Český studijní překladŽalmy - 105. kapitola

1 Vzdávejte chválu יהוה! Vzývejte jeho jméno! Oznamujte mezi národy jeho činy!
2 Zpívejte mu, opěvujte ho, přemýšlejte o všech jeho divech!
3 Chlubte se jeho svatým jménem! Ať se raduje srdce těch, kdo hledají יהוה!
4 Hledejte יהוה a jeho sílu! Ustavičně vyhledávejte jeho tvář!
5Pamatujte na divy, které vykonal, na jeho znamení, na rozsudky jeho úst,
6 vy, símě Abrahama, jeho otroka, synové Jákobovi, jeho vyvolení.
7 On je יהוה, náš Bůh. Jeho soudy jsou nad celou zemí.
8 Navěky pamatuje na svou smlouvu, na slovo, které přikázal tisíci pokolení.
9 Uzavřel ji s Abrahamem a odpřisáhl ji Izákovi.
10 Potvrdil ji Jákobovi jako ustanovení, Izraeli jakožto věčnou smlouvu.
11 Řekl: Tobě dám kenaanskou zemi, váš dědičný úděl!
12 Byla vás jen hrstka, nevelký počet, a pobývali jste v ní jako cizinci.
13 Putovali od národa k národu, od jednoho království k jinému lidu.
14 Nedovolil, aby je někdo utlačoval, káral kvůli nim i krále.
15 Nesahejte na mé pomazané, mým prorokům neubližujte!
16 Přivolal na zemi hlad, zlomil každou hůl chleba.
17 Poslal před nimi muže prodaného do otroctví — Josefa.
18 Sevřeli mu nohy do okovů, na jeho duši dolehlo železo,
19 až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo — řeč יהוה ho protříbila.
20 Král poslal a uvolnil ho; vládce národů ho rozvázal.
21 Učinil ho pánem svého domu a vládcem všeho svého majetku.
22 Aby připoutal svá knížata ke své duši a aby starcům dal moudrost.
23 I přišel Izrael do Egypta a Jákob se stal hostem v zemi Chámově.
24 Svůj lid učinil velmi plodným a učinil jej silnějším, než byli jeho protivníci.
25 Těm změnil srdce, takže jeho lid nenáviděli a jednali s jeho otroky lstivě.
26 Poslal Mojžíše, svého otroka, a Árona, kterého si vyvolil.
27 Předložili jim záležitosti jeho znamení a divů v Chámově zemi.
28 Seslal temnotu, způsobil tmu, a nemohli odporovat jeho slovu.
29 Jejich vody proměnil v krev a jejich ryby nechal uhynout.
30 Země se zahemžila žábami — i v jejich královských komnatách.
31 Přikázal a na celé jejich území se přihnali mouchy a komáři.
32 Z jejich dešťů učinil krupobití a blesky po celé jejich zemi.
33 Potloukl jejich révu i fíkovníky a polámal stromy na jejich území.
34 Přikázal a přitáhly kobylky jelek, kobylky arbe bezpočtu.
35 Sežraly veškerou zeleň v jejich zemi, sežraly plody půdy.
36 Pobil v jejich zemi vše prvorozené — prvotinu veškeré jejich síly.
37 Své však vyvedl se stříbrem a zlatem a nikdo z jeho kmenů nebyl vyčerpaný.
38 Egypt se radoval, když odcházeli, protože na ně padla hrůza z nich.
39 Rozprostíral oblak jako oponu — a v noci oheň, aby jim svítil.
40 Žádali a přivedl jim křepelky; sytil je nebeským chlebem.
41 Otevřel skálu a vytryskla voda, jak řeka tekla vyprahlou zemí.
42 On totiž pamatoval na své svaté slovo a na Abrahama, svého otroka.
43 A tak s veselím vyvedl svůj lid, s jásotem své vyvolené,
44 a dal jim země pohanských národů — obdrželi to, co národy vydřely,
45 aby zachovávali jeho ustanovení a střežili jeho zákony. Haleluja!

Zobrazit poznámky překladatelů

Jób 104. kapitola     106. kapitola Přísloví

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100