Český studijní překladList Římanům - 2. kapitola, verše 6 - 13 (zvýrazněné)


1 Proto jsi bez omluvy, člověče, a to každý, kdo soudíš. V čem soudíš druhého, v tom odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš totéž.
2 Víme, že Boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci.
3 Máš za to, člověče, který soudíš ty, kdo takové věci dělají, a sám činíš totéž, že unikneš Božímu soudu?
4 Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a trpělivosti, a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání?
5 Svou tvrdostí a nekajícným srdcem si shromažďuješ hněv ke dni hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu.
6On odplatí každému podle jeho skutků.
7Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, věčný život.
8Avšak těm, kteří jsou sobečtí a neposlouchají pravdu, nýbrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivostí.
9Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka;
10avšak sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro, předně Židovi, a také Řekovi.
11U Boha není přijímání osob.
12Ti, kdo bez Zákona zhřešili, bez Zákona také zahynou; a ti, kdo zhřešili pod Zákonem, skrze Zákon budou souzeni.
13Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší , ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní .
14 Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem činí to, co Zákon požaduje, pak jsou sami sobě Zákonem, ač Zákon nemají.
15 Ukazují, že mají dílo Zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obviňují nebo také obhajují,
16 v den , kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech.
17 Jestliže se však nazýváš Židem, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem,
18 poznáváš jeho vůli a vyučován ze Zákona rozpoznáváš to, na čem záleží;
19 jsi o sobě přesvědčen, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmě,
20 vychovatelem nerozumných, učitelem nedospělých, maje v Zákoně ztělesnění poznání a pravdy --
21 ty tedy učíš druhého, a sám sebe neučíš? Ty hlásáš, že se nemá krást, a kradeš?
22 Ty říkáš, že se nemá cizoložit, a cizoložíš? Ty si ošklivíš modly, a věci z jejich chrámů bereš ?
23 Ty, který se chlubíš Zákonem, přestupováním Zákona zneuctíváš Boha?
24 Neboť kvůli vám je jméno Boží mezi národy v opovržení, jak je napsáno.
25 Obřízka prospívá, jestliže děláš to, co přikazuje Zákon. Jsi-li však přestupníkem Zákona, tvá obřízka se stala neobřízkou.
26 Jestliže tedy neobřezaný člověk zachovává ustanovení Zákona, nebude mu jeho neobřízka počítána za obřízku?
27 A když člověk od přirozenosti neobřezaný plní Zákon, bude soudit tebe, který jsi skrze literu a obřízku přestupníkem Zákona.
28 Neboť pravý Žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka ne ta, která je zjevná na těle;
29 ale pravý Žid je ten, kdo je Židem uvnitř, a pravá obřízka je obřízka srdce Duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nýbrž od Boha.

Zobrazit poznámky překladatelů

Skutky apoštolské 1. kapitola     3. kapitola 1. list Korintským

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100