Bible of Kralice (CZ - 1613)Matthew - 18. chapter - Matthew - chapter 18

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1V ten čas přistoupili učedlníci k Ježíšovi, řkouce: Kdo pak jest největší v království nebeském?2A zavolav Ježíš pacholátka, postavil je u prostřed nich,3A řekl: Amen pravím vám: Neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského.4Protož kdož by se koli ponížil jako pacholátko toto, tenť jest největší v království nebeském.5A kdož by koli přijal pacholátko takové ve jménu mém, mneť přijímá.6Kdo by pak pohoršil jednoho z maličkých těchto věřících ve mne, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho, a pohřížen byl do hlubokosti mořské.7Běda světu pro pohoršení. Ačkoli musí býti, aby přicházela pohoršení, ale však běda člověku, skrze něhož přichází pohoršení.8Protož jestliže ruka tvá aneb noha tvá pohoršuje tě, utniž ji a vrz od sebe. Lépe jest tobě do života vjíti kulhavému aneb bezrukému, nežli dvě ruce aneb dvě noze majícímu uvrženu býti do ohně věčného.9A pakli oko tvé pohoršuje tebe, vylup je a vrz od sebe. Lépe jest tobě jednookému do života vjíti, nežli obě oči majícímu uvrženu býti do pekelného ohně.10Viztež, abyste nepotupovali žádného z maličkých těchto. Neboť pravím vám, že andělé jejich v nebesích vždycky hledí na tvář Otce mého, kterýž v nebesích jest.11Přišel zajisté Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo.12Co se vám zdá? Kdyby některý člověk měl sto ovec, a zbloudila by jedna z nich, zdaliž nenechá těch devadesáti devíti, a jda na hory, nehledá té pobloudilé?13A nahodí-liť mu se nalezti ji, amen pravím vám, že se raduje nad ní více, než nad těmi devadesáti devíti nepobloudilými.14Takť není vůle Otce vašeho, kterýž jest v nebesích, aby zhynul jeden z maličkých těchto.15Zhřešil-li by pak proti tobě bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým. Uposlechl-li by tebe, získal jsi bratra svého.16Jestliže by pak neuposlechl, přijmi k sobě ještě jednoho aneb dva, aby v ústech dvou neb tří svědků stálo každé slovo.17Pakliť by jich neuposlechl, pověz církvi. Jestliže pak i církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a publikán.18Amen pravím vám: Cožkoli svížete na zemi, budeť svázáno i na nebi; a cožkoli rozvížete na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.19Opět pravím vám: Jestliže by dva z vás svolili se na zemi o všelikou věc, za kterouž by koli prosili, staneť se jim od Otce mého nebeského.20Nebo kdežkoli shromáždí se dva neb tři ve jménu mém, tuť jsem já u prostřed nich. 21Tedy přistoupiv k němu Petr, řekl: Pane, kolikrát zhřeší proti mně bratr můj, a odpustím jemu? Do sedmi-likrát? 22I dí mu Ježíš: Nepravím tobě až do sedmikrát, ale až do sedmdesátikrát sedmkrát.23A protož podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž chtěl počet klásti s služebníky svými.24A když počal klásti, podán mu jeden, kterýž byl dlužen deset tisíců hřiven.25A když neměl čím zaplatiti, kázal jej pán jeho prodati, i ženu jeho i děti i všecko, což měl, a zaplatiti.26Tedy padna služebník ten, klaněl se jemu, řka: Pane, poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.27I slitovav se pán nad služebníkem tím, propustil ho a dluh jemu odpustil.28Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho z spoluslužebníků svých, kterýž mu byl dlužen sto peněz, a chopiv se ho, hrdloval se s ním, řka: Zaplať mi, cos dlužen.29Tedy padna spoluslužebník ten k nohám jeho, prosil ho, řka: Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě.30On pak nechtěl, ale odšed, dal jej do žaláře, dokudž by nezaplatil dluhu.31Vidouce pak spoluslužebníci jeho, co se dálo, zarmoutili se velmi; a šedše, pověděli pánu svému všecko, co se bylo stalo.32Tehdy povolav ho pán jeho, dí mu: Služebníče zlý, všecken ten dluh odpustil jsem tobě, nebs mne prosil.33Zdaliž i ty neměl se smilovati nad spoluslužebníkem svým, jako i já smiloval jsem se nad tebou?34I rozhněvav se pán jeho, dal jej katům, dokudž by nezaplatil všeho, což mu byl dlužen.35Takť i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru svému z srdcí svých provinění jejich.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 10   FURTHER TEACHING ON THE SAME SUBJECT INCLUDING THE PARABLE OF THE UNMERCIFUL DEBTOR. (Mat. 18:10-35)
Take heed that ye despise--stumble.
not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven--A difficult verse; but perhaps the following may be more than an illustration:--Among men, those who nurse and rear the royal children, however humble in themselves, are allowed free entrance with their charge, and a degree of familiarity which even the highest state ministers dare not assume. Probably our Lord means that, in virtue of their charge over His disciples (Heb 1:13; John 1:51), the angels have errands to the throne, a welcome there, and a dear familiarity in dealing with "His Father which is in heaven," which on their own matters they could not assume.

