Český studijní překladList Římanům - 1. kapitola

1 Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium,
2 které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých Písmech,
3 evangelium o jeho Synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova
4 a podle Ducha svatosti byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za Syna Božího v moci, evangelium o Ježíši Kristu, našem Pánu.
5 Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy,
6 mezi nimiž jste i vy, povolaní Ježíše Krista.
7 Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
8 Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě.
9 Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás stále zmiňuji
10 a vždy na svých modlitbách prosím, zda by se mi konečně jednou nepodařilo z Boží vůle přijít k vám.
11 Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar k vaší posile,
12 to jest abychom byli, až budu mezi vámi, navzájem povzbuzeni každý vírou toho druhého — vaší a vy mou.
13 Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodl přijít k vám, ale až dosud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce jako mezi ostatními národy.
14 Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, moudrých i nevědomých,
15 a tak, pokud to záleží na mně, toužím posloužit evangeliem i vám, kteří jste v Římě.
16 Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka.
17 V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘
18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu,
19 protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil.
20 Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy.
21 Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě .
22 Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny.
23 Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů.
24 Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla;
25 vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen.
26 Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený
27 a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení.
28 Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší:
29 Jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči,
30 pomlouvači, Bohu odporní , zpupní, domýšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,
31 jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní.
32 Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají.

Zobrazit poznámky překladatelů

Skutky apoštolské     2. kapitola 1. list Korintským

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100