Štýl zobrazenia: a|b|c Veľkosť písma: 1|2|3|4|5
Biblia - Roháčkov preklad
Rút  
  2. kapitola 2. Samuelova


Elkána a jeho ženy, Anna a Peninna
1A bol nejaký muž z Ramataim-cofíma, s vrchu Efraimovho, ktorému bolo meno Elkána, syn Jerocháma, syna Elihu-va, syna Tochu-va, syna Cúfovho, Efraťan. 2Ten mal dve ženy; jednej bolo meno Anna, a meno druhej bolo Peninna. Peninna mala deti, ale Anna nemala detí. 3Človek chodieval z roka na rok zo svojho mesta hore klaňať sa a obetovať JeHoVaHovi Zástupov bitnú obeť v Síle, kde boli dvaja synovia Éliho, Chofni a Pinchas, kňazmi JeHoVaHovi. 4A bývalo vše toho dňa, keď obetoval Elkána bitnú obeť, že dal Peninne, svojej žene, i všetkým jej synom i jej dcéram diely. 5Ale Anne dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval. Lež JeHoVaH bol zavrel jej život. 6A jej protivnica ju veľmi popudzovala, aby ju rozrušovala, pretože JeHoVaH bol zavrel je život. 7Tak robieval Elkána každého roku, kedykoľvek išla hore do domu JeHoVaHovho, a tamtá ju vždy tak popudzovala, a ona plakávala a nejedávala. 8A Elkána jej muž, jej povedal: Anna, prečo plačeš? A prečo neješ? A prečo je smutné tvoje srdce? Či nie som ti ja lepší ako desať synov?

Anna prosí za syna. Éli jej nerozumie
9A Anna vstala, keď boli jedli v Síle a keď boli pili. A Éli, kňaz, sedel na stolici pri podvojach chrámu JeHoVaHovho. 10A ona bola rozžialenej duše a modlila sa JeHoVaHovi a plakala veľmi. 11A sľúbila sľub a riekla: JeHoVaHu Zástupov, ak pohliadnuť pohliadneš na trápenie svojej dievky a rozpomenieš sa na mňa a nezabudneš na svoju dievku, ale dáš svojej dievke plod mužského pohlavia, dám ho JeHoVaHovi, aby bol jeho po všetky dni svojho života, a britva nevstúpi na jeho hlavu. 12A stalo sa, keď sa len dlho modlila pred JeHoVaHom, že Éli pozoroval na jej ústa. 13Ale Anna hovorila vo svojom srdci; iba jej rty sa pohybovaly, a jej hlasu nebolo počuť. Preto myslel o nej Éli, že je opilá. 14A Éli jej povedal: Dokedyže budeš opilá? Vytriezvej zo svojho vína! 15Ale Anna odpovedala a riekla: Nie som ja opilá, môj pane; som žena utrápeného ducha a vína ani nijakého opojného nápoja som nepila, ale vylievam svoju dušu pred JeHoVaHom. 16Nepovažuj svojej dievky za dcéru beliála, lebo z mnohého svojho úpenia a z veľkého svojho zármutku som hovorila až doteraz. 17Na to odpovedal Éli a riekol: Idi v pokoji, a Bôh Izraelov nech ti dá to, čo si prosila od neho. 18A riekla: Nech najde tvoja dievka milosť v tvojich očiach. A žena išla svojou cestou a najedla sa, a jej tvár nebola viacej smutná.

Narodenie Samuelovho. Oddaný JeHoVaHovi
19Potom vstali skoro ráno a poklonili sa pred JeHoVaHom a navrátiac sa prišli do svojho domu do Rámy. A Elkána poznal Annu, svoju ženu, a JeHoVaH sa rozpomenul na ňu. 20A stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Anna počala a porodila syna a nazvala jeho meno Samuel <Samuel=Vyslyšaný Boží>, lebo riekla: Od JeHoVaHa som ho vyprosila. 21A človek Elkána zase odišiel hore i s celým svojím domom obetovať JeHoVaHovi každoročnú obeť bitnú a splniť svoj sľub. 22Ale Anna neišla hore, lebo riekla svojmu mužovi: Až bude odstavený chlapec, zavediem ho ta, a ukáže sa pred tvárou JeHoVaHovou a bude tam bývať až na veky. 23A Elkána, jej muž, jej povedal: Učiň to, čo je dobré v tvojich očiach; zostaň, až ho odstavíš, len nech JeHoVaH postaví, a tak splní svoje slovo. A tak zostala žena a kojila svojho syna, dokiaľ ho neodstavila. 24Potom, keď ho odstavila, odviedla ho so sebou hore i s tromi juncami nesúc jednu efu bielej múky jemnej a nádobu vína a doviedla ho do domu JeHoVaHovho do Síla, a chlapča bolo ešte malé. 25A zabili junca a doviedli chlapca k Élimu. 26A ona riekla: Pohliadni na mňa, môj pane! Jako že žije tvoja duša, môj pane, ja som tá žena, ktorá som stála tu s tebou modliac sa JeHoVaHovi. 27Za tohoto chlapca som sa modlila, a JeHoVaH mi dal to, čo som si prosila od neho. 28Preto ho i ja oddávam JeHoVaHovi, aby bol jeho po všetky dni, čo bude žiť; je vyprosený pre JeHoVaHa. A poklonili sa tam JeHoVaHovi.

Rút     2. kapitola 2. Samuelova

Preklad CreatedbyLiborDiviš