Bible of Kralice (CZ - 1613)Matthew - 5. chapter - Matthew - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Vida pak Ježíš zástupy, vstoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu učedlníci jeho.2I otevřev ústa svá, učil je, řka:3Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.4Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.5Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.6Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou.7Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou.8Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.9Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou.10Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, nebo jejich jest království nebeské.11Blahoslavení budete, když vám zlořečiti budou a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne.12Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi.13Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí pošlapána.14Vy jste světlo světa. Nemůžeť město na hoře ležící skryto býti.15Aniž rozsvěcují svíce a stavějí ji pod kbelec, ale na svícen; i svítí všechněm, kteříž jsou v domě.16Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích. 17Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti zákona aneb proroků. Nepřišelť jsem rušiti, ale naplniti.  18Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jeden puňktík nepomine z zákona, až se všecky věci stanou.  19Protož zrušil-li by kdo jedno z přikázaní těchto nejmenších, a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království nebeském. Kdož by pak koli činil i učil, ten veliký slouti bude v království nebeském.  20Nebo pravím vám: Nebude-liť hojnější spravedlivost vaše nežli zákonníků a farizeů, nikoli nevejdete do království nebeského.  21Slyšeli jste, že říkáno jest starým: Nezabiješ. Pakli by kdo zabil, povinen trpěti soud.  22Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se hněvá na bratra svého bez příčiny, musí trpěti soud. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, musí pekelný oheň trpěti.  23Protož obětoval-li bys dar svůj na oltář, a tu bys se rozpomenul, že bratr tvůj má něco proti tobě:  24Nechejž tu daru svého před oltářem a odejdi; prvé smiř se s bratrem svým, a potom přijda, obětuj dar svůj.  25Vejdi v dobrou vůli s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním na cestě, aťby snad nedal tebe protivník tvůj soudci, a soudce dal by tě služebníku, a byl bys uvržen do žaláře.  26Amen pravím tobě: Nevyjdeš odtud, dokudž i posledního haléře nenavrátíš.  27Slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nezcizoložíš.  28Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém.  29Jestliže pak oko tvé pravé horší tě, vylup je a vrz od sebe; neboť jest užitečněji tobě, aby zahynul jeden oud tvůj, než by celé tělo tvé uvrženo bylo do ohně pekelného.  30A pakli ruka tvá pravá horší tě, utni ji a vrz od sebe; nebo užitečněji jest tobě, aby zahynul jeden oud tvůj, než by všecko tělo tvé uvrženo bylo do pekelného ohně.  31Též řečeno jest: Kdož by koli propustil manželku svou, aby jí dal lístek rozloučení.  32Jáť pak pravím vám: Že kdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčiny cizoložstva, uvodí ji v cizoložstvo, a kdož propuštěnou pojme, cizoloží.  33Opět slyšeli jste, že říkáno bylo starým: Nebudeš křivě přisahati, ale splníš Pánu přísahy své.  34Ale jáť pravím vám: Abyste nepřisahali všelijak, ani skrze nebe, nebo trůn Boží jest;  35Ani skrze zemi, nebo podnož jeho jest; ani skrze Jeruzalém, nebo město velikého toho Krále jest.  36Ani skrze hlavu svou budeš přisahati, nebo nemůžeš jednoho vlasu učiniti bílého aneb černého.  37Ale buď řeč vaše: Jistě, jistě; nikoli, nikoli. Což pak nad to více jest, to od zlého jest. 38Slyšeli jste, že říkáno bylo: Oko za oko, a zub za zub.39Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého.40A tomu, kdož se s tebou chce souditi a sukni tvou vzíti, nech mu i pláště.41A nutil-li by tě kdo míli jednu, jdi s ním dvě.42A prosícímu tebe dej, a od toho, kdo by chtěl vypůjčiti od tebe, neodvracuj se.43Slyšeli jste, že říkáno bylo: Milovati budeš bližního svého, a nenáviděti budeš nepřítele svého.44Ale jáť vám pravím: Milujte nepřátely své, dobrořečte těm, kteříž vás proklínají, dobře čiňte nenávidícím vás, a modlte se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví,45Abyste byli synové Otce svého, kterýž jest v nebesích; nebo slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé.46Nebo milujete-li ty, kdož vás milují, jakou odplatu máte? Zdaliž i publikáni téhož nečiní?47A budete-li pozdravovati toliko bratří svých, což více činíte? Však i publikáni to činí.48Buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Matt 5:1 Christ's sermon on the mount.
Matt 5:3 Who are blessed;
Matt 5:13 the salt of the earth;
Matt 5:14 the light of the world.
Matt 5:17 He came to fulfil the law.
Matt 5:21 What it is to kill;
Matt 5:27 to commit adultery;
Matt 5:33 to swear.
Matt 5:38 He exhorts to suffer wrong,
Matt 5:43 to love our enemies;
Matt 5:48 and to labour after perfection.
seeing.
Matt 4:25 Matt 13:2 Mark 4:1
he went.
Matt 15:29 Mark 3:13 Mark 3:20 John 6:2 John 6:3
his.
Matt 4:18 - Matt 4:22 Matt 10:2 - Matt 10:4 Luke 6:13 - Luke 6:16

