Bible of Kralice (CZ - 1613)Isaiah - 42. chapter - Isaiah - chapter 42

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook

 

 

Guestbook



 

 



Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


 1Aj, služebník můj, na kteréhož se zpodepru, vyvolený můj, jehož libuje duše má. Ducha svého dám jemu, onť soud národům vynášeti bude.  2Nebude křičeti, ani se vyvyšovati, ani slyšán bude vně hlas jeho.  3Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí, ale soud podlé pravdy vynášeti bude.  4Nebude neochotný, ani přísný, dokudž soudu na zemi nevykoná, a učení jeho ostrovové očekávati budou.  5Tak praví Bůh silný Hospodin, kterýž stvořil nebesa, a roztáhl je, kterýž rozšířil zemi, i to, což z ní pochází, kterýž dává dýchání lidu na ní, a ducha těm, jenž chodí po ní.  6Já Hospodin povolal jsem tě v spravedlnosti, a ujal jsem tě za ruku tvou; protož ostříhati tě budu, a dám tě v smlouvu lidu, a za světlo národům,  7Abys otvíral oči slepé, a vyvodil z žaláře vězně, a z vězení ty, kteříž sedí ve tmách. 8Já jsem Hospodin, toť jest jméno mé, a slávy své jinému nedám, ani chvály své rytinám.9Aj, prvnější věci přišly, a i nové předpovídaje, dříve než se začnou, dám o nich slyšeti vám.10Zpívejte Hospodinu píseň novou, chvála jeho jest od končin země, kteříž se plavíte po moři, i všecko, což v něm jest, ostrovové i obyvatelé jejich.11Pozdvihněte hlasu pustiny i města její, i vsi, v nichž bydlí Cedar, prokřikujte obyvatelé skal, s vrchu hor volejte.12Vzdejte slávu Hospodinu, a chválu jeho na ostrovích zvěstujte.13Hospodin jako silný rek vyjde, jako muž válečný rozhorlí se, troubiti, anobrž i prokřikovati bude, a proti nepřátelům svým zmužile sobě počínati, řka:14Mlčel jsem dosti dlouho, činil jsem se neslyše, zdržoval jsem se, ale již jako pracující ku porodu křičeti budu, pohubím a sehltím vše pojednou.15V pustinu obrátím hory i pahrbky, a všelikou bylinu jejich usuším, a obrátím řeky v ostrovy, a jezera vysuším.16I povedu slepé po cestě, kteréž neznali, a po stezkách, kterýchž neuměli, provedu je; obrátím před nimi tmu v světlo, a co nerovného, v rovinu. Toť jest, což jim učiním, a neopustím jich.17Obrátí se zpět, zahanbeni budou ti, kteříž doufají v rytinu, kteříž říkají slitinám: Vy jste bohové naši.18Ó hluší, slyštež, a vy slepí, prohlédněte, abyste viděli.19Kdo jest to slepý, jediné služebník můj? A hluchý, než posel můj, kteréhož posílám? Kdo slepý tak jako dokonalý? Slepý, pravím, jako služebník Hospodinův?20Hledě na mnohé věci, však nesrozumívá; otevřené maje uši, však neslyší.21Mělť jest Hospodin líbost v něm pro spravedlnost svou, zvelebil jej zákonem, a slavného učinil.22Že pak lid tento obloupený jest a potlačený, jehožto mládence, což jich koli, jímají a do žalářů skrývají, že jsou dáni v loupež, aniž jest, kdo by je vytrhl, v rozchvátání, aniž jest, kdo by řekl: Navrať zase,23Kdo z vás ušima pozoruje toho, srozumívá tomu, aby se bedlivěji chtěl míti napotom?24Kdo vydal v potlačení Jákoba, a Izraele loupežníkům? Zdali ne Hospodin, proti němuž jsme zhřešili? Nebo nechtěli po cestách jeho choditi, aniž poslouchali zákona jeho.25A protož vylil na něj s prchlivostí hněv svůj, a násilé boje, a zapálil jej vůkol, a však nepoznal toho. Zapálil jej, pravím, a však nepřipustil toho k srdci.


Betrachtungen über die Bücher der Bibel (Synopsis) - J. N. Darby (DE)
Kapitel 41-49

Kapitel 41

Das folgende Kapitel (41) beginnt mit den geschichtlichen Einzelheiten, welche das eben Gesagte beweisen. Wer erweckt den Cyrus, um den Götzendienst zu vernichten? - Doch inmitten dieser Zerstörung bleibt Israel der Same Abrahams, der auserwählte Knecht Gottes [1] (dieser Titel „Knecht"" ist ein Schlüssel zu dem übrigen Teile des Buches Jesaja); er soll sich nicht fürchten, denn Gott will ihn stärken und stützen; seine Widersacher sollen beschämt werden und umkommen; Gott will die Elenden erhören und ihren Bedürfnissen begegnen. Die betörten götzendienerischen Helden aber wissen nichts von dem, was Gott zum Gericht und zur Errettung Seines Volkes zu tun vorhat.

