Czech Study Bible Translation (CZ)Deuteronomy - 5. chapter - Deuteronomy - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

 1Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, ustanovení a nařízení, která k vám dnes mluvím. Učte se je, zachovávejte a plňte je.   2Hospodin, náš Bůh, s námi uzavřel na Chorébu smlouvu.   3Nejenom s našimi otci uzavřel Hospodin tuto smlouvu, ale s námi všemi, kteří jsme tu dnes naživu.   4Tváří v tvář s vámi Hospodin mluvil na hoře z ohně.   5(Stál jsem v té době mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, neboť jste se báli ohně a nevystoupili jste na horu.) Řekl:   6Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.   7Nebudeš mít jiné bohy vedle mne.   8Neuděláš si tesanou modlu jakékoliv podoby toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí.   9Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim sloužit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí,   10ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy.   11Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo.   12Zachovávej sobotní den a posvěť ho, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh.   13Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci,   14ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty.   15Vzpomeň, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtamtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. Proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal zachovávat sobotní den.   16Cti svého otce i svou matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, aby se prodloužily tvé dny a aby se ti dobře vedlo v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.   17Nebudeš vraždit!   18Nebudeš cizoložit!   19Nebudeš krást!   20Nebudeš vypovídat proti svému bližnímu falešné svědectví!   21Nebudeš žádostiv ženy svého bližního! Nebudeš dychtit po domě svého bližního ani po jeho poli, jeho otroku ani jeho otrokyni, jeho býku ani jeho oslu, po ničem, co patří tvému bližnímu.   22Tato slova promluvil Hospodin velkým hlasem k celému vašemu shromáždění na hoře z ohně, oblaku a husté temnoty a nic nepřidal. Zapsal je na dvě kamenné desky a dal mi je.   23I stalo se, když jste slyšeli ten hlas z temnoty — zatímco hora plála ohněm — že jste ke mně přistoupili, všichni předáci vašich kmenů a vaši starší,   24a řekli jste: Hle, Hospodin, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost a slyšeli jsme jeho hlas z ohně. Dnes jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten zůstane naživu.   25Teď však proč bychom měli zemřít? Vždyť nás stráví tento velký oheň. Jestliže budeme ještě dále poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, zemřeme.   26Vždyť kdo z těla slyšel hlas živého Boha mluvícího z ohně jako my a zůstal naživu?   27Přistup ty a poslouchej všechno, co bude říkat Hospodin, náš Bůh. Ty nám pak řekneš všechno, co Hospodin, náš Bůh, poví tobě. Vyslechneme to a budeme dělat.   28Hospodin slyšel vaše slova, když jste ke mně mluvili, a Hospodin mi řekl: Slyšel jsem slova tohoto lidu, která k tobě mluvili. Řekli všechno dobře.   29Kéž by se stalo, že by měli taková srdce, báli se mě a po všechny dny zachovávali všechny mé příkazy, aby se navěky vedlo dobře jim i jejich synům.   30Jdi a řekni jim: Vraťte se ke svým stanům.   31Ale ty tady zůstaň se mnou. Povím ti všechny příkazy, ustanovení a nařízení, která je budeš učit, aby je plnili v zemi, kterou jim dávám, aby ji obsadili.   32Zachovávejte a plňte je, jak vám přikázal Hospodin, váš Bůh. Neodvracejte se napravo ani nalevo.   33Choďte jenom po té cestě, kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh, abyste zůstali naživu, bylo vám dobře a dožili jste se mnoha dní v zemi, kterou obsadíte.  


