Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 9. kapitola, verše 9 - 19

9 Když jsem vystoupil na horu, abych přijal kamenné desky, desky smlouvy, kterou s vámi יהוה uzavřel, pobyl jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Nejedl jsem chléb a nepil jsem vodu.
10 יהוה mi dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem a na nich byla všechna slova, která k vám יהוה na hoře promluvil z ohně v den shromáždění.
11 I stalo se, že po čtyřiceti dnech a čtyřiceti nocích mi יהוה dal dvě kamenné desky, desky smlouvy.
12 יהוה mi řekl: Vstaň a rychle odsud sestup, protože tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, propadl zvrácenosti. Rychle se odvrátili od cesty, kterou jsem jim přikázal, a udělali si litou modlu.
13 יהוה mi řekl: Díval jsem se na tento lid. Hle, je to lid tvrdé šíje.
14 Nech mě, ať je vyhladím a jejich jméno vymažu zpod nebes; tebe však učiním mocnějším a početnějším národem nežli je tento.
15 Vydal jsem se na cestu a sestoupil jsem z hory — zatímco hora plála ohněm — a dvě desky smlouvy jsem měl ve svých rukou.
16 Podíval jsem se a uviděl jsem, že jste zhřešili proti יהוה, svému Bohu, a udělali jste si slité tele. Rychle jste se odvrátili od cesty, kterou vám יהוה přikázal.
17 Uchopil jsem obě desky, odhodil jsem je ze svých rukou a před vašima očima jsem je roztřískal.
18 Padl jsem a ležel před יהוה a jako předtím jsem čtyřicet dní a čtyřicet nocí nejedl chléb a nepil vodu — to kvůli tomu vašemu hříchu, kterým jste zhřešili, když jste páchali to, co je zlé v יהוה očích, a provokovali jste ho k hněvu.
19 Lekal jsem se hněvu a zloby, kterou se na vás יהוה rozhněval a chtěl vás vyhladit. יהוה mě i tentokrát vyslyšel.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100