 2   Matt 13:35 Job 3:1 Ps 78:1 Ps 78:2 Pro 8:6 Pro 31:8 Pro 31:9 Luke 6:20 - Luke 6:26 Acts 8:35 Acts 10:34 Acts 18:14 Eph 6:19

 3   Blessed.
Matt 5:4 - Matt 5:11 Matt 11:6 Matt 13:16 Matt 24:46 Ps 1:1 Ps 2:12 Ps 32:1 Ps 32:2 Ps 41:1 Ps 84:12 Ps 112:1 Ps 119:1 Ps 119:2 Ps 128:1 Ps 146:5 Pro 8:32 Isa 30:18 Luke 6:20 Luke 6:21 - Luke 6:26 Luke 11:28 John 20:29 Rom 4:6 - Rom 4:9 Jas 1:12 Rev 19:9 Rev 22:14
the poor.
Matt 11:25 Matt 18:1 - Matt 18:3 Lev 26:41 Lev 26:42 Deut 8:2 2Chr 7:14 2Chr 33:12 2Chr 33:19 2Chr 33:23 2Chr 34:27 Job 42:6 Ps 34:18 Ps 51:17 Pro 16:19 Pro 29:23 Isa 57:15 Isa 61:1 Isa 66:2 Jer 31:18 - Jer 31:20 Dan 5:21 Dan 5:22 Mic 6:8 Luke 4:18 Luke 6:20 Luke 18:14 Jas 1:10 Jas 4:9 Jas 4:10
for.
Matt 3:2 Matt 8:11 Mark 10:14 Jas 2:5

 4   Ps 6:1 - Ps 6:9 Ps 13:1 - Ps 13:5 Ps 30:7 - Ps 30:11 Ps 32:3 - Ps 32:7 Ps 40:1 - Ps 40:3 Ps 69:29 - Ps 69:30 Ps 116:3 - Ps 116:7 Ps 126:5 Ps 126:6 Isa 12:1 Isa 25:8 Isa 30:19 Isa 35:10 Isa 38:14 - Isa 38:19 Isa 51:11 Isa 51:12 Isa 57:18 Isa 61:2 Isa 61:3 Isa 66:10 Jer 31:9 - Jer 31:12 Jer 31:16 Jer 31:17 Ezek 7:16 Ezek 9:4 Zech 12:10 - Zech 12:14 Zech 13:1 Luke 6:21 Luke 6:25 Luke 7:38 Luke 7:50 Luke 16:25 John 16:20 - John 16:22 2Cor 1:4 - 2Cor 1:7 2Cor 7:9 2Cor 7:10 Jas 1:12 Rev 7:14 - Rev 7:17 Rev 21:4

 5   the meek.
Matt 11:29 Matt 21:5 Num 12:3 Ps 22:26 Ps 25:9 Ps 69:32
*marg:
Matt 5:5 Ps 147:6 Ps 149:4 Isa 11:4 Isa 29:19 Isa 61:1 Zeph 2:3 Gal 5:23 Eph 4:2 Col 3:12 1Tim 6:11 2Tim 2:25 Titus 3:2 Jas 1:21 Jas 3:13 1Pet 3:4 1Pet 3:15
they.
Ps 25:13 Ps 37:9 Ps 37:11 Ps 37:22 Ps 37:29 Ps 37:34 Isa 60:21 Rom 4:13

 6   are.
Ps 42:1 Ps 42:2 Ps 63:1 Ps 63:2 Ps 84:2 Ps 107:9 Amos 8:11 - Amos 8:13 Luke 1:53 Luke 6:21 Luke 6:25 John 6:27
for.
Ps 4:6 Ps 4:7 Ps 17:15 Ps 63:5 Ps 65:4 Ps 145:19 Song 5:1 Isa 25:6 Isa 41:17 Isa 44:3 Isa 49:9 Isa 49:10 Isa 55:1 - Isa 55:3 Isa 65:13 Isa 66:11 John 4:14 John 6:48 - John 6:58 John 7:37 Rev 7:16

 7   are.
Matt 6:14 Matt 6:15 Matt 18:33 - Matt 18:35 2Sam 22:26 Job 31:16 - Job 31:22 Ps 18:25 Ps 37:26 Ps 41:1 - Ps 41:4 Ps 112:4 Ps 112:9 Pro 11:17 Pro 14:21 Pro 19:17 Isa 57:1 Isa 58:6 - Isa 58:12 Dan 4:27 Mic 6:8 Mark 11:25 Luke 6:35 Eph 4:32 Eph 5:1 Col 3:12 Jas 3:17
for.
Hos 1:6 Hos 2:1 Hos 2:23 Rom 11:30 1Cor 7:25 2Cor 4:1 1Tim 1:13 1Tim 1:16 2Tim 1:16 - 2Tim 1:18 Heb 4:16 Heb 6:10 Jas 2:13 1Pet 2:10

 8   are.
Matt 23:25 - Matt 23:28 1Chr 29:17 - 1Chr 29:19 Ps 15:2 Ps 18:26 Ps 24:4 Ps 51:6 Ps 51:10 Ps 73:1 Pro 22:11 Ezek 36:25 - Ezek 36:27 Acts 15:9 2Cor 7:1 Titus 1:15 Heb 9:14 Heb 10:22 Jas 3:17 Jas 4:8 1Pet 1:22
for.
Gen 32:30 Job 19:26 Job 19:27 1Cor 13:12 Heb 12:14 1John 3:2 1John 3:3

 9   are.
1Chr 12:17 Ps 34:12 Ps 120:6 Ps 122:6 - Ps 122:8 Acts 7:26 Rom 12:18 Rom 14:1 - Rom 14:7 Rom 14:17 - Rom 14:19 1Cor 6:6 2Cor 5:20 2Cor 13:11 Gal 5:22 Eph 4:1 Phil 2:1 - Phil 2:3 Phil 4:2 Col 3:13 2Tim 2:22 - 2Tim 2:24 Heb 12:14 Jas 1:19 Jas 1:20 Jas 3:16 - Jas 3:18
for.
Matt 5:45 Matt 5:48 Ps 82:6 Ps 82:7 Luke 6:35 Luke 20:36 Eph 5:1 Eph 5:2 Phil 2:15 Phil 2:16 1Pet 1:14 - 1Pet 1:16

