Bible of Kralice (CZ - 1613)Zephaniah - 3. chapter - Zephaniah - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Běda městu tomuto hltavému a poškvrněnému a utiskujícímu.2Neposlouchá hlasu, aniž přijímá kázně; v Hospodina nedoufá, k Bohu svému nepřibližuje se.3Knížata jeho jsou u prostřed něho lvové řvoucí, soudcové jeho vlci večerní, nehryzou kostí až do rána.4Proroci jeho kvapní, muži velmi nešlechetní; kněží jeho poškvrňují věci svaté, natahují zákona.5Hospodin spravedlivý u prostřed něho jest, nelibuje nepravosti, každého dne soud svůj vynáší na světlo bez přestání, a však nešlechetník neumí se styděti.6Vyplénil jsem národy, zpustli zámkové jejich, v pustinu obrátil jsem ulice jejich, tak že žádný přes ně nechodí; zpustla města jejich, tak že není člověka, není žádného obyvatele.7Řekl jsem: Jistotně báti se mne budeš, přijmeš kázeň, aby nebyl vypléněn příbytek tvůj tím, čím jsem tě navštíviti chtěl. Ale ráno vstanouce, porušují všecky snažnosti své.8Protož očekávejtež na mne, praví Hospodin, do dne toho, v kterémž povstanu k loupeži. Nebo soud můj jest, abych sebral národy, shromáždil království, abych vylil na ně rozhněvání své a všecku prchlivost hněvu svého; ohněm zajisté horlivosti mé sehlcena bude všecka tato země.9Tehdáž zajisté způsobím národům rty čisté, jimiž by vzývali všickni jméno Hospodinovo, a sloužili jemu jedním ramenem.10Ti, kteříž jsou za řekami Mouřenínské země, koříce se mi, se dcerou rozptýlených mých dary mi přinesou.11V ten den nebudeš se hanbiti za žádné skutky své, jichž jsi se dopustil proti mně; nebo tehdáž odejmu z prostředku tvého ty, kteříž pléší v důstojnosti tvé, a nebudeš se více vyvyšovati na hoře svatosti mé. 12A pozůstavím u prostřed tebe lid chudý a nuzný, i budou doufati ve jménu Hospodinovu.  13Ostatkové Izraele neučiní nepravosti, aniž mluviti budou lži, aniž se nalezne v ústech jejich jazyk lstivý, ale pásti se budou a odpočívati, a nebude žádného, kdo by je přestrašil. 14Prozpěvuj, dcero Sionská, prokřikujte, Izraelští, vesel se a plésej vším srdcem, dcero Jeruzalémská,15Že odjal Hospodin soudy tvé, odklidil nepřítele tvého. Král Izraelský Hospodin jest u prostřed tebe, nebudeš se báti více zlého.16V ten den bude řečeno Jeruzalému: Neboj se, a Sionu: Nechť nemdlejí ruce tvé.17Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný zachová tě, radovati se bude z tebe velice, přestane na milování svém tebe, plésati bude nad tebou s prozpěvováním, řka:18Toužící po Jeruzalému zase sberu, z tebeť jsou, bolestící pro břímě pohanění vzložené na tebe.19Aj, já konec učiním všechněm, kteříž tě trápiti budou v ten čas, a zachovám kulhavou, a zahnanou shromáždím; nýbrž způsobím jim chválu a jméno po vší zemi, v níž pohanění nesli.20V ten čas přivedu vás, v ten čas, pravím, shromáždím vás; nebo dám vám jméno a chválu mezi všemi národy země, když zase přivedu zajaté vaše před očima vašima, dí Hospodin.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Zeph 3:1 A sharp reproof of Jerusalem for divers sins.
Zeph 3:8 An exhortation to wait for the restoration of Israel,
Zeph 3:14 and to rejoice for their salvation by God.
her that is filthy. or, gluttonous. Heb. craw.
Lev 1:16
to the.
Isa 5:7 Isa 30:12 Isa 59:13 Jer 6:6 Jer 22:17 Ezek 22:7 Ezek 22:29 Amos 3:9 Amos 4:1 Mic 2:2 Zech 7:10 Mal 3:5

