Český studijní překlad1. Samuelova - 15. kapitola

1 Samuel řekl Saulovi: Mne יהוה poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy uposlechni יהוה slova.
2 Toto praví יהוה zástupů: Všímal jsem si toho, co učinili Amálekovci Izraeli, jak se mu postavili do cesty, když táhl z Egypta.
3 Nyní jdi, pobij Amálekovce a zasvěťte zkáze všechno, co jim patří. Neměj s nimi soucit, ale usmrť muže i ženy, děti i kojence, býky i ovce, velbloudy i osly.
4 Saul tedy svolal lid a spočítal ho v Telaímu: Dvě stě tisíc pěšáků a deset tisíc judských mužů.
5 Pak Saul přitáhl k amáleckému městu a číhal v údolí.
6 Saul řekl Kénijcům: Jděte, stáhněte se a odejděte od Amálekovců, ať vás nesmetu spolu s nimi. Vy jste prokázali milosrdenství všem synům Izraele, když táhli z Egypta. Kénijci se tedy od Amálekovců stáhli.
7 Saul pak pobíjel Amálekovce od Chavíly až do Šúru, který je směrem k Egyptu.
8 Amáleckého krále Agaga chytil živého, ale všechen lid zasvětil zkáze ostřím meče.
9 Saul a lid měl soucit s Agagem, s nejlepšími kusy ovcí a vykrmenými býky, s jehňaty a se vším, co bylo hodnotné, a nechtěli je zasvětit zkáze; zasvětili zkáze všechno opovržené a bezcenné.
10 I stalo se יהוה slovo k Samuelovi:
11 Lituji, že jsem ustanovil Saula za krále, neboť se ode mě odvrátil a nenaplnil mé slovo. Samuel se rozzlobil a celou noc volal k יהוה.
12 Časně zrána Samuel vstal, aby se setkal se Saulem. Samuelovi bylo oznámeno: Saul přišel na Karmel a postavil si pomník. Potom se obrátil, šel dál a sestoupil do Gilgálu.
13 Když přišel Samuel k Saulovi, Saul mu řekl: Jsi požehnaný יהוה. Naplnil jsem יהוה slovo.
14 Samuel nato řekl: A co to bečení ovcí, jež zní v mých uších, a bučení býků, které slyším?
15 Saul odpověděl: Přivedli od Amálekovců to, s čím měl lid soucit, nejlepší kusy ovcí a býků, aby to obětovali יהוה, tvému Bohu, a zbytek jsme zasvětili zkáze.
16 Samuel řekl Saulovi: Nech toho. Oznámím ti, co ke mně této noci promluvil יהוה. Odpověděl mu: Mluv.
17 Samuel nato řekl: I když jsi malý ve svých očích, jsi hlavou izraelských kmenů. יהוה tě pomazal za krále nad Izraelem.
18 יהוה tě poslal na cestu a řekl: Jdi a zasvěť zkáze amálecké hříšníky. Bojuj proti nim, dokud s nimi neskoncuješ.
19 Proč jsi neuposlechl יהוה, ale vrhl ses na kořist a spáchal jsi to, co je zlé v יהוה očích?
20 Saul odpověděl Samuelovi: Uposlechl jsem יהוה a šel na cestu, na kterou mě יהוה poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amálekovce jsem zasvětil zkáze.
21 Lid vzal z kořisti ovce a býky, nejlepší z toho, co bylo zasvěceno zkáze, aby to obětovali יהוה, tvému Bohu, v Gilgálu.
22 Samuel řekl: Má יהוה zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání יהוה? Hle, poslouchat je lepší než oběť, dávat pozor je víc než tuk beranů.
23 Protože vzpoura je jako hřích věštby a vzdor je jako zlo domácích bůžků. Protože jsi zavrhl יהוה slovo, on zavrhl tebe, abys nebyl králem.
24 Saul řekl Samuelovi: Zhřešil jsem, neboť jsem překročil יהוה příkaz i tvoje slova; protože jsem se bál lidu, uposlechl jsem ho.
25 Nyní však sejmi, prosím, můj hřích a vrať se se mnou, abych se poklonil יהוה.
26 Samuel Saulovi odpověděl: Nenavrátím se s tebou. Protože jsi zavrhl יהוה slovo, יהוה zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem.
27 Když se Samuel obrátil k odchodu, uchopil Saul cíp jeho pláště a ten se odtrhl.
28 Nato mu Samuel řekl: Dnes od tebe יהוה odtrhl izraelské království a dal ho tvému bližnímu, lepšímu, nežli jsi ty.
29 Sláva Izraele nebude lhát a nebude litovat, protože není člověk, aby litoval.
30 Saul řekl: Zhřešil jsem. Nyní mě však, prosím, pocti před staršími mého lidu i před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil יהוה, tvému Bohu.
31 Samuel se vrátil, šel za Saulem a Saul se poklonil יהוה.
32 Pak Samuel řekl: Přiveďte ke mně amáleckého krále Agaga. Agag k němu šel v poutech. Řekl si: Jistě ustoupila hořká smrt.
33 Samuel řekl: Jako tvůj meč činil ženy bezdětnými, tak bude učiněna bezdětnou nad jiné ženy tvá matka. Nato Samuel v Gilgálu před יהוה rozsekal Agaga na kusy.
34 Potom Samuel šel do Rámy a Saul šel do svého domu v Gibeji Saulově.
35 Samuel již Saula neviděl až do dne své smrti, ale truchlil nad Saulem. A יהוה litoval, že ustanovil Saula králem nad Izraelem.

Zobrazit poznámky překladatelů

Růt 14. kapitola     16. kapitola 2. Samuelova

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100