 10   are.
Matt 10:23 Ps 37:12 Mark 10:30 Luke 6:22 Luke 21:12 John 15:20 Acts 5:40 Acts 8:1 Rom 8:35 - Rom 8:39 1Cor 4:9 - 1Cor 4:13 2Cor 4:8 - 2Cor 4:12 2Cor 4:17 Phil 1:28 2Tim 2:12 2Tim 3:11 Jas 1:2 - Jas 1:5 1Pet 3:13 1Pet 3:14 1Pet 4:12 - 1Pet 4:16 1John 3:12 Rev 2:10
for.
Matt 5:3 2Thess 1:4 - 2Thess 1:7 Jas 1:12

 11   when.
Matt 10:25 Matt 27:39 Ps 35:11 Isa 66:5 Luke 7:33 Luke 7:34 John 9:28 1Pet 2:23
falsely. Gr. lying.
1Pet 4:14
for.
Matt 10:18 Matt 10:22 Matt 10:39 Matt 19:29 Matt 24:9 Ps 44:22 Mark 4:17 Mark 8:35 Mark 13:9 Mark 13:13 Luke 6:22 Luke 9:24 Luke 21:12 Luke 21:17 John 15:21 Acts 9:16 Rom 8:36 1Cor 4:10 2Cor 4:11 Rev 2:3

 12   Rejoice.
Luke 6:23 Acts 5:41 Acts 16:25 Rom 5:3 2Cor 4:17 Phil 2:17 Col 1:24 Jas 1:2 1Pet 4:13
for great.
Matt 6:1 Matt 6:2 Matt 6:4 Matt 6:5 Matt 6:16 Matt 10:41 Matt 10:42 Matt 16:27 Gen 15:1 Ruth 2:12 Ps 19:11 Ps 58:11 Pro 11:18 Isa 3:10 Luke 6:23 Luke 6:35 1Cor 3:8 Col 3:24 Heb 11:6 Heb 11:26
for so.
Matt 21:34 - Matt 21:38 Matt 23:31 - Matt 23:37 1Kgs 18:4 1Kgs 18:13 1Kgs 19:2 1Kgs 19:10 - 1Kgs 19:14 1Kgs 21:20 1Kgs 22:8 1Kgs 22:26 1Kgs 22:27 2Kgs 1:9 2Chr 16:10 2Chr 24:20 - 2Chr 24:22 2Chr 36:16 Neh 9:26 Jer 2:30 Jer 26:8 Jer 26:21 - Jer 26:23 Luke 6:23 Luke 11:47 - Luke 11:51 Luke 13:34 Acts 7:51 1Thess 2:15

 13   the salt.
Lev 2:13 Col 4:6
if.
Mark 9:49 Mark 9:50 Luke 14:34 Luke 14:35 Heb 6:4 - Heb 6:6 2Pet 2:20 2Pet 2:21

 14   the light.
Pro 4:18 John 5:35 John 12:36 Rom 2:19 Rom 2:20 2Cor 6:14 Eph 5:8 - Eph 5:14 Phil 2:15 1Thess 5:5 Rev 1:20 Rev 2:1
a city.
Gen 11:4 - Gen 11:8 Rev 21:14 - Rev 21:27

 15   do.
Mark 4:21 Luke 8:16 Luke 11:33
a bushel. "A measure containing about a pint less than a peck."
it giveth.
Exod 25:37 Num 8:2

 16   your light.
Pro 4:18 Isa 58:8 Isa 60:1 - Isa 60:3 Rom 13:11 - Rom 13:14 Eph 5:8 Phil 2:15 Phil 2:16 1Thess 2:12 1Thess 5:6 - 1Thess 5:8 1Pet 2:9 1John 1:5 - 1John 1:7
that.
Matt 6:1 - Matt 6:5 Matt 6:16 Matt 23:5 Acts 9:36 Eph 2:10 1Tim 2:10 1Tim 5:10 1Tim 5:25 1Tim 6:18 Titus 2:7 Titus 2:14 Titus 3:4 Titus 3:7 Titus 3:8 Titus 3:14 Heb 10:24 1Pet 2:12 1Pet 3:1 1Pet 3:16
and.
Isa 61:3 John 15:8 1Cor 14:25 2Cor 9:13 Gal 1:24 2Thess 1:10 - 2Thess 1:12 1Pet 2:12 1Pet 4:11 1Pet 4:14
your Father.
Matt 5:45 Matt 6:9 Matt 23:9 Luke 11:2

 17   to destroy the law.
Luke 16:17 John 8:5 Acts 6:13 Acts 18:13 Acts 21:28 Rom 3:31 Rom 10:4 Gal 3:17 - Gal 3:24
but.
Matt 3:15 Ps 40:6 - Ps 40:8 Isa 42:21 Rom 8:4 Gal 4:4 Gal 4:5 Col 2:16 Col 2:17 Heb 10:3 - Heb 10:12

 18   verily.
Matt 5:26 Matt 6:2 Matt 6:16 Matt 8:10 Matt 10:15 Matt 10:23 Matt 10:42 Matt 11:11 Matt 13:17 Matt 16:28 Matt 17:20 Matt 18:3 Matt 18:18 Matt 19:23 Matt 19:28 Matt 21:21 Matt 21:31 Matt 23:36 Matt 24:2 Matt 24:34 Matt 24:47 Matt 25:12 Matt 25:40 Matt 25:45 Matt 26:13 Matt 26:14 Mark 3:28 Mark 6:11 Mark 8:12 Mark 9:1 Mark 9:41 Mark 10:15 Mark 10:29 Mark 11:23 Mark 12:43 Mark 13:30 Mark 14:9 Mark 14:18 Mark 14:25 Mark 14:30 Luke 4:24 Luke 11:51 Luke 12:37 Luke 13:35 Luke 18:17 Luke 18:29 Luke 21:32 Luke 23:43 John 1:51 John 3:3 John 3:5 John 3:11 John 5:19 John 5:24 John 5:25 John 6:26 John 6:32 John 6:47 John 6:53 John 8:34 John 8:51 John 8:58 John 10:1 John 10:7 John 12:24 John 13:16 John 13:20 John 13:21 John 13:38 John 14:12 John 16:20 John 16:23 John 21:18
Till.
Matt 24:35 Ps 102:26 Isa 51:6 Luke 16:17 Luke 21:33 Heb 1:11 Heb 1:12 2Pet 3:10 - 2Pet 3:13 Rev 20:11
pass.
Ps 119:89 Ps 119:90 Ps 119:152 Isa 40:8 1Pet 1:25

 19   shall break.
Deut 27:26 Ps 119:6 Ps 119:128 Gal 3:10 - Gal 3:13 Jas 2:10 Jas 2:11
these.
Matt 23:23 Deut 12:32 Luke 11:42
shall teach.
Matt 15:3 - Matt 15:6 Matt 23:16 - Matt 23:22 Mal 2:8 Mal 2:9 Rom 3:8 Rom 6:1 Rom 6:15 1Tim 6:3 1Tim 6:4 Rev 2:14 Rev 2:15 Rev 2:20
the least.
Matt 11:11 1Sam 2:30
do.
Matt 28:20 Acts 1:1 Rom 13:8 - Rom 13:10 Gal 5:14 - Gal 5:24 Phil 3:17 Phil 3:18 Phil 4:8 Phil 4:9 1Thess 2:10 - 1Thess 2:12 1Thess 4:1 - 1Thess 4:7 1Tim 4:11 1Tim 4:12 1Tim 6:11 Titus 2:8 - Titus 2:10 Titus 3:8
great.
Matt 19:28 Matt 20:26 Dan 12:3 Luke 1:15 Luke 9:48 Luke 22:24 - Luke 22:26 1Pet 5:4

