Czech Study Bible Translation (CZ)2 Chronicles - 1. chapter - 2 Chronicles - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Šalomoun, syn Davidův, si počínal ve svém království zmužile, neboť Hospodin, jeho Bůh, byl s ním a učinil ho velmi velkým. 2Šalomoun promluvil k celému Izraeli — k velitelům nad tisíci a nad sty, k soudcům a ke všem předákům celého Izraele, předákům rodů — 3a pak šel Šalomoun a celé to shromáždění s ním na návrší v Gibeónu, neboť tam byl Boží stan setkávání, který udělal v pustině Mojžíš, otrok Hospodinův.  4Ale Boží truhlu přenesl David z Kirjat-jearímu na místo, které pro ni David připravil, když pro ni postavil v Jeruzalémě stan.  5Bronzový oltář, který udělal Besaleel, syn Urího, syna Chúrova, umístil před Hospodinův příbytek a tam se Šalomoun i to shromáždění dotazovali Hospodina. 6Šalomoun tam vystoupil před Hospodina k bronzovému oltáři, který byl ve stanu setkávání, a přinesl na něm tisíc zápalných obětí. 7V oné noci se ukázal Šalomounovi Bůh a řekl mu: Žádej, co ti mám dát. 8Šalomoun Bohu řekl: Ty jsi prokázal mému otci Davidovi velké milosrdenství a ustanovil jsi mě po něm králem. 9Nyní, Hospodine Bože, ať se ukáže jako spolehlivé tvé slovo vůči mému otci Davidovi, neboť ty jsi mě ustanovil králem nad lidem početným jako prach země. 10Nuže, dej mi moudrost a poznání, abych mohl vycházet před tímto lidem a vcházet, neboť kdo dokáže soudit tento tvůj velký lid? 11Bůh Šalomounovi řekl: Protože jsi měl toto v srdci a nežádal jsi bohatství, poklady a slávu, ani smrt těch, kteří tě nenávidí, ba ani dlouhý život jsi nežádal, ale žádal jsi moudrost a poznání, abys dokázal soudit můj lid, nad nímž jsem tě ustanovil králem, 12moudrost a poznání ti budou dány, ale dám ti také bohatství, poklady a slávu, jakou neměli králové před tebou a ani nebude mít žádný po tobě. 13Šalomoun pak odešel od stanu setkávání na návrší v Gibeónu do Jeruzaléma a kraloval nad Izraelem. 14Šalomoun nashromáždil vozy a koně a měl tisíc čtyři sta vozů a dvanáct tisíc jezdeckých koní. Umístil je ve městech pro vozy a u krále v Jeruzalémě. 15Král učinil stříbro a zlato v Jeruzalémě tak hojné jako kamení a cedry tak početné jako sykomory Šefele. 16Koně, které měl Šalomoun, se dováželi z Egypta a z Kue. Královští obchodníci je brali z Kue za pevnou cenu. 17Válečný vůz se z Egypta dovážel za šest set šekelů stříbra a kůň za sto padesát šekelů. Jejich prostřednictvím se tak vyváželi všem králům chetejským a aramejským. 18I řekl si Šalomoun, že postaví dům pro Hospodinovo jméno a svůj královský dům.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Here is, I. Solomon's great prosperity, 2Chr 1:1. Though he had a contested title, yet, God being with him, he was strengthened in his kingdom; his heart and hands were strengthened, and his interest in the people. God's presence will be our strength.
II. His great piety and devotion. His father was a prophet, a psalmist, and kept mostly to the ark; but Solomon, having read much in his Bible concerning the tabernacle which Moses built and the altars there, paid more respect to them than, it should seem, David had done. Both did well, and let neither be censured. If the zeal of one be carried out most to one instance of religion, and of another to some other instance, let them not judge nor despise each other.
1. All his great men must thus far be good men that they must join with him in worshipping God. He spoke to the captains and judges, the governors and chief of the fathers, to go with him to Gibeon, 2Chr 1:2, 2Chr 1:3. Authority and interest are well bestowed on those that will thus use them for the glory of God, and the promoting of religion. It is our duty to engage all with whom we have influence in the solemnities of religion, and it is very desirable to have many join with us in those solemnities - the more the better; it is the more like heaven. Solomon began his reign with this public pious visit to God's altar, and it was a very good omen. Magistrates are then likely to do well for themselves and their people when they thus take God along with them at their setting out.
2. He offered abundance of sacrifices to God there (2Chr 1:6): 1000 burnt-offerings, and perhaps a greater number of peace-offerings, on which he and his company feasted before the Lord. Where God sows plentifully he expects to reap accordingly. His father David had left him flocks and herds in abundance (1Chr 27:29, 1Chr 27:31), and thus he gave God his dues out of them. The ark was at Jerusalem (2Chr 1:4), but the altar was at Gibeon (2Chr 1:5), and thither he brought his sacrifices; for it is the altar that sanctifieth every gift.
