete, während er das Gericht der Gesetzlosen ankündigt und auf den Ruf Gottes an solche hinweist, die Ohren hatten zu hören, um sie zur Buße zurückzubringen - ein Dienst, der in den Herzen der Eltern und Kinder eine der Ordnung Gottes entsprechende Gesinnung wiedererwecken sollte. Von der Aufrechterhaltung und Pflege dieses Verhältnisses fließt alle friedliche Ordnung auf Erden her, wie sie den Gedanken Gottes entspricht, und diese Ordnung hat Gott hier im Auge. Zu Anfang des Buches redet Jehova von Seiner Liebe zu Israel, welche ein undankbares Volk - leider! - so gering achtete, und die sich doch von Anfang ihrer Geschichte an in ihrer Erwählung erwiesen hatte. Und selbst während Er die traurige Undankbarkeit des Volkes darlegt, hält Er an Seinen eigenen Gedanken über sie fest. Er wird Israel segnen und Edom trotz seines Hochmuts richten.

Darauf wird die Sünde Israels gezeigt sowie die Gleichgültigkeit, welche sie im Dienst ihres Gottes an den Tag legten und wodurch sie Ihn so tief beleidigten (Kap. 1, 6-10). Dies gibt Veranlassung zu einer zweiten Äußerung Seiner Gnade, daß nämlich der Name Jehovas allen Nationen geoffenbart werden würde. So wird denn die Erwählung Israels sowie die Gnade, welche den Heiden zuteil werden soll, angesichts der Sünde des wiederhergestellten Volkes in bestimmter Weise angekündigt; ja diese Sünde bietet sogar die Veranlassung dazu. In den Versen 12 - 14 werden ebenfalls die Übertretungen des Volkes gegen Jehova und die Mißachtung Seiner Majestät vorgestellt. Kapitel 2, 1 - 9 schildert den gefallenen Zustand der Priester, die treu hätten bewahren sollen, welches die Gedanken Gottes sind, und wie Er Sich in Seinem Tun erweist; in Vers 10 - 12 wird auf ihr böses Verhalten gegen ihre Brüder und auf ihre nahe Beziehung zu Götzendienern hingewiesen; und in Vers 13 - 16 endlich wird gezeigt, mit welcher Leichtfertigkeit sie nach Belieben ihre Ehen aufzulösen pflegten. Doch Jehova stand im Begriff zu kommen.

Wir sehen in Kapitel 3 aufs neue, in welch unmittelbarem Zusammenhang mit dem ersten Kommen des Herrn das volle Ergebnis Seines zweiten Kommens erwähnt wird. Die Sendung Johannes des Täufers wird angekündigt; er sollte Sein Bote sein, um vor Ihm den Weg zu bereiten, und dann würde der Engel des Bundes, nach welchem sie so dringend verlangten, kommen; es würde dies aber zum Gericht sein, um das Volk zu reinigen und alle Schlacken von ihm zu entfernen. Dann würde ihre Opfergabe in Jerusalem Jehova annehmlich sein, sie würden Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Alle Übeltäter aber würden gerichtet werden; denn Gott war, sowohl was Seine Gerechtigkeit als auch was Seine Gnade betraf, unveränderlich. Das war es, was schließlich das Bestehen Israels sicherte, mochte geschehen, was da wollte. Israel wird daher aufgefordert, zu Jehova umzukehren; dann wollte Jehova auch zu ihnen umkehren. Dadurch wird aber der Stolz Israels rege gemacht, und sie sagen. „Worin sollen wir umkehren?"" - Sodann wird gezeigt, wie sie sich hinsichtlich der Opfergaben und der Satzungen Jehovas versündigten. Doch die Gnade Gottes kommt aufs neue zum Ausdruck, indem ihre Umkehr aus der Entfremdung, die sie Gott gegenüber in ihrem Verhalten an den Tag legten, vorausgeschaut wird. Sie hatten nur nötig umzukehren, um Erfahrung von der Güte Gottes zu machen (V. 10 - 12).

