The Jerusalem Bible (CZ)2 Kings - 23. chapter - 2 Kings - chapter 23

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Tu dal král k sobě svolat všechny starší z Judy a z Jeruzaléma2a král vstoupil do Jahvova Chrámu se všemi muži z Judy a se všemi obyvateli Jeruzaléma, kněžími a proroky a se vším lidem, od nejmenšího do největšího. Předčítal před nimi vše, co obsahovala kniha smlouvy nalezená v Jahvově Chrámě.3Král stál na vyvýšeném místě a uzavřel před Jahvem smlouvu, jež jej zavazovala, že bude chodit za Jahvem a dodržovat jeho přikázání, jeho pokyny a jeho zákony z celého svého srdce a ze vší své duše, aby tak uskutečnil ustanovení smlouvy zapsané v té knize. Všechen lid k té smlouvě přistoupil.4Chilkijahuovi, knězi, jenž byl jeho zástupcem, a strážcům prahu nařídil král, aby vynesli z Jahvovy svatyně všechny předměty, jež byly udělány pro Baala, pro Ašeru a pro veškeré nebeské vojsko; spálil je za Jeruzalémem na poli u Cedronu a popel z nich zanesl do Betelu.5Odstranil nepravé kněze, které předtím uvedli v úřad judští králové a kteří obětovali na výšinách, v Judových městech a v okolí Jeruzaléma, i kněze, kteří obětovali Baalovi, slunci, měsíci, souhvězdím a veškerému nebeskému vojsku.6Odnesl z Jahvova Chrámu za Jeruzalémem do údolí Cedronu posvátný kůl a spálil jej v údolí Cedronu; obrátil jej v popel a popel z něho vhodil do hromadného hrobu.7Zbořil obydlí těch, kdo se oddávali posvátnému smilstvu, jež bylo v Jahvově Chrámě a v němž ženy tkaly závoje pro Ašeru.8Povolal z judských měst všechny kněze a znesvětil od Geby až po Beršebu výšiny, kde tito kněží předtím obětovali. Zbořil výšinu bran, která byla u brány místodržícího města Jozua, nalevo, když se vchází do městské brány.9Kněží výšin ovšem nesměli přistupovat k Jahvovu oltáři v Jeruzalémě, ale jedli uprostřed svých bratrů nekvašené chleby. 10Znesvětil Tofet v údolí Ben-Hinom, aby už nikdo nedával svému synovi nebo dceři procházet na Molochovu počest ohněm. 11Odklidil koně, které judští králové zasvětili slunci u vchodu do Jahvova Chrámu, poblíž komnaty kleštěnce Netan-Meleka ve vedlejších budovách, a sluneční vůz spálil ohněm.12Oltáře, které byly na střeše a které postavili judští králové, a oltáře, které postavil Manases v obou nádvořích Jahvova Chrámu, král rozbořil, roztloukl je tam a prach z nich vhodil do údolí Cedronu.13Výšiny, které bývaly naproti Jeruzalému, na jih od Olivové brány, a které postavil izraelský král Šalomoun Aštartě, ohyzdě Sidoňanů, Kemošovi, ohyzdě Moabitů, a Milkomovi, ohyzdě Amonitů, král znesvětil.14Roztloukl také stély, rozsekal posvátné kůly a místa, kde stávaly, zasypal lidskými kostmi.15Stejně tak s oltářem, jenž býval v Betelu, s výšinou, kterou postavil Nebatův syn Jeroboam, jenž strhl Izraele do hříchu; on rozbořil také tento oltář a tuto výšinu, roztloukl kameny z něho a obrátil je v prach; spálil posvátný kůl.16Josiáš se otočil a uviděl hroby, které tam byly na té hoře; poslal, aby vzali kosti z těch hrobů, a spálil je na tom oltáři. Takto jej znesvětil a splnil tak Jahvovo slovo, které ohlásil Boží muž, když Jeroboam během svátku stál u toho oltáře. Když se Josiáš otočil, pozvedl oči ke hrobu toho Božího muže, jenž ohlásil tyto věci,17a zeptal se: „Co to tu vidím za pomník?