3. He prayed a good prayer to God: this, with the answer to it, we had before, 1Kgs 3:5, etc. (1.) God bade him ask what he would; not only that he might put him in the right way of obtaining the favours that were intended him ( Ask, and you shall receive, that your joy may be full ), but that he might try him, how he stood affected, and might discover what was in his heart. Men's characters appear in their choices and desires. What wouldst thou have? tries a man as much as, What wouldst thou do? Thus God tried whether Solomon was one of the children of this world, that say, Who will show us any good, or of the children of light, that say, Lord, lift up the light of thy countenance upon us. As we choose we shall have, and that is likely to be our portion to which we give the preference, whether the wealth and pleasure of this world or spiritual riches or delights. (2.) Like a genuine son of David, he chose spiritual blessings rather than temporal. His petition here is, Give me wisdom and knowledge. He owns those to be desirable gifts, and God to be the giver of them, Prov 2:6. God gave the faculty of understanding, and to him we must apply for the furniture of it. Two things are here pleaded which we had not in Kings: - [1.] Thou hast made me reign in my father's stead, 2Chr 1:8. Lord, thou hast put me into this place, and therefore I can in faith ask of thee grace to enable me to do the duty of it. What service we have reason to believe God calls us to we have reason to hope he will qualify us for. But that is not all. Lord, thou hast put me into this place in the stead of David, the great and good man that filled it up so well; therefore give me wisdom, that Israel may not suffer damage by the change. Must I reign in my father's stead? Lord, give me my father's spirit. Note, The eminency of those that went before us, and the obligation that lies upon us to keep up and carry on the good work they were engaged in, should provoke us to a gracious emulation, and quicken our prayers to God for wisdom and grace, that we may do the work of God in our day as faithfully and well as they did in theirs. [2.] Let thy promise to David my father be established, 2Chr 1:9. He means the promise of concerning his successor. In performance of that promise, Lord, give me wisdom. We do not find that wisdom was any of the things promised, but it was necessary in order to the accomplishment of what was promised, (2Sam:7:13-15). The promise was, He shall build a house for my name, I will establish his throne, he shall be my son, and my mercy shall not depart from him. Now, Lord, unless thou give me wisdom, thy house will not be built, nor my throne established; I shall behave in a manner unbecoming my relation to thee as a Father, shall forfeit thy mercy, and fool it away; therefore, Lord, give me wisdom. Note, First, God's promises are our best pleas in prayer. Remember thy word unto thy servant. Secondly, Children may take the comfort of the promises of that covenant which their parents, in their baptism, laid claim to, and took hold of, for them. Thirdly, The best way to obtain the benefit of the promises and privileges of the covenant is to be earnest in prayer with God for wisdom and grace to do the duties of it.
4. He received a gracious answer to this prayer, 2Chr 1:11, 2Chr 1:12. (1.) God gave him the wisdom that he asked for because he asked for it. Wisdom is a gift that God gives as freely and liberally as any gift to those that value it, and wrestle for it; and will resolve to make use of it; and he upbraids not the poor petitioners with their folly, James 1:5. God's grace shall never be wanting to those who sincerely desire to know and do their duty. (2.) God gave him the wealth and honour which he did not ask for because he asked not for them. Those that pursue present things most earnestly are most likely to miss of them; while those that refer themselves to the providence of God, if they have not the most of those things, have the most comfort in them. Those that make this world their end come short of the other and are disappointed in this too; but those that make the other world their end shall not only obtain that, and full satisfaction in it, but shall enjoy as much as is convenient of this world in their way.

 13   Here is, 1. Solomon's entrance upon the government (2Chr 1:13): He came from before the tabernacle, and reigned over Israel. He would not do any acts of government till he had done his acts of devotion, would not take honour to himself till he had given honour to God - first the tabernacle, and then the throne. But, when he had obtained wisdom from God, he did not bury his talent, but as he received the gift ministered the same, did not give up himself to ease and pleasure, but minded business: he reigned over Israel. 2. The magnificence of his court (2Chr 1:14): He gathered chariots and horsemen. Shall we praise him for this? We praise him not; for the king was forbidden to multiply horses, Deut 17:16. I do not remember that ever we find his good father in a chariot or on horseback; a mule was the highest he mounted. We should endeavor to excel those that went before us in goodness rather than in grandeur. 3. The wealth and trade of his kingdom. He made silver and gold very cheap and common, 2Chr 1:15. The increase of gold lowers the value of it; but the increase of grace advances its price; the more men have of that the more they value it. How much better therefore is it to get wisdom than gold! He opened also a trade with Egypt, whence he imported horses and linen-yarn, which he exported again to the kings of Syria, with great advantage no doubt, 2Chr 1:16, 2Chr 1:17. This we had before, 1Kgs 10:28, 1Kgs 10:29. It is the wisdom of princes to promote industry and encourage trade in their dominions. Perhaps Solomon took the hint of setting up the linen-manufacture, bringing linen-yarn out of Egypt, working it into cloth, and then sending that to other nations, from what his mother taught when she specified this as one of the characteristics of the virtuous woman, She maketh fine linen, and selleth it, and delivereth girdles of it to the merchant, Prov 31:24. In all labour there is profit.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova