Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 6. kapitola, verše 9 - 13 (zvýrazněné)


1 „ Dávejte si pozor, abyste nekonali svou spravedlnost před lidmi, jim na odiv ; jinak nemáte odměnu u svého Otce, který je v nebesích.“
2 „Když tedy dáváš almužnu , nevytrubuj to před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili. Amen, pravím vám: Mají svou odměnu.
3 Ale když ty dáváš almužnu , ať tvá levice nepozná, co činí pravice,
4 aby tvá almužna zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.“
5 „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají svou odměnu.
6 Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně.
7 Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8 Nebuďte proto jako oni; vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte.
9Vy se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
10Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11Náš denní chléb dej nám dnes.
12A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám .
13A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého , neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen .
14 Neboť jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám;
15 jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění.“
16 „Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně , aby lidem ukázali, že se postí. Amen, pravím vám: Mají svou odměnu.
17 Ale ty, když se postíš, potři svou hlavu olejem a svou tvář umyj,
18 abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí.“
19 „Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a kradou.
20 Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani nekradou.
21 Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“
22 „Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla .
23 Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota!“
24 „Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů; buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“
25 „Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít , ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26 Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni?
27 Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket?
28 A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou,
29 a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.
30 Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní?
31 Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘
32 Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.
33 Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.
34 Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti . Každý den dost vlastního trápení.“

Zobrazit poznámky překladatelů

Malachiáš 5. kapitola     7. kapitola Evangelium podle Marka

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100