Bible of Kralice (CZ - 1613) - Deuteronomy - chapter 27

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1I přikázal Mojžíš a starší Izraelští lidu, řkouce: Ostříhejž každého přikázaní, kteréž já přikazuji vám dnes.2A když přejdeš přes Jordán do země, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě, vyzdvihneš sobě kameny veliké, a obvržeš je vápnem.3A napíšeš na nich všecka slova zákona tohoto, když přejdeš, abys všel do země, kterouž Hospodin Bůh tvůj dává tobě, do země oplývající mlékem a strdí, jakož jest mluvil Hospodin Bůh otců tvých tobě.4Když tedy přejdeš Jordán a vyzdvihneš ty kameny, kteréž já přikazuji vám dnes, na hoře Hébal, a obvržeš je vápnem,5A vzděláš tam oltář Hospodinu Bohu svému: oltář z kamenů, jichž nebudeš tesati železem,6Z kamení celého vzděláš oltář Hospodinu Bohu svému, abys na něm obětoval oběti zápalné Hospodinu Bohu svému.7Obětovati budeš i oběti pokojné, a jísti tu a veseliti se před Hospodinem Bohem svým.8Napíšeš pak na těch kameních všecka slova zákona toho dobře a zřetelně.9I mluvil Mojžíš a kněží Levítští ke všemu Izraelovi, řkouce: Pozoruj a slyš, Izraeli, dnes učiněn jsi lidem Hospodina Boha svého.10Protož poslouchej hlasu Hospodina Boha svého, a zachovávej přikázaní jeho i ustanovení jeho, kteráž já tobě dnes přikazuji.11I přikázal Mojžíš v ten den lidu, řka:12Tito stanou, aby dobrořečili lidu na hoře Garizim, když byste přešli Jordán: Simeon, Léví, Juda, Izachar, Jozef a Beniamin.13Tito pak stanou, aby zlořečili na hoře Hébal: Ruben, Gád, Asser, Zabulon, Dan a Neftalím.14I budou osvědčovati Levítové, a řeknou ke všechněm mužům Izraelským vysokým hlasem:15Zlořečený člověk, kterýž by udělal rytinu aneb věc slitou, ohavnost Hospodinu, dílo rukou řemeslníka, by ji pak i do skrýše odložil. I odpoví všecken lid a řekne: Amen.16Zlořečený, kdož sobě zlehčuje otce svého a matku svou; i řekne všecken lid: Amen.17Zlořečený, kdož přenáší mezník bližního svého; i řekne všecken lid: Amen.18Zlořečený, kdož zavodí slepého, aby bloudil po cestě; i řekne všecken lid: Amen.19Zlořečený, kdož převrací spravedlnost příchozího, sirotka a vdovy; a odpoví všecken lid: Amen.20Zlořečený, kdož by obýval s manželkou otce svého, nebo odkryl podolek otce svého; i řekne všecken lid: Amen.21Zlořečený, kdož by obýval s kterýmkoli hovadem; i dí všecken lid: Amen.22Zlořečený, kdož by obýval s sestrou svou, dcerou otce svého, aneb dcerou matky své; i řekne všecken lid: Amen.23Zlořečený, kdož by obýval s svegruší svou; i odpoví všecken lid: Amen.24Zlořečený, kdož by zbil bližního svého tajně; i řekne všecken lid: Amen.25Zlořečený, kdož by vzal dary, aby zabil člověka nevinného; i dí všecken lid: Amen.26Zlořečený, kdož by nezůstal v řečech zákona tohoto a nečinil jich; a řekne všecken lid: Amen.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Deut 27:1 The people are commanded to write the law upon stones,
Deut 27:5 and to build an altar of whole stones.
Deut 27:11 The tribes to be divided on Gerizim and Ebal.
Deut 27:14 The curses to be pronounced on mount Ebal.
Keep all.
Deut 4:1 - Deut 4:3 Deut 11:32 Deut 26:16 Luke 11:28 John 15:14 1Thess 4:1 1Thess 4:2 Jas 2:10

 2   on the day.
Deut 6:1 Deut 9:1 Deut 11:31 Josh 1:11 Josh 4:1 Josh 4:5 - Josh 4:24
unto the.
Deut 27:3 Deut 26:1
great stones.
Ezek 11:19 Ezek 36:26
and plaister. Houbigant and others are of opinion that the original words, wesadta othom beseed, should be rendered "thou shalt cement them with cement," because this was intended to be a durable monument. Some suppose that the writing was to be in relievo, and that the spaces were to be filled up by the mortar or cement; as is frequently the case with eastern inscriptions.


 3   thou shalt.
Josh 8:32 Jer 31:31 - Jer 31:33 2Cor 3:2 2Cor 3:3 Heb 8:6 - Heb 8:10 Heb 10:16
this law. This law probably means only the blessings and curses mentioned in this and the following chapter; which indeed contain an epitome of the whole law.
a land.
Deut 6:8 Deut 26:9 Lev 20:24 Num 13:27 Num 14:8 Josh 5:6 Jer 11:5 Jer 32:22

 4   in mount Ebal. The Samaritan text has in mount Gerizim; which has given rise to a violent controversy. Dr. Kennicott suppose that the Jews corrupted this passage out of their enmity to the Samaritans, who had their temple on mount Gerizim; while Dr. Parry and H. Verschuir defend the present reading: to the writings of these authors the reader is referred.
Deut 11:29 Deut 11:30 Josh 8:30 - Josh 8:33

 5   And there.
Exod 24:4 Josh 8:30 Josh 8:31 1Kgs 18:31 1Kgs 18:32
thou shalt not.
Exod 20:25

 6   burnt offerings.
Lev 1:1 - Lev 1:17 Eph 5:2

 7   peace offerings.
Lev 3:1 - Lev 3:17 Lev 7:11 - Lev 7:17 Acts 10:36 Rom 5:1 Rom 5:10 Eph 2:16 Eph 2:17 Eph 2:16 Eph 2:17 Col 1:20 Heb 13:20 Heb 13:21
rejoice.
Deut 12:7 Deut 12:12 Deut 16:11 Deut 16:14 Deut 26:10 Deut 26:11 2Chr 30:23 - 2Chr 30:27 Neh 8:10 Ps 100:1 Ps 100:2 Isa 12:3 Isa 61:3 Isa 61:10 Hab 3:18 Phil 3:3 Phil 4:4

 8   thou shalt.
Deut 27:3
very plainly.
Hab 2:2 John 16:25 2Cor 3:12

 9   this day.
Deut 26:16 - Deut 26:18 Rom 6:17 Rom 6:18 Rom 6:22 1Cor 6:9 - 1Cor 6:11 Eph 5:8 Eph 5:9 1Pet 2:10 1Pet 2:11

 10   Deut 10:12 Deut 10:13 Deut 11:1 Deut 11:7 Deut 11:8 Lev 19:2 Mic 4:5 Mic 6:8 Matt 5:48 Eph 4:17 - Eph 4:24 1Pet 1:14 - 1Pet 1:16 1Pet 4:1 - 1Pet 4:3

 11   Deut 27:11

 12   upon mount Gerizim. Mount Gerizim and mount Ebal being only separated by a narrow valley, not above a furlong broad, what was spoken with a loud voice on the one might be heard on the other, (See Judg 9:7.) It is probable, however, that the particle âl should be rendered by, as it frequently signifies; for when this direction was reduced to practice, (Josh 8:33,) it seems that the people did not stand on the mountains, but over against them in the plain. But the Talmud says, that six tribes went up on each, while the priest and Levites and the ark remained beneath.
Deut 11:26 - Deut 11:29 Josh 8:33 Josh 8:34 Judg 9:7
Simeon.
Gen 29:33 - Gen 29:35 Gen 30:18 Gen 30:24 Gen 35:18

 13   mount Ebal.
Deut 27:4 Deut 11:29 Josh 8:33
to curse. Heb. for a cursing. Reuben.
Gen 29:32 Gen 30:6 - Gen 30:13 Gen 30:20 Gen 49:3 Gen 49:4

 14   Deut 33:9 Deut 33:10 Josh 8:33 Neh 8:7 Neh 8:8 Dan 9:11 Mal 2:7 - Mal 2:9

 15   Cursed be.
Deut 28:16 - Deut 28:19 Gen 9:25 1Sam 26:19 Jer 11:3
maketh.
Deut 4:16 - Deut 4:23 Deut 5:8 Exod 20:4 Exod 20:23 Exod 32:1 - Exod 32:4 Exod 34:17 Lev 19:4 Lev 26:1 Isa 44:9 Isa 44:10 Isa 44:17 Hos 13:2 Hos 13:3
an abomination.
Deut 29:17 1Kgs 11:5 - 1Kgs 11:7 2Kgs 23:13 2Chr 33:2 Isa 44:19 Ezek 7:20 Dan 11:31 Matt 24:15 Rev 17:4 Rev 17:5
and putteth.
Gen 31:19 Gen 31:34 2Kgs 17:19 Ps 44:20 Ps 44:21 Jer 23:24 Ezek 8:7 - Ezek 8:12 Ezek 14:4
And all.
Num 5:22 Jer 11:5 Jer 28:6 Matt 6:13 1Cor 14:16
Amen. To each of the curses the people were to say Amen, as well as to the blessings; to denote a profession of their faith in the truth of them, that they were the real declarations of the wrath of God; and an acknowledgement of the equity of these curses. It was such an imprecation upon themselves, as strongly obliged them to have nothing to do with those evil practices on which the curse is entailed. We read of those who entered a curse to walk in God's law. Neh 10:29. All the people, by saying this Amen, became bound one for another, that they would observe God's laws, by which every man was obliged, as far as he could, to prevent his neighbour from breaking these laws, and to reprove those that had offended, lest they should bear sin and the curse for them.


 16   Deut 21:18 - Deut 21:21 Exod 20:12 Exod 21:17 Lev 19:3 Pro 30:11 - Pro 30:17 Ezek 22:7 Matt 15:4 - Matt 15:6

 17   Deut 19:14 Pro 22:28 Pro 23:10 Pro 23:11

 18   Lev 19:14 Job 29:15 Pro 28:10 Isa 56:10 Matt 15:14 Rev 2:14

 19   Deut 10:18 Deut 24:17 Exod 22:21 - Exod 22:24 Exod 23:2 Exod 23:8 Exod 23:9 Ps 82:2 - Ps 82:4 Pro 17:23 Pro 31:5 Mic 3:9 Mal 3:5

 20   Deut 22:30 Gen 35:22 Gen 49:4 Lev 18:8 Lev 20:11 2Sam 16:22 1Chr 5:1 Ezek 22:10 Amos 2:7 1Cor 5:1

 21   Exod 22:19 Lev 18:23 Lev 20:15

 22   Lev 18:9 Lev 20:17 2Sam 13:1 2Sam 13:8 - 2Sam 13:14 Ezek 22:11

 23   Lev 18:17 Lev 20:14

 24   Deut 19:11 Deut 19:12 Exod 20:13 Exod 21:12 - Exod 21:14 Lev 24:17 Num 35:31 2Sam 3:27 2Sam 11:15 - 2Sam 11:17 2Sam 12:9 - 2Sam 12:12 2Sam 13:28 2Sam 20:9 2Sam 20:10

 25   Deut 10:17 Deut 16:19 Exod 23:7 Exod 23:8 Ps 15:5 Pro 1:11 - Pro 1:29 Ezek 22:12 Ezek 22:13 Mic 3:10 Mic 3:11 Mic 7:2 Mic 7:3 Matt 26:15 Matt 27:3 Matt 27:4 Acts 1:18

 26   Cursed.
Deut 27:15 Deut 28:15 - Deut 28:68 Ps 119:21 Matt 25:41 1Cor 16:22
confirmeth.
Jer 11:3 - Jer 11:5 Ezek 18:24 Rom 3:19 Rom 3:20 Rom 10:5 Gal 3:10


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova