Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 3. kapitola, verš č. 15

Bůh ještě Mojžíšovi řekl: Toto řekneš synům Izraele: יהוה, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův mě poslal k vám. Toto je mé jménoa navěky, toto je mé připomenutít11 z generace na generaci. t11 n.: má památka / mé jméno k připomínání; [časté synonymum pro „jméno“ jako prostředek k připomínání a uctívání]; Jb 18:17; Ž 30:5; Ž 97:12; Ž 135:13; Př 10:7; Iz 26:8; Oz 12:6p a Ž 72:17; Ž 72:19; Ž 145:1 - Ž 145:2; Iz 9:6; Iz 63:12

Skrýt poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100