Czech Study Bible Translation (CZ)Malachi - 1. chapter - Malachi - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Výnos. Hospodinovo slovo k Izraeli prostřednictvím Malachiáše. 2Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. Ptáte se: Jak jsi nám prokázal lásku? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je Hospodinův výrok, a přece jsem si Jákoba zamiloval, 3ale Ezaua jsem nenáviděl. Proměnil jsem jeho hory v pustinu a jeho dědictví jsem dal stepním šakalům. 4Když Edóm prohlašuje: Jsme pobořeni, ale znovu postavíme to, co bylo v troskách, Hospodin zástupů praví toto: Ať si stavějí, já budu bořit. Nazvou je územím ničemnosti, lidem, na němž je Hospodinovo rozhořčení navěky. 5Vaše oči to uvidí a řeknete: Hospodin je veliký i za územím Izraele. 6Syn ctí otce a otrok svého pána. Jestliže jsem otec, kde je úcta ke mně? Jestliže jsem Pán, kde je bázeň přede mnou? — praví Hospodin zástupů vám kněžím, kteří opovrhujete mým jménem. Ptáte se: Jak opovrhujeme tvým jménem? 7Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb. Ptáte se: Čím tě poskvrňujeme? Tím, že říkáte: Hospodinovým stolem je možno pohrdat. 8Když přinášíte k oběti slepé zvíře, což to není zlé? Když přinášíte chromé a nemocné, což to není zlé? Jen to přines svému místodržiteli! Zdalipak si tě oblíbí, zdalipak tě milostivě přijme? — praví Hospodin zástupů. 9Nuže, jen si hledejte přízeň Boha, aby se nad vámi smiloval! Toho se mu od vás dostalo — cožpak vás milostivě přijme? — praví Hospodin zástupů. 10Kéž by tak někdo z vás zavřel dveře, abyste nadarmo nezapalovali oheň na mém oltáři! Nemám ve vás zalíbení, praví Hospodin zástupů, ani přídavnou oběť od vás si neoblíbím. 11Neboť od východu slunce až na západ velké bude mé jméno mezi národy a na každém místě bude přinášeno kadidlo mému jménu a čistá přídavná oběť, neboť mé jméno je velké mezi národy, praví Hospodin zástupů. 12Ale vy ho znesvěcujete, když říkáte: Panovníkův stůl je poskvrněný, jeho ovocem, jeho potravou je možno pohrdat. 13Říkáte také: Hle, jak otravné! — a ošklíbáte se nad tím, praví Hospodin zástupů. Přinášíte ukradené, chromé a nemocné; to přinášíte jako přídavnou oběť. Takovou oběť mám od vás se zalíbením přijmout? — praví Hospodin. 14Proklet buď ten, kdo jedná lstivě — má ve svém stádu samce, učiní slib, ale obětuje Panovníkovi poškozené — neboť jsem velký král, praví Hospodin zástupů, mé jméno vzbuzuje bázeň mezi národy.


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-5) - Der Prophet Maleachi ist der letzte Prophet Alten Testaments, von dessen Zeugnis etwas Schriftliches auf die Nachkommenschaft ist aufbehalten worden. Von seinem Geschlecht und von der Zeit, in welcher er geweissagt, meldet er weiter nichts; der Inhalt selber aber zeigt, daß er später als die beiden vorhergehenden Haggai und Sacharja gelebt und geweissaget habe. Denn vom Tempelbau, den die Vorhergehenden betrieben, kommt beim Maleachi weiter nichts vor, sondern der Tempel muß fertig und der Opferdienst darin angefangen gewesen, aber freilich mir solcher Geringachten, Zweifel, Unglauben, fleischlichem Sinn getrieben worden sein, daß GOtt zu solchen Klagen Ursache fand, dergleichen im Propheten häufig vorkommen. Der dem Serubabel und Josua durch den Propheten Sacharja verheißene göttliche Beistand ist nicht ausgeblieben, und es hat auch noch weiterhin durch die rechtschaffenen Männer Esra und Nehemia in der neu aufgehenden Kirche und Regiment manches gute Aussehen gewonnen. Aber weil eben alle göttliche Wohltaten selten so reich ausfallen, als es der fleischliche Sinn wünscht; so hat nachgehends so ein undankbarer Unglaube ansetzen, und bei demselben solche ärgernisse einreißen können, als der Prophet zu bekämpfen antraf. Wie nämlich zu den Zeiten des ersten Tempels das Volk zu Aberglauben und Abgötterei geneigt war; so verfiel, es zur Zeit des zweiten Tempels, und nachdem durch ihren Aufenthalt in Babel allerlei fleischliche Weisheit unter sie gekommen war, vornehmlich in Unglauben, Verachtung der Religion, Zweifel an GOttes Vorsehung und an der Erfüllung der Verheißung, den Vätern geschehen, in freche Reden und dergleichen, welcher heidnische Sinn gleich auch heidnisches Leben, besonders Ausschweifungen in der Ehe nach sich zog, wie das immer so zusammentrifft, daß je mehr die Menschen in heidnischen Unglauben und Unwissenheit von GOtt verfallen, je weniger können sie sich heidnischer Sünden und Unreinigkeiten erwehren, und je mehr sie sich denselben ergeben, desto mehr muß das herrschende Fleisch in ihnen alle Stimme GOttes im Gewissen unterdrücken. GOttes Absicht bei diesem Propheten war also: diesem Verderben in Lehre und Leben Einhalt zu tun, dabei Sich in Seiner göttlichen Geduld darüber, die wenigen Gläubigen aber in ihrem Warten, zu stärken, durch die nochmalige Verheißung von Christo und dem Heil, das er schaffen werde. Damit aber dies heilige Gericht, so GOtt hiermit über der Menschen unrichtige Herzens=Gedanken von Seinem Dienst und von Seiner Gerechtigkeit halten wolle, desto mehr erkannt würde; so ist der Vortrag wie Gesprächsweise eingerichtet, wo Reden und Einwendungen des Volks mit den ernstlichen Antworten GOttes abwechseln. Maleachi 1 Einleitung Darin rechtet GOtt zuerst mit dem ganzen Volk überhaupt, und dann mit den Priestern insbesondere.

