Czech Study Bible Translation (CZ)Daniel - 1. chapter - Daniel - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Ve třetím roce kralování judského krále Jójakíma přitáhl babylonský král Nebúkadnesar k Jeruzalému a oblehl jej. 2Panovník Hospodin mu tehdy do ruky vydal judského krále Jójakíma i některé předměty domu Božího, on je vzal s sebou do země Šineár, do domu svého boha, a ty předměty přinesl do chrámové klenotnice svého boha. 3Král pak řekl Ašpenazovi, vrchnímu komorníkovi, aby ze synů Izraele, jak z královského potomstva, tak ze šlechty, přivedl 4mladíky, kteří nemají žádnou vadu, hezkého vzhledu, rozumné v každém ohledu, vzdělané i chápavé, kteří jsou schopni sloužit v královském paláci a učit se chaldejskému písemnictví a jazyku. 5Král jim nechal stanovit denní dávku z královského přídělu a z jeho banketního vína, aby je tři roky vychovával a někteří z nich aby sloužili králi. 6Mezi nimi byli ze synů Judových Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. 7Vrchní komorník jim dal jména — Danielovi dal Beltšasar, Chananjášovi Šadrak, Míšaelovi Méšak a Azarjášovi Abed-nego. 8Daniel si ale vzal na srdce, že se nebude poskvrňovat královským přídělem a jeho banketním vínem, a snažil se dosáhnout u vrchního komorníka, aby se nemusel poskvrňovat. 9Tehdy Bůh dal dojít Danielovi u vrchního komorníka milosrdenství a slitování. 10Přesto řekl vrchní komorník Danielovi: Bojím se svého pána, krále, který vám nechal stanovit jídlo a pití. Jestliže uvidí, že vypadáte přepadleji než mladíci vašeho věku, připravíte mě u krále o hlavu. 11Daniel tedy řekl správci, kterého Danielovi, Chananjášovi, Míšaelovi a Azarjášovi přidělil vrchní komorník: 12Vyzkoušej prosím své otroky během deseti dnů. Ať nám dávají k jídlu nějakou zeleninu a k pití vodu. 13Pak se před tebou ukáže, jak vypadáme a jak vypadají ti mladíci, kteří se stravují z královského přídělu. A jak uvidíš, tak se svými otroky nalož. 14On je v této věci poslechl a po deset dnů je zkoušel. 15Po uplynutí deseti dnů bylo vidět, že vypadali dobře a více při těle než všichni ti mladíci stravující se z královského přídělu. 16Proto jim správce odnášel královský příděl i jejich banketní víno a dával jim zeleninu. 17Této čtveřici mladíků dal Bůh, že znali všechno písemnictví i moudrost a rozuměli tomu, Danielovi nadto dal chápat každé vidění a sny. 18Po uplynutí doby, kdy měli být přivedeni, jak řekl král, přivedl je vrchní komorník před Nebúkadnesara. 19Král s nimi hovořil a mezi nimi všemi se nenašel nikdo jako Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Nastoupili tedy službu před králem. 20A vždy, kdykoli po nich král žádal moudré chápání, shledal, že desetkrát převyšují všechny kouzelníky a věštce v celém jeho království. 21Daniel sloužil až do prvého roku krále Kýra.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Dan 1:1 Jehoiakim's captivity.
Dan 1:3 Ashpenaz takes Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah.
Dan 1:8 They refusing the king's portion do prosper with pulse and water.
Dan 1:17 Their proficiency in wisdom.
2Kgs 24:1 2Kgs 24:2 2Kgs 24:13 2Chr 36:5 - 2Chr 36:7

 2   Cir A.M. 3398. B.C. 606. the Lord.
Dan 2:37 Dan 2:38 Dan 5:18 Deut 28:49 - Deut 28:52 Deut 32:30 Judg 2:14 Judg 3:8 Judg 4:2 Ps 106:41 Ps 106:42 Isa 42:24
with part.
Dan 5:2 2Chr 36:7 Jer 27:19 Jer 27:20
Shinar.
Gen 10:10 Gen 11:2 Isa 11:11 Zech 5:11
and he.
Dan 5:2 Dan 5:3 Judg 16:23 Judg 16:24 1Sam 5:2 1Sam 31:9 1Sam 31:10 Ezra 1:7 Jer 51:44 Hab 1:16

 3   Foretold.
2Kgs 20:17 2Kgs 20:18 Isa 39:7 Jer 41:1

 4   Children. The word yeladim, rendered children, is frequently used for lads, or young men. (see Gen 21:8, Gen 21:14 - Gen 21:16,) [neaniskous,] as the LXX. render; and Daniel must have been at this time at least seventeen or eighteen years of age.
in whom.
Lev 21:18 - Lev 21:21 Lev 24:19 Lev 24:20 Judg 8:18 2Sam 14:25 Acts 7:20 Eph 5:27
and skilful. Rather, as Houbigant renders, "apt to understand wisdom, to acquire knowledge, and to attain science;" for it was not a knowledge of the sciences, but merely a capacity to learn them, that was required.
Dan 2:20 Dan 2:21 Dan 5:11 Eccl 7:19 Acts 7:22
ability.
Dan 1:17 - Dan 1:20 Pro 22:29

 5   a daily. Atheneus says the kings of Persia were accustomed to order for their courtiers the food left at their tables.
1Kgs 4:22 1Kgs 4:23 2Kgs 25:30 Matt 6:11 Luke 11:3
which he drank. Heb of his drink. stand.
Dan 1:19 Gen 41:46 1Sam 16:22 1Kgs 10:8 2Chr 9:7 Jer 15:19 Luke 1:19 Luke 21:36

 6   Daniel.
Dan 2:17 Ezek 14:14 Ezek 14:20 Ezek 28:3 Matt 24:15 Mark 13:14

 7   the prince.
Dan 1:3 Dan 1:10 Dan 1:11
gave names.
Dan 4:8 Dan 5:12 Gen 41:45 2Kgs 23:34 2Kgs 24:17
Hananiah.
Dan 2:49 Dan 3:12 - Dan 3:30

 8   purposed.
Ruth 1:17 Ruth 1:18 1Kgs 5:5 Ps 119:106 Ps 119:115 Acts 11:23 1Cor 7:37 2Cor 9:7
defile. Heathen nations not only ate unclean beasts, which were forbidden by Jewish law, but even the clean animals that were eaten were first offered as victims to their gods, and part of the wine was poured out as a libation on their altars. Hence Atheneus calls the beasts served up at the tables of the Persian kings, [hieria,] victims. Daniel was therefore resolved not to defile himself with their viands; yet he did not rudely refuse what was intended as a kindness, but mildly and modestly requested the proper officers to indulge him in this respect.
Lev 11:45 - Lev 11:47 Deut 32:38 Ps 106:28 Ps 141:4 Ezek 4:13 Ezek 4:14 Hos 9:3 Hos 9:4 Acts 10:14 - Acts 10:16 Rom 14:15 - Rom 14:17 1Cor 8:7 - 1Cor 8:10 1Cor 10:18 - 1Cor 10:21 1Cor 10:28 - 1Cor 10:31

 9   Gen 32:28 Gen 39:21 1Kgs 8:50 Ezra 7:27 Ezra 7:28 Neh 1:11 Neh 2:4 Ps 4:3 Ps 106:46 Pro 16:7 Acts 7:10

 10   I fear.
Pro 29:25 John 12:42 John 12:43
worse liking. Heb. sadder.
Matt 6:16 - Matt 6:18
sort. or, term, or continuance.


 11   Melzar. or, the steward.
Dan 1:16

 12   pulse to eat. Heb. of pulse that we may eat, etc. Pulse, zeroim, denotes all leguminous plants, which are not reaped but pulled or plucked; which, however wholesome, was not naturally calculated to render them fatter in flesh than the others.
Dan 1:16 Gen 1:29 Gen 1:30 Deut 8:3 Rom 14:2

 13   Dan 1:13

 14   Dan 1:14

 15   their.
Exod 23:25 Deut 28:1 - Deut 28:14 2Kgs 4:42 - 2Kgs 4:44 Ps 37:16 Pro 10:22 Hag 1:6 Hag 1:9 Mal 2:2 Matt 4:4 Mark 6:41 Mark 6:42

 16   Dan 1:11

 17   God.
Dan 2:21 Dan 2:23 1Kgs 3:12 1Kgs 3:28 1Kgs 4:29 - 1Kgs 4:31 2Chr 1:10 2Chr 1:12 Job 32:8 Ps 119:98 - Ps 119:100 Pro 2:6 Eccl 2:26 Isa 28:26 Luke 21:15 Acts 6:10 Acts 7:10 Col 1:9 Jas 1:5 Jas 1:17
knowledge.
Acts 7:22
Daniel had understanding. or, he made Daniel understand.
Dan 4:9 Dan 4:10 Dan 5:11 Dan 5:12 Dan 5:14 Dan 10:1 Gen 41:8 - Gen 41:15 Num 12:6 2Chr 26:5 Ezek 28:3 1Cor 12:7 - 1Cor 12:11

 18   Dan 1:18

 19   A.M. 3401. B.C. 603. therefore.
Dan 1:5 Gen 41:46 1Kgs 17:1 Pro 22:29 Jer 15:19

 20   in all.
1Kgs 4:29 - 1Kgs 4:34 1Kgs 10:1 - 1Kgs 10:3 1Kgs 10:23 1Kgs 10:24 Ps 119:99
wisdom and understanding. Heb. wisdom of understanding. ten.
Gen 31:7 Num 14:22 Neh 4:12 Job 19:3
the magicians.
Dan 2:2 - Dan 2:11 Dan 2:21 - Dan 2:13 Dan 4:7 Dan 4:8 - Dan 4:18 Dan 5:7 Dan 5:8 Dan 5:17 Gen 41:8 Exod 7:11 Exod 7:12 Exod 7:22 Exod 8:7 Exod 8:19 Isa 19:3 Isa 47:12 - Isa 47:14 2Tim 3:8 2Tim 3:9

 21   Dan 6:28 Dan 10:1
"He lived to see that glorious time of the return of his people from the Babylonia captivity, though he did not die then. So till is used Ps 110:1, Ps 112:8."Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova