Catholic liturgical translationDeuteronomy - 7. chapter - Deuteronomy - chapter 7

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, až před tebou vyžene početné národy: Chetity, Girgašity, Amority, Kanaánce, Perizity, Chivity a Jebusity, sedm národů, které jsou početnější a silnější než ty,2až ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, abys je porazil, úplně je vyhladíš, neuzavřeš s nimi smlouvu a neslituješ se nad nimi.3Nebudeš s nimi uzavírat manželství; svou dceru nedáš jejich synovi a jejich dceru nevezmeš pro svého syna.4To by vedlo tvého syna k odvrácení ode mne, takže by sloužili jiným bohům. Hospodin by vzplál hněvem proti vám a rychle by tě zničil.5Proto s nimi naložíte takto: rozboříte jejich oltáře, roztříštíte jejich posvátné sloupy, skácíte jejich posvátné kůly a spálíte jejich modly.6Vždyť jsi lidem zasvěceným Hospodinu, svému Bohu; tebe si vyvolil Hospodin, tvůj Bůh, abys byl jeho zvláštním lidem mezi všemi národy na zemi.7Hospodin ve vás našel zalíbení a vyvolil si vás ne proto, že byste byli nejpočetnější ze všech národů; vždyť jste mezi všemi národy nejmenší!8Jen z lásky k vám a proto, že Hospodin zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z moci faraona, egyptského krále.9Pochop tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, věrný Bůh, který zachovává smlouvu a milosrdenství až do tisícího pokolení těm, kdo ho milují a dbají na jeho příkazy,10ale tomu, kdo ho nenávidí, přímo odplácí tím, že ho zahubí; nebude odkládat, ale tomu, kdo ho nenávidí, odplatí přímo.11Dbej proto na příkazy, nařízení a ustanovení, která vám dnes přikazuji zachovávat. 12Jestliže budete naslouchat těmto ustanovením a svědomitě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj Bůh, tobě zachovávat smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. 13Bude tě milovat, bude ti žehnat a rozmnoží tě. Požehná plodu tvého lůna i plodu tvé půdy, tvému obilí a vínu, tvému oleji, vrhu tvého skotu a přírůstku tvého bravu v zemi, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji daruje.14Budeš požehnaný nade všechny národy, nevyskytne se neplodný nebo neplodná u tebe ani u tvého dobytka.15Hospodin od tebe vzdálí každou nemoc a nevloží na tebe žádnou ze zlých egyptských chorob, které jsi poznal, ale postihne jimi všechny, kdo tě nenávidí.16Pohltíš všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Nebudeš mít s nimi soucit a nebudeš sloužit jejich bohům – to by totiž bylo pro tebe léčkou.17Možná si v srdci řekneš: Tyto národy jsou přece početnější než já, jak bych je mohl přemoci?’18Neboj se jich! Vzpomeň si na to, co učinil Hospodin, tvůj Bůh, faraonovi a celému Egyptu,19na veliké zkoušky, které jsi vlastníma očima viděl, na znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jimiž tě Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Toto učiní Hospodin, tvůj Bůh, všem národům, kterých se bojíš.20Hospodin, tvůj Bůh, na ně také pošle sršně, aby vyhladil ty, kteří by zůstali naživu a skryli se před tebou.21Nechvěj se před nimi, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je ve tvém středu. Je to Bůh veliký a vzbuzující bázeň.22Hospodin, tvůj Bůh, bude tyto národy před tebou odstraňovat postupně. Nemůžeš je vyhladit rychle, aby se proti tobě nerozmnožila divoká zvěř.23Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá a uvede je do velikého zmatku, dokud nebudou vyhlazeni.24Jejich krále ti vydá do rukou a vymažeš jejich jméno zpod nebe. Nikdo před tebou neobstojí, dokud je nevyhladíš.25Obrazy jejich bohů spálíte. Nebudeš dychtit po stříbře a zlatě z nich. Kdyby sis je totiž vzal, stalo by se pro tebe léčkou, neboť pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost.26Nepřineseš ohavnost do svého domu; propadl bys klatbě jako ona. Budeš ji mít v ošklivosti a hnusit si ji, neboť na ní spočívá klatba.

Display settings Display settings יהוהיהוה