Von den Gesetzlosen, die in ihrem Hochmut augenscheinlich Erfolg haben, wird der Überrest in Kapitel 3, 16 - 18 unterschieden, welcher sich inmitten jener befindet. Gemeinsame geistliche Bedürfnisse und Gefühle, deren Quelle die Furcht Jehovas war, von der sie sich alle leiten ließen, führte diejenigen, welche zu diesem Überrest gehörten, zusammen. In ihrer Bedrängnis unterredeten sie sich oft miteinander von diesen Dingen [1]. Und Jehova merkte auf und hörte und schrieb es in Sein Buch nieder. Sie werden Ihm zum Eigentum sein an dem Tage, den Er machen wird. Hernach soll wieder der Unterschied gesehen werden zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen denen, die Gott dienten, und denen, die Ihm nicht dienten. Denn nach Kapitel 4, 1 kommt der Tag brennend wie ein Ofen, und die Übermütigen und die Gesetzlosen werden wie Stoppeln werden. Aber denen, die den Namen Jehovas fürchten, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Dann wird die traurige Nacht der Finsternis und Bedrängnis und Herrschaft des Feindes nicht länger währen, sondern es wird ein Tag sein, dem Gott durch die Gegenwart Seines Sohnes, durch die Regierung Seines Geliebten auf Erden, Sein Licht verleihen wird. Am Morgen desselben werden die Gerechten die Herrschaft über die Gesetzlosen erhalten (denn es handelt sich hier um eine Zeit des Gerichts), und diese werden wie Asche unter jener Fußsohlen sein.

Der Leser wird bemerken, daß hier alles mit der Machtvollkommenheit Jehovas, mit Seinen Verwaltungen Israel gegenüber sowie mit dem Verhalten Israels als Nation seinem Gott gegenüber in Verbindung steht. Was sich auf das erste Kommen Christi und dessen Folgen für Israel bezieht, wird hier nicht erwähnt. Johannes der Täufer wird als der Vorläufer Jehovas dargestellt, der ohne Zweifel Christus Selbst ist, Er erscheint hier aber als der Engel des Bundes, indem Er plötzlich zu Seinem Tempel kommt und in Israel alles durch Feuer und durch Sein Gericht auf die Probe stellt, damit, wie vor alters, die Opfergabe Judas Jehova angenehm wäre. Die Übertretungen, von denen hier die Rede ist, sind diejenigen, welche sich das Volk nach seiner Rückkehr aus Babel gegen Jehova zuschulden kommen ließ. Der Nationen und ihres Weltreiches geschieht keine Erwähnung. Es vollzieht sich alles nur zwischen Israel und Jehova, dem Gott ihrer Väter, wie dies in früheren Tagen zwischen dem von Gott geliebten Volke und Jehova, der es liebte, der Fall war. Einen fremden Gott zu haben ist das, was Jehova nicht dulden wird. Mit Levi hatte Gott Seinen Bund gemacht; die Priester waren es, deren Lippen die wahre Erkenntnis Jehovas hätten bewahren sollen.

Es ist hier nicht einmal von einem König die Rede, als nur insofern, daß Jehova, dessen Name furchtbar ist unter den Nationen, ihr König ist. Schließlich wird dem Volke (Israel) geboten, zu dem Gesetz Moses zurückzukehren, welches einst dem ganzen Israel am Horeb gegeben worden war.

So sehen wir hier denn Jehovas unveränderliche Liebe zu Seinem Volke, das Er am Horeb zu Sich versammelte; wir sehen, wie Er wegen ihrer Sünden mit ihnen rechtet, wie ein treuer Überrest von den übrigen unterschieden und wie vor der Vollstreckung des Gerichts ein Bote gesandt wird. Israel wird als Nation in dem ihm eigentümlichen Verhältnis zu Jehova stehend betrachtet, indem es aus der Gefangenschaft zurückgekehrt ist und das Gericht seines Gottes zu erwarten hat, der Seinen Boten schickt, um sie vorher zu warnen.

Zu der Zeit, als Johannes der Täufer gesandt wurde, war alles vorbereitet, um im Hinblick auf die Erfüllung dieser Dinge die Herzen des Volkes auf die Probe zu stellen. Israel hatte aber nicht Ohren, um zu hören; daher war alles verloren.

Die volle, uneingeschränkte Erfüllung des hier Gesagten wird am Ende eintreten, nachdem das andere herrliche Werk Gottes, welches die Versammlung zum Gegenstande hat, vollendet sein wird.

Die Langmut Gottes Israel gegenüber war groß gewesen; denn nachdem sie Seinen Sohn verworfen hatten, sandte Er ihnen - auf die Fürbitte, die derselbe vielgeliebte Heiland am Kreuze für sie tat - durch den Mund Petri die Botschaft, daß, wenn sie Buße täten, der von ihnen getötete Christus zurückkehren würde. Ihre Führer waren aber für diese ihnen von Gott bewiesene Gnade mehr als taub, und so ist ihr Haus noch immer leer und wüste.

Zur Zeit des Endes kommt Elia, dem der Auftrag geworden war, ein abtrünniges Israel, welches Jehova verlassen hatte, zurückzurufen, damit es Ihm, in Wahrheit Ehre gäbe, ein Auftrag, der in der unumschränkten Gnade Gottes seinen Ausgangspunkt hatte, jedoch mit dem Gesetz und mit jenem Berge Horeb im Zusammenhang stand, zu welchem sich Elia begab, um dort die Last seines Prophetenamtes niederzulegen, nachdem sich dasselbe infolge des Unglaubens des Volkes als nutzlos erwiesen hatte - Elia wird tatsächlich vor dem großen und furchtbaren Tage Jehovas seinen Auftrag erfüllen, damit an jenem Tage, wenn Gott Seine Gerichte endgültig zur Ausführung bringen wird, das Land des Wohlgefallens Gottes nicht von Seinem Bannfluche getroffen werde. Aus diesem Grunde wird, wenn Israel es hätte annehmen können, von Johannes dem Täufer gesprochen, als ob er Elia wäre; denn er entsprach dem 1. Verse von Kapitel 3. Zugleich aber sagte Johannes selbst, er wäre nicht Elia; denn er erfüllte in der Tat keineswegs Vers 5 und 6 von Kapitel 4 (vgl. Lk 1, 17. 76).

Der Inhalt des Buches richtet sich an das Gewissen derer, die zu der Zeit lebten, als diese Weissagung geschah (Kap. 3, 10); indem es jedoch auf die Botschaft der Gnade hinweist, die Israel am Ende jener Zeiten gesandt werden wird, um es auf die Probe zu stellen, geht es auf die letzten Tage über, in welchen Gott Seine unwandelbare Liebe zu Seinem Volke und Sein gerechtes Urteil über das Böse dadurch an den Tag legen will, daß Er einen Überrest für Sich absondert, um ihn zu segnen, und daß Er an den Empörern das Gericht zur Ausführung bringt.

Der Nationen geschieht hier, wie bereits gesagt, keine Erwähnung, ebensowenig der Verbindung des Volkes Gottes mit dem als Mensch auf die Erde kommenden Christus.

--------------------------------------

Fußnoten:

[1] In den ersten zwei Kapiteln des Evangeliums Lukas entwirft der Schreiber ein liebliches Bild hiervon, ehe er zu dem allgemeinen Gegenstand seines Buches übergeht. Nur wurde damals der Heiland verworfen, und der Überrest erhielt seinen Platz in der Versammlung, während die Befreiung Israels bis zu dem Zeitpunkt hinausgeschoben wurde, da der Herr in Macht kommen wird. Hier wird der Überrest in Israel in Verbindung mit jener Befreiung betrachtet.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova