Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 7. kapitola, verše 13 - 23 (zvýrazněné)


1 „Nesuďte, abyste nebyli souzeni .
2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.
3 Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš?
4 Anebo jak můžeš říkat svému bratru: ‚Dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka‘, a hle, ve tvém oku je trám?
5 Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra.
6 Nedávejte psům, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapaly, neotočily se a neroztrhaly vás.“
7 „Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8 Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.
9 Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho požádá o chléb?
10 Nebo mu podá hada, když ho požádá o rybu?
11 Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích!
12 Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci.“
13„Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí vcházejí.
14Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají!“
15„ Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce.
18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce.
19Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně.
20Poznáte je tedy po jejich ovoci.“
21„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.
22Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů ? ‘
23A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti. ‘“
24 „Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále.
25 A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům -- ale nezřítil se, neboť byl založen na skále.
26 A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku.
27 A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům -- a zřítil se a jeho pád byl veliký.“
28 A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, byly zástupy ohromeny jeho učením,
29 neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako jejich učitelé Zákona.

Zobrazit poznámky překladatelů

Malachiáš 6. kapitola     8. kapitola Evangelium podle Marka

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100