Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 7. kapitola

1 I řekl יהוה Mojžíšovi: Pohleď, dal jsem tě faraonovi za Boha a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem.
2 Ty budeš mluvit všechno, co ti přikáži, a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonovi, aby propustil syny Izraele ze své země.
3 Já však zatvrdím faraonovo srdce a ačkoli rozmnožím svá znamení a své divy v egyptské zemi,
4 faraon vás neuposlechne. Avšak položím na Egypt svou ruku a vyvedu svůj lid, své oddíly synů Izraele z egyptské země skrze veliké soudy.
5 A Egypťané poznají, že já jsem יהוה, když vztáhnu ruku na Egypt a vyvedu syny Izraele z jejich středu.
6 Mojžíš a Áron tak tedy učinili; jak jim יהוה přikázal, tak učinili.
7 Mojžíšovi bylo osmdesát let a Áronovi bylo osmdesát tři let, když mluvili k faraonovi.
8 I řekl יהוה Mojžíšovi a Áronovi:
9 Když k vám farao promluví slovy: Učiňte nějaký div, řekneš Áronovi: Vezmi svou hůl a pohoď ji před faraonem. Stane se drakem.
10 Mojžíš a Áron přišli k faraonovi a udělali to tak, jak יהוה přikázal: Áron pohodil před faraonem a před jeho otroky svou hůl, a stala se drakem.
11 Farao zavolal také mudrce a čaroděje, a také oni, egyptští kouzelníci, učinili svými čáry totéž.
12 Pohodili všichni své hole a ty se staly draky. Hůl Áronova však jejich hole pohltila.
13 Faraonovo srdce se však posilnilo a neuposlechl je, tak jak pověděl יהוה.
14 Pak יהוה řekl Mojžíšovi: Faraonovo srdce je tvrdé, nechce lid propustit.
15 Jdi k faraonovi ráno, když vychází k vodě. Čekej na něho na břehu Nilu a do ruky si vezmi hůl, která se změnila v hada.
16 A řekni mu: יהוה, Bůh Hebrejů, mě k tobě poslal se slovy: Propusť můj lid, ať mi v pustině slouží! Ale až dosud jsi neuposlechl.
17 Toto praví יהוה: Podle toho poznáš, že já jsem יהוה: Hle, holí, kterou mám v ruce, udeřím do vody v Nilu, a změní se v krev.
18 Ryby v Nilu uhynou a Nil bude páchnout, takže Egypťané nebudou schopni vodu z Nilu pít.
19 Pak יהוה řekl Mojžíšovi: Řekni Áronovi: Vezmi svou hůl a vztáhni ruku nad egyptské vody. Nad jejich řeky, nad jejich kanály i nad jejich jezera a nad každou jejich vodní nádrž. Stanou se krví. Krev bude v celé egyptské zemi i v dřevěných a v kamenných nádobách.
20 Mojžíš a Áron učinili tak, jak יהוה přikázal. Áron zvedl hůl a udeřil do vody v Nilu před očima faraona a jeho otroků, a všechna voda v Nilu se změnila v krev.
21 Ryby v Nilu uhynuly a Nil páchl, takže Egypťané nemohli vodu z Nilu pít. Krev byla v celé egyptské zemi.
22 I egyptští kouzelníci učinili tak svým tajným uměním. Faraonovo srdce se posilnilo a neuposlechl je, tak jak pověděl יהוה.
23 Farao se obrátil a odešel domů, a nepřiložil srdce ani k tomu.
24 A všichni Egypťané kopali kolem Nilu, aby získali pitnou vodu, protože vodu z Nilu nemohli pít.
25 I naplnilo se sedm dní potom, co יהוה zasáhl Nil.
26 I řekl יהוה Mojžíšovi: Jdi k faraonovi a řekni mu: Toto praví יהוה: Propusť můj lid, ať mi slouží.
27 Pokud se budeš zdráhat jej propustit, hle postihnu celé tvé území žábami.
28 Nil se bude hemžit žábami. Vylezou a proniknou do tvého paláce, do tvé ložnice a na tvé lůžko; do domů tvých otroků a tvého lidu, do tvých pecí i do tvých díží.
29 Po tobě, po tvém lidu a po všech tvých otrocích polezou žáby.

Zobrazit poznámky překladatelů

Genesis (1. Mojžíšova) 6. kapitola     8. kapitola Leviticus (3. Mojžíšova)

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100