Český studijní překladList Římanům - 6. kapitola, verše 3 - 14

3 Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt?
4 Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života .
5 Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání.
6 A víme , že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili.
7 Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu .
8 Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít.
9 A víme , že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá; smrt nad ním už nepanuje.
10 Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy; a život, který žije, žije Bohu.
11 Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem Pánu.
12 Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti ;
13 ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, a ožili , a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.
14 Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100