Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 13. kapitola

1 Tak vystoupil Abram z Egypta se svou ženou i se vším, co měl, do Negebu. Byl s ním i Lot.
2 Abram měl velké množství dobytka, stříbra i zlata.
3 A postupoval po svých denních pochodech od Negebu až k Bét-elu, až na místo mezi Bét-elem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan,
4 k místu oltáře, který tam na počátku udělal. Tam Abram vzýval יהוה jméno.
5 Také Lot, který putoval s Abramem, měl ovce, skot a stany.
6 Ale země jim nestačila, aby bydleli spolu, protože jejich majetek byl tak velký, že nemohli bydlet spolu.
7 Až nastal spor mezi pastýři dobytka Abramova a pastýři dobytka Lotova. (V zemi tenkrát bydleli Kenaanci a Perizejci.)
8 Abram řekl Lotovi: Ať není svár mezi mnou a tebou a mezi mými pastýři a tvými pastýři, neboť jsme muži bratři.
9 Což před tebou není celá země? Odděl se prosím ode mne: Jestliže půjdeš nalevo, dám se napravo, jestliže napravo, dám se nalevo.
10 Lot pozvedl oči a spatřil celou jordánskou rovinu, kudy se chodí do Sóaru, že je celá dobře zavlažovaná -- bylo to dříve , než יהוה zničil Sodomu a Gomoru -- že je jako יהוה zahrada, jako egyptská země.
11 Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vyrazil na východ. Tak se jeden od druhého oddělili.
12 Abram pobýval v kenaanské zemi a Lot pobýval ve městech roviny a přiblížil své stany až k Sodomě.
13 Sodomští lidé však byli před יהוה velice zlí a hříšní.
14 Poté, co se Lot od něho odloučil, יהוה Abramovi řekl: Nuže, pozvedni oči a z místa, kde jsi, se podívej na sever a na jih, na východ i na západ,
15 protože celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky.
16 A tvého potomstva učiním jako prachu země. Jestliže někdo bude moci spočítat prach země, tak bude spočteno i tvé potomstvo.
17 Vstaň a procházej zemí křížem krážem, protože ji dám tobě.
18 Tak Abram putoval se stany, přišel, aby pobýval u Mamreho dubů, které jsou v Chebrónu; tam postavil יהוה oltář.

Zobrazit poznámky překladatelů

12. kapitola     14. kapitola Exodus (2. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100