 11   For the Son of man is come to save that which was lost--or "is lost." A golden saying, once and again repeated in different forms. Here the connection seems to be, "Since the whole object and errand of the Son of man into the world is to save the lost, take heed lest, by causing offenses, ye lose the saved." That this is the idea intended we may gather from Matt 18:14.

 12   How think ye? If a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, &c.--This is another of those pregnant sayings which our Lord uttered more than once. See on the delightful parable of the lost sheep in Luke 15:4-Luke 15:7. Only the object there is to show what the good Shepherd will do, when even one of His sheep is lost, to find it; here the object is to show, when found, how reluctant He is to lose it. Accordingly, it is added,

 14   Even so it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish--How, then, can He but visit for those "offenses" which endanger the souls of these little ones?

 15   Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother, &c.--Probably our Lord had reference still to the late dispute, Who should be the greatest? After the rebuke--so gentle and captivating, yet so dignified and divine--under which they would doubtless be smarting, perhaps each would be saying, It was not I that began it, it was not I that threw out unworthy and irritating insinuations against my brethren. Be it so, says our Lord; but as such things will often arise, I will direct you how to proceed. First, Neither harbor a grudge against your offending brother, nor break forth upon him in presence of the unbelieving; but take him aside, show him his fault, and if he own and make reparation for it, you have done more service to him than even justice to yourself. Next, If this fail, take two or three to witness how just your complaint is, and how brotherly your spirit in dealing with him. Again, If this fail, bring him before the Church or congregation to which both belong. Lastly, If even this fail, regard him as no longer a brother Christian, but as one "without"--as the Jews did Gentiles and publicans.

 18   Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven--Here, what had been granted but a short time before to Peter only (see on Matt 16:19) is plainly extended to all the Twelve; so that whatever it means, it means nothing peculiar to Peter, far less to his pretended successors at Rome. It has to do with admission to and rejection from the membership of the Church. But see on John 20:23.

 19   Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.

 20   For where two or three are gathered together in my name--or "unto my name."
there am I in the midst of them--On this passage--so full of sublime encouragement to Christian union in action and prayer--observe, first, the connection in which it stands. Our Lord had been speaking of church meetings before which the obstinate perversity of a brother was in the last resort to be brought, and whose decision was to be final--such honor does the Lord of the Church put upon its lawful assemblies. But not these assemblies only does He deign to countenance and honor. For even two uniting to bring any matter before Him shall find that they are not alone, for My Father is with them, says Jesus. Next, observe the premium here put upon union in prayer. As this cannot exist with fewer than two, so by letting it down so low as that number, He gives the utmost conceivable encouragement to union in this exercise. But what kind of union? Not an agreement merely to pray in concert, but to pray for some definite thing. "As touching anything which they shall ask," says our Lord--anything they shall agree to ask in concert. At the same time, it is plain He had certain things at that moment in His eye, as most fitting and needful subjects for such concerted prayer. The Twelve had been "falling out by the way" about the miserable question of precedence in their Master's kingdom, and this, as it stirred their corruptions, had given rise--or at least was in danger of giving rise--to "offenses" perilous to their souls. The Lord Himself had been directing them how to deal with one another about such matters. "But now shows He unto them a more excellent way." Let them bring all such matters--yea, and everything whatsoever by which either their own loving relationship to each other, or the good of His kingdom at large, might be affected--to their Father in heaven; and if they be but agreed in petitioning Him about that thing, it shall be done for them of His Father which is in heaven. But further, it is not merely union in prayer for the same thing--for that might be with very jarring ideas of the thing to be desired--but it is to symphonious prayer, the prayer by kindred spirits, members of one family, servants of one Lord, constrained by the same love, fighting under one banner, cheered by assurances of the same victory; a living and loving union, whose voice in the divine ear is as the sound of many waters. Accordingly, what they ask "on earth" is done for them, says Jesus, "of My Father which is in heaven." Not for nothing does He say, "of MY FATHER"--not "YOUR FATHER"; as is evident from what follows: "For where two or three are gathered together unto My name"--the "My" is emphatic, "there am I in the midst of them." As His name would prove a spell to draw together many clusters of His dear disciples, so if there should be but two or three, that will attract Himself down into the midst of them; and related as He is to both the parties, the petitioners and the Petitioned--to the one on earth by the tie of His assumed flesh, and to the other in heaven by the tie of His eternal Spirit--their symphonious prayers on earth would thrill upward through Him to heaven, be carried by Him into the holiest of all, and so reach the Throne. Thus will He be the living Conductor of the prayer upward, and the answer downward.
Parable of the Unmerciful Debtor (Matt 18:21-Matt 18:35).

 21   Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him?--In the recent dispute, Peter had probably been an object of special envy, and his forwardness in continually answering for all the rest would likely be cast up to him--and if so, probably by Judas--notwithstanding his Masters' commendations. And as such insinuations were perhaps made once and again, he wished to know how often and how long he was to stand it.
till seven times?--This being the sacred and complete number, perhaps his meaning was, Is there to be a limit at which the needful forbearance will be full?

 22   Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times; but, Until seventy times seven--that is, so long as it shall be needed and sought: you are never to come to the point of refusing forgiveness sincerely asked. (See on Luke 17:3-Luke 17:4).

 23   Therefore--"with reference to this matter."
is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants--or, would scrutinize the accounts of his revenue collectors.

 24   And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents--If Attic talents are here meant, 10,000 of them would amount to above a million and a half sterling; if Jewish talents, to a much larger sum.

 25   But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made--(See 2Kgs 4:1; Neh 5:8; Lev 25:39).

 26   The servant therefore fell down, and worshipped him--or did humble obeisance to him.
saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all--This was just an acknowledgment of the justice of the claim made against him, and a piteous imploration of mercy.

 27   Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt--Payment being hopeless, the master is first moved with compassion; next, liberates his debtor from prison; and then cancels the debt freely.

 28   But the same servant went out, and found one of his fellow servants--Mark the difference here. The first case is that of master and servant; in this case, both are on a footing of equality. (See Matt 18:33).
which owed him an hundred pence--If Jewish money is intended, this debt was to the other less than one to a million.
and he laid hands on him, and took him by the throat--he seized and throttled him.
saying, Pay me that thou owest--Mark the mercilessness even of the tone.

 29   And his fellow servant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all--The same attitude, and the sam words which drew compassion from his master, are here employed towards himself by his fellow servant.

 30   And he would not; but went and cast him into prison, till he should pay the debt, &c.--Jesus here vividly conveys the intolerable injustice and impudence which even the servants saw in this act on the part of one so recently laid under the heaviest obligation to their common master.

 32   Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, &c.--Before bringing down his vengeance upon him, he calmly points out to him how shamefully unreasonable and heartless his conduct was; which would give the punishment inflicted on him a double sting.

 34   And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors--more than jailers; denoting the severity of the treatment which he thought such a case demanded.
till he should pay all that was due unto him.

 35   So likewise--in this spirit, or on this principle.
shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.


Display settings Display settings JehošuaJehošua