Czech Study Bible Translation (CZ)Mark - 1. chapter - Mark - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. 2Jak je napsáno v proroku Izaiášovi: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. 3Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky.‘ 4Objevil se Jan, který křtil v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchů. 5A vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalémští a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy. 6Jan byl oděn velbloudí srstí a přepásán koženým pásem kolem svých beder a jedl kobylky a polní med. 7Hlásal: „Za mnou přichází někdo silnější než já; nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálů. 8Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu Svatém. “ 9V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. 10A hned když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a Ducha jako holubici, jak sestupuje k němu. 11A z nebes zazněl hlas: „Ty jsi můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení.“ 12A hned ho Duch vypudil do pustiny. 13V té pustině byl čtyřicet dní pokoušen Satanem. Byl tam s dravou zvěří a andělé mu sloužili. 14Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. 15A říkal: „ Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu. “ 16A když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Šimonova bratra Ondřeje, jak do moře vrhají síť; byli totiž rybáři. 17Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním, že se stanete rybáři lidí.“ 18A hned opustili sítě a následovali ho. 19A když šel kousek dál, uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak v lodi spravují sítě. 20A hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea v lodi s najatými pomocníky a odešli za ním. 21I vešli do Kafarnaum. Hned v sobotu vstoupil do synagogy a učil. 22Byli ohromeni jeho vyučováním, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako učitelé Zákona. 23V jejich synagoze byl právě člověk s nečistým duchem. Vykřikl: 24„ Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, vím, kdo jsi: Ten Svatý Boží.“ 25Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho. “ 26A ten nečistý duch jím zalomcoval, zvolal silným hlasem a vyšel z něho. 27Všichni užasli, takže se dohadovali mezi sebou, říkajíce: „Co to je? Nové učení! S pravomocí dokonce přikazuje nečistým duchům, a poslouchají ho!“ 28A pověst o něm se hned rozšířila všude po celém okolí Galileje. 29A hned, když vyšli ze synagogy, přišli s Jakubem a Janem do domu Šimona a Ondřeje. 30Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 31Ježíš přistoupil, uchopil její ruku a pozdvihl ji. Ihned ji horečka opustila a ona je obsluhovala. 32Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované. 33Celé město se shromáždilo přede dveřmi. 34I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali. 35Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven; odešel na opuštěné místo a tam se modlil. 36Šimon a ti, kteří byli s ním, se pustili spěšně za ním. 37Když ho našli, řekli mu: „Všichni tě hledají.“ 38Říká jim: „Pojďme jinam, do sousedních městeček, abych i tam hlásal evangelium, neboť kvůli tomu jsem vyšel.“ 39A hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony. 40Tu k němu přišel malomocný, padl před ním na kolena a prosil ho: „Chceš-li, jsi mocen mne očistit.“ 41Ježíš, hluboce pohnut, vztáhl svou ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď očištěn.“ 42A když to řekl, hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. 43Ježíš mu přísně domluvil a hned ho poslal pryč. 44Řekl mu: „Hleď, abys nikomu nic neřekl! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co nařídil Mojžíš, jim na svědectví. “ 45On však vyšel a začal to velice rozhlašovat a rozšiřovat, takže Ježíš již nemohl veřejně vstoupit do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A přicházeli k němu odevšad.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Mark 1:1 The office of John the Baptist.
Mark 1:9 Jesus is baptized;
Mark 1:12 tempted;
Mark 1:14 he preaches;
Mark 1:16 calls Peter, Andrew, James, and John;
Mark 1:23 heals one that had a devil;
Mark 1:29 Peter's mother in law;
Mark 1:32 many diseased persons;
Mark 1:40 and cleanses the leper.
beginning.
Luke 1:2 Luke 1:3 Luke 2:10 Luke 2:11 Acts 1:1 Acts 1:2
Christ.
John 20:31 Rom 1:1 - Rom 1:4 1John 1:1 - 1John 1:3 1John 5:11 1John 5:12
son.
Ps 2:7 Matt 3:17 Matt 14:33 Matt 17:5 Luke 1:35 John 1:14 John 1:34 John 1:49 John 3:16 John 6:69 Rom 8:3 Rom 8:32 Heb 1:1 Heb 1:2

 2   written.
Ps 40:7 Matt 2:5 Matt 26:24 Matt 26:31 Luke 1:70 Luke 18:31
in. Several MSS. have, "by Isaiah the prophet." See the parallel texts.
Behold.
Mal 3:1 Matt 11:10 Luke 1:15 - Luke 1:17 Luke 1:76 Luke 7:27 Luke 7:28

 3   Isa 40:3 - Isa 40:5 Matt 3:3 Luke 3:4 - Luke 3:6 John 1:15 John 1:19 - John 1:34 John 3:28 - John 3:36

 4   did.
Matt 3:1 Matt 3:2 Matt 3:6 Matt 3:11 Luke 3:2 Luke 3:3 John 3:23 Acts 10:37 Acts 13:24 Acts 13:25 Acts 19:3 Acts 19:4
for. or, unto. remission.
Acts 22:16

 5   there.
Matt 3:5 Matt 3:6 Matt 4:25
baptized.
John 1:28 John 3:23
confessing.
Lev 26:40 - Lev 26:42 Josh 7:19 Ps 32:5 Pro 28:13 Acts 2:38 Acts 19:18 1John 1:8 - 1John 1:10

 6   clothed.
2Kgs 1:8 Zech 13:4 Matt 3:4
eat.
Lev 11:22

 7   Matt 3:11 Matt 3:14 Luke 3:16 Luke 7:6 Luke 7:7 John 1:27 John 3:28 - John 3:31 Acts 13:25

 8   have.
Matt 3:11
he shall.
Pro 1:23 Isa 32:15 Isa 44:3 Ezek 36:25 - Ezek 36:27 Joel 2:28 Acts 1:5 Acts 2:4 Acts 2:17 Acts 10:45 Acts 11:15 Acts 11:16 Acts 19:4 - Acts 19:6 1Cor 12:13 Titus 3:5 Titus 3:6

 9   that.
Matt 3:13 - Matt 3:15 Luke 3:21

 10   coming.
Matt 3:16 John 1:31 - John 1:34
opened. or, cloven. or rent.
Isa 64:1
the Spirit.
Isa 42:1 Luke 3:22 John 1:32

 11   there.
Matt 3:17 John 5:37 John 12:28 - John 12:30 2Pet 1:17 2Pet 1:18
Thou.
Mark 9:7 Ps 2:7 Isa 42:1 Matt 17:5 Luke 9:35 John 1:34 John 3:16 John 3:35 John 3:36 John 5:20 - John 5:23 John 6:69 Rom 1:4 Col 1:13

 12   the Spirit.
Matt 4:1 - Matt 4:11 Luke 4:1 - Luke 4:4
driveth. Or, "sendeth him forth," [ekballo *G1544* auton. ] The expression does not necessarily imply any violence; but seems to intimate the energy of that impulse on our Lord, by which he was inwardly constrained to retire from society.


 13   forty.
Exod 24:18 Exod 34:28 Deut 9:11 Deut 9:18 Deut 9:25 1Kgs 19:8
tempted.
Heb 2:17 Heb 2:18 Heb 4:15
and the.
1Kgs 19:5 - 1Kgs 19:7 Matt 4:11 Matt 26:53 1Tim 3:16

 14   A.M. 4031. A.D. 27. after.
Matt 4:12 Matt 11:2 Matt 14:2 Luke 3:20 John 3:22 - John 3:24
preaching.
Isa 61:1 - Isa 61:3 Matt 4:23 Matt 9:35 Luke 4:17 - Luke 4:19 Luke 4:43 Luke 4:44 Luke 8:1 Acts 20:25 Acts 28:23 Eph 2:17