Obwohl nun aber Cyrus das Werkzeug Gottes zum Gericht wie auch zur Errettung Seines Volkes ist, so ist das doch nur eine vorübergehende Sache von beschränkter Bedeutung.

 

Kapitel 42

Wichtiger als alles dieses ist, daß es einen Knecht Gottes gibt, Seinen Auserwählten, der in Niedrigkeit und Anspruchslosigkeit auftreten, aber nicht ermatten noch geknickt werden wird, bis Er das Recht auf Erden gegründet hat; und die Inseln der Nationen werden auf Seine Lehre harren (Kap. 42). Dieses Zeugnis war nötig und stellt die Segnung Israels durch die Unwandelbarkeit des Ratschlusses und der Gnade Gottes sicher; doch wird in diesem Teile des Buches Jesaja nichts weiter von dem Messias gesagt. Das Ergebnis dieser Einführung des Messias und Seines Werkes ist die Herrlichkeit Jehovas, der tatsächlich allein verherrlicht werden wird, und zwar bis zu den Enden der Erde. Bei der Offenbarung dieser Herrlichkeit wird Er, der lange geschwiegen hatte (V. 14), Sein blindes und taubes Volk Israel, welches Seine Wege nicht verstand, befreien und Sein Gesetz groß und herrlich machen. Aber warum war denn das Volk beraubt und geplündert? Weil Jehova es seines Ungehorsams wegen den Räubern preisgegeben hatte (V. 22 u. 24).

Kapitel 43

Jetzt aber befreit und errettet Er Sein Volk, welches Er zu Seiner Herrlichkeit geschaffen hatte (Kap. 43). Die Blinden sehen, die Tauben hören, sie sind Zeugen, daß Jehova allein Gott ist. Die Gerichte über Babylon - der Anfang und das Vorbild der letzten Gerichte - waren ein Beweis davon. Jehova hatte das Volk Israel für Sich gebildet, aber es war seines Gottes müde geworden und hatte ihn sozusagen durch seine Sünden zum Dienen gezwungen (V. 24). Aber jetzt vergibt Er ihm alles um Seiner eigenen Herrlichkeit willen. Welch ein herrliches und wunderbares Zeugnis von seiten Dessen, der aus Gnade für den Sünder, wenn die Sünde ihren Höhepunkt erreicht hat, diese austilgt, anstatt den Sünder zu vernichten! Das ist es, was Gott durch Christum getan hat.

 

Kapitel 44-45

Im 44. Kapitel redet Jehova mit Seinem Volke, das Er von Mutterleibe an gebildet hatte, ermutigt es und verheißt ihm Seinen Geist. Ihre Sprößlinge sollen aufsprossen wie die Weiden an den Wasserbächen und sollen Zeugen Jehovas, des Königs Israels und seines Erretters, sein. Dann stellt Gott dem Volke die Torheit der Götzendienerei vor Augen, erinnert es daran, daß es Jehovas Knecht sei, daß Gott Sein Volk nicht vergessen werde, und versichert es der völligen Vergebung aller seiner Sünden. Jehova Selbst sagt dieses, Er, der über alles gebietet und der Cyrus beim Namen gerufen hat, um Jerusalem wieder aufzubauen. Kapitel 45 führt den Inhalt des vorhergehenden Kapitels weiter aus, indem es besonders betont, daß die Errettung Israels eine ewige sein werde, deren Folgen nie wieder aufgehoben werden sollen.

Kapitel 46-47

In dem 46. und 47. Kapitel handelt es sich um Babylon und dessen Götzen, aber zugleich wird Israels als des von Gott geliebten Volkes gedacht; denn die göttliche Regierung im Gericht bedeutet stets Errettung für die Gerechten, die Er liebt. Babylon mit all seiner Hoffart und seinen Götzen wird erniedrigt werden und im Staube liegen müssen.

Kapitel 48

Im 48. Kapitel rechtet Jehova ausführlich mit Seinem Volke. Er betont den Namen Israel, unter welchem dieses Volk zu Ihm Selbst in Beziehung stand, indem Er zugleich darauf hinweist, daß es von Juda abstamme. An die Juden also, welche die Stelle Israels einnahmen und sich auf den Gott Israels stützten (V. 2), wendet Sich hier Jehova und wirft ihnen ihre Bosheit und ihre Halsstarrigkeit vor. Vorlängst hatte Er ihnen vieles verkündet und ihnen auch neue Offenbarungen gemacht (V. 6), damit sie wüßten, daß Jehova Gott ist. Doch sie horchten nicht auf Ihn und verstanden auch nicht. Trotzdem wollte sie Jehova, um der Ehre Seines Namens willen, nicht ausrotten, aber Er wollte sie läutern. Dann erinnert Er sie in ergreifender Weise an den Segen, den sie genossen haben würden, wenn sie auf Seine Gebote gemerkt hätten. Trotzdem wird ihnen gerade hier mitgeteilt, daß Jehova ihr Erlöser sei (V. 17). Was aber die Gesetzlosen betrifft - für sie ist kein Friede. Dieses fortwährende Rechten wegen der Götzendienerei, während zugleich eine Belehrung für jene Zeit gegeben wird, scheint zu beweisen, daß die Frage, ob Israel ein Zeugnis gegen den Götzendienst ablegt oder sich selbst mit demselben befleckt, bis zum Ende hin den ersten Platz einnehmen wird; sie spielt im Blick auf die Regierung dieser Welt eine Hauptrolle. Der Gott dieser Welt regiert vermittels der Götzen, Jehova aber durch Seinen eigenen Namen. Israel hätte hiervon ein Zeugnis sein sollen; aber statt dessen wird es selbst in den letzten Tagen noch dem Götzendienst huldigen. Aus diesem Grunde ist hier so viel von diesem Gegenstand die Rede.

Kapitel 49

Hier tritt der Messias auf, denn Er ist es, der die Rettung bringt. Christus und die Schuld des Volkes Ihm gegenüber bilden den Gegenstand der folgenden Kapitel (Jes 49 - 57), welche zusammen eine besondere Abteilung ausmachen. Christus nimmt hier, wenn man so sagen darf, die Stelle Israels als der wahre Knecht Gottes ein, wie Er auch gesagt hat: „Ich bin der wahre Weinstock [2]."" Dies ist scheinbar ein Widerspruch, gibt uns aber den wahren Sinn des 49. Kapitels. Israel ist das Gefäß der Herrlichkeit Gottes auf Erden, und der Geist der Prophezeiung in Israel fordert die Nationen auf zu horchen, weil Jehova Israel hierzu erwählt hat. „Du bist mein Knecht, bist Israel, an dem ich mich verherrlichen werde"" (V. 3). Dann sagt Christus durch denselben prophetischen Geist: „Umsonst habe ich mich abgemüht""; denn Israel hat Ihn, wie wir wissen, verworfen. Der 5. Vers ist die Antwort auf diesen Ausruf. Christus ist geehrt in den Augen Jehovas. Den Überrest Israels zurückzubringen würde zu gering gewesen sein; Er soll das Heil Jehovas sein bis an das Ende der Erde. Hier begegnen wir einem Grundsatz, der auch in den Tagen des Evangeliums auf das Werk Christi anwendbar ist, doch betreffs der vollständigen Erfüllung der Ratschlüsse Gottes weisen uns die folgenden Verse auf das Tausendjährige Reich hin. Im 7. Verse wird Christus verherrlicht, im 8. wird Er zum Bunde des Volkes gesetzt, um die Segnung des Landes Kanaan und der verwüsteten Erbteile sowie die Befreiung der Gefangenen sicherzustellen. Endlich hat Gott Sein Volk getröstet; und Zion, scheinbar verlassen, muß bekennen, daß die Treue Jehovas größer ist als die Liebe einer Mutter zu ihrem Säugling. Ihre Verwüster sind fort, ihre Kinder eilen scharenweise zu ihr und erfüllen wieder in ungeahnter Menge ihre verwüsteten Orte vor den Augen der erstaunten, lange verlassen gewesenen Mutter. Könige werden ihre Wärter sein und sich vor ihr niederbeugen; und während sie einst die Gefangene der Gewaltigen war, ist sie jetzt befreit, ihre Bedränger liegen ihr zu Füßen, und alles Fleisch wird erkennen, daß Jehova ihr Heiland ist. Das sind die gnadenreichen Folgen des Auftretens des wahren Knechtes.

--------------------------------------

Fußnoten:

[1] Man möge beachten, daß, obgleich die Sünde Israels völlig bloßgestellt wird, diese Kapitel trotzdem die Gnade und die unumschränkte Güte Gottes, nicht aber die Verantwortlichkeit und das Gericht des Volkes aussprechen, weshalb auch ein Überrest bewahrt wird.

[2] Dasselbe finden wir, wie ich nicht zweifle, in den Worten: „Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen“ (Mt 2, 15). Christus tritt an die Stelle des ersten Adam vor Gott, obwohl Er in dieser neuen Stellung viele der Kinder Adams segnet. Ebenso nimmt Christus die Stelle Israels ein, obwohl Er den Überrest segnet und ihn zum Volke macht.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova