Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 18. kapitola

1 I ukázal se mu יהוה u Mamreho dubů, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru.
2 Když pozvedl oči a rozhlédl se, hle, tři muži stáli proti němu. Když je uviděl, běžel jim od vchodu do stanu vstříc, poklonil se k zemi
3 a řekl: Panovníku, jestliže jsem nyní nalezl ve tvých očích milost, nepomíjej prosím svého otroka.
4 Nechám přinést trochu vody, abyste si mohli umýt nohy, a odpočiňte si pod stromem.
5 Vezmu trochu jídla, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Vždyť proto procházíte kolem svého otroka! Řekli: Udělej, jak jsi řekl.
6 Abraham pospíchal do stanu k Sáře a řekl: Rychle zadělej tři míry jemné mouky a udělej podpopelné chleby.
7 A Abraham běžel k dobytku, vzal jemné a hezké tele a dal ho mládenci, aby ho rychle připravil.
8 Potom vzal máslo, mléko a tele, které připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem.
9 Zeptali se ho: Kdepak je tvá žena Sára? Odpověděl: Zde ve stanu.
10 Jeden řekl: Jistě se k tobě vrátím napřesrok o tomto čase, a hle, tvá žena Sára bude mít syna. (A Sára poslouchala u vchodu do stanu za ním.
11 Abraham i Sára byli staří, pokročilého věku. Sáře již přestal běh ženský.)
12 Sára se v nitru zasmála: Poté, co jsem zestárla, se mi dostane rozkoše! I můj pán je starý.
13 יהוה řekl Abrahamovi: Proč se to Sára smála a říkala si: Cožpak budu opravdu rodit, když jsem stará?
14 Je snad nějaká věc pro יהוה nesnadná? V určený čas se k tobě vrátím, napřesrok o tomto čase, a Sára bude mít syna.
15 Ale Sára to zapřela: Nesmála jsem se, protože se bála. On řekl: Kdepak, přece ses smála.
16 Pak se odtamtud muži zvedli a pohlédli směrem k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil.
17 A יהוה řekl: Cožpak budu před Abrahamem tajit, co chci udělat?
18 Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země.
19 Neboť jsem se s ním sblížil, takže přikáže svým synům a svému domu po sobě, aby zachovávali יהוה cestu a konali spravedlnost a právo, aby יהוה Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl.
20 I řekl יהוה: Křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich hřích tak přetěžký,
21 že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to.
22 Muži se odtamtud obrátili a šli k Sodomě, ale Abraham ještě stál před יהוה.
23 Abraham přistoupil a řekl: Cožpak s ničemou vyhladíš i spravedlivého?
24 Možná je uprostřed toho města padesát spravedlivých. Cožpak ho přece vyhladíš a neodpustíš tomu místu kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou uprostřed něho?
25 Ať je to od tebe vzdáleno, abys učinil takovou věc, že bys usmrtil spravedlivého s ničemou, takže by na tom spravedlivý byl tak jako ničema. Ať je to od tebe vzdáleno! Cožpak soudce celé země nebude jednat podle práva?
26 יהוה odpověděl: Jestliže najdu v Sodomě uprostřed města padesát spravedlivých, odpustím kvůli nim celému tomu místu.
27 Abraham pokračoval a řekl: Hle, dovolím si mluvit k Panovníkovi, ačkoliv jsem prach a popel.
28 Možná, že do padesáti spravedlivých bude chybět pět. Zničíš pro těch pět celé město? Odpověděl: Nezničím, najdu-li tam čtyřicet pět.
29 Ještě dále k němu mluvil slovy: Možná se jich tam najde čtyřicet. Odpověděl: Pro těch čtyřicet to neučiním.
30 Pak řekl: Ať se Panovník nerozzlobí, že ještě mluvím. Možná se jich tam najde třicet. Odpověděl: Neučiním to, najdu-li tam třicet.
31 Nato řekl: Hle, dovolím si mluvit k Panovníkovi. Možná se jich tam najde dvacet. Odpověděl: Nezničím je kvůli těm dvaceti.
32 Potom řekl: Ať se Panovník nerozhněvá, když promluvím ještě jednou. Možná se jich tam najde deset. Odpověděl: Nezničím je kvůli těm deseti.
33 Když dokončil rozhovor s Abrahamem, יהוה odešel; a Abraham se vrátil do svého domova.

Zobrazit poznámky překladatelů

17. kapitola     19. kapitola Exodus (2. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100