 20   exceed.
Matt 23:2 - Matt 23:5 Matt 23:23 - Matt 23:28 Luke 11:39 Luke 11:40 Luke 11:44 Luke 12:1 Luke 16:14 Luke 16:15 Luke 18:10 - Luke 18:14 Luke 20:46 Luke 20:47 Rom 9:30 - Rom 9:32 Rom 10:2 Rom 10:3 2Cor 5:17 Phil 3:9
ye.
Matt 3:10 Matt 7:21 Matt 18:5 Mark 10:15 Mark 10:25 Luke 18:17 Luke 18:24 Luke 18:25 John 3:3 - John 3:5 Heb 12:14 Rev 21:27

 21   it.
Matt 5:27 Matt 5:33 Matt 5:43 2Sam 20:18 Job 8:8 - Job 8:10
by them. or, to them. Thou.
Gen 9:5 Gen 9:6 Exod 20:13 Deut 5:17
and.
Exod 21:12 - Exod 21:14 Num 35:12 Num 35:16 - Num 35:21 Num 35:30 - Num 35:34 Deut 21:7 - Deut 21:9 1Kgs 2:5 1Kgs 2:6 1Kgs 2:31 1Kgs 2:32

 22   I say.
Matt 5:28 Matt 5:34 Matt 5:44 Matt 3:17 Matt 17:5 Deut 18:18 Deut 18:19 Acts 3:20 - Acts 3:23 Acts 7:37 Heb 5:9 Heb 12:25
That.
Gen 4:5 Gen 4:6 Gen 37:4 Gen 37:8 1Sam 17:27 1Sam 17:28 1Sam 18:8 1Sam 18:9 1Sam 20:30 - 1Sam 20:33 1Sam 22:12 - 1Sam 22:23 1Kgs 21:4 2Chr 16:10 Esth 3:5 Esth 3:6 Ps 37:8 Dan 2:12 Dan 2:13 Dan 3:13 Dan 3:19 Eph 4:26 Eph 4:27
his brother.
Matt 5:23 Matt 5:24 Matt 18:21 Matt 18:35 Deut 15:11 Neh 5:8 Obad 1:10 Obad 1:12 Rom 12:10 1Cor 6:6 1Thess 4:6 1John 2:9 1John 3:10 1John 3:14 1John 3:15 1John 4:20 1John 4:21 1John 5:16
without.
Ps 7:4 Ps 25:3 Ps 35:19 Ps 69:4 Ps 109:3 Lam 3:52 John 15:25
be.
Matt 5:21
the judgment. An inferior court of judicature, in every city, consisting of 23 members, which punished criminals by strangling or beheading.
Whosoever.
Matt 11:18 Matt 11:19 Matt 12:24 1Sam 20:30 2Sam 16:7 John 7:20 John 8:48 Acts 17:18 1Cor 6:10 Eph 4:31 Eph 4:32 Titus 3:2 1Pet 2:23 1Pet 3:9 Jude 1:9
Raca. that is, vain fellow.
2Sam 6:20 Jas 2:20
the council. The Sanhedrin, [sunedrion *G4892*,] composed of 72 elders, who alone punished by stoning.
Matt 10:17 Matt 26:59 Mark 14:55 Mark 15:1 John 11:47 Acts 5:27
fool.
Ps 14:1 Ps 49:10 Ps 92:6 Pro 14:16 Pro 18:6 Jer 17:11
hell.
Matt 5:29 Matt 5:30 Matt 10:28 Matt 18:8 Matt 18:9 Matt 25:41 Mark 9:47 Luke 12:5 Luke 16:23 Luke 16:24 Rev 20:14

 23   thou.
Matt 8:4 Matt 23:19 Deut 16:16 Deut 16:17 1Sam 15:22 Isa 1:10 - Isa 1:17 Hos 6:6 Amos 5:21 - Amos 5:24
rememberest.
Gen 41:9 Gen 42:21 Gen 42:22 Gen 50:15 - Gen 50:17 Lev 6:2 - Lev 6:6 1Kgs 2:44 Lam 3:20 Ezek 16:63 Luke 19:8

 24   there.
Matt 18:15 - Matt 18:17 Job 42:8 Pro 25:9 Mark 9:50 Rom 12:17 Rom 12:18 1Cor 6:7 1Cor 6:8 1Tim 2:8 Jas 3:13 - Jas 3:18 Jas 5:16 1Pet 3:7 1Pet 3:8
and then.
Matt 23:23 1Cor 11:28

 25   with.
Gen 32:3 - Gen 32:8 Gen 32:13 - Gen 32:22 Gen 33:3 - Gen 33:11 1Sam 25:17 - 1Sam 25:35 Pro 6:1 - Pro 6:5 Pro 25:8 Luke 12:58 Luke 12:59 Luke 14:31 Luke 14:32
whiles.
Job 22:21 Ps 32:6 Isa 55:6 Isa 55:7 Luke 13:24 Luke 13:25 2Cor 6:2 Heb 3:7 Heb 3:13 Heb 12:17
and the.
1Kgs 22:26 1Kgs 22:27

 26   Thou.
Matt 18:34 Matt 25:41 Matt 25:46 Luke 12:59 Luke 16:26 2Thess 1:9 Jas 2:13

 27   Thou.
Exod 20:14 Lev 20:10 Deut 5:18 Deut 22:22 - Deut 22:24 Pro 6:32

 28   I say.
Matt 5:22 Matt 5:39 Matt 7:28 Matt 7:29
That.
Gen 34:2 Gen 39:7 - Gen 39:23 Exod 20:17 2Sam 11:2 Job 31:1 Job 31:9 Pro 6:25 Jas 1:14 Jas 1:15 2Pet 2:14 1John 2:16
hath.
Ps 119:96 Rom 7:7 Rom 7:8 Rom 7:14

 29   if.
Matt 18:8 Matt 18:9 Mark 9:43 - Mark 9:48
offend thee. or, do cause thee to offend. pluck.
Matt 19:12 Rom 6:6 Rom 8:13 1Cor 9:27 Gal 5:24 Col 3:5 1Pet 4:1 - 1Pet 4:3
for.
Matt 16:26 Pro 5:8 - Pro 5:14 Mark 8:36 Luke 9:24 Luke 9:25

 30   offend.
Matt 11:6 Matt 13:21 Matt 16:23 Matt 18:6 Matt 18:7 Matt 26:31 Luke 17:2 Rom 9:33 Rom 14:20 Rom 14:21 1Cor 8:13 Gal 5:11 1Pet 2:8
cast.
Matt 22:13 Matt 25:20 Luke 12:5

 31   whosoever.
Matt 19:3 Matt 19:7 Deut 24:1 - Deut 24:4 Jer 3:1 Mark 10:2 - Mark 10:9

 32   I say.
Matt 5:28 Luke 9:30 Luke 9:35
whosoever.
Matt 19:8 Matt 19:9 Mal 2:14 - Mal 2:16 Mark 10:5 - Mark 10:12 Luke 16:18 Rom 7:3 1Cor 7:4 1Cor 7:10 1Cor 7:11

 33   it hath.
Matt 23:16
Thou.
Exod 20:7 Lev 19:12 Num 30:2 - Num 30:16 Deut 5:11 Deut 23:23 Ps 50:14 Ps 76:11 Eccl 5:4 - Eccl 5:6 Nah 1:15

 34   Swear.
Deut 23:21 - Deut 23:23 Eccl 9:2 Jas 5:12
heaven.
Matt 23:16 - Matt 23:22 Isa 57:15 Isa 66:1

 35   the earth.
Ps 99:5
the city.
2Chr 6:6 Ps 48:2 Ps 87:2 Mal 1:14 Rev 21:2 Rev 21:10

 36   shalt.
Matt 23:16 - Matt 23:21
because.
Matt 6:27 Luke 12:25

 37   let.
2Cor 1:17 - 2Cor 1:20 Col 4:6 Jas 5:12
cometh.
Matt 13:19 Matt 15:19 John 8:44 Eph 4:25 Col 3:9 Jas 5:12

 38   An eye.
Exod 21:22 - Exod 21:27 Lev 24:19 Lev 24:20 Deut 19:19

 39   That.
Lev 19:18 1Sam 24:10 - 1Sam 24:15 1Sam 25:31 - 1Sam 25:34 1Sam 26:8 - 1Sam 26:10 Job 31:29 - Job 31:31 Pro 20:22 Pro 24:29 Luke 6:29 Rom 12:17 - Rom 12:19 1Cor 6:7 1Thess 5:15 Heb 12:4 Jas 5:6 1Pet 3:9
whosoever.
1Kgs 22:24 Job 16:10 Isa 50:6 Lam 3:30 Mic 5:1 Luke 6:29 Luke 22:64 1Pet 2:20 - 1Pet 2:23

 40   Luke 6:29 1Cor 6:7

 41   compel.
Matt 27:32 Mark 15:21 Luke 23:26

 42   Matt 25:35 - Matt 25:40 Deut 15:7 - Deut 15:14 Job 31:16 - Job 31:20 Ps 37:21 Ps 37:25 Ps 37:26 Ps 112:5 - Ps 112:9 Pro 3:27 Pro 3:28 Pro 11:24 Pro 11:25 Pro 19:17 Eccl 11:1 Eccl 11:2 Eccl 11:6 Isa 58:6 - Isa 58:12 Dan 4:27 Luke 6:30 - Luke 6:36 Luke 11:41 Luke 14:12 - Luke 14:14 Rom 12:20 2Cor 9:6 - 2Cor 9:15 1Tim 6:17 - 1Tim 6:19 Heb 6:10 Heb 13:16 Jas 1:27 Jas 2:15 Jas 2:16 1John 3:16 - 1John 3:18

 43   Thou.
Matt 19:19 Matt 22:39 Matt 22:40 Lev 19:18 Mark 12:31 - Mark 12:34 Luke 10:27 - Luke 10:29 Rom 13:8 - Rom 13:10 Gal 5:13 Gal 5:14 Jas 2:8
and hate.
Exod 17:14 - Exod 17:16 Deut 23:6 Deut 25:17 Ps 41:10 Ps 139:21 Ps 139:22

 44   Exod 23:4 Exod 23:5 2Kgs 6:22 2Chr 28:9 - 2Chr 28:15 Ps 7:4 Ps 35:13 Ps 35:14 Pro 25:21 Pro 25:22 Luke 6:27 Luke 6:28 Luke 6:34 Luke 6:35 Luke 23:34 Acts 7:60 Rom 12:14 Rom 12:20 Rom 12:21 1Cor 4:12 1Cor 4:13 1Cor 13:4 - 1Cor 13:8 1Pet 2:23 1Pet 3:9

 45   ye.
Matt 5:9 Luke 6:35 John 13:35 Eph 5:1 1John 3:9
for.
Job 25:3 Ps 145:9 Acts 14:17

 46   if.
Matt 6:1 Luke 6:32 - Luke 6:35 1Pet 2:20 - 1Pet 2:23
publicans.
Matt 9:10 Matt 9:11 Matt 11:19 Matt 18:17 Matt 21:31 Matt 21:32 Luke 15:1 Luke 18:13 Luke 19:2 Luke 19:7

 47   salute.
Matt 10:12 Luke 6:32 Luke 10:4 Luke 10:5
what.
Matt 5:20 1Pet 2:20

 48   ye.
Gen 17:1 Lev 11:44 Lev 19:2 Lev 20:26 Deut 18:13 Job 1:1 Job 1:2 Job 1:3 Ps 37:37 Luke 6:36 Luke 6:40 2Cor 7:1 2Cor 13:9 2Cor 13:11 Phil 3:12 - Phil 3:15 Col 1:28 Col 4:12 Jas 1:4 1Pet 1:15 1Pet 1:16
even.
Matt 5:16 Matt 5:45 Eph 3:1 Eph 5:1 Eph 5:2 1John 3:3


Display settings Display settings JehošuaJehošua