Český studijní překladJozue - 6. kapitola

1 Jericho se tehdy zavíralo a bylo uzavřeno před syny Izraele. Nikdo nevycházel ani nevcházel.
2 Ale יהוה Jozuovi řekl: Pohleď, vydal jsem ti do ruky Jericho i jeho krále s udatnými hrdiny.
3 Obejdete tedy město. Všichni bojovníci to město jednou obkrouží. Takto to budeš dělat šest dnů.
4 A sedm kněží pozdvihne před truhlou sedm beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží zatroubí na rohy.
5 I stane se, až se táhle zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte zvuk rohu, že všechen lid spustí velký křik, hradba toho města se na svém místě zhroutí a lid tam vystoupí, každý přímo vpřed.
6 Jozue, syn Núnův, tedy svolal kněze a řekl jim: Pozdvihněte truhlu smlouvy. Sedm kněží pak pozdvihne sedm beraních rohů před יהוה truhlou.
7 Potom řekl lidu: Jděte a obejděte město a vojsko projde před יהוה truhlou.
8 I stalo se, jak to Jozue lidu řekl. Sedm kněží nesoucích sedm beraních rohů prošlo před יהוה, troubili na rohy a truhla יהוה smlouvy šla za nimi.
9 Vojsko šlo před kněžími troubícími na rohy a shromáždění se ubíralo za truhlou, tak šli a troubili na rohy.
10 Lidu pak Jozue přikázal: Nebudete křičet, ani nenecháte zaznít svůj hlas a z vašich úst nevyjde slovo až do dne, kdy vám řeknu: Křičte. Pak budete křičet.
11 Nechal tehdy obejít יהוה truhlu kolem města jednou dokola. Potom přišli do tábora a přenocovali v táboře.
12 Jozue časně zrána vstal a kněží pozdvihli יהוה truhlu.
13 A sedm kněží nesoucích sedm beraních rohů před יהוה truhlou stále šlo, troubili na rohy a vojsko šlo před nimi. Shromáždění šlo stále za יהוה truhlou, troubíc na rohy.
14 Druhý den opět město jednou obešli a vrátili se do tábora. Takto si počínali šest dnů.
15 Sedmého dne pak časně vstali, jakmile vyšla jitřenka, a obcházeli město podle tohoto nařízení sedmkrát. Pouze v onen den obešli město sedmkrát.
16 I stalo se, když kněží po sedmé zatroubili na rohy, že Jozue řekl lidu: Spusťte křik, protože יהוה vám město vydal.
17 A to město bude zasvěceno zkáze pro יהוה, ono i každý, kdo je v něm. Pouze Rachab, ta prostitutka, zůstane naživu, ona a každý, kdo je s ní v domě, neboť ukryla posly, které jsme poslali.
18 Hlavně se ale chraňte před klatbou, ať nevykonáte klatbu, nevezmete z klatby, nevystavíte klatbě izraelský tábor a neuvalíte na něj zkázu.
19 A veškeré stříbro, zlato a bronzové a železné nádoby jsou svaté pro יהוה. Půjde to na יהוה poklad.
20 Tu lid spustil křik, zatroubili na rohy a stalo se, jakmile lid uslyšel zvuk rohu, že spustil velký povyk, hradba se zhroutila na svém místě, lid vystoupil do města, každý přímo vpřed, a to město dobyli.
21 A zasvětili zkáze ostřím meče všechno, co bylo ve městě, muže i ženy, mládence i starce i býky, ovce a osly.
22 Oběma mužům, kteří prozkoumali zemi, pak Jozue řekl: Jděte do domu té prostitutky a vyveďte odtamtud tu ženu a každého, kdo k ní patří, podle toho, co jste jí odpřisáhli.
23 Ti mládenci, zvědové, tedy vešli a vyvedli Rachabu i jejího otce, matku, bratry a každého, koho měla; všechny její příbuzné vyvedli a ponechali je venku za izraelským táborem.
24 Potom spálili ohněm to město i všechno, co v něm bylo. Pouze stříbro, zlato a bronzové a železné nádoby zanechali na poklad יהוה domu.
25 Ale prostitutku Rachabu i dům jejího otce a všechno, co jí patřilo, Jozue nechal žít. Pobývala uprostřed Izraele až do tohoto dne, protože ukryla posly, které Jozue poslal, aby prozkoumali Jericho.
26 I zapřisáhl se Jozue v onen čas: Prokletý je před יהוה ten muž, který povstane a vystaví toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy a na svém nejmenším postaví jeho vrata.
27 A יהוה byl s Jozuem a pověst o něm se rozšířila do celé té země.

Zobrazit poznámky překladatelů

Deuteronomium (5. Mojžíšova) 5. kapitola     7. kapitola Soudců

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100