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Here, 1. Moses summons the assembly. He called all Israel; not only the elders, but, it is likely, as many of the people as could come within hearing, Deut 5:1. The greatest of them were not above God's command, nor the meanest of them below his cognizance; but they were all bound to do. 2. He demands attention: Hear, O Israel; hear and heed, hear and remember, hear, that you may learn, and keep, and do; else your hearing is to no purpose. When we hear the word of God we must set ourselves to learn it, that we may have it ready to us upon all occasions, and what we have learned we must put in practice, for that is the end of hearing and learning; not to fill our heads with notions, or our mouths with talk, but to rectify and direct our affections and conversations. 3. He refers them to the covenant made with them in Horeb, as that which they must govern themselves by. See the wonderful condescension of divine grace in turning the command into a covenant, that we might be the more strongly bound to obedience by our own consent and the more encouraged in it by the divine promise, both which are supposed in the covenant. The promises and threatenings annexed to some of the precepts, as to the second, third, and fifth, make them amount to a covenant. Observe, (1.) The parties to this covenant. God made it, not with our fathers, not with Abraham, Isaac, and Jacob; to them God gave the covenant of circumcision (Acts 7:8), but not that of the ten commandments. The light of divine revelation shone gradually, and the children were made to know more of God's mind than their fathers had done. The covenant was made with us, or our immediate parents that represented us, before Mount Sinai, and transacted for us. (2.) The publication of this covenant. God himself did, as it were, read the articles to them (Deut 5:4): He talked with you face to face; word to word, so the Chaldee. Not in dark visions, as of old he spoke to the fathers (Job 4:12, Job 4:13), but openly and clearly, and so that all the thousands of Israel might hear and understand. He spoke to them, and then received the answer they returned to him: thus was it transacted face to face. (3.) The mediator of the covenant: Moses stood between God and them, at the foot of the mount (Deut 5:5), and carried messages between them both for the settling of the preliminaries (Ex. 19) and for the changing of the ratifications, Ex. 24. Herein Moses was a type of Christ, who stands between God and man, to show us the word of the Lord, a blessed days-man, that has laid his hand upon us both, so that we may both hear from God and speak to him without trembling.

 6   Here is the repetition of the ten commandments, in which observe, 1. Though they had been spoken before, and written, yet they are again rehearsed; for precept must be upon precept, and line upon line, and all little enough to keep the word of God in our minds and to preserve and renew the impressions of it. We have need to have the same things often inculcated upon us. See Phili 3:1. 2. There is some variation here from that record (Ex. 20), as there is between the Lord's prayer as it is in Mt. 6 and as it is Lu. 11. In both it is more necessary that we tie ourselves to the things than to the words unalterably. 3. The most considerable variation is in the fourth commandment. In Ex. 20 the reason annexed is taken from the creation of the world; here it is taken from their deliverance out of Egypt, because that was typical of our redemption by Jesus Christ, in remembrance of which the Christian sabbath was to be observed: Remember that thou wast a servant, and God brought thee out, Deut 5:15. And Therefore, (1.) It is fit that thy servants should be favoured by the sabbath-rest; for thou knowest the heart of a servant, and how welcome one day's ease will be after six days' labour. (2.) It is fit that thy God should be honoured by the sabbath-work, and the religious services of the day, in consideration of the great things he has done for thee. In the resurrection of Christ we were brought into the glorious liberty of the children of God, with a mighty hand and an outstretched arm; therefore, by the gospel-edition of the law, we are directed to observe the first day of the week, in remembrance of that glorious work of power and grace. 4. It is added in the fifth commandment, That it may go well with thee, which addition the apostle quotes, and puts first (Ephes 6:3), that it may be well with thee, and that thou mayest live long. If there be instances of some that have been very dutiful to their parents, and yet have not lived long upon earth, we may reconcile it to the promise by this explication of it, Whether they live long or no, it shall go well with them, either in this world or in a better. See Qoh 8:12. 5. The last five commandments are connected or coupled together, which they are not in Exodus: Neither shalt thou commit adultery, neither shalt thou steal, etc., which intimate that God's commands are all of a piece: the same authority that obliges us to one obliges us to another; and we must not be partial in the law, but have respect to all God's commandments, for he that offends in one point is guilty of all, James 2:10, James 2:11. 6. That these commandments were given with a great deal of awful solemnity, Deut 5:22. (1.) They were spoken with a great voice out of the fire, and thick darkness. That was a dispensation of terror, designed to make the gospel of grace the more welcome, and to be a specimen of the terrors of the judgment-day, Pss 50:3, Pss 50:4. (2.) He added no more. What other laws he gave them were sent by Moses, but no more were spoken in the same manner that the ten commandments were. He added no more, therefore we must not add: the law of the Lord is perfect. (3.) He wrote them in two tables of stone, that they might be preserved from corruption, and might be transmitted pure and entire to posterity, for whose use they were intended, as well as for the present generation. These being the heads of the covenant, the chest in which the written tables were deposited was called the ark of the covenant. See Revel 11:19.

 23   Here, I. Moses reminds them of the agreement of both the parties that were now treating, in the mediation of Moses.
1. Here is the consternation that the people were put into by that extreme terror with which the law was given. They owned that they could not bear it any more: This great fire will consume us; this dreadful voice will be fatal to us; we shall certainly die if we hear it any more, Deut 5:25. They wondered that they were not already struck dead with it, and took it for an extraordinary instance of the divine power and goodness, not only that they were thus spoken to, but that they were enabled to bear it. For who ever heard the voice of the living God, as we have, and lived? God's appearances have always been terrible to man, ever since the fall: but Christ, having taken away sin, invites us to come boldly to the throne of grace.
2. Their earnest request that God would henceforth speak to them by Moses, with a promise that they would hear what he said as from God himself, and do it, Deut 5:27. It seems by this, (1.) That they expected to receive further commands from God and were willing to hear more from him. (2.) That they thought Moses able to bear those discoveries of the divine glory which they by reason of guilt were sensible of their inability to stand up under. They believed him to be a favourite of Heaven, and also one that would be faithful to them; yet at other times they murmured at him, and but a little before this were ready to stone him, Exod 17:4. See how men's convictions correct their passions. (3.) That now they were in a good mind, under the strong convictions of the word they heard. Many have their consciences startled by the law that have them not purified; fair promises are extorted from them, but no good principles fixed and rooted in them.
3. God's approbation of their request. (1.) He commends what they said, Deut 5:28. They spoke it to Moses, but God took notice of it; for there is not a word in our tongue but he knows it. He acknowledges, They have well said. Their owning the necessity of a mediator to deal between them and God was well said. Their desire to receive further directions from God by Moses, and their promise to observe what directions should be given them, were well said. And what is well said shall have its praise with God, and should have with us. What is good, as far as it goes, let it be commended. (2.) He wishes they were but sincere in it: O that there were such a heart in them! Deut 5:29. [1.] Such a heart as they should have, a heart to fear God, and keep his commandments for ever. Note, The God of heaven is truly and earnestly desirous of the welfare and salvation of poor sinners. He has given abundant proof that he is so: he gives us time and space to repent, by his mercies invites us to repentance, and waits to be gracious; he has sent his Son to redeem us, published a general offer of pardon and life, promised his Spirit to those that pray for him, and has said and sworn that he has no pleasure in the ruin of sinners. [2.] Such a heart as they now had, or one would think they had. Note, It would be well with many if there were always such a heart in them as there seems to be sometimes, when they are under conviction of sin, or the rebukes of Providence, or when they come to look death in the face: How gracious will they be when these pangs come upon them! O that there were always such a heart in them! (3.) He appoints Moses to be his messenger to them, to receive the law from his mouth and to communicate it to them, Deut 5:31. Here the matter was settled by consent of both parties that God should hence-forward speak to us by men like ourselves, by Moses and the prophets, by the apostles and the evangelists, and, if we believe not these, neither should we be persuaded though God should speak to us as he did to Israel at Mount Sinai, or send expresses from heaven or hell.
II. Hence he infers a charge to them to observe and do all that God had commanded them, Deut 5:32, Deut 5:33. Seeing God had shown himself so tender of them, and so willing to consider their frame and gratify them in what they desired, and withal so ready to make the best of them, - seeing they themselves had desired to have Moses for their teacher, who was now teaching them, - and seeing they had promised so solemnly, and under the influence of so many good causes and considerations, that they would hear and do, he charges them to walk in all the ways that God had commanded them, assuring them that it would be highly for their advantage to do so. The only way to be happy is to be holy. Say to the righteous, It shall be well with them.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova