The Jerusalem Bible (CZ)Ezra - 10. chapter - Ezra - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Když se Ezdráš s pláčem a klaněním před Božím Chrámem takto modlil a vyznával, sešlo se kolem něho obrovské shromáždění Izraele, muži, ženy a děti, a lid velice plakal.2Tu se ujal slova jeden z Elamových synů, Jechielův syn Šekanja, a řekl Ezdrášovi: „Zradili jsme svého Boha, když jsme pojali za manželky cizí ženy, které jsme si vzali z národů země. Nuže! Navzdory tomu je pro Izraele ještě naděje.3Před svým Bohem se slavnostně zavážeme, že propustíme všechny své ženy - cizinky i děti, které se z nich narodily, a tak se podřídíme radě mého pána i těch, kteří se chvějí při přikázáních našeho Boha. Ať se jedná podle Zákona! 4Vstaň! Ta záležitost se týká tebe, ale my budeme po tvém boku! Odvahu a do toho!“5Ezdráš tedy vstal a uložil předním kněžím i levitům a celému Izraeli přísahu, že budou jednat, jak bylo řečeno.6Ezdráš odešel z prostranství před Božím Chrámem a odebral se do pokoje Eljašibova syna Jochanana, kde strávil noc, aniž jedl chléb a pil vodu, protože truchlil kvůli nevěrnosti vyhnanců. 7V Judovi a v Jeruzalémě vyhlásili všem vyhnancům, že se mají shromáždit v Jeruzalémě:8komukoli, kdo by tam do tří dnů nepřišel, měl propadnout - podle náhledu předních mužů a starších - všechen majetek klatbě a on sám měl být vyloučen ze společenství vyhnanců. 9Všichni muži z Judy a z Benjamina se tedy ve třech dnech shromáždili v Jeruzalémě: bylo to devátého měsíce, dvacátého dne toho měsíce; všechen lid se postavil na prostranství Božího Chrámu, chvěl se kvůli té věci i proto, že byl prudký liják.10Tu kněz Ezdráš vstal a prohlásil jim: „Dopustili jste se nevěrnosti, když jste pojali za manželky cizí ženy: tak se kvůli vám rozrostlo provinění Izraele!11Nyní však vzdejte dík Jahvovi, Bohu svých otců, a vyplňte jeho vůli tím, že se odloučíte od národů země a od cizích žen.“12Celé shromáždění hlasitě odpovědělo: „Ano, musíme jednat podle tvých rozkazů!13Ale lid je četný a je údobí dešťů: není možno zůstávat venku: a pak to není záležitost na jeden či dva dny, neboť se nás v té věci vzpurně chovalo mnoho.14Celé shromáždění ať zastupují naši přední mužové: všichni, kdo v našich městech pojali za manželky cizí ženy, přijdou v stanovené dny v doprovodu starších a soudců z každého města, dokud neodvrátíme hněv našeho Boha vyvolaný touto věcí.“ 15Proti tomuto postupu se postavili pouze Asaelův syn Jonatan a Tikvův syn Jachzeja, které podpořili Mešulam a levita Šabtaj. 16Vyhnanci jednali, jak bylo navrženo. Kněz Ezdráš si vybral hlavy rodin podle jejich domů, všechny jmenovitě vyznačené. Začali zasedat prvního dne desátého měsíce, aby tu věc prozkoumali. 17A prvního dne prvního měsíce byli hotovi se všemi muži, kteří pojali za manželky cizí ženy.18 Z kněží, jak se shledalo, pojali za manželky cizí ženy tito: ze synů Josadakova syna Jozua a jeho bratří: Maaseja, Eliezer, Jarib a Gedalja; 19zavázali se přísahou, že své ženy propustí, a za své provinění přinesli v oběť zadostiučinění jednoho berana; 20z Imerových synů: Chanani a Zebadja;21z Charimových synů: Maaseja, Elija, Šemaja, Jechiel a Uzija;22z Pašchurových synů: Eljoenaj, Maaseja, Jišmael, Netaneel, Jozabad a Eleasa.23Z levitů: Jozabad, Šimej, Kelaja - čili Kelita -, Petachja, Jehuda a Eliezer. 24Ze zpěváků: Eljašib a Zakur. Z vrátných: Šalum, Telem a Uri. 25A z Izraelitů: z Pereošových synů: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija a Benaja;26z Elamových synů: Matanja, Zekarja, Jechiel, Abdi, Jeremot a Elija;27ze Zatuových synů: Eljoenaj, Eljašib, Matanja, Jeremot, Zabad a Aziza;28z Bebajových synů: Jochanan, Chananja, Zabaj a Atlaj;29z Bigvajových synů: Mešulam, Maluk, Jedaja, Jašub, Jišal, Jeremot;30z Pachat-Moabových synů: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanja, Besaleel, Binuj a Menase;31z Charimových synů: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Šimeon,32Binjamin, Maluk, Šemarja;33z Chašumových synů: Matenaj, Matatja, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Menase, Šimej;34z Baniho synů: Maadaj, Amram, Joel,35Benaja, Bedja, Kelaja,36Vanja, Meremot, Eljašib,37Matanja, Matenaj a Jaasaj;38z Binujových synů: Šimej,39Šelemja, Natan a Adaja;40ze Zakajových synů: Šašaj, Šaraj,41Azareel, Šelemja, Šemarja,42Šalum, Amarja, Josef;43z Nebových synů: Jeiel, Matatja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja.44Ti všichni pojali za manželky cizí ženy: propustili je, ženy i děti.

Display settings Display settings
/ / 0.012 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version