“ Muži z města mu odpověděli: „To je hrob Božího muže, jenž přišel z Judy a jenž ohlásil ty věci, které ty jsi vykonal proti tomu oltáři.“ -18„Ponechte jej v pokoji,“ řekl král, „a nikdo ať neruší jeho kosti. “ Ponechali tedy jeho kosti netknuté spolu s kostmi proroka, jenž byl ze Samařska.19Josiáš rovněž odstranil všechny chrámy na výšinách, které byly v samařských městech a které postavili izraelští králové, aby dráždili Jahva, a naložil s nimi stejně, jako jednal v Betelu.20Všechny kněze těch výšin, kteří tam byli, pozabíjel na těch oltářích a spálil tam lidské kosti. Potom se vrátil do Jeruzaléma.21Král dal všemu lidu tento příkaz: „Oslavte Velikonoce ke cti Jahva, svého Boha, tak jak je to zapsáno v této knize smlouvy.“22Takové Velikonoce jako tyto se neslavily ode dnů soudců, kteří spravovali Izraele, a po celou dobu izraelských králů a judských králů.23Teprve v osmnáctém roce krále Josiáše se v Jeruzalémě k Jahvově cti slavily takové Velikonoce.24Navíc Josiáš odklidil zaklínače a věštce, domácí bůžky a modly a všechny ohavnosti, jež se vídávaly v judské zemi a v Jeruzalémě, a vyplnil tak slova Zákona zapsaná v knize, kterou nalezl kněz Chilkijahu v Jahvově Chrámě.25Před ním nebyl žádný král, jenž by se byl jako on obrátil k Jahvovi z celého svého srdce, ze vší své duše a ze vší své síly, v úplné věrnosti Mojžíšovu Zákonu, a po něm nepovstal takový, jenž by se s ním dal srovnat.26A Jahve přesto neupustil od zápalu svého velikého hněvu, jenž vzplanul proti Judovi kvůli pohoršení, která mu způsobil Manases.27Jahve rozhodl: „Odstraním od sebe i Judu, tak jako jsem odstranil Izraele, zavrhnu toto město, které jsem vyvolil, Jeruzalém, a Chrám, o němž jsem řekl: Zde bude mé Jméno.“28Zbytek Josiášových příběhů a vše, co udělal, není to snad zapsáno v knize Letopisů judských králů?29Za jeho časů táhl faraon Necho, egyptský král, naproti asyrskému králi k řece Eufratu. Král Josiáš vytáhl proti němu, ale Necho ho při první srážce v Megidu zahubil.30Jeho služebníci převezli z Megida jeho tělo na voze, dovezli ho nazpět do Jeruzaléma a pohřbili ho do jeho hrobu. Lid země vzal Josiášova syna Joachaze, pomazali ho a prohlásili ho za krále namísto jeho otce.31Joachazovi bylo, když nastoupil, třiadvacet let a vládl v Jeruzalémě tři měsíce; jeho matka se jmenovala Chamital, Jirmejahuova dcera, a byla z Libny.32Dělal, co se Jahvovi nelíbí, zcela tak jako to dělávali jeho otcové.33Faraon Necho ho v Rible na území Hamatu uvrhl do okovů, aby už v Jeruzalémě nevládl, a zemi uložil daň sta talentů stříbra a... talentů zlata.34Faraon Necho ustanovil králem Josiášova syna Eljakima namísto jeho otce Josiáše a změnil mu jméno na Jojakim. Joachaze pak vzal, odvedl ho do Egypta a on tam zemřel.35Jojakim odevzdal faraonovi stříbro a zlato, ale aby odevzdal částku, kterou faraon požadoval, musel zemi uložit daň, od každého vybral podle jeho majetku zlato a stříbro, jež se mělo dát faraonovi Nechovi.36Jojakimovi bylo, když nastoupil, pětadvacet let a vládl v Jeruzalémě jedenáct let; jeho matka se jmenovala Zebida, Pedajova dcera, a byla z Rumy.37Dělal, co se Jahvovi nelíbí, zcela tak jako to dělávali jeho otcové.

Display settings Display settings