 2   obeyed.
Deut 28:15 - Deut 28:68 Neh 9:26 Jer 7:23 - Jer 7:28 Jer 22:21 Zech 7:11 - Zech 7:14
she received.
Isa 1:5 Jer 2:30 Jer 5:3 Ezek 24:13
correction. or, instruction.
Ps 50:17 Pro 1:7 Pro 5:12 Jer 32:33 Jer 35:13 Jer 35:17 John 3:18 John 3:19
she trusted.
Ps 78:22 Isa 30:1 - Isa 30:3 Isa 31:1 Jer 17:5 Jer 17:6
she drew.
Ps 10:4 Isa 29:13 Isa 43:22 Heb 10:22

 3   princes.
Job 4:8 - Job 4:11 Ps 10:8 - Ps 10:10 Pro 28:15 Isa 1:23 Jer 22:17 Ezek 22:6 Ezek 22:25 - Ezek 22:27 Mic 3:1 - Mic 3:4 Mic 3:9 - Mic 3:11
evening.
Jer 5:6 Hab 1:8

 4   light.
Isa 9:15 Isa 56:10 - Isa 56:12 Jer 5:31 Jer 6:13 Jer 6:14 Jer 8:10 Jer 14:13 - Jer 14:15 Jer 23:9 - Jer 23:17 Jer 23:25 - Jer 23:27 Jer 23:32 Jer 27:14 Jer 27:15 Lam 2:14 Ezek 13:3 - Ezek 13:16 Hos 9:7 Mic 2:11 Mic 3:5 Mic 3:6 Matt 7:15 2Cor 11:13 2Pet 2:1 - 2Pet 2:3 1John 4:1 Rev 19:20
her priests.
1Sam 2:12 - 1Sam 2:17 1Sam 2:22 Ezek 22:26 Ezek 44:7 Ezek 44:8 Hos 4:6 - Hos 4:8 Mal 2:8

 5   just.
Deut 32:4 Ps 99:3 Ps 99:4 Ps 145:17 Eccl 3:16 Eccl 3:17 Isa 45:21 Hab 1:3 Zech 9:9 Rom 3:26 1Pet 1:17
is in.
Zeph 3:15 Zeph 3:17 Deut 23:14 Isa 12:6 Ezek 48:35 Mic 3:11 Zech 2:5
he will.
Gen 18:25 Job 8:3 Job 34:10 Job 34:17 - Job 34:19
every morning. Heb. morning by morning.
Isa 28:19 Isa 33:2 Isa 50:4 Jer 21:12 Lam 3:23
bring.
Ps 37:6 Isa 42:3 Isa 42:4 Mic 7:9 Luke 12:2 Rom 2:5 1Cor 4:5
but.
Jer 3:3 Jer 6:15 Jer 8:12

 6   cut.
Isa 10:1 - Isa 10:34 Isa 15:1 - Isa 16:14 Isa 19:1 - Isa 19:25 Isa 37:11 - Isa 37:13 Isa 37:24 - Isa 37:26 Isa 37:36 Jer 25:9 - Jer 25:11 Jer 25:18 - Jer 25:26 Nah 2:1 - Nah 3:19 1Cor 10:6 1Cor 10:11
towers. or, corners.


 7   Surely.
Zeph 3:2 Isa 5:4 Isa 63:8 Jer 8:6 Jer 36:3 Luke 19:42 - Luke 19:44 2Pet 3:9
so.
Jer 7:7 Jer 17:25 - Jer 17:27 Jer 25:5 Jer 38:17
howsoever.
2Chr 28:6 - 2Chr 28:8 2Chr 32:1 2Chr 32:2 2Chr 33:11 2Chr 36:3 - 2Chr 36:10
they.
Mic 2:1 Mic 2:2
corrupted.
Gen 6:12 Deut 4:16 Hos 9:9

 8   wait.
Ps 27:14 Ps 37:7 Ps 37:34 Ps 62:1 Ps 62:5 Ps 123:2 Ps 130:5 Ps 130:6 Pro 20:22 Isa 30:18 Lam 3:25 Lam 3:26 Hos 12:6 Mic 7:7 Jas 5:7 Jas 5:8
rise.
Ps 12:5 Ps 78:65 Ps 78:66 Isa 42:13 Isa 42:14 Isa 59:16 - Isa 59:18
to gather.
Ezek 38:14 - Ezek 38:23 Joel 3:2 Joel 3:9 - Joel 3:16 Mic 4:11 - Mic 4:13 Zech 14:2 Zech 14:3 Matt 25:32 Rev 16:14 Rev 19:17 - Rev 19:19
for all.
Zeph 1:18 Deut 32:21 Deut 32:22 Song 8:6 Ezek 36:5 Ezek 36:6 Ezek 38:19 2Pet 3:10

 9   will.
Isa 19:18 Matt 12:35 Eph 4:29
language. Heb. lip.
Gen 11:1
*marg:
Zeph 3:9
that.
1Kgs 8:41 - 1Kgs 8:43 Ps 22:27 Ps 86:9 Ps 86:10 Ps 113:3 Jer 16:19 Hab 2:14 Zech 2:11 Zech 8:20 - Zech 8:23 Zech 14:9 Acts 2:4 - Acts 2:13 Rom 15:6 - Rom 15:11 Rev 11:15
consent. Heb. shoulder.


 10   Ps 68:31 Ps 72:8 - Ps 72:11 Isa 11:11 Isa 18:1 Isa 18:7 - Isa 19:15 Isa 27:12 Isa 27:13 Isa 49:20 - Isa 49:23 Isa 60:4 - Isa 60:12 Isa 66:18 - Isa 66:21 Mal 1:11 Acts 8:27 Acts 24:17 Rom 11:11 Rom 11:12 Rom 15:16 1Pet 1:1

 11   shalt thou.
Zeph 3:19 Zeph 3:20 Ps 49:5 Isa 45:17 Isa 54:4 Isa 61:7 Isa 65:13 Isa 65:14 Joel 2:26 Joel 2:27 Rom 9:33 1Pet 2:6
that rejoice.
Num 16:3 Isa 48:1 Isa 48:2 Jer 7:4 Jer 7:9 - Jer 7:12 Ezek 7:20 - Ezek 7:24 Ezek 24:21 Mic 3:11 Matt 3:9 Rom 2:17
because of my holy. or, in my holy.
Ps 87:1 Ps 87:2 Isa 11:9 Dan 9:16 Dan 9:20

 12   leave.
Isa 14:32 Isa 61:1 - Isa 61:3 Zech 11:11 Zech 13:8 Zech 13:9 Matt 5:3 Matt 11:5 1Cor 1:27 1Cor 1:28 Jas 2:5
and.
Ps 37:40 Isa 50:10 Nah 1:7 Matt 12:21 Rom 15:12 Eph 1:12 Eph 1:13 1Pet 1:21

 13   remnant.
Zeph 2:7 Isa 6:13 Isa 10:20 - Isa 10:22 Mic 4:7 Rom 11:4 - Rom 11:7
not.
Isa 11:6 - Isa 11:9 Isa 35:8 Isa 60:21 Jer 31:33 Ezek 36:25 - Ezek 36:27 Joel 3:17 Joel 3:21 Zech 14:20 Zech 14:21 Matt 13:41 1John 3:9 1John 3:10 1John 5:18
nor.
Isa 63:8 John 1:47 Col 3:9 Rev 14:5 Rev 21:8 Rev 21:27
they.
Ps 23:2 Isa 65:10 Jer 23:4 Ezek 34:13 - Ezek 34:15 Ezek 34:23 - Ezek 34:28 Mic 4:4 Mic 5:4 Mic 5:5 Mic 7:14 Rev 7:15 - Rev 7:17
and.
Isa 17:2 Isa 54:14 Jer 30:10 Ezek 39:26 1Pet 3:14

 14   shout.
Ezra 3:11 - Ezra 3:13 Neh 12:43 Ps 14:7 Ps 47:5 - Ps 47:7 Ps 81:1 - Ps 81:3 Ps 95:1 Ps 95:2 Ps 100:1 Ps 100:2 Ps 126:2 Ps 126:3 Isa 12:6 Isa 24:14 - Isa 24:16 Isa 35:2 Isa 40:9 Isa 42:10 - Isa 42:12 Isa 51:11 Isa 54:1 Isa 65:13 Isa 65:14 Isa 65:18 Isa 65:19 Jer 30:19 Jer 31:13 Jer 33:11 Zech 2:10 Zech 2:11 Zech 9:9 Zech 9:10 Zech 9:15 - Zech 9:17 Matt 21:9 Luke 2:10 - Luke 2:14 Rev 19:1 - Rev 19:6
O daughter of Jerusalem.
Mic 4:8

 15   hath taken.
Gen 30:23 Ps 85:3 Isa 25:8 Isa 40:1 Isa 40:2 Isa 51:22 Mic 7:18 - Mic 7:20 Zech 1:14 - Zech 1:16 Zech 8:13 - Zech 8:15 Zech 10:6 Zech 10:7
he hath.
Isa 13:1 - Isa 14:32 Jer 50:1 - Jer 51:64 Mic 7:10 Mic 7:16 Mic 7:17 Hab 2:8 Hab 2:17 Zech 2:8 Zech 2:9 Zech 12:3 Rom 8:33 Rom 8:34 Rev 12:10
the king.
Isa 33:22 Ezek 37:24 Ezek 37:25 Zech 9:9 John 1:49 John 12:15 John 19:19 Rev 19:16
is in.
Zeph 3:5 Zeph 3:17 Ezek 37:26 - Ezek 37:28 Ezek 48:35 Joel 3:20 Joel 3:21 Rev 7:15 Rev 21:3 Rev 21:4
thou.
Isa 35:10 Isa 51:22 Isa 60:18 Isa 65:19 Ezek 39:29 Joel 3:17 Amos 9:15 Zech 14:11

 16   be said.
Isa 35:3 Isa 35:4 Isa 40:9 Isa 41:10 Isa 41:13 Isa 41:14 Isa 43:1 Isa 43:2 Isa 44:2 Isa 54:4 Jer 46:27 Jer 46:28 Hag 2:4 Hag 2:5 Zech 8:15 John 12:12 Heb 12:12
slack. or, faint.
2Cor 4:1 Gal 6:9 Eph 3:13 Heb 12:3 - Heb 12:5 Rev 2:3

 17   in the.
Zeph 3:5 Zeph 3:15
is mighty.
Gen 17:1 Gen 18:14 Ps 24:8 - Ps 24:10 Isa 9:6 Isa 12:2 Isa 12:6 Isa 63:12 Heb 7:25
will rejoice.
Num 14:8 Deut 30:9 Ps 147:11 Ps 149:4 Isa 62:4 Isa 62:5 Isa 65:19 Jer 32:41 Luke 15:5 Luke 15:6 Luke 15:23 Luke 15:24 Luke 15:32 John 15:11
he will.
Gen 1:31 Gen 2:2 Isa 18:4 John 13:1
rest. Heb. be silent.


 18   gather.
Zeph 3:20 Jer 23:3 Jer 31:8 Jer 31:9 Ezek 34:13 Ezek 36:24 Hos 1:11 Rom 11:25 Rom 11:26
sorrowful.
Ps 42:2 - Ps 42:4 Ps 43:3 Ps 63:1 Ps 63:2 Ps 84:1 Ps 84:2 Ps 137:3 - Ps 137:6 Lam 1:4 Lam 1:7 Lam 2:6 Lam 2:7 Hos 9:5
the reproach of it was a burden. Heb. the burden upon it wasreproach.


 19   I will undo.
Zeph 3:15 Isa 25:9 - Isa 25:12 Isa 26:11 Isa 41:11 - Isa 41:16 Isa 43:14 - Isa 43:17 Isa 49:25 Isa 49:26 Isa 51:22 Isa 51:23 Isa 66:14 - Isa 66:16 Jer 30:16 Jer 46:28 Jer 51:35 Jer 51:36 Ezek 39:17 - Ezek 39:22 Joel 3:2 - Joel 3:9 Mic 7:10 Nah 1:11 - Nah 1:14 Zech 2:8 Zech 2:9 Zech 12:3 Zech 12:4 Zech 14:2 Zech 14:3 Rev 19:17 - Rev 19:21 Rev 20:9
and I will save.
Jer 31:8 Ezek 34:16 Mic 4:6 Mic 4:7 Heb 12:13
and I will.
Isa 60:14 Isa 61:7 Isa 62:7 Jer 33:9 Ezek 39:26
get them praise. Heb. set them for a praise. where they have been put to shame. Heb. of their shame.


 20   even.
Isa 11:11 Isa 11:12 Isa 27:12 Isa 27:13 Isa 56:8 Ezek 28:25 Ezek 34:16 Ezek 37:21 Ezek 39:28 Amos 9:14
for.
Zeph 3:19 Isa 60:15 Isa 61:9 Isa 62:7 Isa 62:12 Mal 3:12
I turn.
Ps 35:6 Jer 29:14 Ezek 16:53 Joel 3:1


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova