Český studijní překladSoudců - 11. kapitola, verše 30 - 40

30 Jiftách tehdy učinil slib יהוה. Řekl: Jestliže opravdu vydáš syny Amónovy do mé ruky,
31 stane se toto: Cokoli vycházející, co mi vyjde naproti ze dveří mého domu, až se v pokoji navrátím od synů Amónových, bude patřit יהוה a přinesu to jako zápalnou oběť.
32 Potom Jiftách táhl k synům Amónovým, aby proti nim bojoval, a יהוה je vydal do jeho ruky.
33 A pobíjel je od Aróeru, až tam, kudy se jde do Minítu, dvacet měst až po Ábel-keramím, tuze velkou porážkou. Synové Amónovi byli před syny Izraele pokořeni.
34 Když přicházel Jiftách do Mispy ke svému domu, hle, jeho dcera mu vyšla naproti s tamburínkami a s tanci. Neměl mimo ni syna ani dceru, pouze ji, jedináčka.
35 I stalo se, jak ji uviděl, že roztrhl své roucho a řekl: Běda, má dcero, nadobro jsi mě srazila. Ty na mě přivádíš zkázu. Já jsem se zavázal יהוה svými ústy a nemohu to vzít zpět.
36 Nato mu řekla: Můj otče, zavázal ses יהוה svými ústy. Nalož se mnou podle toho, co vyšlo z tvých úst, poté, co za tebe יהוה vykonal pomstu nad tvými nepřáteli ze synů Amónových.
37 Dále svému otci řekla: je se mnou uzavřena tato úmluva: Nech mi dva měsíce. Chci odejít se svými přítelkyněmi, budu se rozplývat nářkem na horách a budu oplakávat své panenství.
38 Odpověděl : Jdi. Dal jí na to dva měsíce a ona šla se svými přítelkyněmi a oplakávala v horách své panenství.
39 I stalo se po dvou měsících, když se navrátila k svému otci, že s ní naložil podle svého slibu, který dal. Ona nepoznala muže. Stalo se pak v Izraeli zvykem,
40 že se rok co rok dcery Izraele scházely, aby si připomínaly dceru Jiftácha Gileádského po čtyři dny v roce.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100