Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 18. kapitola, verše 17 - 21

17 A יהוה řekl: Cožpak budu před Abrahamem tajit, co chci udělat?
18 Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země.
19 Neboť jsem se s ním sblížil, takže přikáže svým synům a svému domu po sobě, aby zachovávali יהוה cestu a konali spravedlnost a právo, aby יהוה Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl.
20 I řekl יהוה: Křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich hřích tak přetěžký,
21 že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100