Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 4. kapitola, verše 1 - 8

1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Řekla: Vytvořila jsem muže s יהוה.
2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal rolníkem.
3 Po nějakém čase se stalo, že Kain přinesl z plodů země obětní dar יהוה.
4 I Ábel obětoval, avšak on přinesl z prvorozených svého stáda a z nich ty tučné části. A יהוה shlédl na Ábela a na jeho obětní dar,
5 ale na Kaina a na jeho obětní dar neshlédl. Kain vzplanul velikým hněvem a jeho tvář opadla.
6 יהוה Kainovi řekl: Proč jsi vzplanul hněvem a proč tvoje tvář opadla?
7 Cožpak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout.
8 Kain řekl svému bratru Ábelovi: Pojďme na pole. A stalo se, když byli na poli, že Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil ho.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100