 15   The time.
Dan 2:44 Dan 9:25 Gal 4:4 Eph 1:10
the kingdom.
Matt 3:2 Matt 4:17 Matt 10:7 Luke 10:9 Luke 10:11
repent.
Matt 21:31 Matt 21:32 Luke 24:47 Acts 2:36 - Acts 2:38 Acts 20:21 2Tim 2:25 2Tim 2:26
believe.
Rom 16:26

 16   as he.
Matt 4:18 - Matt 4:22 Luke 5:1 Luke 5:4 - Luke 5:11
Simon.
Mark 3:16 Mark 3:18 Matt 10:2 Luke 6:14 John 1:40 - John 1:42 John 6:8 John 12:22 Acts 1:13

 17   fishers.
Ezek 47:10 Matt 4:19 Matt 4:20 Luke 5:10 Acts 2:38 - Acts 2:41

 18   forsook.
Mark 10:28 - Mark 10:31 Matt 19:27 - Matt 19:30 Luke 5:11 Luke 14:33 Luke 18:28 - Luke 18:30 Phil 3:8

 19   James.
Mark 3:17 Mark 5:37 Mark 9:2 Mark 10:35 Mark 14:33 Matt 4:21 Acts 1:13 Acts 12:2

 20   they left.
Mark 10:29 Deut 33:9 1Kgs 19:20 Matt 4:21 Matt 4:22 Matt 8:21 Matt 8:22 Matt 10:37 Luke 14:26 2Cor 5:16

 21   they went.
Mark 2:1 Matt 4:13 Luke 4:31 Luke 10:15
Capernaum. Capernaum was a city of Galilee, (Luke 4:31,) situated on the confines of Zebulun, and Naphtali, (Matt 4:13,) on the western border of the lake of Tiberias, (John 6:59,) and in the land of Gennesaret, (ch. 6:53 Mark 6:53; Matt 14:34,) where Josephus places a spring of excellent water called Capernaum. Dr. Lightfoot places it between Tiberias and Tarichea, about two miles from the former; and Dr. Richardson, in passing through the plain of Gennesaret, was told by the natives that the ruins of Capernaum were quite near. The Arab station and ruins mentioned by Mk. Buckingham, said to have been formerly called Capharnaoom, situated on the edge of the lake from nine to twelve miles N. N. E. of Tiberias, bearing the name of Talhewn, or as Burckhardt writes it, Tel Houm, appear too far north for its site.
he entered.
Mark 1:39 Mark 6:2 Matt 4:23 Luke 4:16 Luke 13:10 Acts 13:14 - Acts 13:52 Acts 17:2 Acts 18:4

 22   they were.
Jer 23:29 Matt 7:28 Matt 7:29 Matt 13:54 Luke 4:32 Luke 21:15 John 7:46 Acts 6:10 Acts 9:21 Acts 9:22 2Cor 4:2 Heb 4:12 Heb 4:13
as the.
Mark 7:3 - Mark 7:13 Matt 23:16 - Matt 23:24

 23   a man.
Mark 1:34 Mark 5:2 Mark 7:25 Mark 9:25 Matt 12:43 Luke 4:33 - Luke 4:37

 24   Let.
Mark 5:7 Exod 14:12 Matt 8:29 Luke 8:28 Luke 8:37 Jas 2:19
the Holy One.
Ps 16:10 Ps 89:18 Ps 89:19 Dan 9:24 Luke 4:34 Acts 2:27 Acts 3:14 Acts 4:27 Rev 3:7

 25   rebuked.
Mark 1:34 Mark 3:11 Mark 3:12 Mark 9:25 Ps 50:16 Luke 4:35 Luke 4:41 Acts 16:17

 26   torn.
Mark 9:20 Mark 9:26 Luke 9:39 Luke 9:42 Luke 11:22

 27   they were.
Mark 7:37 Matt 9:33 Matt 12:22 Matt 12:23 Matt 15:31
for.
Luke 4:36 Luke 9:1 Luke 10:17 - Luke 10:20

 28   Mark 1:45 Mic 5:4 Matt 4:24 Matt 9:31 Luke 4:17 Luke 4:37

 29   entered.
Matt 8:14 Matt 8:15 Luke 4:38 Luke 4:39 Luke 9:58

 30   wife's.
1Cor 9:5
they tell.
Mark 5:23 John 11:3 Jas 5:14 Jas 5:15

 31   and took.
Mark 5:41 Acts 9:41
ministered.
Mark 15:41 Ps 103:1 - Ps 103:3 Ps 116:12 Matt 27:55 Luke 8:2 Luke 8:3

 32   at even.
Mark 1:21 Mark 3:2 Matt 8:16 Luke 4:40

 33   Mark 1:5 Acts 13:44

 34   and suffered.
Mark 1:25 Mark 3:12 Luke 4:41 Acts 16:16 - Acts 16:18
speak, because they. or, say that they.


 35   Mark 6:46 - Mark 6:48 Ps 5:3 Ps 109:4 Luke 4:42 Luke 6:12 Luke 22:39 - Luke 22:46 John 4:34 John 6:15 Eph 6:18 Phil 2:5 Heb 5:7

 36   Mark 1:36

 37   All.
Mark 1:5 Zech 11:11 John 3:26 John 11:48 John 12:19

 38   Let.
Luke 4:43
for.
Isa 61:1 - Isa 61:3 Luke 2:49 Luke 4:18 - Luke 4:21 John 9:4 John 16:28 John 17:4 John 17:8

 39   preached.
Mark 1:21 Matt 4:23 Luke 4:43 Luke 4:44
Galilee. Galilee was a province of Palestine, being bounded, says Josephus, on the west by Ptolemais and mount Carmel; on the south by the country of Samaria and Scythopolis, on the river Jordan; on the east by the cantons of Hyppos, Gadara, and Gaulon; and on the north by the confines of the Tyrians. It was divided into Lower and Upper Galilee;--Upper Galilee, so called from its being mountainous, was termed Galilee of the Gentiles (Matt 4:15,) because inhabited, says Strabo, by Egyptians, Arabians, and Phoenicians, and comprehended the tribes of Asher and Naphtali; the Lower Galilee contained the tribes of Zebulun and Issachar, and was sometimes termed the Great Field. It was, says Josephus, very populous and rich, containing 204 cities and towns.
and cast.
Mark 7:30 Luke 4:41

 40   there.
Matt 8:2 - Matt 8:4 Luke 5:12 - Luke 5:14
a leper.
Lev 13:1 - Lev 14:57 Num 12:10 - Num 12:15 Deut 24:8 Deut 24:9 2Sam 3:29 2Kgs 5:5 - 2Kgs 5:27 2Kgs 5:27 2Kgs 7:3 2Kgs 15:5 Matt 11:5 Luke 17:12 - Luke 17:19
kneeling.
Mark 10:17 2Chr 6:13 Matt 17:14 Luke 22:41 Acts 7:60 Eph 3:14
if thou.
Mark 9:22 Mark 9:23 Gen 18:14 2Kgs 5:7

 41   moved.
Mark 6:34 Matt 9:36 Luke 7:12 Luke 7:13 Heb 2:17 Heb 4:15
I.
Mark 4:39 Mark 5:41 Gen 1:3 Ps 33:9 Heb 1:3

 42   immediately.
Mark 1:31 Mark 5:29 Ps 33:9 Matt 15:28 John 4:50 - John 4:53 John 15:3

 43   Mark 3:12 Mark 5:43 Mark 7:36 Matt 9:30 Luke 8:56

 44   shew.
Lev 14:2 - Lev 14:32 Matt 23:2 Matt 23:3 Luke 5:14 Luke 17:14
for a testimony.
Rom 15:4 1Cor 10:11

 45   and began.
Ps 77:11 Matt 9:31 Luke 5:15 Titus 1:10
could.
Mark 2:1 Mark 2:2 Mark 2:13


Display settings Display settings JehošuaJehošua