Catholic liturgical translationGenesis - 19. chapter - Genesis - chapter 19

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Oba andělé přišli navečer do Sodomy; Lot právě seděl v sodomské bráně. Jakmile je spatřil, vstal jim vstříc, poklonil se tváří až k zemi2a řekl: „Prosím vás, moji páni, uchylte se do domu svého služebníka na nocleh. Umyjete si nohy a ráno pak můžete vstát a jít svou cestou dále.“ Oni však řekli: „Nikoli, přespíme na náměstí.“3On však na ně velmi naléhal, takže zašli k němu a vstoupili do jeho domu. Vystrojil jim hostinu, dal napéci nekvašené chleby a oni pojedli.4Ještě než ulehli, obklopili dům muži toho města, obyvatelé Sodomy, mladí i staří, všechen lid bez výjimky.5Zavolali Lota a řekli mu: „Kde jsou ti muži, kteří k tobě přišli dnes v noci? Přiveď nám je, ať s nimi obcujeme!“6Lot k nim vyšel ke vchodu, ale zavřel za sebou dveře7a řekl: „Prosím vás, bratři moji, nedopouštějte se zla!8Hleďte, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; ty vám přivedu a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jen těm mužům nic nedělejte, vždyť vešli do stínu mého přístřeší.“9Oni však křičeli: „Táhni odtud! Vida ho, přijde sem jako cizinec a teď si bude hrát na soudce! Uděláme ti něco horšího než jim!“ Velmi na Lota doráželi a chystali se vylomit dveře.10“Tu však ti muži vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a zavřeli dveře.11Ale ty muže, kteří byli u vchodu do domu, ranili slepotou, malé i velké, takže nebyli s to najít vchod.12Muži řekli Lotovi: „Máš tady ještě někoho? Zetě, své syny, dcery, všechny, které máš ve městě, vyveď odtud;13my totiž zničíme toto místo, neboť nářek na ně před Hospodinem je stále větší. Hospodin nás poslal, abychom je zničili.“14Lot tedy vyšel a mluvil ke svým nastávajícím zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery: „Vstaňte a vyjděte z tohoto místa, neboť Hospodin chce město zničit.“ Ale jeho zeťové se domnívali, že si tropí žerty.15Když nastal úsvit, naléhali andělé na Lota a pravili: „Vstaň, vezmi svou ženu, obě své dcery, které jsou tady, ať nezahyneš pro nepravost města.“16On však váhal. Tu ho muži vzali za ruce, i jeho ženu a dvě dcery, poněvadž Hospodin ho chtěl ušetřit, vyvedli jej a teprve za městem ho pustili.17Když jej vyváděli, řekl jeden z nich: „Uteč, jde ti o život! Neohlížej se zpátky a nezastavuj se v celém okolí, prchni na hory, abys nezahynul!“18Lot jim pravil: „Ne, prosím. Pane!19Hle, tvůj služebník nalezl přízeň v tvých očích a veliké je dobrodiní, které jsi mi prokázal, když jsi mi zachránil život. Já však nemohu utéci na hory. Ať mne jen nestihne neštěstí, ať neumřu!20Hle, tady je blízko město, kam bych se mohl utéci, je nepatrné, tam bych chtěl utéci – což není maličké? – a zachránil bych si život.“21Odpověděl mu: „Nuže, vyhovím ti i v této věci a nevyvrátím město, o němž jsi mluvil.22Honem tam uteč, neboť nemohu nic dělat, dokud se tam nedostaneš.“ Proto se nazývá to město Soar.23Slunce vyšlo nad zemí, když Lot přišel do Soaru.24Hospodin seslal na Sodomu a Gomoru déšť síry a ohně. Od Hospodina se to stalo z nebe.25Vyvrátil ta města a celé okolí se všemi obyvateli, zničil i plodiny pole.26Lotova žena se ohlédla a změnila se v solný sloup.27Abrahám šel časně zrána na místo, kde předtím stál před Hospodinem.28Pohlédl směrem k Sodomě a Gomoře, k celému území okrsku, díval se, hle, ze země vystupoval dým jako dým z pece.29Když Bůh ničil města té krajiny, vzpomněl si na Abraháma a vyprostil Lota ze zkázy, zatímco města, ve kterých Lot přebýval, vyvrátil.30Lot vystoupil ze Soaru a usídlil se v horách i s oběma svými dcerami; bál se totiž zůstat v Soaru. Bydlel s oběma dcerami v jeskyni.31Tu řekla prvorozená té mladší: „Náš otec je již starý a v krajině není muž, který by k nám vešel, jak je po celé zemi zvykem.32Pojď, dejme našemu otci pít víno, spěme s ním a uchovejme si potomstvo z našeho otce.“33Daly tedy v té noci svému otci pít víno. Prvorozená pak přišla a spala se svým otcem; on však nic nepoznal, ani když přilehla, ani když vstala.34Druhý den řekla prvorozená té mladší: „Hleď, minulou noc jsem spala s otcem já. Dáme mu pít víno i této noci a přijdeš ty a budeš s ním spát; tak si uchováme potomstvo z našeho otce.“35Daly tedy i oné noci svému otci pít víno a přišla mladší a spala s ním; on však nic nepoznal, ani když přilehla, ani když vstala. 36Obě Lotovy dcery pak otěhotněly se svým otcem.  37Prvorozená porodila syna a dala mu jméno Moab, to je praotec dnešních Moabitů.  38Také mladší porodila syna a dala mu jméno Ben Ammi. To je praotec dnešních Ammonitů. 

Display settings Display settings יהוהיהוה