(1-5) - GOtt behauptet gegen des Volkes Undank und Unglauben Seine vorzügliche Liebes = Neigung gegen sie, und beruft sich auf die davon gegebenen Beweise. Es gibt unter den Menschen so viel Verstoß, wenn sich Einer nicht auch des Andern Liebe unwert achtet, sondern statt dankbarer Erkenntlichkeit immer nur mehr fordern will. Aber man kommt auch in GOttes Wegen nicht fort, wenn man nicht lernt, der Liebe GOttes sich unwert achten. Dem Unglauben werden alle Liebeserweisungen GOttes gering, sobald er unter den damit verbundenen Kreuzes= Niedrigkeiten aushalten soll. Anfänglich hat GOtt nur nach freier Wahl der Gnade Jakob vorgezogen und Esau zurückgesetzt. Je weniger aber Esau diesen göttlichen. Schluß respektieren, sondern seiner Naturkraft aufbieten und sich in derselben erheben wollte, je mehr ist er unter ein wirkliches Mißfallen und Haß GOttes geraten, und hat erfahren, wie GOtt den Hoffärtigen widerstehe. An Jakob aber und seinen Nachkommen wird es sich noch ansehnlich zeigen, wie GOtt der Menschen Ungeduld mit Güte pflegt zu zwingen, und wie Seine Geduld endlich unsre Ungeduld heile, daß sie von ihren harten Reden abstehen, und GOtt die Ehre geben muß. O GOtt, gib uns verständige Herzen, die das Vergangene in dankbarem Angedenken, das Gegenwärtige in bedächtlichem Anblick, und das Zukünftige in einer fröhlichen Aussicht vor sich haben und behalten.

(6-14) - Nun wendet sich GOttes Rede zu den Priestern, die dem, was GOtt von ihnen zu fordern und zu erwarten hatte, gar nicht nachkommen, und gleichwohl noch Recht haben wollen. Mancher trägt etwas als seinem Sinn und in seinen Grund=Gedanken in sich herum, aus dem er handelt, wenn er es schon nicht in wirkliche Worte und Reden faßt; aber wann es ihm GOtt unter Augen stellen will, so muß ihm sein geführter Sinn als ein,wirkliches Sagen hingestellt werden. Es hat freilich seine eigene Versuchungen zu solchen Zeiten, wo man sehen muß: die Leute halten nimmer viel auf ihre Religion, es ist in ihrem Kirchgehen und ganzen Gottesdienst der vorige Eifer nimmer; da heißt es anfänglich, man muß jetzt Vieles leiden; aber über eine Weile ist es einem kein eigentliches Leiden mehr, sondern man wird leichtsinnig und gleichgültig darunter, greift selbst Alles mit weniger Geist und Kraft an, hängt fleischlicher Klugheit nach, sich sonst noch in einem Kredit zu erhalten, und seinen Nutzen dabei zu finden; darüber kann einem durch Gewohnheit zuletzt das Heiligste verächtlich werden; und ein solches dummes Salz wird dann vollends unter der Leute Füßen zertreten. Man wundert sich oft, wie GOtt einem solchen Zustande so zusehen könne. Aber Er sieht hinaus, und weiß, wie das, was zu kümmerlichen Zeiten einen mißlichen Anblick gibt, doch noch die Brücke ist, auf welcher sich das Reich GOttes seinem siegreichen Anbruch entgegendringt. Aber wer ohne Gemeinschaft der Sünden und Strafen zu solcher Zeit durchkommen will, der wird sich oft mit den Seufzern zu waffnen haben Neige mein Herz zu Deinen Zeugnissen und nicht zum Geiz. Laß Deinen Knecht Dein Gebot festiglich für dein Wort halten. Wende von mir den falschen Weg und gönne mir Dein Gesetz. Gedenke Deinem Knecht an Dein Wort, auf welches Du mich lässest hoffen. Laß meinen Gang gewiß sein nach Deinem Wort, und laß kein Unrecht über mich herrschen.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.02 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version