Český studijní překladŽalmy - 105. kapitola

1 Vzdávejtea chválu יהוה! Vzývejteb jeho jméno! Oznamujte mezi národyc jeho činy!d a 1Pa 16:8 - 1Pa 16:22// b Ž 79:6; Ž 80:19; Gn 12:8 c Ž 96:3 d Iz 12:4//
2 Zpívejtea mu, opěvujteb ho, přemýšlejtet1 o všech jeho divech! t1 Ž 77:13; Ž 119:27; Ž 145:5; n.: promlouvejte (Ž 55:18) a Ž 33:3 b Ž 9:12p; Ž 135:3; Ž 147:7
3 Chlubte se jeho svatým jménem!a Ať se raduje srdceb těch, kdo hledají יהוה! a Ž 103:1 b Ž 33:21
4 Hledejtea יהוה a jeho sílu!t2 Ustavičně vyhledávejte jeho tvář!t3 t2 Ž 63:3; LXX, Vul: posilněte se! t3 n.: přítomnost; Ž 27:8 a Am 5:4
5 Pamatujte na divy, které vykonal,a na jeho znamení, na rozsudky jeho úst, a Ž 98:1
6 vy, símě Abrahama,a jeho otroka,t4 synové Jákobovi, jeho vyvolení.b t4 v. Ž 105:42; LXX, Pš, Vul: pl. a Iz 41:8 b Ž 106:5; Ž 135:4; Dt 7:6; Mt 24:22!
7 On je יהוה, náš Bůh. Jeho soudy jsou nad celou zemí.a a Gn 18:25
8 Navěky pamatujet5 na svou smlouvu,a na slovo, které přikázal tisícib pokolení. t5 v. Ž 105:42; v 1Pa 16:15: Pamatujte a Ž 106:45; Ž 111:5; Ex 2:24; Lv 26:42; Ez 16:60; L 1:72 b Ex 20:6; Dt 7:9
9 Uzavřel ji s Abrahamema a odpřisáhlb ji Izákovi. a Gn 15:18 b Gn 26:3; Mi 7:20
10 Potvrdil ji Jákobovi jako ustanovení,a Izraeli jakožto věčnou smlouvu. a Ž 119:5p
11 Řekl: Tobě dám kenaanskou zemi, váš dědičný úděl!t6 t6 n.: vaše přidělené dědictví; h.: provazec vašeho dědičného podílu; Ž 78:55; Gn 12:7; Gn 28:13; Dt 32:9
12 Byla vás jen hrstka, nevelký počet,a a pobývali jste v ní jako cizinci. a Gn 34:30; Dt 4:27; Dt 26:5; Jr 44:28
13 Putovali od národa k národu, od jednoho království k jinému lidu.
14 Nedovolil, aby je někdot7 utlačoval, káral kvůli nim i krále.a t7 n.: člověk a Gn 12:17; Gn 20:3
15 Nesahejte na mé pomazané, mým prorokůma neubližujte! a Gn 20:7
16 Přivolal na zemi hlad,a zlomil každou hůl chleba.b a Gn 41:53 - Gn 41:57; 2Kr 8:1; Ez 36:29 b Lv 26:26; Ez 4:16p
17 Poslal před nimi muže prodanéhoa do otroctví — Josefa. a Gn 37:28
18 Sevřelit8 mu nohy do okovů, na jeho dušiv9 dolehlo železo,v10 t8 h.: Ponížili v9 Je možné, že h. „duše“ zde znamená „krk“ (srv. Iz 5:14 - chřtán; TNK; NET), nebo že je pouze opisem pro zájmeno „on“ (Ž 106:15) v10 tj. železné okovy (srv. Ž 107:10; Ž 149:8); [vyjádření je básnické; v té době se používaly okovy bronzové (Sd 16:21; 2S 3:34)]
19 až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo — řeča יהוה ho protříbila.t11 t11 n.: očistila a Ž 18:31; Ž 119:11; Př 30:5
20 Král poslal a uvolnil ho; vládce národův12 ho rozvázal.a v12 [Jediné místo, kde se ve StS vyskytuje vazba „vládce národů“. Farao tehdy panoval nejen nad Egyptem, ale i nad Palestinou a Sýrií.]; srv. Iz 16:1 a Gn 41:14~
21 Učinil ho pánem svého domu a vládcem všeho svého majetku.
22 Aby připoutal svát13 knížata ke svét13 duši av14 aby starcůmv15 dal moudrost.a t13 n.: jeho v14 Tento obrat gramaticky připouští několik výkladů. Podmětem může být jak Josef, tak farao. Tedy: Farao dal Josefovi postavení, aby Josef měl možnost získat si duši (tj. loajalitu) knížat. Nebo: Farao dal Josefovi postavení, aby si sám tímto krokem získal přízeň knížat. Ale i: Farao navodil stav, kdy mohl dle své duše (tj. dle své libosti) zacházet s egyptskými knížaty. LXX, Vul: aby knížata vychovával jako sebe sama v15 n.: starším; [mínění jsou zřejmě faraonovi rádci]; Gn 50:7 a Ž 41:33; Ž 41:38
23 I přišel Izrael do Egyptaa a Jákob se stal hostem v zemi Chámově.b a Gn 46:1 - Gn 46:7 b Ž 78:51p
24 Svůj lid učinil velmi plodnýma a učinil jej silnějším,b než byli jeho protivníci. a Gn 41:52; Gn 47:27; Ex 1:7 b Ex 1:9
25 Těmt16 změnil srdce,a takže jeho lid nenávidělib a jednali s jeho otroky lstivě.c t16 h.: Jejich a Ex 4:21; Ex 7:3; Ex 9:12; Dt 2:30; Joz 11:20; 1S 10:9 b Gn 37:5; Gn 37:8 c Gn 37:18†; Sk 7:19
26 Poslal Mojžíše,a svého otroka,b a Árona,c kterého si vyvolil. a Ex 3:10 b Ž 105:42; Ž 78:70; Dt 34:5p c Ex 4:14n; 1S 12:6
27 Předložili jimt17 záležitosti jeho znamení a divůa v Chámově zemi. t17 n.: Vykonali mezi nimi; LXX, Sym, Pš: Vykonal a Ž 135:9
28 Seslal temnotu, způsobil tmu,a a nemohli odporovat jeho slovu.t18 t18 K: pl.; LXX: rozhořčili se pro jeho slova a Ex 10:21 - Ex 10:23
29 Jejich vody proměnil v kreva a jejich ryby nechal uhynout. a Ž 78:44; Ex 7:20n
30 Země se zahemžila žábami — i v jejich královských komnatách.a a Ž 7:28~
31 Přikázal a na celé jejich území se přihnali mouchya a komáři.b a Ž 78:45; Ex 8:20 b Ex 8:12
32 Z jejich dešťů učinil krupobitía a bleskyt19 po celé jejich zemi. t19 h.: oheň a Ex 9:18; Zj 8:7
33 Potloukl jejich révu i fíkovníkya a polámal stromy na jejich území. a Ž 78:47
34 Přikázal a přitáhly kobylky jelek,a kobylkyb arbe bezpočtu. a Jl 1:4p b Ž 78:46; Ex 10:12
35 Sežraly veškerou zeleň v jejich zemi, sežraly plody půdy.
36 Pobil v jejich zemi vše prvorozenév20 — prvotinu veškeré jejich síly.a v20 [pořadí eg. ran ve vv. 28-36 je toto: 9.; 1.; 2.; 4.; 3.; 7.; 8. a 10.] a Ž 78:51~; Gn 49:3~; Ex 12:29~; Dt 21:17~
37 Svét21 však vyvedl se stříbrem a zlatema a nikdo z jeho kmenů nebyl vyčerpaný.t22 t21 h.: Je t22 n.: neklopýtl (Iz 5:27) a Ex 11:2; Ex 12:35n
38 Egypt se radoval, když odcházeli,a protože na ně padla hrůzab z nich. a Ž 12:33~ b Ex 15:16; Joz 2:9
39 Rozprostíral oblak jako oponua — a v noci oheň, aby jim svítil.b a Nu 3:25n; Nu 4:25 b Ž 78:14~; Ex 13:21~
40 Žádali a přivedl jim křepelky;a sytil je nebeským chlebem.b a Nu 11:31 b Ž 78:25, Ex 16:15
41 Otevřel skálu a vytryskla voda,a jak řeka tekla vyprahlou zemí.b a Ž 74:15; Ž 78:15; Ex 17:6; Nu 20:11 b Ž 114:8~
42 On totiž pamatovala na své svaté slovo a na Abrahama,b svého otroka.c a Ž 105:8 b Gn 15:13; Ex 2:24; Ex 32:13 c Ž 105:26
43 A tak s veselím vyvedl svůj lid, s jásotem své vyvolené,a a Iz 35:10~; Iz 51:11~
44 a dal jim země pohanských národůa — obdrželi to, co národy vydřely,b a Joz 1:3 b Dt 6:10n~
45 aby zachovávali jeho ustanovenía a střežili jeho zákony. Haleluja!b a Ez 11:20 b Ž 104:35p; Ž 106:48; Ž 115:18; Ž 116:19; Ž 135:21; Ž 146:10; Ž 147:20

Skrýt poznámky překladatelů

Jób 104. kapitola     106. kapitola Přísloví

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100